Економіка логістики Тести 1-3 теми Чуфус С.В.


1 Тема:

Що не входить до необхідних ознак і умов існування економічного простору логістики:

А) загальне економічне (федеральне) законодавство

Б) єдність грошово-кредитної системи

В) економічна незалежність країн

г) єдність митної території і функціонування загальних інфрастру-ктурних систем (транспорту, зв’язку і та ін.)

Що не входить в економічні основи логістики, в триполюсну систему (трикутник):

А) макроекономіка.

Б) просторова економіка

В) регіональна економіка

Г) мікроекономіка

Д) немає правильної відповіді

Хто з вчених висунув теорію полюсів зростання

А) Ф. Перру

Б) Т. Хегерстранд

В) П. Потье

Г) А. Файоль

Як перекладається з латинської «Трансакція»?

А) наказ

Б) положення

В) договір

Г) розпорядження

До основних видів ТАЇ можна віднести:

А) витрати пошуку інформації;

Б) витрати ведення переговорів;

В) витрати виміру і контролю;

Г) витрати опортуністичної поведінки;

Д) немає вірної відповіді

Е) всі відповіді вірні

За оцінками багатьох закордонних експертів застосування логістики забезпечує зменшення розміру запасів на:

А) 40 – 80%

Б) 60 – 97%

В) 50 – 95%

Г) 55 – 95%

Авторами основної концепції, що описує ефективність логістичних витрат, є концепція загальних витрат або повної вартості, яка була введена…

А) Л. Говардом, Д. Каллітоном і Д. Стілом

Б) Л. Говардом, Т. Хегерстрандом і Д. Стілом

В) Т. Хегерстрандом, Д. Каллітоном і Д. Стілом

Г) Л. Говардом, Д. Каллітоном і Т. Хегерстрандом

В основі маршрут досягнення конкурентної досконалості лежить:

А) ціна

Б) якість

В) умови поставки та оплати

Г) кількість товару для поставки

Яка з критерій оцінки не входить до оцінки логістичних витрат?

А) за місцем виникнення

Б) за аналітичними рахунками витрат

В) за фазами логістичного процесу

Г) всі вище вказані критерії входять до оцінки логістичних витрат

Д) ні одна з вище перекислених критерій не входить до оцінки логістичних витрат

Завданням маркетинг-логістичного управління підприємством є…

А) ефективне управління різними потоками від постачальників до кінцевих споживачів

б) ефективне управління ланцюгами та каналами логістики

в) управління рекламою для збільшення реалізації товарів і послуг

г) всі відповіді вірні

Тема:

— формула для визначення …

А) доступності продукції з запасу

Б) якість поставки

В) надійність поставки

Г) еластичність величини поставки

Що входить до процесу кастомізації?

А) кастомізація виробництва, яка може здійснюватись завдяки впровадженню і зростанню еластичності виробництва

Б) кастомізація постачання матеріалів, сировини, складових частин виробу з мінімальним рівнем запасів їх швидкої ротації і з максимальною кількістю постачальників

В) кастомізація проектування виробу не враховуючи потреби конкурентного клієнта

Г) всі відповіді вірні

Яка система зарекомендувала себе на японських підприємствах?

А) 5S

Б) 7C

В) 4S

Г) 5C

Безпосередній продаж, тобто реалізація процедури індивідуального логістичного обслуговування клієнта в певному місці, часі, з певними витратами, надійності, якості та ін. – це …

А) кастомізація дистрибуції

Б) кастомізація збуту

В) кастомізація обслуговування клієнта

Г) кастомізація реалізації продукції

Логістика в комплекс Обслуговування клієнта вносить певні елементи логістичного обслуговування, які поділяються на…

А) 4 групи

Б) 3 групи

В) 5 груп

Г) 6 груп

Що входить до елементів визначення обслуговування споживача?

А) час поставки

Б) надійність поставки

В) комунікації

Г) гнучкість оплати

Д) все вище перераховане

OTIF – …

А) вчасно, комплексно, безпомилково

Б) швидко, якісно, безпомилково

В) швидко, надійно, комплексно

Г) своєчасно, комплексно, надійно

Після скількох відсотків витрати обслуговування будуть зростати залежно від рівня обслуговування?

А) 72

Б) 70

В) 80

Г) 90

До головних чинників, які формують цикл життя логістичної послуги, належать:

А) чинники, які пов’язані з часом, формою і якістю логістичних послуг;

Б) чинники, які пов’язані з місцем надання послуг

В) чинники, які пов’язані з функціонуванням ринку.

Г) всі перечислені

– це метод …

А) Шумпетера

Б) Смітта

В) Кнолла

Г) Потьє

Тема

Основними мотивами створення матеріальних запасів, є:

А) спекуляція

Б) сезонні продажі

В) витрати, пов’язані з доставкою товару

Г) встановлення більш гнучкого графіку

Д) все вище перераховане

Крикавський Є.В. подає чотири складові витрат утримання запасів, до яких не входить:

А) витрати капіталу

Б) витрати ризику запасів

В) витрати обслуговування запасів

Г) витрати утримання складів

Д) витрати за відшкодування при пошкодженні запасів

Витрати утримання запасів в дорозі є актуальними, коли…

А) право власності на товари переходить до клієнта в момент покупки

Б) право власності на товари переходить до клієнта в момент поставки до місця призначення

В) право власності на товари переходить до клієнта в момент відправлення чи передання логістичній службі товару

Г) немає правильної відповіді

Розрахунок витрат утримання запасів в дорозі здійснюється за такою формулою:

А)

Б)

В)

Г)

Витрати вичерпання запасів існують у такому випадку:

А) запізнення реалізації замовлення

Б) здійснена купівля товару конкурента

В) зупинка та простої виробництва

Г) всі відповіді вірні

АВС-аналіз є методом, за допомогою якого…

А) визначають ступінь розподілу конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь множини

Б) визначають як розподілені елементи в певній множині

В) встановлюють залежність між елементами множини

Г) надають характеристику окремим елементам якої-небудь множини

В основі методу ABC лежить…

А) метод Ейзенхауера

Б) правило Паретто

В) метод Кнолла

Г) немає вірної відповіді

За правилом Паретто є безліч керованих об’єктів поділяється на дві неоднакові частини, а саме:

А) 90/10

Б) 75/25

В) 80/20

Г) 70/30

Для проведення АВС-аналізу необхідно:

А) встановити вартість кожного товару

Б) розташувати товари за збільшенням ціни

В) розбити товари на групи залежно від їх призначення

Г) всі відповіді вірні

В XYZ-аналізі, в групу «Х» входять…

А) товари, попит на який рівномірний, або може незначно коливатися

Б) товари, які споживаються в обсягах, що коливаються

В) товари, попит на які виникає лише епізодично, будь-які тенденції відсутні


See also:
Яндекс.Метрика