Открытый урок на темуКадык болуксаар болзунза по окружающему миру 2кл


Окружающий мир 2 класс

Тема: Кадык болуксаар болзунза

Сорулгалар:1.Кадыкшыл мага-боттун идепкейлиг ходелдирикчизи дээрзин билиндирер,

кадакшылга хамаарышкан дурумнер-биле таныштырбышаан,бодунун

ажылчын болгаш дыштаныр уезин шын улеп билиринге чанчыктырар, ооредир.

2.Уругларнын логиктиг бодалдарын, кичээнгейин, дылын сайзырадыр.

3.Арыг-силиг чорукка,бодунун иштики,даштыкы байдалдарын хайгаарап билиринге, хун

чурумун шын сагып оорениринге кижизидер.

Дерилгези: «Хурээлел» ному, оон ажылчын кыдыраажы, «Кадык болуксаар болзунза» презентация,тест, карточкалар-биле ажыл,оннуг карандаштар.

Кичээлдин чорудуу.

1.Организастыг кезээ.

-Бо хунгу кичээливисте аалчылар келген шупту .Аалчылар-биле экиилежип мендилежиилинер.

Экиилежип мендилежип турарывыс дээрге-ле кижи-бурузунге эки чуулду, эки кадыкшылды кузеп турарывыс ол-дур.

2. Кичээлдин темазынорулгазын дамчыдары:

— Ынчангаш бо хунгу кичээливис мындыг кыйгы-биле эртер «Билиглернин оруунче далашпышаан,кадыывысты камгалаар бис!».

3. Ооренип эрткен чуулун катаптаары.

-Эрткен кичээлде бис чуну ооренип эрткен бис?

(Кижинин даштыкы болгаш иштики тургузуун ооренген бис.)

-Кижинин даштыкы тургузуунга чулер хамааржырыл?

(Слайд 2)

(баш,моюн,хорек,дурт-сын,холдар, буттар)

-Кижинин иштики тургузуунга чулер хамааржырыл?

(Слайд 3)

(баш мээзи, окпе, чурек, баар, ижин-шойунду, бууректер х-р.)

Молодцы!

4. Тест-биле ажыл. Ам ооренип эрткен темавыска каш айтырыглыг тестиден кылыптаалынар.

ϴѳреникчиниӊ фамилиязы, ады_______________________

Тест: Кижиниӊ мага-бодунуӊ тургузуу.

1. Кижиниӊ иштики органнарынга хамааржыр кезектерин шый — баш, окпе, чурек, дурт-сын, моюн, баш мээзи, бууректер.

2. Кайы орган дузазы-биле кижи тынып турарыл?

• баш мээзи;

• окпе;

• ижин-шѳйүндү.

3. Кайы одуругда сѳстер кадык кижиге хамааржып турар-дыр?

• күдүгүр, быжыг,шүшпеӊ, узун;

• бүшкүгүр, куу арынныг,кошкак, чолдак;

• дорт сынныг,күштүг, кашпагай, аваангыр.

4. Кижи бодунун мага-бодун кадык болдурар дизе чүнү кылза экил?

• кадыкшылын камнаар болгаш дадыктырар;

• кижи боданыр, чугааланыр болза эки.;

-Ажылдарынарн дужааптынар, мен хынапкаш демдектеринерни саазынга салыптар мен.

Физминутка.

( Слайд 5)

-Бис кижинин иштики болгаш даштыкы тургузуунун катаптадывыс.Кижиде шупту органнар бодунун хулээлгезин чурум ёзугаар кууседип турар.

5.Чаа теманы тайылбырлаары.

— Кижиде эн эргим чуул – кижинин кадыкшылы.Бис чараш, хоглуг бис, чуге дээрге бис кадык бис.Ынчангаш бо хун бис кадыкшылывысты канчаар камнаарынын, быжыглаарынын дугайында чугаалажыр бис. Бистин кадыывысты камгалаарынга бистин дузалакчыларывыс биске дузалажыр Бирги дузалакчывыс Хун чуруму.

Хун чуруму дээрге ооредилге, оюн, дыштанылга база оске-даа кылыр чуулдерни шын таарыштыр тургусканы-дыр.

Дараазында бо хун чурумун номчуптаалынарам уруглар.

Слайд(6)

-Бо хун чуруму чижеглей бижип каан. Ону бодунга эптии-биле оскертип ап болур.Ынчалза-даа хун чурумунда сагыыр чуулдер: кижи ол уезинде чемни чиген турар, удуур шагын сагыыр. Чуге дизе хунде кижи 8-9 шакты удаан турар ужурлуг, арыг агаарга 2ш эвээш эвес агаарлаар, база хой шимченир, ажылдар кылыр болза эки.

-Бис бо ооредилге чылындан эгелеп хун чурумун тургускаш кууседип эгелээн бис. Кым бодунун кылып алган хун чурумун сагып турарыл?

-Хун чурумун шын сагыыры дээрге кадыкшылывысты камнаарынга, быжыглаарынга дузалыг.

Дараазында кадык болурунга ийиги дузалакчывыс Мага-боттун кадык болурунга хамаарышкан дурумнерни сагыыры. (правила личной гигиены)

(Слайд7)

-Арыг-шевернин кандыг дурумнерин билир силер?

(дижин чууру, чемнениринин мурн. Холд.чууру, нед.1 катап мага-бодун чуур(банялаар), дыргактарын кезер, бажынын дугун кезээде чараш кылдыр дыраар, ооруур, идик-хевин болгаш чурттап турар бажынын арыг-силигге тудар…)

— Ам Федянын дуг-да дыннап корунерем.

Утром Федя чинил велосипед. Днём играл с собакой. Потом он пошёл в туалет и забыл помыть руки. Мама позвала Федю обедать, и он сел за стол есть с грязными руками. На следующий день он не пошёл в школу. У него заболел живот и поднялась температура.

-Как вы думаете, почему заболел мальчик?

(Высказывания детей)

-Что бы вы, ему посоветовали?

Ном-биле ажыл. Ар 10

Бо чурукта чугле чангыс боду ажыглаар херекселдерни аданар:……………

-дараазында ог-буленин шупту кежигуннери ажыглаар херекселдерни аданар:……….

Игра

Если я называю предмет личной гигиены, вы потягиваетесь на носочках, а если этим предметом может пользоваться вся семья вы приседаете.

.(слайд8)

Мыло, полотенце, зубная паста, шампунь, расчёска, мочалка, детский крем, носовой платок, зубная щётка

-Кижи бурузу бодунун херекселин ажыглаар ужурлугл дээрге база арыг-силигнин чуруму-дур.

Тывызык:

Кажан бис чемненип турувуста Олар ажылдап турар

А чемненмейн турувуста Олар дыштанып турар.

Оларны чугбас болзувусса олар аарый бээр.

Кандыг диштер биске херегил?

Кадык диштер аас иштинге чемни эки хоюдур дайнаар. Аарыг диштер чемни хоюдур дайнаары багай болур. Чедир дайнаттынмаан чемни ижин-шойунду ур уе иштинде хайындырып кээр. Ынчангаш чемни далашпайн эки хоюдур дайнаар. Мындыг улегер дом-ты утпанар «Кым ур дайнап чиирил, ол ур чурттаар».

Ажылчын кыдыраашка ажыл ар8 Ийе, чок деп харыыларны шыяр.

Слайд(9)

Дишти ажаарынын дурумнерин сактып алынар

-диштерни хунде 2 катап чуур:эртен, кежээ

-кижи бурузу диш чуур щёткалыг болур .

-чемненген соонда диштеринерни чылыг суг-биле чайынар.

-конфет, чигир, кадыг тооруктар аймаан дайнава.

-Хѳй чигирзиг чем чивес.

-диш эмчизинге диштерин хынадып ап турар.

Слайд(10)

Дараазында кадык болурунга ушку дузалакчывысШимчээшкин, дадыгыышкын.

Слайд(11)

-кадык болурунга кандыг шимчээшкиннер дузалаарыл? (зарядка кылыры, ойнаар, маннаар, лыжалаар, конькилээр,кылаштаар,агаарлаар). Адаанынар шимчээшкиннер кижинин кадыын быжыктырар, кижини куштуг, дурген, шыдамык, аваангыр болдурар.

ФИЗМИНУТКА!!!! Под музыку. «Танец утят»

Дараазында кадык болурунга дортку дузалакчывыс Шын чемненири.

Бис чуге чемненип турар улус бис?-чуге дизе иштики органнарывыс:чурек,баар,окпе эки ажылдазын дээш, шимченир дээш,чурттаар дээш чемненип турар бис.

Шын чемненири деп чул?

Шын чемн – дээрге янзы-буру чемнерни чиири. Кижи ногаа, фрукты, сут, творог,кефир,эът аймаан чигеш, витаминнерни,белоктарны, углеводтарны болгаш ажыктыг чуулдерни организимивиске ап турар бис. А витаминнер, белоктар, углеводтар биске чуге херек чувел? Чуге дизе оларнын ачызында бис куштуг, аваангыр, кадык диштиг, эки аппетиттиг болур бис.

Шын чемн –кадыкшылдын ундезини, дозу. Эмин эттир хой чем база чип болбас, ол аарыгга чедирип болур. Бис шын чемненип турар бис бе? Чамдыкта силер эртен ооренирде чуу-даа чивейн чедип кээр силер, ол шын эвес. Оода бир хлеб, изиг шайны эртенги шакта чип ап турар.

Слайд(12)

— бис унуштер болгаш дириг амытаннарнын ачызында чемниг болуп турар бис.

Дараазында унуштерден ап турар чемнерни адап корунерем…………

Дириг амытаннардан ап турар. чемн аданар………………..

Ам мындыг оюндан ойнаптаалынар. Мен силерге шулуктер номчуур мен, мээн сумем шын болур боор болза ийе-ийе деп часкаар силер, шын эвес болур болза чок-чок деп бажынар чаяр силер.

Нога,чимис,тарак,быштак

Онза чемнер билир силер

Диштеривис кадыкшылын

Олар база тудуп чоруур

Мээн сумем шын-дыр бе? Ийе

Капустанын чемгир картын

Катап-катап чигеш чоор сен, чаагай эвес

Ону солуур шоколадтар, мармеладтар, чигирни-даа

Онзазынып дайнагыла, дижин кадыы денди болур.

Мээн сумем шын-дыр бе? Чок

Диштеривис кыланнадыр идиктерин креми-биле

Чартык дамды сы туткаш, далаш чокка дижин чуур сен.

Мээн сумем шын-дыр бе?

Хензиг бичи Людмила, щётказын оскунупкаш

Шалазындан ону алгаш, дижин улай чуй-ла берген.

Людмила эр хей бе?

Хензиг бичи оннуктерим кезээ шагда сактып чорунар

Дижин чугбайн арыглавайн удуп черле болбас чуве

Мээн сумем шын-дыр бе?

Дижинерни аштап чуггаш, удуурунче чоруптунар,

Булочканы база апкаш, чоорганче кире халы

Мээн сумем шын-дыр бе?

Силерге мен оолдар, кыстар, кадык боорун кузеп тур мен

Ынчалза-даа тура чокта туннел черле оон унмес.

Чемненирде чалгааравайн, холдарынны арыды чуг

Оон соонда столунга оожум таваар чемненир сен.

Эртенин-не одунгаш, эзеп-херлип чытпайн

Зарядкадан кыла шаавыт,

Дадыгар сен кадык боор сен.

Арыг агаар тынып аарда, аргаже кир – агаарлап ал

Ажылданып, ооренип киреринге

Кушту немээр, сергек боор сен.

IV. туннел.

Слайд(14)

-Бо хун бис кадыкшылдын кандыг дузалакчылары-биле таныжып алдывыс?

Хун чуруму, шын чемненилге, бодун арыг-силиг алдынарынын дурумнери,шимчээшкин, дадыгыышкын.

Онаалга Аж.кыд. ар 6-7

Слайд(15)

Арыг силигнин дурумнери

Кижинин кадыкшылы бирги черде

Арыг силигнин дурумнери


See also:
Яндекс.Метрика