тренувальні тести студентам 1 курс


Варіант 1.

І рівень

Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.

1. Визначте, у якому рядку в усіх словах перший склад закритий, другий — відкритий

А грядка, дужка, стежка, гарбуз, сонце

Б білка, сойка, сонце, байка, ім’я

В батько, сім’я, пам’ять, кожух, вітер

Г народ, поет, зірка, зерно, білка

Д струмінь, верба, олівець, зошит, лимон

2. Визначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів

А дез-інформація, ві-дігнути, суб’-єкт, дзень-кіт, барель-єф

Б мод-ний, числен-ний, польо-вий, чес-ність, іде-ал

В бі-йці, гр.-Іваненко, ал-гебра, епіч-ний, сим-вол

Г при-крити, пре-м’єра, пере-вчити, читаць-кий, оз-доба

Д від-значити, зі-брати, сон-ний, уві-йти, англій-ський

3. Визначте, у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів

А навпóчіпки, цемéнт, навкругú, учóра, упóперек

Б добрúдень, уздóвж, температýра, гектáр, тóнна

В фонтáн, футбóл, футболíст, телефóн, стáранно

Г спочáтку, фанéра, фартýх, тролéйбус, трамвáй

Д чотирнáдцять, квартáл, дисциплíна, кіломéтр, мехáнік

4. Визначте, у якому рядку в усіх словах наголос падає на той самий склад за порядком

А стіна, ліхтарик, радість, язик, дужка

Б зима, метал, кишеня, редактор, центнер

В дзвін, праця, учень, м’яч, село

Г окунь, роль, ознака, поле, міст

Д душа, село, книжка, плече, казка

5. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку

А згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати

Б скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити

В зчепити, скинути, сфотографувати, зносити

Г схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати

Д збирати, збити, склепати, зпекти, звернути

6. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з ь

А дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал..чин

Б постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко

В в’юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац..

Г палец.., Хар..ків, сім..сот, с..огодні, утр..ох

Д одес..кий, брин..чати, стан..те, тр..ома, дз..об

7. Визначте, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними

А розповідь, міць, осінь, честь, молодість

Б сіль, тінь, піч, папороть, кров

В лань, дань, щедрість, подорож, ніч

Г річ, мідь, галузь, паморозь, вісь

Д скатерть, жовч, повінь, ніч, січ

8. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку

А інтер’єр, гравюра, бюрократизм, кур’єр, п’єдестал

Б капюшон, об’єкт, кар’єра, прем’єра, портьєра

В бюджет, суб’єкт, Мольєр, компаньйон, комп’ютер

Г фельєтон, більярд, пюре, інтерв’ю, б’юро

Д ньютон, мільярд, п’єса, краков’як, ін’єкція

9. Усі слова пишуться окремо в рядку

А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, аби/чому

Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то

В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли

Г не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид

Д не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка

10. З’ясуйте, у якому рядку є слово, в якому апостроф не вживається

А прив..ялений, зап..ястя, риб..ячий, подвір..я

Б з..явився, без..язикі, роз..ятрити, узгір..я

В св..ятковий, олов..яний, В..єтнам, п..ятсот

Г пом..якшувальний, пам..ятає, бур..ян

Д зів..янути, торф..яний, двох..ярусний, з..юрмитися

11. Визначте рядок, у якому всі складні слова пишуться через дефіс

А біло/сніжний, південно/західний, жовто/гарячий, сніжно/білий

Б червоно/гарячий, ракета/носій, Нечуй/Левицький, пів/яблука, пів/відра

В з діда/прадіда, супер/держава, північно/східний, пів/Європи, екс/чемпіон

Г прем’єр/міністр, електро/сила, вело/спорт, Дніпро/ріка, авто/граф

Д блок/схема, водо/канал, авіа/шоу, мото/спорт, авіа/конструктор

12. Визначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження треба писати букву и

А ц..ліндр, Аркт..ка, Ваш..нгтон, Палест..на, Єг..пет

Б матр..ця, с..стема, Алж..р, Д..ккенс, д..ректор

В Флор..да, Капр.., б..знес, х..мера, ілюстрац..я

Г тр..умф, дж..нси, кл..єнт, Нагасак.., ц..фровий

Д т..рор, рег..он, д..спропорція, пр..зер, башк..р

13. Знайдіть рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-

А (з,с)казано, (з,с)цілити, (з,с)тверджувати

Б (з,с)косити, (з,с)ховати (з,с)палити

В (з,с)шити, (з,с)фотографувати, (з,с)сунути

Г (з,с)творено, (з,с)чистити, (з,с)характеризувати

Д (з,с)робити, (з,с)брикнути, (з,с)ліпити

14. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом

А здоров..я, валер..янка, моркв..яний, м..ята

Б пір..їнка, з..єднати, трав..янистий, повітр..яний

В надвечір..я, зор..яний, зав..язь, солов..їний

Г різнотрав..я, торф..янистий, п..янкий, під..їхати

Д щаст..я, мавп..ячий, сузір..я, комп..ютер

15. Позначте рядок, у яких немає помилок в написанні префіксів

А прикрасити, зходити, прикрити, зкипіти

Б смиритися, прикинути, зкувати, пережити

В перечекати, зберегти, россипати, зхитрити

Г збудувати, стриножити, безпечний, стримати

Д перипригнути, прекрасно, росфарбувати, збоку

16. Позначте рядок, у якому правильно передано всі іншомовні слова

А монтеск’є, пасьянс, бароко, інтерв’ю

Б бюро, ін’єкція, кавалерія, інтер’єр

В кавалькада, Ньютон, Ришел’є, круп’є

Г суб’єктивізм, порт’єра, трюк, ласо

Д суб’єкт, серйозний, барокко, тоннаж

17. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі

А трубопровід, толока, гущавина, тюбик, тисяча

Б операційний, нещадний, товариство, ікона, праця

В правдивість, оператор, опера, негода, краса

Г барабан, держава, лимон, муляр, друг

Д ложе, людина, укритися, феномен, радість

18. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ

А а..рус, ..оробина , ..удзик, ..речка , кол..отки

Б багато..ранний, не..ода, не..ордий, коле..іум, ..роно

В ..анок, ..андж, ..удзик, ..едзь, ..ирли..а

Г ..ел..отати, еле..антний, о..рубілий, деле..ат, ..рад

Д ..иря, о..рядний, ле..ендарний, ..едзь, на..ріти

19. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова

А невдаха, ковдра, намисто, люстерко, ясно

Б опускати, ліки, ніженька, олень, дрібний

В бібліотека, корисний, ясність, зволікати, фах

Г нектар, їсти, лава, маслюк, дощ

Д клеїти, примхи, стілець, універсальний, щоденник

20. Визначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук

А пюре, пісня, обновляти, лялька, рясно

Б яблуко, тяжко, позбутися, побачитися, теля

В маяк, єпископ, їжак, їсти, юнга

Г їхати, флотилія, їстівний, яблуня, нявкати

Д сузір’я, доля, меню, місяць, лихварювати

ІІ рівень

Завдання складається з інструкції та чотирьох варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.

1. У котрому рядку форму числівника вжито правильно

А  на шістдесяти трьох сторінках книги

Б  на шестидесяти трьох сторінках книги

В  на шістдесятьох трьох сторінках книги

Г на шістьдесятьох трьох сторінках книги

2. Усі слова пишуться з малої літери в рядку

А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий

Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена, (н)арцис (в)вузьколистий

В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет

Г (ж)овті (в)оди, (о)перний (т)еатр, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (д)оцент (к)афедри (у)країнської (м)ови

3. Орфографічну помилку допущено в рядку

А несказанний, не до смаку, не так, неабихто

Б не працюючи, непорушно, конспект не завершений, не ворог, а друг

В не доспівана мною пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано

Г невільник, недосяжний, не врожай, не минаючи нагоди

4. Усі прислівникові сполучення пишуться окремо в рядку

А казна/куди, не/впинно, до/пари, по/закону

Б по/годинно, с/першу, само/тужки, сам/на/сам

В з/року/в/рік, тільки/що, у/стократ, до/сьогодні

Г не/цілком, по/батькові, поза/планово, по/рівно

5. У якому рядку всі слова – числівники

А один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга

Б чотири, десять, п’ять, шість,вісім

В два, двоє, двійко, двійка, дванадцять

Г три, трійка, троє, тринадцять

ІІІ рівень

Завдання вимагають установити відповідність або обрати одну правильну відповідь.

1. Установіть відповідність між словом і його тлумаченням

А комунікативний; 1 стосується шляхів сполучення;

Б дружний; 2 стосується спілкування;

В дружній; 3 згуртований;

Г комунікаційний. 4 результативний;

5 доброзичливий.

2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням

А вовчим оком; 1 пропаде, згине;

Б як дві краплі води; 2 гордий, пихатий;

В кирпа вгору; 3 розбагатіє;

Г кури загребуть. 4 однакові, схожі;

5 жадібно, хтиво.

3. Вкажіть речення, у якому треба зробити редакційні правки

А Ви даремно сподіваєтесь: такі заходи не призведуть до відродження вашого підприємства.

Б Знаний учений ще 40 років тому започаткував новий напрямок у науці.

В Ми мешкаємо на Україні вже 5 років.

Г Читаючи цю книжку, в мене з’явилося бажання побачити все своїми очима.

Д немає жодного такого речення.

ІV рівень

1. Зробити морфемний розбір слова — збираю

2. Зробити фонетичний розбір слова — м’ясні

Варіант 2.

І рівень

Завдання складається з інструкції та п’яти варіантів відповідей, з яких треба вибрати один правильний.

1. Визначте , у якому рядку допущено помилку при наголошуванні слів

А виднокíл, небокрáй, óбрій, горизóнт, шерéнга

Б пóслуга, пóдруга, загáдка, врáнці, спочáтку

В центнéр, сантимéтр, дисциплíна, аеродрóм, трамвáй

Г жебонúть, дзюркóче, керувáти, несéмо, кóристь

Д одинáдцять, машинóпис, фартýх, гвинтíвка, лúстя

2. Визначте, у якому рядку в усіх формах слова сталий наголос

А завод, риба, дума, під’їзд, мазь

Б весна, коса, дзвін, осінь, урок

В вода, учень, друг, ранок, берег

Г дуб, парк, океан, дисципліна, сусід

Д кишеня, квиток, рекорд, стежка, гриб

3. Визначте, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом

А інтерв-ю, прем-єр, миш-як, грав-юра, кап-юшон

Б краков-як, інтер-єр, кур-єр, б-юро, ф-юзеляж

В п-єдестал, полум-я, ім-я, верхів-я, мавп-ячий

Г міжгір-я, відв-язати, Стеф-юк, верф-ю, Лук-ян

Д пів-яблука, бур-я, з-їзд, довір-я

4. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку

А район, гайок, майонез, медальйон, бульйон

Б бадьорий, вольовий, гільйотина, гайочок, войовничийСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика