Трээн чугаа 2 класс


Министерство образования и науки Республики Тыва

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

села Балгазын Тандинского кожууна

РАССМОТРЕНО

на заседании МО

учителей начальных классов

от «____»_____________2012г.

Руководитель МО

_______________ /Донгак Ч.В./

СОГЛАСОВАНО

завуч начальных классов

МБОУ СОШ

С. Балгазын

_________________/Дамчан Т.К./

«____»_________________2012г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ СОШ

с. Балгазын

______________/ Балчий-оол А.К./

«____»________________2012г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по тувинской литературе

2 «Г» класса

Составлена на основе авторской программы: К.Д. Симчит, Э.Д. Ондар.

Всего часов на изучение программы 68 часов.

Количество часов в неделю 2 часа.

Разработчик: Куулар Хорагай Сарыг-ооловна – учитель начальных классов.

Педстаж:1 год

Балгазын – 2012

Тайылбыр бижик

Номчулганың алыс сорулгазы – шын, медерелдиг, аянныг болгаш чүгүртү номчуурунга өөредири. Чүвени медереп билип тура номчууру аянныг, шын номчулганың алыс үндезини ол болур.

Оон аңгыда, номчулга уругларны ном-биле ажылдап, оон чүве билип алырынга чаңчыктырар сорулгалыг.

Номчулга программазы беш кезектен тургустунган:

Номчулганың тематиказы.

Класстан дашкаар номчулга.

Номчулгага чаңчылдар

Сөзүглел-биле ажылдарның хевирлери.

Чогаалдарның хевирлери-биле практика кырынга таныжылга.

2-ги класска берге эвес сөзүглелди медерелдии-биле, шын, чүгүртүр номчуурун чедип алыр. Өөредилге чылының эгезинде берге сөстерни слогтап номчуур. Сөстерни шын тода адаарынга, домактар сөөлүнге болгаш аразынга интонацияны сагыырынга, чогуур паузаларны кылырнга чаңчыгар. Бирги чартык чылда 1 минутада 30-40 сөс, а өөредилге чылынын төнчүзүнде 1 минутада 45-50 сөс чедир номчуур.

2-ги класска номчаан чүүлүнге хамаарышкан айтырыгларны харыылаар, башкының айтырыгларын езугаар номчаан чүүлүнүң утказын чугаалаар, белен, кыска сөзүглелди катаптап чугаалаар, сөзүглелди башкының дузазы-биле кезектерге чаргаш, оларга аттар чогаадыр, даалга езугаар херектиг сөстер болгаш домактарны ушта бижиир, тоолдар ыдып, шүлүктерни чугаалап билир.

Класстан дашкаар номчулга:

уругларның класска номчулга үезинде алган билиглерин улам ханыладыр;

библиотекадан херек ном шилип алырыга, номдан материал дилээринге уругларны өөредир;

уругларны ном-биле ажылдаарынга чаңчыктырар болгаш оларның кандыг-бир эртемге сонуургалын хайныктырар.

Төрээн чугаа

Темазы

Кичээлдиң хевири

Негелделери

шагы

хүнү

I улдуң

Экии, школа!

1

Ч.Кара-Күске «Сентябрь бирде», Л.Чадамба «Сентябрь ай моорлап келди».

Чаа тема

Чаа өөредилге чылының эгелээни-биле холбаштыр уругларның өөрүшкүзүн, сонуургалын деткиир.

1

2

Кудумчу шимчээшкини. О.Делгер-оол «Светофор»

Чаа теманың тайылбыры

Шүлүктерни аянныг кылдыр номчуп өөредир. Чугаазын сайзырадыр.

1

Тыва-мээң төрээн черим

1

В.Серен-оолдуу-биле «Төрээн чурт».

Чаа теманың тайылбыры

Чогаалдың утказынга даяннып алгаш төрээн чери Тывага ынак болурунга кижизидер

1

2

М.Ховалыг «Бистиң Тугувус», «Тыва Республиканың Сүлдези». Тыва Республиканың Ыдык ырызы.

Чаа теманың тайылбыры

Чогаалдарның утказынга даяннып алгаш Төрээн чуртувус, ооң символикалары-биле таныштырар

1

3

К-Э. Кудажы «Төрээн черим».

З. Намзырай «Мээң черим»

Холушкак хевириниң кичээли

Шүлүктүң утказынга даянып алгаш төрээн дылынга камныг, хумагалыг болурунга кижизидер

1

4

Е.Саая «Тыва дылым», «Тываның аржааннары»

Холушкак хевириниң кичээли

Төрээн чериниң бойдузунга камныг болурунга кижизидери

1

Күс дүшкен

1

Чугаа сайзырадылгазы «Күскү бойдус». Экскурсия

Кичээл — экскурсия

Күстүң эгелээниниң дугайында уругларнын бодалдарын деткиир

1

2

К.Ондар «Сентябрь». С.Сурун-оол «үелерниң эргилдези»

Холушкак хевиринин кичээли

Чогаалдарны аянныг номчуп, оларнын утказын сайгарар

1

3

О.Монгуш «Сарала күс». Л.Чадамба «Хову кораблинге»

Холушкак хевириниң кичээли

Чечен чугааны аянныг номчааш, утказын билиндирер

1

4

М.Кенин-Лопсан «Тараажыга мактал»

Холушкак хевириниң кичээли

Өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

1

5

Тыва улустуң толу «Коданның аян чоруу»

Холушкак хевириниң кичээли

Чечен-чугаанын утказынга даянгаш дириг амытаннарны камнап, кадагалаарынга кижизидер

1

6

Л.Чадамба «Хүнезин». А.Шоюн «Октябрь», «Ноябрь»

Холушкак хевириниң кичээли

Өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

1

Арыг-шевер болгаш кадыкшыл

1

Чугаа сайзырадылгазы «Арыг-силиг алдынарының ужуру чүл?»

Холушкак хевириниң кичээли

Чогаалдарның утказынга даянгаш арыг-силиг болурунга кижизидер

1

2

К.Чуковский «Чунар херек». Эмчинин сүмези Холдарны үргүлчү чуур херек

Холушкак хевириниң кичээли

Аянныг номчуур, өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

1

3

(Чеченчиткен чугаа.) «Кариес биле Бактериус». Л.Чадамба «Арыг-шевер»

Холушкак хевириниң кичээли

Аянныг номчуур, өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

1

4

Л.Чадамба «Спорт – оннук». «Ымырааларны узуткаңар!»

Холушкак хевириниң кичээли

Шулукту аянныг номчуп өөредир. Спортка ынак болурунга кижизидер

1

5

Класстан дашкаар номчулга «Бойдус деп чул?»

Холушкак хевириниң кичээли

Аянныг номчуур, өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

1

II улдун

Өг-бүлекола. Найырал.

1

Чугаа сайзырадылгазы «өг-бүле.Школа. Найырал». Л.Чадамба «Бичии Лена»

Холушкак хевириниң кичээли

Чогаалдың утказынгадаянып алгаш уругларның кежээ, дыңнангыр болурунга кижизидер

1

2

Л.Толстой «Шынын чугаалаан». В.Осеева «Дуза чедирген»

Холушкак хевириниң кичээли

Чогаалдың утказынга даянып алгаш уругларның кежээ, дыңнангыр болурунга кижизидер

1

3

О.Намчылак «Хайыралыг ада-ием».

Б Доюндуп «Авыралдыг улузум».

Холушкак хевириниң кичээли

Чогаалды аянныг номчуп, ада-иезини хүндүлеп чоруурунга кижизидер

1

4

Х.Ойдан-оол «Кырган-ачам чагыы»

Холушкак хевириниң кичээли

Улуг улусту хүндүлээр чорукка кижизидер

1

5

Ч.Кара-Куске «Найырал-коллективте». В Эренчин «Уругларга»

Холушкак хевириниң кичээли

Чогаалды аянныг номчуп өөредир. Чугаазын сайзырадыр. Эш-өөрү-биле найыралдыг, биче-сеткилдиг болурунга кижизидер

1

6

В.Маяковский «Чүнү эки дээрил база чүнү багай дээрил?»

Холушкак хевириниң кичээли

Шүлүктүң утказынга даянгаш, уругларга чүнү эки, чүнү багай дээрин ылгап билиринге кижизидер

1

7

Л.Толстой «Сөөкчугеш». О. Охемчик «Бөмбүрзекти чуруп ор мен»

Холушкак хевириниң кичээли

Өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр.

1

Кыш дүшкен

1

Чугаа сайзырадылгазы «Кыш». М.Кенин-Лопсан «Кыштын шүлүкчүзү»

Холушкак хевириниң кичээли

Шулуктуң болгаш чечен чугаазын дамчыштыр кышкы бойдустуң чараш-каазын эскерип сонуургаарынга чаңчыктырар.

1

2

Е.Танова «Кышкы ыржыгаш». Г.Скребицкий «Баштайгы хар»

Холушкак хевириниң кичээли

Чогаалды аянныг номчуп ооредир. Чугаазын сайзырадыр.

1

3

В.Серен-оол «Булут». С.Молдурга «Соок»

Холушкак хевириниң кичээлиСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика