Тесты_прореш2


ТЕСТИ

1. Які з перелічених об’єктів обліку відносяться до активу підприємства?

Основні засоби

Виробничі запаси

Дебіторська заборгованість

Готова продукція

Усі перелічені

2. Що таке бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку?

Групування засобів та їх джерел.

Регістр бухгалтерського обліку

Спосіб узагальнененого відображення та економічного групування засобів господарства у грошовій оцінці за їх видами та джерелами формування на певну дату

Спосіб відображення господарських операцій

Групування необоротних та оборотних активів

3. Яка заборгованість відноситься до дебіторської?

Заборгованість постачальникам

Заборгованість з оплати праці

Заборгованість покупців

Заборгованість до бюджету

Заборгованість покупцям та постачальникам

4. Які вимірники використовуються у синтетичному обліку?

Натуральні

Вартісні

Трудові

Усі перелічені

Ні які

5. Який з перелічених об’єктів входить до складу нематеріальних активів?

Комп’ютер

Програмне забезпечення

Довідник з правового регулювання економічної діяльності

Офісні меблі

Всі відповіді правильні

6. Пасиви — це:

Господарські засоби за складом та розміщенням;

Господарські засоби за джерелами формування;

Господарські процеси;

Власний капітал підприємства;

Кожний з вище наведених

7. До якої групи об’єктів обліку відноситься Статутний капітал?

Оборотні активи.

Необоротні активи.

Власний капітал.

Позиковий капітал.

Доходи майбутніх періодів

8. У якому розділі балансу відображаються виробничі запаси?

1 розділ активу

2 розділ активу

1 розділ пассиву

3 розділ пассиву

3 розділ активу

9. Скільки розділів є у пасиві балансу?

3 розділи

2 розділи

5 розділів

4 розділи

6 розділів

10. Які статті не належать до пасиву балансу?

Нерозподілений прибуток

Дебіторська заборгованість

Статутний капітал

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Доходи від реалізації

11. На якому з перелічених рахунків відображуються джерела господарських коштів?

Статутний капітал

Каса

Готова продукція

Поточний рахунок

Виробництво

12. За якою з перелічених оцінок відображається заборгованість покупцям?

За договірними цінами

За фактичною собівартістю

За плановими цінами

За плановою собівартістю

Ні за якою

13. Що є підставою для відображення господарської операції в системі бухгалтерського обліку?

Первинний документ

Регістри обліку

Опис об’єктів обліку

Виробничий звіт

Усі наведені

14. Які з перелічених об’єктів не включаються до пасиву?

Зобов’язання з оплати праці

Зобов’язання до бюджету

Прибуток підприємства

Грошові кошти

Резервний капітал

15. Які пари рівностей не існують в оборотній відомості за синтетичними рахунками?

1. Суми дебетових та суми кредитових початкових залишків в усіх рахунках;

2. Суми дебетових та суми кредитових обігів в усіх рахунках;

3. Дебетового та кредитового обігу кожного рахунка;

4. Суми дебетових та суми кредитових кінцевих залишків рахунків;

5. Немає правильної відповіді

16. Які зміни відбудуться в балансі під впливом операції з придбання матеріалів підзвітними особами?

Рівновеликі протилежні зміни двох статей в активі балансу;

Рівновеликі протилежні зміни двох статей в пасиві балансу;

Рівновелике збільшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу;

Рівновелике зменшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу;

Всі наведені вище

17. Де ведеться аналітичний облік розрахунків з оплати праці:

У табелі використання робочого часу

У платіжній відомості

У касовій книзі

У нарядах на відрядну роботу

У табелі та нарядах

18. У чому полягає сутність основного бухгалтерського рівняння?

Активи дорівнюють власному капіталу плюс зобов’язання.

Пасиви дорівнюють власному капіталу плюс зобов’язання.

Активи дорівнюють пасивам плюс зобов’язання.

Активи дорівнюють пасивам мінус зобов’язання.

Необоротні активи дорівнюють власному капіталу

19. На якому із перелічених рахунків відображується рух грошових коштів?

Розрахунки з постачальниками.

Каса.

Розрахунки з оплати праці.

Розрахунки з покупцями та замовниками.

Розрахунки з підзвітними особами

20. Скільки оборотних відомостей потрібно складати за аналітичними рахунками?

1. Одну.

2. Дві.

3. Відповідно до кількості аналітичних рахунків.

4. Відповідно до кількості синтетичних рахунків, до яких ведуться аналітичні рахунки.

5. Відомості за аналітичними рахунками не ведуться.

21. Що визначає поняття «валюта» балансу?

1.Суми першого розділу активу та пасиву балансу.

2. Сума всіх розділів активу балансу.

3.Сума всіх розділів активу і пасиву балансу.

4. Сума всіх розділів активу балансу.

5. Грошова оцінка майна підприємства.

22. У чому полягає сутність методу бухгалтерського обліку?

Це сукупність способів, що забезпечують отримання, обробку та видачу облікової інформації.

Це сукупність способів реєстрації господарських операцій.

Це сукупність способів визначення собівартості об’єктів обліку.

Це спосіб оцінювання стану заборгованості підприємства

п.2+п.3

23. У чому полягає контрольне значення подвійного запису?

Сума записів по дебету дорівнює сумі записів по кредиту кожного рахунку.

По дебету та кредиту відображуються однакові суми.

Сума дебетових обігів дорівнює сумі кредитових обігів усіх рахунків.

Записи по дебету рахунку дорівнюють записам по кредиту того ж рахунку

Дебетові обіги дорівнюють кредитовим обігам.

24. Що є підставою для відкриття інвентарних карток?

1.Інвентарний список основних засобів.

2. Інвентарна книга.

3. Накладна постачальника

4. Акт прийомки-передачі основних засобів.

5. Технічний паспорт.

25. Який з перелічених рахунків не є активним?

Каса.

Паливо.

Статутний капітал.

Виробництво.

Довгострокові капітальні вкладення

26. Для чого використовуються пасивні рахунки?

Для обліку руху основних засобів.

Для відображення виробничих витрат.

Для відображення стану та руху господарських засобів.

Для відображення стану та руху джерел господарських засобів.

Для руху грошових коштів.

27. Які аналітичні рахунки ведуться до рахунку “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”?

За конкретними постачальниками.

За видами матеріалів та послуг, що поставляються.

За складом матеріалів.

За видами розрахунків.

За видами заборгованості постачальників.

28. Які зміни у балансі викликає господарська операція: “Видані з каси гроші під звіт працівнику підприємства?

1. Зменшення в активі та пасиві балансу.

2. Збільшення в активі та пасиві балансу.

3. Рівновеликі протилежні зміни двох статей активу.

4. Рівновеликі протилежні зміни двох статей пасиву.

5. Змін у статтях балансу не відбудеться

29. Які рахунки називаються синтетичними?

Рахунки, що призначені для відображення сукупності об’єктів обліку.

Рахунки, що призначені для відображення конкретних окремих об’єктів обліку.

Рахунки, на яких ведеться вартісний облік.

Рахунки, що призначені для відображення руху матеріальних ресурсів.

Рахунки, що призначені для відображення заборгованості.

30.До якого розділу балансу належить стаття “Готова продукція”?

1. Необоротні активи.

2. Оборотні активи.

3. Власний капітал.

4. Доход майбутніх періодів.

5. Поточні зобов’язання.

31. Що таке дебетовий обіг?

1.Сума всіх записів по Дт рахунка з залишком.

2.Сума усіх записів по Дт рахунка без залишків.

3. Сума записів по Дт усіх рахунків з залишками.

4.Сума записів по Дт усіх рахунків.

5. Сума всіх записів по Дт рахунка з залишком за мінусом записів за Кт.

32. Скільки пар рівностей існують в оборотній відомості за аналітичними рахунками?

Одна.

Дві.

Три.

Ні одної.

Чотири.

33. Якими документами оформляється придбання основних засобів?

1.Актом реалізації.

2. Актом прийомки-передачі основних засобів.

3. Накладною.

4.Прибутковим ордером.

5. Актом введення в експлуатацію.

34. У якій оцінці відображуються виробничі запаси в синтетичному обліку?Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика