тесты п.в.


ТЕСТИ ДО ТЕМИ 3 «МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ»

Як зміняться втрати від безробіття у абсолютному вираженні (згідно з законом Оукена), якщо відомо: природний рівень безробіття становить 6 %, при якому розмір ВВП досягає 6000 млрд. грн., а фактичний рівень безробіття зменшився з 12 % до 10 %?

а) з 12 % до 10 %;

б) з 15 % до 10 %;

в) з 720 до 600 млрд. грн.;

г) з 900 до 600 млрд. грн.

Інфляція — це:

а) зростання цін на окремі товари;

б) зниження цін на окремі товари, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці;

в) зростання загального рівня цін упродовж певного періоду, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці;

г) девальвація національної грошової одиниці.

Що із переліченого відноситься до інфляції?

а) зростання цін;

б) падіння курсу національної валюти;

в) падіння купівельної спроможності грошової одиниці;

г) усі відповіді правильні.

Інфляція з’явилася:

а) одночасно зі здійсненням обміну за допомогою грошей;

б) з появою паперових грошей;

в) у ХІХ ст. у США;

г) усі відповіді правильні.

Повна зайнятість — це:

а) надання суспільством усьому працездатному населенню можливості займатися суспільно корисною працею;

б) надання суспільством усьому працездатному та непрацездатному населенню можливості займатися суспільно корисною працею;

в) зайнятість, яка має місце в суспільстві з урахуванням доцільності перерозподілу та використання трудових ресурсів;

г) зайнятість, що здійснюється відповідно до вимог інтенсивного типу відтворення та критеріїв економічної доцільності й соціальної результативності, зорієнтована на скорочення ручної, непрестижної, важкої праці.

Прогнозована інфляція:

а) дозволяє скорегувати номінальні доходи населення;

б) виявляється у суспільних витратах;

в) перерозподіляє багатство від кредиторів до позичальників;

г) приводить до збільшення трансфертних виплат.

Що з наведеного є прикладом структурного безробіття?

а) будівельник, який втрачає роботу на зимовий період;

б) працівник автомобільної промисловості, що втрачає роботу під час економічного спаду;

в) сталевар, якого замінює робот;

г) програміст, який залишає свою роботу, щоб знайти іншу в більш теплому кліматі.

Помірна інфляція спостерігається тоді, коли ціни зростають:

а) до 5 % на рік;

б)до 10 % на рік;

в) на 12 % на рік;

г) 5 % на місяць.

Галопуючою є інфляція, коли ціни зростають:

а) до 5 % на рік;

б) до 10 % на рік;

в) до 20 % на рік;

г) на 20, 50, 100 або й більше відсотків.

Якщо людина хвора і не може працювати, то вона:

а) належить до зайнятих у виробництві;

б) належить до безробітних;

в) не враховується у складі робочої сили;

г) розглядається як неповністю зайнята.

Гіперінфляція починається тоді, коли:

а) населення та підприємства витрачають надто багато грошей;

б) підприємства призначають високі ціни на свої товари та послуги;

в) уряд змушений друкувати гроші для фінансування своїх видатків;

г) дефіцит державного бюджету зменшується.

Переростання поточної інфляції у гіперінфляцію пов’язано з тим, що:

а) знижується обсяг виробництва;

б) зростає обсяг виробництва;

в) відбувається фізичний знос паперових грошей і Національний банк змушений збільшувати обсяг грошової маси;

г) держава своєчасно не приймає заходів зі сторони грошово-кредитної системи.

Існування вимушеного безробіття:

а) пояснюється припущенням Дж.М. Кейнса, що заробітна плата не зростає в умовах надлишкового попиту на ринку праці;

б) пояснюється припущенням Дж.М. Кейнса, що заробітна плата не знижується в умовах надлишкового попиту на ринку праці;

в) відіграє незначну роль у загальному рівні безробіття;

г) усі відповіді неправильні.

Передбачена — це інфляція:

а) яку учасники ринкового процесу очікували та захистилися від її згубних впливів;

б) яка є несподіваною для економічних суб’єктів;

в) у процесі якої відносні ціни не змінюються;

г) супроводжується зміною відносних цін на товари, послуги та ресурси.

До економічно активного населення включають:

а) зайнятих;

б) зайнятих і безробітних;

в) працездатних, безробітних, осіб до 16 років;

г) працездатних, пенсіонерів, студентів, домогосподарок.

Стагфляція характеризується:

а) зростання ціни споживчого кошика;

б) зростанням цін, скороченням виробництва та високим рівнем безробіття;

в) дефіцитом товарів і послуг;

г) збільшенням грошової маси.

Людина, що сподівається незабаром знову одержати роботу:

а) відноситься до розряду зайнятих;

б) відноситься до безробітних;

в) не враховується у складі робочої сили;

г) розглядається як неповністю зайнята.

До причин інфляції відносять:

а) надмірне зростання грошової маси;

б) монополізм окремих галузей;

в) надмірні державні видатки;

г) усі відповіді правильні.

Інфляція попиту виникає в умовах:

а) неповної зайнятості;

б) які наближаються до повної зайнятості;

в) повної зайнятості;

г) зростання граничної схильності до споживання.

Інфляція попиту може виникнути в результаті:

а) росту цін на сировину;

б) росту цін на товари та послуги;

в) структурних зрушень у сукупному попиті;

г) покриття дефіциту державного бюджету за допомогою позики Національного банку.

Інфляція пропозиції виникає в умовах, коли:

а) збільшуються сукупні видатки в економіці;

б) зростають ціни на енергоресурси;

в) збільшуються середні витрати на виробництво продукції;

г) усі відповіді правильні.

Інфляція пропозиції обумовлена:

а) зростання споживчих витрат;

б) зростанням інвестиційних витрат;

в) зростання собівартості продукції;

г) зростанням сукупних витрат.

Згідно з кейнсіанською теорією причиною безробіття є:

а) негнучкість заробітної плати;

б) низька заробітна плата;

в) недостатність сукупного попиту;

г) надмірна пропозиція робочої сили.

Що не спричиняє інфляцію пропозиції?

а) зростання цін на матеріальні ресурси;

б) надмірне зростання грошової маси;

в) зростання номінальної заробітної плати;

г) мілітаризація економіки.

Знайдіть індекс цін Ласпейраса за даними таблиці:

Показник

2012 р.

2013 р.

Вартість споживчого кошика, грн.

670,0

737,0

Якими (при такому значенні індексу) будуть темпи зростання та темпи приросту у відсотках?

а) 90 % і 10 %;

б) 90 % і -10 %;

в) 110 % і 10 %;

г) 111 % і 11 %.

Обчисліть індекс Пааше за даними таблиці:

Показник

2012 р.

2013 р.

Номінальний ВВП, млн. грн.

22000,0

20000,0

Реальний ВВП, млн. грн.

20000,0

18000,0

Якими (при такому значенні індексу) будуть темпи зростання та темпи приросту цін у відсотках?

а) 0,9; 90 % і 10 % — дефляція;

б) 0,9; 90 % і -10 % — дефляція;

в) 1,01; 101 % і 1 % — інфляція;

г) 1,1; 110 % і 10 % — інфляція.

Інфляція викликає в економіці такі наслідки:

а) підвищення інвестиційної активності;

б) збільшення попиту на матеріальні активи;

в) зниження рівня життя населення;

г) підвищує рівень життя населення.

До основних напрямів антиінфляційної політики відносять:

а) дефляційна політика (регулювання попиту);

б) політика доходів (регулювання витрат);

в) адаптаційна політика;

г) усі відповіді правильні.

До економічно активного населення включають:

а) безробітних;

б) пенсіонерів;

в) осіб у виправних закладах;

г) правильні відповіді (б) і (в).

Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) раціонального розподілу робочої сили;

б) використання робочої сили за її професією;

в) відсутності безробіття;

г) відсутності циклічного безробіття.

За яких умов виникає безробіття:

а) на ринку праці попит на робочу силу перевищує пропозицію;Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика