тесты МО


Для якого господарського товариства після державної реєстрації діє тільки статут та ніякі зміни в установчій договір не вносяться? акціонерне

Доповніть наведений перелік: „Типовими стратегіями організації за теорією М.Портера є: мінімізації витрат, диференціації,…”?Фокусування (або концентрація)

Доповніть наведений перелік: „Типовими стратегіями організації за теорією М.Портера є: фокусування, диференціації,…”?Мінімізація витрат

Доповніть наведений перелік: „Типовими стратегіями організації за теорією М.Портера є: фокусування, мінімізації витрат,…”?Диференціація

Закінчіть визначення: «Скалярний ланцюг є характерною рисою для усіх…» ? формальних організацій

Закінчіть наведений перелік критеріїв менеджменту організації:”дієвість, економічність, якість, іноваційність, прибутковість,…”? Прибутковість, Соціальна відповідальність, Дієвість, Організованість, Ресурсна, забезпеченість, Економічність, Якість трудового життя, Гнучкість, Якість виробничої системи, Узгодженість із стратегією і цілями організації, Оцінювання організаційних результатів, Відповідність тенденціям розвитку ринку

Закінчіть перелік складових моделі пяти сил конкуренції за теорією М. Портера: потенційні конкуренти, постачальники ресурсів, споживачі, конкурентні стратегії…Товари-замінники

Закінчіть перелік складових моделі пяти сил конкуренції за теорією М. Портера: потенційні конкуренти, постачальники ресурсів, споживачі, товари-замінники…?Конкурентні стратегії (або конкуренти або суперництво між продавцями однієї галузі)

Закінчіть перелік складових моделі п’яти сил конкуренції за теорією М. Портера: потенційні конкуренти, споживачі, товари-замінники, конкурентні стратегії…?Постачальники

Змістом якої стратегії роздрібної торгівлі є декілька магазинів, що обслуговують декілька сегментів ринку? „Портфель” видів діяльності

Змістом якої стратегії роздрібної торгівлі є догодити споживачу, у якого мало часу; близькість до місця проживання? ефективність

Змістом якої стратегії роздрібної торгівлі є обсяг послуг мінімальний, оформлення скромне, ціни нижчі ніж у конкурентів, відсутнє кредитування? вартість

Коли застосовується системний аналіз? коли необхідно організувати використання великого обсягу ресурсів

На які категорії поділяють елементи управління підприємством? Структура,системиа, стратегія(жорсткі),склад персоналу,сума навичок, стиль, спільність цінності (мякі) -за результативного підходу-за дієвого підходу

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства головною метою є виживання? народження

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства головною метою є збереження позицій? старіння

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства головною метою є короткочасний прибуток? дитинство

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства головною метою є постійне зростання обсягів діяльності? Рання зрілість

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства головною метою є формування іміджу підприємства та збалансоване зростання? зрілість

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства серед проміжних цілей є захоплення своєї частини ринку? юність

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства серед проміжних цілей є диверсифікація діяльності (освоєння додаткових напрямів діяльності) ? Рання зрілість

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства серед проміжних цілей є зміцнення становища підприємства на освоєному ринку? зрілість

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства серед проміжних цілей є забезпечення стабільності господарської діяльності? старіння

На якій зі стадій життєвого циклу підприємства серед проміжних цілей є укріплення становища на ринку? дитинство

Описом якого елементу управління являється характеристика дій керівників підприємства, спрямованих на досягнення цілей та системи управління в цілому? Сума навичок, стиль

Продовжіть речення: «Процес створення ієрархії управління називається …» ? СКАЛЯРНИМ ПРОЦЕСОМ

Станом чого обумлвлена невідповідність сучасним вимогам загальних принципів в управлінні підприємством, відсутність стратегічного підходу, незнання сучасних методів аналізу, планування, прийняття рішень? загального менеджменту

Станом чого обумлвлена неефективне управління формуванням та використанням окремих видів активів, неефективність формування власного та залученого позикового капіталу? фінансового менеджменту

Станом чого обумлвлена неоптимальність виробничої програми, збитковість випуску окремих видів продукції, високий рівень постійних витрат? операційного (виробничого) менеджменту

У чому проявляється основний зміст класичної концепції розподілу повноважень? — класична, за якої повноваження передаються від вищих до нижчих рівнів організаці

У якій кількості випадків у розвинутих країнах зі стійкою економікою та політичною системою, зовнішні чинники призводять до банкрутства? У 1/3 випадках

У якій кількості випадків у розвинутих країнах зі стійкою економікою та політичною системою, внутрішні чинники призводять до банкрутства? 2/3 випадках

Учасники якого господарського товариства діляться на учасників з повною відповідальністю та вкладників? Командитне

Характеристикою якого елементу управління являється опис формальних та неформальних процесів та встановлення процедур на підприємстві? системи

Характеристикою якого елементу управління являється опис характеристики організаційної схеми? структура

Характеристикою якої організаційно-правової форми являється діяльність фізичної особи, заснована на її особистій власності та виключно її праці без права найму робочої сили? приватний підприємець

Характеристикою якої організаційно-правової форми являється підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства? приватне підприємство

Характеристикою якої організаційно-правової форми являється підприємство, в статутному фонді якого не менше як десять відсотків становить іноземна інвестиція? —  підприємство з іноземними інвестиціями

Чи можливе існування ідеальної норми управління на підприємстві? КАТЕГОРИЧНО НЕМОЖЛИВО

Що визначає фактичну впливовість посадової особи на підприємстві? влада

Що відноситься до індивідуального підприємництва? Воно створюється і функціонує на базі приватної (особистої) власності громадян. Його виключною особливістю є те, що індивідуальне підприємство базується тільки на індивідуальній праці власника. Залучення найманих працівників або членів сім’ї в межах цієї організаційно-правової форми підприємства забороняється.Індивідуальне підприємство, з погляду інтересів суспільства, має певні позитивні моменти і переваги стосовно інших видів організації підприємств. Найголовніше з них полягає в тому, що в цьому випадку населення самостійно забезпечує себе робочими місцями і практично не вимагає від суспільства ніяких зусиль. Водночас ці підприємства, як правило, пов’язані з безпосереднім задоволенням потреб населення, а відтак, виступають важливою ланкою задоволення платоспроможного попиту громадян.

Що відноситься до корпоративних підприємств?Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більшої кількості осіб. Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більшою кількістю засновників за їх спільним рішенням, діє на основі об єднання майна та підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами на основі корпоративних прав.

Що відноситься до унітарних підприємств? До унітарних підприємств належать державні, комунальні підприємства, а також підприємства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив.

Що не є інструментом державного регулювання підприємництва? НАЛЕЖАТЬ: – податково_бюджетна система (фіскальна); – цінове регулювання; – кредитно_грошове регулювання; – зовнішньоекономічне регулювання (митні збори, ліцензії, квоти).

Що не є конкурентною силою за М.Портером?Є: 1. Суперництво між конкуруючими продавцями однієї галузі. 2. Конкуренція з боку товарів, які вироблені фірмами інших галузей, що є замінниками і конкурентоздатні за ціною. 3. Загроза входу в галузь нових конкурентів. 4. Економічні можливості та торговельні здібності постачальників. 5. Економічні можливості та торговельні здібності покупців

Що не являється функцією державного регулювання підприємництва? ЯВЛЯЄТЬСЯ: 1) підтримки пропорційності виробництва та споживання, антициклічного регулювання; 2) підтримки та розвитку конкуренції, антимонопольних заходів; 3) перерозподілу доходів та соціального захисту підприємців і споживачів.

Що представляє собою виробнича дисципліна? Додержання встановлених режиму і технології роботи, використання правил техніки безпеки.

Що представляє собою трудова дисципліна? Додержання працівниками внутрішнього розпорядку, сумлінне виконання своїх обов’язків

Що розуміється в менеджменті під діапазоном керованості? кількість працюючих, якими повинен керувати той чи інший старший керівник відповідної кваліфікації при заздалегідь визначених організаційно-технічних умовах роботи.

Що характеризує наведений перелік: розробка стандартів, порівняння результатів діяльності, вжиття коригуючих заходів? Складові елементи контролю

Що характеризує система взаємовідносин між: потенційними конкурентами, споживачами, постачальниками, конкурентами, товарами-замінниками за М. Портером?Модель п’яти сил конкуренції М.-Е. Портера забезпечує діагностування стану конкурентної боротьби, визначення важливості і потужності кожної конкурентної сили. Використання цієї моделі допомагає пізнати суть конкуренції на певному ринку, оскільки вона наочно виражає взаємодію цих сил. Тому її, після появи в 1980 p., найчастіше використовують в аналізі конкуренції. Дію сил конкуренції визначають умови, в яких функціонують конкурентний ринок і його складові. Стан кожної сили залежить від особливостей галузі, а спільний вплив усіх сил обумовлює можливості підприємства в конкурентній боротьбі і його потенційні прибутки.

Що являється непрямим державним регулюванням діяльності підприємства? Форми непрямого регулювання діяльності підприємств об’єднують законодавчі рішення, які економічно стимулюють підприємство здійснювати свою діяльність у відповідності з інтересами держави. Розміщення державного замовлення з гарантованим матеріально- технічним забезпеченням. Державне регулювання розміщення фондів споживання. Введення системи прогресивного оподаткування трудових доходів. Диференціація умов оподаткування за окремими видами діяльності. Стимулювання розвитку малих підприємств. Стимулювання інвестиційної та науково- дослідної діяльності. Регулювання експортно-імпортних та бартерних операцій

Що являється непрямим державним регулюванням діяльності підприємства? Форми непрямого регулювання діяльності підприємств об’єднують законодавчі рішення, які економічно стимулюють підприємство здійснювати свою діяльність у відповідності з інтересами держави.Розміщення державного замовлення з гарантованим матеріально- технічним забезпеченням. Державне регулювання розміщення фондів споживання. Введення системи прогресивного оподаткування трудових доходів. Диференціація умов оподаткування за окремими видами діяльності. Стимулювання розвитку малих підприємств. Стимулювання інвестиційноїта науково- дослідної діяльності. Регулювання експортно-імпортних та бартерних операцій

Що являється прямим державним регулюванням діяльності підприємства? Державна реєстрація. Контроль за розміщенням та будівництвом. Контроль за цінами та порядком ціноутворення. Трудове та соціальне законодавство. Антимонопольний контроль. Контроль за екологічною безпекою підприємства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Як в пятифакторній моделі Альтмана розраховується Х1,2,3,4,5? Z = 1.2 К1 + 1.4 К2 + 3.3 К3 + 0.6 К4 + 0.99 К5, де К1 – частка власних оборотних активів в активах підприємства (ліквідність); Розрахунок: (Поточні активи (ІІ розділ активу) — Поточні пасиви (ІV розділ пасиву)) / Підсумок балансу К2 – нерозподілений прибуток у загальному обсягу активів (показує рентабельність активів, розраховану з використанням величини нерозподіленого прибутку); Розрахунок: Нерозподілений прибуток (рядок 350 у І розділі пасиву) / Підсумок балансу К3 – частка прибутку (до сплати процентів і податків) у загальному обсягу активів (характеризує рентабельність активів, розраховану з використанням показника балансового прибутку); Розрахунок: Рядок 170 звіту про фінансові результати за П(С)БО 3 / Середній розмір підсумку балансу К4 – ринкова вартість акціонерного капіталу у загальному обсягу боргових зобов’язань; Розрахунок: І розділ пасиву балансу / ІІІ та ІV розділи пасиву К5 – виручка від реалізації у загальному обсягу активів (характеризує віддачу активів); Розрахунок: Рядок 035 звіту про фінансові результати за П(С)БО 3/ середній розмір підсумку балансу за П(С)БО 2. Ймовірність банкрутства оцінюється залежно від значення Z – рахунка Альтмана, обчисленого за реальними даними підприємств, й визначається такою: до 1,8 – дуже висока, від 2,8 до 2,9 – можлива,понад 3,0 – дуже низька. Або так: X1 — робочий капітал / валюта балансу; X2 — сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та резервного капіталу / валюта балансу;X3 — звичайний прибуток до оподаткування + проценти за кредит / валюта балансу;X4 — ринкова вартість підприємств (ринкова вартість корпоративних прав)/ позичковий капітал;X5 — чиста виручка від реалізації продукції / валюта балансу.

Як класифікують підприємства за визначальною формою продажу товарів? — магазини з індивідуальним обслуговуванням; — магазини, що реалізують товари на основі самообслуговування; — магазини, що реалізують товари за зразками і каталогами.

Як класифікують підприємства за складом основного контингенту покупців? — магазини, які обслуговують міських жителів; — магазини, які обслуговують сільських жителів

Як класифікують підприємства за формою товарної спеціалізації? — універсальні; — комбіновані; — спеціалізовані; — вузькоспеціалізовані; — неспеціалізовані.

Як класифікуються кризові фактори залежно від місця виникнення? Внутрішні (ендогенні) — виникнення та інтенсивністьпрояву яких залежить від діяльності підприємства, провокується певними рішеннями, подіями або внутрішнім станом системи; Зовнішні (екзогенні) — виникнення та інтенсивність прояву яких залежить від діяльності підприємства, обумовлюється станом зовнішнього оточення.

Як класифікуються кризові фактори залежно від наслідків виявлення окремих факторів? Загальні кризові фактори, дія яких призводить до погіршення загальних умов ведення підприємницької діяльності; Специфічні кризові фактори, дія яких погіршує перспективи підприємств окремого профілю ді-яльності; Індивідуальні кризові фактори, дія яких призводить до банкрутства конкретного підприємства.

Як класифікуються кризові фактори залежно від підходу до визначення? Потенційні;Фактичні.

Як класифікуються кризові фактори залежно від ступеня взаємообумовленості?  Незалежні; Похідні

Як класифікуються кризові фактори залежно від ступеня впливу в межах кожної групи?  Основні; Другорядні.

Як класифікуються підприємства залежно від обсягів діяльності та чисельності робітників? великі, середні,малі

Як класифікуються підприємства залежно від основної мети діяльності? комерційні,некомерційні

Як класифікуються підприємства залежно від способу створення та формування статутного фонду? унітарні,корпоративні

Як класифікуються підприємства залежно від форми власності? — державні-комунальні- колективні-приватні

Як називається господарський субєкт, що володіє контрольним пакетом акцій інших, одного або більше господарюючих субєків? холдингова компанія

Як називається ситуація, коли обсяг результативності підприємства забезпечує покриття усіх витрат та нульовий прибуток? Під точкою беззбитковості розуміється така виручка і такий обсяг виробництва, які забезпечують фірмі покриття всіх її витрат і нульовий прибуток.

Як називається стратегія комплектування важливих зон господарювання через ефективне збалансування напрямів діяльності підприємства?Модель п’яти сил конкуренції за теорією М. Портера ( можливо стратегія конкуренції підприємств)

Яка господарська організація є договірним об’єднанням, створеним з метою постійної координації господарської діяльності? Асоціація

Яка господарська організація є договірним об’єднанням, створеним на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорацією? Корпорація

Яка господарська організація є статутним об’єднанням підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців? Концерн

Яка господарська організація є тимчасовим статутним об’єднанням промислового та банківського капіталу для досягнення спільної мети? Консорціум

Яка з закономірностей існування та функціонування підприємств як відкритих систем характеризує сукупність відношень між елементами системи? організованість

Яка з закономірностей існування та функціонування підприємств як відкритих систем характеризує умови стабільності функціонування системи за умов виникнення непередбачуваних подій? надійність

Яка з нижче наведених умов характеризує абсолютну фінансову стійкість підприємства? Фінансова стійкість підприємства вважається абсолютною (І тип) тоді, коли його поточна діяльність фінансується переважно за рахунок ВОК, а тому, воно не залежить від банківських кредитів, має абсолютну ліквідність і забезпечує поточну та перспективну платоспроможність. При цьому має дотримуватися таке співвідношення показників, розрахованих за даними бухгалтерського балансу: ЗМОА < ВОК, де ЗМОА - запаси матеріальних оборотних активів.

Яка з нижче наведених умов характеризує критичне фінансове становище підприємства? Кризовий або критичний фінансовий стан (IV тип стійкості) є тоді, коли підприємство має високий рівень недостатку ліквідності та критичну чи надкритичну платоспроможність. Воно фактично є банкрутом або перебуває на грані банкрутства. У доповнення до нерівності (6.8) підприємство має хронічну прострочену заборгованість перед кредиторами, а відновлення платоспроможності без санації є майже неможливим.

Яка з нижче наведених умов характеризує нестійке фінансове становище підприємства? Фінансовий стан підприємства вважається нестійким (ІІІ тип), якщо нормальних джерел не вистачає для фінансування поточної діяльності, є недостатньою ліквідність, виникає періодична неплатоспроможність, сповільнюється оборотність оборотних активів, а тому є потреба у залученні додаткових джерел фінансування. Однак при цьому є можливість відновлення платоспроможності. Тоді спостерігається таке співвідношення запасів матеріальних оборотних активів і нормальних джерел їх фінансування: ЗМОА > НДФЗ.

Яка з нижче наведених умов характеризує нормальну фінансову стійкість підприємства? Фінансова стійкість підприємства вважається нормальною (ІІ тип) тоді, коли його операційна діяльність фінансується за рахунок нормальних джерел фінансування запасів (НДФЗ). До них належать: ВОК; непрострочені банківські кредити, отримані для фінансування запасів, а також непрострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. При цьому підприємство має нормальну ліквідність і платоспроможність, а також достатньо рентабельною є його операційна діяльність. За другого типу фінансової стійкості має дотримуватися таке співвідношення показників: НДФЗ > ЗМОА > ВОК. Крім цього, повинна бути забезпечена нормальна ліквідність і платоспроможність.

Яка з підсистем підприємства представляє собою взаємозалежний, взаємообумовлений функціональною приналежністю комплекс устаткування, що забезпечує вирішення завдань? технічна

Яка з підсистем підприємства представляє собою процес поєднання технічних і технологічних систем та трудових ресурсів для вирішення основних завдань підприємства? Організації виробництва і управління

Яка з функцій підприємства включає в себе управління процесами виробництва та збуту товарів, укладання контрактів, найм працівників і раціональну організацію їхньої праці? економічна

Яка з функцій підприємства пов’язана з впровадженням новітніх технологій, раціоналізацією процесів? Виробнича функція

Яка із наведених нижче стратегій полягає у прагнені досягти мінімуму структурних витрат у галузі через набір функціональних політик? Розробка альтернативних стратегій.При формуванні стратегії щодо досягнення цілей у рамках вибраної організацією місії важливим є максимізація конкурентних переваг і мінімізація окремих слабких сторін. Саме цей підхід передбачає розглядання і вибір альтернатив, головні з яких включають стратегії низьких витрат, диференціації і концентрації. Залежно від того, яких конкурентних переваг прагне досягти організація, використовуються різні стратегії. Найчастіше їх пов’язують з унікальністю товарів, послуг, витратами на їх виготовлення чи з ринком. Широко відомими є три типові стратегії, розроблені Портером.

Яка із наведених нижче стратегій полягає у пропозиції такого продукту, що сприймається в певних межах як унікальний?Диференціації

Яка із стратегій „претендента на лідерство” передбачає досягнення перемоги шляхом пропозиції покупцям товарів, якість яких вища, аніж у всіх відомих зразків, нижчих цін, переваги у витратах на рекламу та просування? Фронтальний наступ

Яка із стратегій „претендента на лідерство” передбачає нанесення удару в тих галузях, де лідер ринку не виявляє своєї активності? Обхідний маневр

Яка із стратегій „претендента на лідерство” передбачає нанесення ударів по найбільш вразливих позиціях лідеру? Флангова атака

Яка із стратегій „претендента на лідерство” передбачає нанесення ударів не по основних укріпленнях лідеру, а по тих, де він діє недостатньо ефективно? Спроба оточення

Яка підсистема підприємства обумовлена розподілом процесу виробництва на стадії та процеси? технологічна

Яка правильна послідовність фаз розвитку кризи? Фази та етапи розвитку кризи такі: перша фаза — етапи шоку і відкочування, друга фаза — етапи адаптації і осягання ситуації. Стадія потенційної кризи, Стадія прихованої (латентної) кризи, Стадія гострої кризи, яку можна подолати, Стадія гострої руйнівної кризи.

Яка стратегія підприємства-піонера передбачає нанесення ударів по потенційних конкурентах до того, як вони серйозно будуть загрожувати підприємству? Попереджувальні оборонні дії

Яка частка порушень дисципліни заради наживи? 20%

Яка частка порушень дисципліни через розчарування в роботі, керівництві, системі? 75%

Яке з наведених функціональних завдань не рекомендовано до делегування?

Яке значення Z відповідно до моделі Альтмана характеризує високу ймовірність банкрутства? Z від 1,81 до 2,7 – ВИСОКА

Яке значення Z відповідно до моделі Альтмана характеризує дуже високу ймовірність банкрутства? Z до 1,8 – дуже висока.

Яке значення Z відповідно до моделі Альтмана характеризує дуже низьку ймовірність банкрутства? Z понад 3,0 — дуже низька.

Яке значення Z відповідно до моделі Альтмана характеризує можливу ймовірність банкрутства? Z від 2,8 до 2,9 – можлива

Який документ не подається для створення холдингової компанії при корпоратизації? ПОДАЄТЬСЯ: -обґрунтування доцільності створення холдингової компанії;- перелік підприємств і їхніх структурних підрозділів, що пропонується перетворити в холдингову компанію і її дочірніпідприємства; — проект статуту холдингової компанії.

Який елемент з нижченаведених відноситься до пяти сил конкуренції за теорією М. Портера? Відносяться: потенційні конкуренти, споживачі, постачальники, конкуренти, товари-замінники

Який з законів являється для організації основним? закон синергії,

Який з критеріїв ефективності менеджменту організації відображає реальне використанняень нових досягнень в галузі техніки, організації управління? провадження нововведень відображає реальне використання нових досягнень в галузі сучасної техніки, організації і управління на підприємствах і в організаціях.

Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як рівень досягнення системою поставлених перед нею цілей? Дієвість характеризує ступінь досягнення організацією поставлених цілей.

Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як ступінь відповідності системи вимогам, специфікації та сподіванням? якість – це ступінь відповідності системи вимогам, специ¬фікації і сподіванням;

Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як престижність роботи, почуття безпеки, задоволення працівників? підвищення престижності праці, технологічної дисципліни, посилення відповідальності за результати своєї діяльності.

Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як різниця між валовими доходами та сумарними витратами? прибутковість

Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як співвідношення кількості продукції та витрат на випуск відповідної продукції? продуктивність

Який з перелічених способів зниження ризику є зовнішнім? До зовнішніх способів належать: по-перше, розподіл (делегування) частини ризиків партнерам по реальному бізнес-плану, які матимуть змогу контролювати той чи той ризик, а також хеджування; по-друге, зовнішнє страхування ризику, тобто передача певних ризиків страховій компанії.

Який метод діагностики кризи характеризується, як засіб діагнозу, побудований на узагальнені оцінок та інформації, що наводяться експертами? експертний

Який метод діагностики кризи характеризується, як засіб, що базується на різноманітних операціях зі статистичними даними? Аналітичний

Який метод діагностики кризи характеризується, як математичний прийом, який використовується для визначення найкращої комбінації ресурсів та дій, які необхідні для досягнення оптимального результату? лінійне програмування

Який метод діагностики кризи характеризується, як розрахунковий метод для вирішення задач управління певної структури, коли задача з n-змінними подається як багатокроковий процес прийняття рішення? динамічне програмування.

Який мінімальний розмір статутного капіталу для відкритого акціонерного товариства? Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.

Який мінімальний розмір статутного капіталу для закритого акціонерного товариства? Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.

Який мінімальний розмір статутного капіталу для командитного товариства?Розміри статутних капіталів ТОВ, ТДВ та командитних підприємств не обмежуються.

Який мінімальний розмір статутного капіталу для повного товариства? Мінімальна межа розміру статутного капіталу законодавством не визначається.

Який мінімальний розмір статутного капіталу для товариства з додатковою відповідальністю? Розміри статутних капіталів ТОВ, ТДВ та командитних підприємств не обмежуються.

Який мінімальний розмір статутного капіталу для товариства з обмеженою відповідальністю? Розміри статутних капіталів ТОВ, ТДВ та командитних підприємств не обмежуються.

Який порядок формування статутного капіталу для відкритого акціонерного товариства? Статутний капітал акціонерного товариства складається із внесків акціонерів (учасників). Він відображає власні джерела формування активів і власність акціонерного товариства як юридичної особи. Водночас сума статутного капіталу відображає колективну власність акціонерів, де частка кожного визначається номінальною вартістю придбаних ним акцій.

Який порядок формування статутного капіталу для закритого акціонерного товариства? Повинен містити відомості про види акцій, які будуть випускатися, їх номінальній вартості, про співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, які купуються засновниками, про наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій.

Який порядок формування статутного капіталу для командитного товариства? Повні та командитні товариства у склад додаткових документів включають: – заяву засновників; – протокол зборів засновників; – угоду засновників про наміри створити товариство; – довідку банку про формування 25% статутного фонду; – довідку про наявність юридичної адреси; – документ про сплату зборів за державну реєстрацію.

Який порядок формування статутного капіталу для повного товариства? Повні та командитні товариства у склад додаткових документів включають: – заяву засновників; – протокол зборів засновників; – угоду засновників про наміри створити товариство; – довідку банку про формування 25% статутного фонду; – довідку про наявність юридичної адреси; – документ про сплату зборів за державну реєстрацію.

Який порядок формування статутного капіталу для товариства з додатковою відповідальністю? Статут товариства з додатковою відповідальністю повинен містити дані про розмір внесків кожного з учасників до статутного фонду, а також митний розмір додаткової майнової відповідальності, кратний внеску кожного засновника. Згідно законодавства України для довірчих товариств встановлений п’ятикратний розмір.

Який порядок формування статутного капіталу для товариства з обмеженою відповідальністю? В Статуті товариства з обмеженою відповідальністю додатково повинні бути вказані розміри внесків кожного із учасників, розмір, склад та порядок внесення ними внесків.

Яким видом інформації може користуватися менеджер при визначені рівня дисциплінарного стягнення?Службова чи доповідна, пояснювальна записка

Яким повинно бути значення коефіцієнту у випадку середньої позиції конкурентного статусу фірми? 0,5 < КСО <0,7 — середній

Яким повинно бути значення коефіцієнту у випадку сильного конкурентного статусу фірми? Якщо конкурентний статус дорівнює одиниці, то організація набула винятково сильного конкурентного статусу і є однією з найприбутковіших. 0,8 < КСО <1,0 — високий.

Яким повинно бути значення коефіцієнту у випадку слабкої позиції конкурентного статусу фірми? 0 < КСО < 0,4, рівень конкурентного статусу низький

Якими є основні адміністративні дисциплінарні стягнення відповідно до чинного трудового законодавства? догана або звільнення.

Якими є складові «раціональної бюрократії» за М.Вебером? Наявність лінійно-функціональної структури управління, системи і процедури управління. Або так: 1. Чіткий розподіл праці, що обумовлює появу висококваліфікованих спеціалістів у кожній функціональній сфері. 2. Ієрархія управління, за якої кожний нижчий рівень управління контролюється вищим, і підпорядковується йому. 3. Наявність взаємопов’язаної системи узагальнених формальних правил і процедур, що забезпечує однорідність виконання співробітниками своїх обов’язків і координованість різних завдань. 4. Дух формальної знеособленості, з яким офіційні особи виконують свої посадові обов’язки (рівність перед законом, незалежно від посади і особи). 5. Здійснення найму на роботу відповідно до кваліфікиаційних вимог.

Якими звязками забезпечується функціонування систем, як єдиного цілого? Відомі три типи зв’язків: – функціонально необхідні – за допомогою їх формуються відносини, виз_начені для даної системи (наприклад, соціально_економічні): відносини управління, підпорядкованості, соціальні відносини і т.ін.;– синергетичні (спільної дії) – при спільних діях деяких частин елементівсистеми вони забезпечують збільшення загального ефекту цих дій до величини, що перевищує суму ефектів від тих частин, що діють незалежно;– надлишкові – зайві чи суперечливі.

Якими можуть бути наслідки перевищення норми управління? Наслідками перевищення норми управління можуть бути неоднорідність завантаженості підлеглих, поверховий підхід до менеджменту підприємства. 

Якими можуть бути повноваження всередині підприємства? 1) лінійні повноваження; 2) штабні повноваження. 

Яких елементів не вистачає у переліку складових моделі п’яти сил конкуренції за теорією М. Портера: постачальники ресурсів, товари-замінники, конкурентні стратегії…?Потенційні конкуренти, споживачі

Яких елементів не вистачає у переліку складових моделі п’яти сил конкуренції за теорією М. Портера: потенційні конкуренти, товари-замінники, конкурентні стратегії…? конкуренція серед існуючих фірм, товари-замінники. покупці, конкуренти, постачальники,

Які у складі кожної системи вирізняють тісно взаємодіючі підсистеми? керуючу і керовану

Які існують засоби боротьби з помилками? Превентивні та Корегуючі

Які має специфічні ознаки система, як обєднання?цілісність – передбачається, що система являє собою сукупність конкретних елементів із властивими тільки їм властивостями і характером взаємозв’язку. Таким чином, система виділяється з нескінченного різноманіття об’єктів матеріального світу;• подільність – передбачається, що система допускає розподіл її на підсистеми й елементи, що у свою чергу, мають системні властивості. Сама ж досліджувана система входить у більш широку сукупність елементів, тобто в систему більш високого рівня.

Які основні складові дисципліни?Складові елементи дисципліни — об’єкт управління, суб’єкт управління та комунікаційний канал між ними, що надає можливість прямого і зворотного зв’язку між ними.

Які підприємства відносяться до великих підприємств? у яких середня кількість працівників за календарний рік перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Які підприємства відносяться до малих підприємств? у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Які підприємства відносяться до середніх підприємств? у яких середня кількість працівників за календарний рік 50-250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності еквівалентну 10-50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Якого елементу не вистачає у переліку складових моделі пяти сил конкуренції за теорією М. Портера: потенційні конкуренти, постачальники ресурсів, товари-замінники, конкурентні стратегії…?Споживачі


See also:
Яндекс.Метрика