Тесты ФМ 50 шт. (все ответы)


Тест

Вопрос

Ануїтет — це

а) процес визначення поточної вартості грошей;б) процес визначення майбутньої вартості грошей;в) тривалий потік платежів, що характеризується однаковим рівнем процентних ставок протягом всього періоду.г) тривалий потік платежів, що характеризується різним рівнем процентних ставок протягом всього періоду.

Банкрутство — це

а) реалізація катастрофічного ризику у процесі фінансової діяльності підприємства, внаслідок чого воно не здатне задовольняти вимоги кредиторів у встановлені терміни;б) реалізація катастрофічного ризику у процесі його операційної діяльності, внаслідок чого воно не здатне певний час задовольняти вимоги кредиторів;в) реалізація заходів, направлених на відновлення платоспроможності підприємства та достатнього рівня фінансової стійкості підприємства.

В якому із запропонованих варіантів підприємство може піти на відмову від режиму жорсткої економії постійних витрат?

а) попит на товари підприємства у короткостроковому періоді буде незмінний;б) попит на товари підприємства у довгостроковому періоді буде незмінний;в) попит на товари підприємства у короткостроковому періоді зростатиме;г) попит на товари підприємства у довгостроковому періоді буде зростати;д) попит на товари підприємства у короткостроковому періоді буде падати;е) попит на товари підприємства у довгостроковому періоді буде падати.

Валова маржа (ВМ)- це :

а) Виторг — змінні витратиб) Прибуток + постійні витратив) а) і б)

Вартість залучення додаткового капіталу за рахунок емісії привілейованих акцій визначається з урухуванням

а) кількісті додатково емітованих простіх акцій;б) фіксованного розміру дівидендів, який по ним раніше предусмотрено;в) плануемого темпа виплат дівидендів.

Високий рівень фінансового лівериджу:

а) веде до фінансової стійкості;б) зніжує фінансову стійкість;в) не впливає на фінансову стійкість.

Вкажіть, яку операцію руху грошових коштів із зазначених, підприємство може здійснити за допомогою факторингу?

а) надання підприємству позички під дебіторські рахунки;б) купівля банком у підприємства дебіторських рахунків;в) переказ коштів з рахунку покупця на рахунок підприємства;г).надання підприємству позики під заставу;д) продаж майна підприємства в розстрочку;е) укладення для підприємства угоди на купівлю його продукції на певну дату в майбутньому.

Володіння акціями для інвестора:

а) привабливе, оскільки воно не призводить до фінансових втрат; б) привабливе, оскільки воно гарантує високі доходи;в) привабливе, тому що гарантує безпеку;г) привабливе тому що дає можливість отримувати високі доходи.

Вплив чого на коефіцієнт рентабельності власних коштів показує фінансовий леверидж?

а) власних коштів;б) позикових коштів;в) отриманого прибутку.

Джерелами покриття потреби у чистому оборотному капіталі можуть бути:

а.) середньостроковий кредит; б.) короткостроковий кредит;в.) збільшення акціонерного капіталу;г.) довгостроковий кредит.

Дія операційного важеля проявляється в тому, що:

а) довільна зміна виручки не призводить до зміни прибутку;б) довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку;в) довільна зміна виручки завжди спричиняє меншу зміни прибутку;г) довільна зміна виручки не завжди спричиняє зміну прибутку;д) довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку лише за умови однакових темпів зростання постійних і змінних витрат;е)довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку лише за умови зміни співвідношення постійних і змінних витрат у напрямі збільшення частки постійних

Для того, щоб зменшити середньозважену вартість капіталу фірми, необхідно застосувати такі прийоми

а) збільшення виплати дивідендів;б) зменшення виплати дивідендів;в) збільшення кредиторської заборгованості;г) збільшення залучення довгострокових банківських

До основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків належать:

а) формування резервів;б) франчайзинг;в) страхування ризиків з допомогою страхових компаній;г) диверсифікація ризиків;д) хеджування.

До складу внутрішніх користувачів фінансової інформації підприємства входять:

а) аудиторські фірми;б)власники підприємства (акціонери);в) зовнішні консультанти і експерти;г) фінансові менеджери всіх рівнів;д) кредитори підприємства; є) персонал підприємства;ж) постачальники.

Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягти такими заходами:

а) ліквідації портфеля короткострокових фінансових вкладень;б) рефінансування дебіторської заборгованості;в) продажу частини основних фондів чи окремих структурних підрозділів підприємства;г) збільшення статутного фонду підприємства;д) конверсія власності в борг.

Звіт про рух грошових коштів – це звіт…

а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства;б) який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;в) про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого буди здійснені ці витрати.

Звіт про фінансові результати – це звіт ….

а) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати б) який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;в) про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;д) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Значення показника доходу за звичайну акцію дорівнює по галузі 8, для фірми – 1,4. Це свідчить по те, що:

а) фірма близька до банкрутства;б) гарний показник;в) нічого конкретного сказати не можна.

Інвестиційний ризик – це…..

а) фінансовий ризик; б) ризик втрати інвестованого капіталу очікуваного доходу; в) одна із складових ділового ризику; г) ризик, що лежить у площині структури капіталу; д) ризик, який належить до оборотних активів.

Коефіцієнти ліквідності відповідають на питання:

а) за рахунок яких коштів підприємство фінансує свою діяльність;б) наскільки ефективно підприємство використовує свої активи;в) чи вигідно інвесторам вкладати кошти в акції компанії;г) чи має підприємство достатньо коштів для оплати своїх поточних зобов’язань;д) якою є частка прибутку на задіяні активи та вкладений капітал.

Коли проявляється позитивний ефект фінансового левериджу?

а) Рівень валового прибутку перевищує середній розмір відсотка за кредит;б) Рівень валового прибутку дорівнює середньому розміру відсотка за кредит;в) Рівень валового прибутку менше середнього розміру відсотка за кредит.

Майбутня вартість теперешньої суми грошей визначається за формулою:

а) FV=PV *(1+r*n) ;б) FV=PV *(1+r)n; в) FV= PV/(1+r)n ; г) FV= PV/(1+ r*n) .

Механізм фінансового важеля використовується для оптимізації структури капіталу за критерієм:

а) максимальної рентабельності власних коштів;б) мінімізації середньозваженої вартості капіталу;в) мінімізації ризику діяльності підприємства.

Модель Дюпона використовують для:

а) управління прибутком;б) вимірювання інфляції;в) прогнозування банкрутства.

Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів

а.) коефіцієнт ділової активності; коефіцієнт заборгованості; коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами; б.) чистий приведений дохід; внутрішня ставка дохідності; індекс рентабельності;в.) коефіцієнт співвідношення ціни продукції та її собівартості; коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт фінансової залежності.

Назвіть основні форми фінансового інвестування:

а) вкладення капіталу на депозитні рахунки; вкладення капіталу у придбання основних засобів; реінвестування чистого прибутку; б) реінвестування чистого прибутку; вкладення капіталу у соціальний розвиток підприємства; вкладення капіталу в оборотні активи; в) вкладення капіталу в придбання цінних паперів; вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; вкладення капіталу на депозитні рахунки.

Назвіть основні форми фінансового інвестування:

а) вкладення капіталу на депозитні рахунки; вкладення капіталу у придбання основних засобів; реінвестування чистого прибутку;б) реінвестування чистого прибутку; вкладення капіталу у соціальний розвиток підприємства; вкладення капіталу в оборотні активи; в) вкладення капіталу в придбання цінних паперів; вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; вкладення капіталу на депозитні рахунки.

Назвіть фактори, що впливають на розмір поточних фінансових потреб підприємства:

а) тривалість експлуатаційного циклу та періоду збуту продукції, темпи росту виробництва; строки постачання сировини і матеріалів; стан кон’юнктури ринку;б) форма розрахунків за відвантажену продукцію, ліквідність балансу, розмір статутного капіталу, методи нормування обігових коштів;в) структура балансу підприємства, платоспроможність, розмір нерозподіленого прибутку, стан кредиторської заборгованості;г) співвідношення власних і залучених коштів, наявність грошових коштів на розрахунковому рахунку, стан розрахунків із постачальниками, розмір статутного капіталу.

Назвіть шлях скорочення абсолютної суми грошового потоку при оплаті рахунків суб’єктів господарювання, який буде ефективнішим для підприємства.

а) придбання комплектуючих виробів у посередницькій фірмі.б) придбання комплектуючих виробів у підприємства-виробника.в) скорочення витрат комплектуючих виробів на основі вдосконалення технології виробництва.г) скорочення залишків комплектуючих виробів на складах підприємства.

Необхідно припустити, що підприємства А і В отримують однакову за обсягом та темпами росту виручку від реалізації продукції. Проте коефіцієнт операційного ліверіджу у підприємства А більше, ніж у підприємства В. Вкажіть, на якому підприємстві спостерігатиметься сильніша дія операційного важеля за умови переходу обома підприємствами порогу рентабельності?

а) на підприємстві В, оскільки при великих постійних витратах зниження виручки призведе до набагато більшої втрати прибутку;б) на підприємстві А, оскільки при збільшенні виручки прибуток зростатиме з більшим прискоренням;в) на обох підприємствах, оскільки темпи зміни виручки однакові, що спричиняє однакову зміну прибутку.

Оптимальна дивідендна політика забезпечує :

а) постійну виплату дивідендів акціонерам;б) постійну виплату дивідендів в)виплату дивідендів по залишковим принципу;г) усі відповіді невірні.

Основною метою антикризового управління підприємством є:

а) проведення фінансової санації підприємства; б) призначення керуючого санацією в процесі провадження справи про банкрутство; в) реалізація заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності підприємства та його фінансової стійкості на довгостроковий період; г) визначення обсягу реальних фінансових зобов’язань підприємства;д) оцінка майна підприємства за ринковою вартістю та розробка ліквідаційного балансу.

При операційному аналізі розраховуються такі показники

а) сила дії операційного важеля, точка беззбитковості, рентабельність власного капіталу;б) сила дії операційного важеля, економічна рентабельність, запас фінансової стійкості;в) сила дії операційного важеля, точка беззбитковості, запас фінансової стійкості.

Прийміть рішення про напрям фінансових інвестицій, який пов’язаний з найменшим ризиком для підприємства.

а) придбати акції комерційного банку;б) придбати акції акціонерного підприємства в сфері агропромислового комплексу;в) придбати облігації державної позики;г) розмістити кошти на депозитному рахунку в комерційному банку;д) придбати облігації місцевої позики;е) вкласти кошти в спільне підприємство з іноземними інвестиціями;є) вкласти кошти в статутний фонд підприємства, створеного агрофірмою і двома підприємствами з переробки сільськогосподарської продукції;ж) придбати казначейські зобов’язання Мінфіну;з) придбати інвестиційні сертифікати.

Прогнозування банкротства можливо за допомогою:

а) моделі Дюпона;б) моделі Гордона;в) усі відповіді невірні.

Результат диференціалу фінансового лівериджу:

а) не може бути від’ємним;б) може бути від’ємним;в) завжди є від’ємним.

Рефінансування дебіторської заборгованості – це…

а) система фінансових операцій, які забезпечують прискорення перетворення дебіторської заборгованості у грошові кошти;б) система заходів щодо коригування дебіторської заборгованості з урахуванням темпів росту обсягу виробництва у плановому періоді;в) здійснення фінансових інвестицій за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства;г) переведення дебіторської заборгованості в безповоротню фінансову допомогу.

Різниця між досягнутим виторгом від реалізації й порогом рентабельності називають:

а) запасом фінансової міцності підприємстваб) ефектом виробничого левериджув) крапкою беззбитковості підприємства

Розділ “Власний Капітал» відображен у:

а) активі балансаб) пасиві балансав) відображен як в активі так і в пасиві балансу

Розмір плати за кредит:

а) суттєво впливає на дію фінансового важелю;б) не впливає на дію фінансового важелю;в) впливає на дію фінансового важелю, якщо диференціал має від’ємне значення;г) впливає на дію фінансового важелю, якщо диференціал має додаткове значення.

Розмістити наведені етапи формування фінансової стратегії у правильній послідовності:

а) визначення місії фірми; 2б) розробка фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності; 3в) визначення загального періоду формування фінансової стратегії; 1г) формування стратегічних цілей фінансової діяльності. 4

Середньозважена вартість капітала є головним крітеріальним показником оцінки:

а) эфективності формування капітала;б) эфективності використання капітала;в) рентабельності капітала

Система управління ризиками включає такі блоки завдань:

а) ідентифікація ризиків;б) створення системи раннього попередження та реагування;в) оцінка ризиків;г) бенчмаркінг;д) нейтралізація ризиків.

Строк окупності — це

а) час, необхідний компанії для відшкодування первісних інвестиційб) час, необхідний компанії для досягнення крапки беззбитковостів) оцінка рентабельності необхідних інвестицій

Суть залишкової дивідендної політики полягає у тому, що:

а) весь прибуток після сплати податків і процентів виплачують у вигляді дивідендів;б) прибуток перш за все спрямовують на інвестиційні проекти;в) дивіденди сплачують лише мажоритарним акціонером.

У якому ступені заборгованность по поточним фінансовим забов’язанням може бути задовольнена за счёт оборотних активів підприємства показує коєфіцієнт:

а) абсолютної платежеспроможностіб) проміжкової платежеспроможностів) поточної плетжеспроможності

Фінансові ресурси та джерела їх формування відображаються у:

а) балансі;б) звіті про фінансові результати;в) звіті про рух грошових коштів;г) звіті про власний капітал;д) примітках до річної фінансової звітності.

Формула оборотності активів виглядає:

а) обсяг реализ. Продукції/середньгодова вартість валсності власного капіталу б)обсяг реалізованої продукції/средньгодова вартість дебіторської заборгованостів) обсяг реалізованої продукці/средньогодова вартість активів

Яке визначення головної мети фінансового менеджменту вважається найточнішим?

а) оптимізація грошового обороту підприємства;б) забезпечення максимізації добробуту власників підприємства;в) мінімізація ризиків;г) підвищення фінансової стійкості підприємства;д) максимізація прибутку підприємства.

Якщо підприємство знаходиться у релевантному періоді, то це означає, що:

а) постійні витрати залишаються незмінними, а змінні витрати змінюються пропорційно темпам росту прибутку;б) постійні витрати залишаються незмінними, а змінні витрати змінюються пропорційно темпам росту обсягу виробництва;в) постійні витрати та змінні витрати змінюються пропорційно темпам росту обсягу виробництва;г) постійні та змінні витрати залишаються незмінними.


See also:
Яндекс.Метрика