Тесты ФМ 50 шт. (только правильный)


Тест

Вопрос

Ануїтет — це

б) процес визначення майбутньої вартості грошей;в) тривалий потік платежів, що характеризується однаковим рівнем процентних ставок протягом всього періоду.

Банкрутство — це

а) реалізація катастрофічного ризику у процесі фінансової діяльності підприємства, внаслідок чого воно не здатне задовольняти вимоги кредиторів у встановлені терміни;

В якому із запропонованих варіантів підприємство може піти на відмову від режиму жорсткої економії постійних витрат?

в) попит на товари підприємства у короткостроковому періоді зростатиме;

Валова маржа (ВМ)- це :

а) Виторг — змінні витрати

Вартість залучення додаткового капіталу за рахунок емісії привілейованих акцій визначається з урухуванням

б) фіксованного розміру дівидендів, який по ним раніше предусмотрено;

Високий рівень фінансового лівериджу:

б) зніжує фінансову стійкість;

Вкажіть, яку операцію руху грошових коштів із зазначених, підприємство може здійснити за допомогою факторингу?

д) продаж майна підприємства в розстрочку;

Володіння акціями для інвестора:

г) привабливе тому що дає можливість отримувати високі доходи.

Вплив чого на коефіцієнт рентабельності власних коштів показує фінансовий леверидж?

в) отриманого прибутку.

Джерелами покриття потреби у чистому оборотному капіталі можуть бути:

б.) короткостроковий кредит;

Дія операційного важеля проявляється в тому, що:

б) довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку;

Для того, щоб зменшити середньозважену вартість капіталу фірми, необхідно застосувати такі прийоми

б) зменшення виплати дивідендів;в) збільшення кредиторської заборгованості;

До основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків належать:

а) формування резервів;в) страхування ризиків з допомогою страхових компаній;г) диверсифікація ризиків;д) хеджування.

До складу внутрішніх користувачів фінансової інформації підприємства входять:

бласники підприємства (акціонери);

Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягти такими заходами:

б) рефінансування дебіторської заборгованості;в) продажу частини основних фондів чи окремих структурних підрозділів підприємства;

Звіт про рух грошових коштів – це звіт…

г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

Звіт про фінансові результати – це звіт ….

д) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Значення показника доходу за звичайну акцію дорівнює по галузі 8, для фірми – 1,4. Це свідчить по те, що:

а) фірма близька до банкрутства;

Інвестиційний ризик – це…..

б) ризик втрати інвестованого капіталу очікуваного доходу;

Коефіцієнти ліквідності відповідають на питання:

г) чи має підприємство достатньо коштів для оплати своїх поточних зобов’язань;

Коли проявляється позитивний ефект фінансового левериджу?

а) Рівень валового прибутку перевищує середній розмір відсотка за кредит;

Майбутня вартість теперешньої суми грошей визначається за формулою:

а) FV=PV *(1+r*n) ;

Механізм фінансового важеля використовується для оптимізації структури капіталу за критерієм:

а) максимальної рентабельності власних коштів;

Модель Дюпона використовують для:

а) управління прибутком;

Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів

в.) коефіцієнт співвідношення ціни продукції та її собівартості; коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт фінансової залежності.

Назвіть основні форми фінансового інвестування:

в) вкладення капіталу в придбання цінних паперів; вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; вкладення капіталу на депозитні рахунки.

Назвіть основні форми фінансового інвестування:

в) вкладення капіталу в придбання цінних паперів; вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; вкладення капіталу на депозитні рахунки.

Назвіть фактори, що впливають на розмір поточних фінансових потреб підприємства:

а) тривалість експлуатаційного циклу та періоду збуту продукції, темпи росту виробництва; строки постачання сировини і матеріалів; стан кон’юнктури ринку;.

Назвіть шлях скорочення абсолютної суми грошового потоку при оплаті рахунків суб’єктів господарювання, який буде ефективнішим для підприємства.

г) скорочення залишків комплектуючих виробів на складах підприємства.

Необхідно припустити, що підприємства А і В отримують однакову за обсягом та темпами росту виручку від реалізації продукції. Проте коефіцієнт операційного ліверіджу у підприємства А більше, ніж у підприємства В. Вкажіть, на якому підприємстві спостерігатиметься сильніша дія операційного важеля за умови переходу обома підприємствами порогу рентабельності?

б) на підприємстві А, оскільки при збільшенні виручки прибуток зростатиме з більшим прискоренням;

Оптимальна дивідендна політика забезпечує :

виплату дивідендів по залишковим принципу;

Основною метою антикризового управління підприємством є:

в) реалізація заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності підприємства та його фінансової стійкості на довгостроковий період;

При операційному аналізі розраховуються такі показники

в) сила дії операційного важеля, точка беззбитковості, запас фінансової стійкості.

Прийміть рішення про напрям фінансових інвестицій, який пов’язаний з найменшим ризиком для підприємства.

ж) придбати казначейські зобов’язання Мінфіну;

Прогнозування банкротства можливо за допомогою:

а) моделі Дюпона;б) моделі Гордона;в) усі відповіді невірні.

Результат диференціалу фінансового лівериджу:

б) може бути від’ємним;

Рефінансування дебіторської заборгованості – це…

а) система фінансових операцій, які забезпечують прискорення перетворення дебіторської заборгованості у грошові кошти;

Різниця між досягнутим виторгом від реалізації й порогом рентабельності називають:

а) запасом фінансової міцності підприємства

Розділ “Власний Капітал» відображен у:

б) пасиві баланса

Розмір плати за кредит:

а) суттєво впливає на дію фінансового важелю;

Розмістити наведені етапи формування фінансової стратегії у правильній послідовності:

а) визначення місії фірми; 2б) розробка фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності; 3в) визначення загального періоду формування фінансової стратегії; 1г) формування стратегічних цілей фінансової діяльності. 4

Середньозважена вартість капітала є головним крітеріальним показником оцінки:

в) рентабельності капітала

Система управління ризиками включає такі блоки завдань:

а) ідентифікація ризиків;в) оцінка ризиків;д) нейтралізація ризиків.

Строк окупності — це

а) час, необхідний компанії для відшкодування первісних інвестицій

Суть залишкової дивідендної політики полягає у тому, що:

б) прибуток перш за все спрямовують на інвестиційні проекти;

У якому ступені заборгованность по поточним фінансовим забов’язанням може бути задовольнена за счёт оборотних активів підприємства показує коєфіцієнт:

б) проміжкової платежеспроможності

Фінансові ресурси та джерела їх формування відображаються у:

а) балансі;

Формула оборотності активів виглядає:

в) обсяг реалізованої продукці/средньогодова вартість активів

Яке визначення головної мети фінансового менеджменту вважається найточнішим?

г) підвищення фінансової стійкості підприємства;

Якщо підприємство знаходиться у релевантному періоді, то це означає, що:

в) постійні витрати та змінні витрати змінюються пропорційно темпам росту обсягу виробництва;


See also:
Яндекс.Метрика