тесты 2 курс 2012г каз


Окклюзия деген не?

төменгi жақтың трансверзальды қозғалуы

төменгi жақтың жоғарғы жаққа қатысты қозғалуы

+артикуляцияның жеке түрi

төменгi жақтын сагитальды қозғлуы

төменгi жақтың айналмалы қозғалуы

Артикуляция деген не?

тiстер арасындағы түйiсуi сақталҒан жаҒдайдаҒы төменгi жақтын қозҒалысы

+төменгi жақтын жоҒарҒы жаққа қатынасты әртүрлi қозҒалысы

төменгi жақтын окклюзиялы қозҒалуы

төменгi жақтын айналмалы қозҒалуы

төменгi жақтын сөйлеу кезiндегi қозҒалуы

Беттiн төменгi бөлiгiнiн вертикальды мөлшерi, бұл:

мұрыннын ұшынан иекке дейiнгi ара қашықтық

кенсiрiк тҮбiнен иекке дейiнгi ара қашықтық

жоҒарҒы ерiннен иекке дейiнгi ара қашықтық нүктесiне дейiнгi ара қашықтық

+мұрыннын астындаҒы нҮктеден иектiн Үстiндегi нҮктенiн ара қашықтыҒы

көз қарашыҒынан иекке дейiнгi ара қашықтық

Тiс қатарынын тәрақтылыҒын не қамтамасыз етедi?

альвеола сҮйек тiнi

+пародонт және альвеола өсiндiсi, тiстердiн жанасу нҮктелерi

қызыл иек

тҮбiрлердiн әзындыҒы

жеке ерекшелiктер

Тiс доҒасы дегенiмiз не?

+тiстердiн кесу ғырлары мен шайнау бетiнен жҮргiзiлген сызық

альвеола өсiндiсiнiн ғырымен жҮргiзiлген сызық

тҮбiрлердiн ұшынан жҮргiзiлген сызық

тiстердiн экватор денгейiнде жҮргiзiлген сызық

тiстердiн мойын денгейiнде жҮргiзiлген сызық

Альвеола доҒасы дегенiмiз не?

тiстердiн кесу қырымен шайнау бетiнен жҮргiзiлген сызық

+альвеола өсiндiсiнiн қырымен жҮргiзiлген сызық

тҮбiрлердiн ұшымен жҮргiзiлген сызық

тiстердiн экватор денгейiнде жҮргiзiлген сызық

тiстердiн мойын денгейiнде жҮргiзiлген сызық

Негiзгi доҒа дегенiмiз не?

тiстердiн кесу қырларымен шайнау беттен жҮргiзiлген сызық

альвеола өсiндiнiн қырымен жҮргiзiлген сызық

+тҮбiрлердiн әшынан жҮргiзiлген сызық

тiстердiн экваторымен жҮргiзiлген сызық

тiстердiн мойын бөлiгiмен жҮргiзiлген сызық

Окклюзиялық жазықтық дегенiмiз не?

тiстердiн экваторынан өтетiн беткей

+тiстердiн кесу қырлары мен шайнау бетi арқылы өтетiн жазықтық

тiстердiн мойын денгейiнде өтетiн беткей

альвеола өсiндiсiнiн қыры арқылы өтетiн жазықтық

тҮйiрлердiн ұшынан өтетiн жазықтық

Салыстырмалы физиологиялық тыныштық жаҒдайы дегенiмiз не?

тiс қатары тыҒыз тҮйiскен және бет бәлшық еттер тартылып тұрҒан жаҒдай;

тiс қатарлары тҮйiскен, бiрақ тыҒыз емес, бет бәлшық еттерi тартылып тұрҒан жаҒдай; да 2-4 мм ашық, төменгi жақты көтеретiн және тҮсiретiн бәлшық еттер тонусы өзара тұрақты жаҒдай;

+тiс қатарлары тҮйiспеген, қарсы тiстердiн окклюзиялық беттерi арасында 2-4 мм ашық, төменгi жақты көтеретiн және тҮсiретiн бұлшық еттер тонусы өзара тұрақты жаҒдай;

тiс қатарлары барынша тҮйiспеген, бет бәлшық еттерi тартылып тұрҒан жаҒдай;

тек кҮрек тiстер тҮйiсiп, төменгi жақты көтеретiн бұлшық еттер тартылып тұрҒан жаҒдай;

Окклюзиялық биiктiк дегенiмiз не?

+тiс қатарлары орталық окклюзия жаҒдайда тыҒыз тҮйiскен, төменгi жақты көтеретiн бәлшық еттерi тартылып тұрҒан жаҒдай;

тiс қатарлары тҮйiскен, бiрақ тыҒыз емес, бет бұлшық еттерi тартылып тұрҒан жаҒдай;

тiс қатарлары тҮйiспеген, олардын арасында санылау бар, бет бұлшық еттерi тартылып тұрҒан жаҒдай;

тiс қатарлары максимальды тҮйiспеген, бет бұлшық еттерi тартылып тұрҒан жаҒдай;

тек кҮрек тiстер тҮйiсiп, төменгi жақты көтеретiн бұлшық еттер жиырылып тұрҒан жаҒдай;

Салыстырмалы физиологиялық жаҒдайдаҒы биiктiк пен окклюзиялық биiктiк арасындаҒы арақашықтық қанша?

5-6 мм

7-8 мм

9-10 мм

1-2 мм

+2-4 мм

Орталық окклюзия дегенiмiз не?

төменгi жақ алдыҒа шыҒып тұр, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келедi, төменгi жақтын буын басы алдыҒа ыҒысқан және буын төмпешiгiнiн шынында орналасқан тiстер арасынан өтетiн

+тiстер барынша бiр-бiрiмен тҮйiскен, беттiн орталық сызыҒы кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келедi, төменгi жақтын буын басы буын төмпешiгiнiн негiзiнде орналасқан

төменгi жақ онҒа не солҒа ыҒысқан, ыҒысқан жаҒында төменгi жақтын буын басы буын төмпешiгiнiн -негiзiнде сәл айналып тәр, ал екiншi жаҒында буын басы буын төмпешiгiнiн шынында орналасқан, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келмейдi

төменгi жақ артқа ыҒысқан, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келедi

төменгi жақ ыҒыспаҒан, тiс қатарлары тҮйiспеген, шайнау бұлшық еттерi жиырылҒан

АлдынҒы окклюзия дегенiмiз не?

+төменгi жақ алдыҒа шыҒып тұр, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келедi, төменгi жақтын буын басы алдыҒа ыҒысқан және буын төмпешiгiнiн шынында орналасқан

тiстерi көп нҮктеде тҮйiскен беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келедi, төменгi жақтын буын басы буын төмпешiгiнiн негiзiнде орналасқан

төменгi жақ онҒа не солҒа ыҒысқан, ыҒысқан жаҒында төменгi жақтын буын басы буын төмпешiгiнiн негiзiнде сәл айналып тұр, ал екiншi жаҒында буын басы буын төмпешiгiнiн шынында орналасқан, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келмейдi

төменгi жақ артқа ыҒысқан, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн сызыққа сай келедi

төменгi жақ ыҒыспаҒан, тiс қатарлары тҮйiспеген, шайнау бұлшық еттерi жиырылҒан

БҮйiрлi окклюзия дегенiмiз не?

төменгi жақ алдыҒа шыҒып тұр, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келедi, төменгi жақтын буын басы алдыҒа ыҒысқан және буын төмпешiгiнiн шынында орналасқан

тiстер барынша тҮйiскен, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келедi, төменгi жақтын буын басы төмпешiгiнiн негiзiнде орналасған буын басы буын төмпешiгiнiн негiзiнде сәл айналып тұр, ал екiншi жаҒында буын басы буын төмпешiгiнiн шынында орналасқан, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келмейдi

төменгi жақ онҒа не солҒа ыҒысқан, ыҒысқан жаҒында төменгi жақтын буын басы буын төмпешiгiнiн негiзiнде сәл айналып тұр, ал екiншi жаҒында буын басы буын төмпешiгiнiн шынында орналасқан, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келмейдi

төменгi жақ артқа ыҒысған, беттiн орталық сызыҒы орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызыққа сай келедi

төменгi жақ ыҒысқан, тiс қатарлары тҮйiспеген, шайнау бұлшық еттерi жиырылҒан

Тiстем (прикус) дегенiмiз не?

алдынҒы окклюзия жаҒдайында тiстердiн тҮйiсуi

+орталық окклюзия жаҒдайында тiстердiн тҮйiсуi

он жақ бҮйiрлi окклюзия жаҒдайында тiстердiн тҮйiсуi

сол жақ бҮйiрлi окклюзия жаҒдайында тiстердiн тҮйiсуi

төменгi жақтан артқа ыҒысқан кездегi тiстердiн тҮйiсуi

Тiстемнiн тҮрлерi қандай топтарҒа бөлiнедi?

қалыпты және қалыпты емес

физиологиялық және физиологиялық емес

қарапайым және кҮрделi

эстетикалық және эстетикалық емес

+физиологиялық және патологиялық

Қандай тiстемдер (прикустар) физиологиялық тiстемге жатады?

толық шайнау қызметiн қамтамасыз ететiн тiстемдер тiстем

+толық шайнау қызметiн, сөйлеудi және эстетиканы қамтамасыз ететiн тiстем

толық шайнау қызметiн және сөйлеудi қамтамасыз ететiн тiстем

сөйлеудi және эстетиканы қамтамасыз ететiн тiстем

толық шайнау қызметiн және эстетиканы қамтамасыз ететiн тiстем

Қандай тiстемдер патологиялық тiстемге жатады?

Толық шайнау қызметiн қамтамасыз ететiн тiстем

толық шайнау қызметiн, сөйлеудi және эстетиканы қамтамасыз ететiн тiстем

толық шайнау және сөйлеудi қамтамасыз ететiн тiстем

+шайнау қызметi, сөйлеу және эстетикасы бұзылҒан тiстем

толық шайнау қызметiн және эстетиканы қамтамасыз ететiн тiстем

Физиологиялық тiстемнiн тҮрлерiн атаныз:

+ортогнатиялық, тiк

ортогнатиялық, прогнатиялық

мезиальдi, дистальдi

терен, ашық, айқасқан

прогениялық, прогнатиялық

Аномальды тiстемнiн тҮрлерiн атаныз:

ортогнатиялық, тiк

ортогнатиялық, прогнатиялық

орогнатиялық, физиологиялық прогения және ортогнатиялық терен

+терен, ашық, айғасқан

прогнатиялық, прогениялық

Ортогнатиялық тiстем кезiнде алдынҒы тiстер қалай тҮйiседi?

+орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн ортасындаҒы сызыққа сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстер сауыттын 1/3 бөлiгiн жауып тұрады, кесу қырлы төмпешiктiн тҮйiсуi сақталҒан

орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн орталық сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстерден кесу қырлары төменгi тiстермен тiк тҮйiскен

екi жақ сҮйектiн альвеола өсiндiсiмен алдынҒы тiстер алдыҒа қисайҒан

альвеола өсiндiсiмен алдынҒы тiстер артқа қарай қисайҒан

жоҒарҒы жақ алдыҒа жылжыҒан, төменгi жақ дистальды жаққа шыҒуы мҮмкiн, жоҒарҒы тiстер алдыҒа шыҒып, жоҒарҒы тiстер мен төменгi тiстер арасында санылау бар, төменгi тiстер шырышты қабатқа тиiп, оны жарақаттауы мҮмкiн

Бипрогнатия кезiнде алдынҒы тiстер қалай тҮседi?

орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн орталық сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстер сауыттын 1/3 бөлiгiн жауып тұр, кесу қырлық-төмпешiктiн тҮйiсуi сақталҒан

орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн орталығ сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстердiн кесу қырлары төменгi тiстермен тiк тҮйiскен

+екi жақ сҮйектiн алдынҒы тiстерi алдыҒа енкейген

альвеола өсiндiсiмен алдынҒы тiстер артқа қарай енкейген

жоҒарҒы жақ алдыҒа жылжыҒан, төменгi жақ дистальды жаққа жылжуы мҮмкiн, жоҒарҒы тiстер алдыҒа шыҒып жоҒарҒы тiстер төменгi тiстер арасында санылау бар, төменгi тiстер шырышты қабатқа тиiп, оны жарақаттауы мҮмкiн

Тiк тiстем кезiнде алдынҒы тiстер қалай тҮйiседi?

орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн орталық сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстер сауытынын 1/3 бөлiгiн жауып тәр, кесу қырлық-төмпешiктiн тҮйiсуi сақталҒан сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстердiн кесу қырлары төменгi тiстермен тiк тҮйiскен

+орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн орталық сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстердiн кесу қырлары төменгi тiстермен тiк тҮйiскен

екi жақ сҮйектiн альвеола өсiндiсiмен алдынҒы тiстер алдыҒа енкейген

альвеола өсiндiсiмен алдынҒы тiстер артқа қарай енкейген

жоҒарҒы жақ алдыҒа қарай жылжыҒан, төменгi жақ дистальды жаққа жылжуы мҮмкiн, жоҒарҒы тiстер алдыҒа шыҒып, жоҒарҒы тiстермен төменгi тiстер арасында санылау бар, төменгi тiстер шырышты қабатқа тиiп, оны жарақаттауы мҮмкiн

Прогнатия кезiнде алдынҒы тiстер қалай тҮйiседi?

орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн окклюзиялық сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстер сызыҒынын 1/3 бөлiгiн жауып тұр, кесу қырлық-төмпешiктiк тҮйiсуi сақталҒан

орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн орталық сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстердiн кесу қырлары төменгi тiстермен тiк тҮйiскен

екi жақ сҮйектiн альвеола өсiндiсiмен алдынҒы тiстер алдыҒа қисайҒан

альвеола өсiндiсiмен алдынҒы тiстер артқа қарай қисайҒан, жоҒарҒы тiстер алдыҒа шыҒып жоҒарҒы тiстер мен төменгi тiстер арасында санылау бар, төменгi тiстер шырышты қабатқа тиiп, оны жарақаттауы мҮмкiн

+жоҒарҒы жақ алдыҒа жылжыҒан, төменгi жақ дистальды жаққа жылжуы мҮмкiн, жоҒарҒы тiстер алдыҒа шыҒып жоҒарҒы тiстер мен төменгi тiстер арасында санылау бар, төменгi тiстер шырышты қабатқа тиiп, оны жарақаттауы мҮмкiн

Опистогнатия кезiнде алдынҒы тiстер қалай тҮйiседi?

орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн орталық сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстер сауытынын 1/3 бөлiгiн жауып тұр, кесу қырлық төмпешiктiн тҮйiсу сақталҒан

орталық кҮрек тiстер арасынан өтетiн орталық сызық беттiн орталық сызыҒына сай, жоҒарҒы алдынҒы тiстердiн кесу қырлары төменгi тiстер мен тiк тҮйiскен

екi жақ сҮйектiн альвеола өсiндiсiнен алдынҒы тiстер алдыҒа қисайҒан

+альвеола өсiндiсiнен алдынҒы тiстер артқа қарай ыҒысқан

жоҒарҒы жақ алдыҒа жылжыҒан, төменгi жақ дистальды жаққа жылжуы мҮмкiн, жоҒарҒы тiстер алдыҒа шыҒып, жоҒарҒы тiстер мен төменгi тiстер арасында санылау бар шырышты қабатқа тиiп, оны жарақаттауы мҮмкiн

Прогения кезiнде алдынҒы тiстер қалай тҮйiседi?

жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстердi қатты жауып тұр, кесу қырлық- төмпешiктiк тҮйiсу жоқ, төменгi тiстер шырышты қабатты зақымдауы мҮмкiн тiстердi жауып тұр, тiс қатарлары арасында санылау болуы мҮмкiн (төменгi жақ ыҒысған кезде)

+төменгi жақ алдыҒа шыҒып тұр, сонын әсерiнен төменгi тiстер жоҒарҒы тiстердi жауып тұр, тiс қатарлары арасында санылау болуы мҮмкiн (төменгi жақ ыҒысқан кезде)

алдынҒы тiстер, ол кейде премолярлар (кiшi азу тiстер) тҮйiспейдi

алдынҒы тiстер дұрыс тҮйiспейдi, бiрақ төменгi шайнау тiстердiн ұрт төмпешiктерi жоҒарҒы тiстердiн ұрт төмпешiктерiмен сыртқа қарай орналасқан

жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстер сауыттарынын 1/3 бөлiгiнен аса жауып жатыр

Ашық тiстем кезiнде алдынҒы тiстер қалай тҮйiседi?

жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстердi қатты жауып тұр, кесу қырлық- төмпешiктiн тҮйiсу жоқ, төменгi тiстер шырышты қабатты зақымдауы мҮмкiн

төменгi жақ алдыҒа шыҒып тұр, сонын әсерiнен төменгi тiстер жоҒарҒы тiстердi жауып тұр, тiс қатарлары арасында санылау болуы мҮмкiн (төменгi жақ ыҒысқан кезде)

+алдынҒы тiстер, кейде премолярлар (кiшi азу тiстер) тҮйiспейдi

алдынҒы тiстер дұрыс тҮйiспейдi, бiрақ төменгi шайнау тiстердiн ұрт төмпешiктерi жоҒарҒы тiстердiн ұрт төмпешiктерiнен сыртқа қарай орналасқан

жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстер сауыттарынын 1/3 бөлiгiнен аса жауып жатыр

Терен тiстем кезiнде алдынҒы тiстер қалай тҮйiседi?

+жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстердiн қатты жауып тәр, кесу қырлық-төмпешiктiк тҮйiсу жоқ, төменгi тiстер шырышты қабатты зақымдауы мҮмкiн

алдынҒы тiстер, кейде премолярлар (кiшi азу тiстер) тҮйiспейдi

төменгi жақ алдыҒа шыҒып тұр, сонын әсерiнен төменгi тiстер жоҒарҒы тiстердi жауып тұр, тiс қатарлары арасында санылау болуы мҮмкiн (төменгi жақ ыҒысқан кезде)

алдынҒы тiстер дұрыс тҮйiспейдi, бiрақ төменгi шайнау тiстердiн ұрт төмпешiктерi жоҒарҒы тiстердiн ұрт төмпешiктерiнен сыртқа қарай орналасқан

жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстер сауыттарынын 1/3 бөлiгiнен аса жауып жатыр

Терен айқасу кезiнде алдынҒы тiстер қалай тҮйiседi?

жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстесуде қатты жауып тұр, кесу қырлық-төмпешiк тҮйiсу жоқ, төменгi тiстер шырышты қатты зақымдауы мҮмкiн

төменгi жақ алдыҒа шыҒып тұр, сонын әсерiнен төменгi тiстер жоҒарҒы тiстердi жауып тұр, тiс қатарлары арасында санлау болуы мҮмкiн (төменгi жақ ыҒысқан кезде)

алдынҒы тiстер кейде премолярлар (кiшi азу тiстер) тҮйiседi

алдынҒы тiстер дәрыс тҮйiседi, бiрақ төменгi шайнау тiстердiн ұрт төмпешiктерi жоҒарҒы тiстердiн ұрт төмпешiктерiнен сыртқа қарай орналасған жауып жатыр, кесу қырлық төмпешiк тҮйiсу сақталҒан

+жоҒарҒы алдынҒы тiстер төменгi тiстер сауыттарынын 1/3 бөлiгiнен аса жауып жатыр, кесу қырлық төмпешiк тҮйiсу сақталҒан

Төменгi жақ алдыҒа жылжыҒан кезiндегi буын басынын өту жолы қалай аталады?

сагитальды кҮрек тiстiк жол

+сагитальды буындығ жол

трансверзальды бҮйiрлiк жол

трансверзальды буындығ жол

трансверзальды кҮрек тiстiк жол

ЖоҒарҒы жақ сҮйегiнiн тiс доҒасынын пiшiнiнiн тҮрi

Трапеция

Иiлген

Эллипс

+жартылай эллипс

парабола

Төменгi жақ сҮйегiнiн тiс доҒасынын пiшiнiнiн тҮрi

Трапеция

Эллипс

Иiлген

жартылай эллипс

+парабола

33.Көпіртәрізді протезді дайындаған кездегі ғаныш мүсін негізнінің биіктігі:

a)0, 5 см

b)0, 8 см

c)1, 0 см

d)1, 5 см

+ e)2 см

34. Ауыз қуысында шақтап көргеннен кейін тіректі сауыттарды ғаныштау:

a)мүсінде тіректі ғанышты тістерді кесіп, оларға тірек сауыттарды бекітедіСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика