тесты 1,2,3,4,6,7,8


лТема 6. Виникнення й розвиток марксистської економічної теорії.

Що з переліченого відносять до ідейних джерел марксизма?

а) німецьку класичну філософію;

г) англійську класичну політекономію;

д) утопічний соціалізм.

Маркс вважав предметом політичної економії:

в) дослідження виробничих відносин;

Визначте спільні роботи Маркса і Енгельса:

а) «Капітал»;

б) «Святе сімейство»;

в) «Анті-Дюринг»;

г) «Німецька ідеологія»;

д) «Маніфест Комуністичної партії»,

Які з перелічених положень є орігінальними для теорії марксизму?

б) теорія трьох чинників виробництва;

г) теорія додаткової вартості;

д) теорія подвійного характеру праці.

Що в марксизмі розглядається як діалектична єдність?

а) виробничі сили і виробничі відносини;

Що марксизм називає рушійною силою соціального прогресу:

б) класову боротьбу;

Необхідність переходу до якої суспільно-економічної формації обгрунтовано у марксизмі:

г) соціалізму.

Мета теоретичних побудов Маркса:

б) доведення неминучості еволюції капіталізму і переходу до нової формації;

Яке протиріччя в трудовій теорії вартості Сміта-Рікардо намагався вирішити Маркс?

а) протиріччя еквівалентності обміну між працею і капіталом;

Яке з наступних положень стосовно теоріі Маркса є вірним?

а) Маркс вважав, що трудова теорія Сміта – Рікардо змогла довести дієздатність закону вартості в умовах капіталізму.

б) Маркс вважав, що суперечність у трудовій теорії вартості Сміта- Рікардо розв’язується, якщо предметом купівлі-продажу вважати робочу силу, а не працю.

в) Маркс вважав, що капіталіст не сплачує повністю робітникові вартість його робочої сили.

Специфічний розподіл капіталу виключно в теорії Маркса передбачає:

в) на виробничий і невиробничий;

.

Які характеристики праці виділяє Маркс у теорії «подвійного характеру праці»:

б) конкретна і абстрактна;

Які з наступних теорій є особистим відкриттям Маркса:

б) теорія додаткової вартості;

в) теорія подвійного характеру праці;

Маркс стверджує, що джерело додаткової вартості існує:

в) в сфері виробництва;

Фактором тенденції норми прибутку до зниження в теорії Маркса є:

б) зростання органічної будови капіталу;

Що є об’єктом реалізації найманого робітника капіталісту в теорії Маркса?

г) робоча сила.

Згідно з теорією марксизма абстрактна праця:

а) створює субстанцію вартості;

Які властивості має робоча сила як товар?

а) вартість;

Прибуток капіталіста згідно теорії додаткової вартості створюється:

б) в процесі споживання змінного капіталу;

Що з переліченого Маркс відносить до змінного капіталу?

г) частина капіталу, яка йде на купівлю робочої сили.

Органічна будова капіталу в теорії Маркса – це є:

в) відношення постійного до змінного капіталу;

Які відособлені форми промислового капіталу виділяє Маркс?

б) торговий і позичковий;

Що з переліченого Маркс відносить до перетворених форм додаткової вартості?

а) прибуток;

б) заробітну плату;

У чому полягає зміст протиріччя між І та ІІІ томами «Капіталу»?

б) логічна суперечність переходу від трудової вартості до ціни виробництва;

Перетворення вартості в ціну виробництва відбувається внаслідок діі:

б) внутрішньогалузевої конкуренції;

На які підрозділи Маркс розподіляє суспільне виробництво?

б) виробництво засобів виробництва і виробництво предметів споживання;

Яким було відношення Маркса до циклічності економічного розвитку капіталізму?

в) в умовах капіталізму кризи неминучі, тому що мають матеріальну основу і регулярний характер;

Що є предметом дослідження четвертого тому “Капіталу” Маркса?

в) процес капіталістичного виробництва , взятий у цілому;

На які два періоди Маркс поділив розвиток політичної економії?

б) класична і вульгарна політична економія;

Який принцип не буде притаманний соціалістичному ладу згідно вченню марксизма?

б) поділ суспільства на класи;

Як можна визначити сприйняття Леніним теорії марксизму:

в) вульгарне сприйняття;

Які з зазначених робот належать В.І. Леніну?

б) «Імперіалізм як вища стадія капіталізму;

г) «Розвиток капіталізму в Росії»

Тема 7. Виникнення альтернативної школи політичної економії

Німецька національна політекономія.

Які фундаментальні положення класичної школи політичної економії безумовно запозичила історична школа?

а) індивідуалізм;

в) космополітизм;

Яка з харктеристик економічної науки не має відношення до історичної школи:

в) етична орієнтованість;

Особливі умови виникнення історичної школи саме в Німеччині проявились у:

а) відсутності єдиної держави;

в) економічній відсталості;

Для історичної школи політичної економії в Німеччині є характерним:

а) пошук загальних закономірностей у розвитку будь-якого суспільства;

Які з перелічених принципів соціалістів заперечувала і не сприймала історична школа?

в) революційний егалітаризм;

Проти якого методу аналізу рішуче виступали представники історичної школи?

г) логічної абстракції.

Яке з наступних положень характеризує історичну школу?

а) відстоювання принципів економічного лібералізму;

б) заперечення існування об’єктивних економічних законів;

в) декларування принципу державного невтручання;

г) заперечення національних особливостей економічного розвитку.

Яку ідею запропонував Ф. Ліст?

г) виховальний протекціонізм.

Ф. Ліст вважав, що вільна торгівля доцільна для:

б) країн, що перебувають на різних стадіях розвитку;

Кого з перелічених авторів відносять до “старої” історичної школи?

а) А. Мюллер;

Історичний метод політичної економії передбачає:

б) аналіз загальних тенденцій суспільного розвитку;

Що з переліченого характеризує економічні погляди В. Рошера?

в) заперечення існування загальних законів економічного розвитку;

Який критерій взяв за основу своєї періодізації господарського розвитку В. Рошер?

в) три фактори виробництва;

Б. Гільдебранд вершиною прогресу економіки будь-якої нації вважає:

б) комерційне господарство;

Яке з положень є вірним для економічних поглядів Б. Гільдебранда?

а) історичний прогрес неможливий без існуванням приватної власності;

Що з переліченого характеризує економічні погляди К. Кніса?

г) кожна країна не може мати свою особисту політичну економію.

Який новий напрям в економічній теорії започаткувала “нова” історична школа?

б) соціально-етичний;

Г. Шмоллер вважав, що класовий конфлікт робочих і капіталістів можливо вирішити:

в) шляхом соціального законодавства і соціальних гарантій;

У чому особливість поглядів Л.Брентано?

в) абсолютизував роль проспілок у поліпшенні становища робочого класу;

Хто автор роботи “Протестантська етика і дух капіталізма”:

г) М. Вебер.

Кого з представників історичної школи можна вважати попередником теорії “змішаної економіки”?

г) В. Зомбарт;

В Зомбарт вважав, що суспільство прямує до:

в) змішаного господарства;

Хто з представників нової історичної школи розрізняв буржуазний дух і дух підприємництва?

д) В. Зомбарт.

Тема 1. Предмет і завдання курсу

1. Предметом курсу “ Історія економічних вчень” є:

в) виникнення, розвиток і зміст економічних теорій, їх використання в практиці господарювання;

2. Якщо економічні узагальнення грунтуються на фактах, то такий метод аналізу є:

в) дедуктивним;

3. Наукове припущення, яке висувається для пояснення якогось явища, що потребує перевірки на практиці й теоретичного обгрунтування для того, щоб стати достовірною теорією — це:

б) гіпотеза;

4. Процес фокусування тільки на найбільш важливих чинниках для пояснення феномену або явища має назву:

а) абстракція;

5. Яке із тверджень не є істинним стосовно економічної моделі?

б) Модель будується на основі абстракції.

6. Часом у суспільстві зростає настороженість до економістів, їм приписуються усі складнощі та провали в економіці. Це пояснюється тим, що:

г) усі попередні відповіді вірні.

7. Які з наступних тверджень є вірними?

а) Якщо практика свідчить про невірність висновку, що випливає з економічного аналізу, то обгрунтованість теоретичного підходу, який використований в ньому, також піддається сумніву.

8. Яка з нижче перерахованих задач є основною для економічної системи?.

г) Скоординувати дії окремих економічних суб*єктів.

Тема 2. Економічна думкаСтародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.

Які з перерахованих позицій найбільш точно характеризують економічну думку стародавнього світу?

а) у центрі економічної думки — проблеми керування державою:

Промовники економічної думки доринкової економіки ідеалізували:

б) натурально-господарські відносини;.

Закони Хаммурапі передбачали:

в) зміцнення економічної влади держави.

Мислителі стародавнього світу розглядали багатство:

в) як у грошовій, так і в натуральній;

“Артхашастра” – трактат, який був написаний у:;

г) Індії.

Які з трьох наведених тез відносяться відповідно до трьох течій Стародавнього Китаю: легізму, даосизму. деїзму (раннє конфуціанство)?

Деїзм а) Існуючий порядок є незмінним; люди повинні жити згідно з природними законами; пропонується ідея “великого компромісу”.

Даосизм б) Люди повинні жити відповідно до закону спонтанного розвитку Всесвіту, що веде до свободи й процвітання; прагнути до збереження натурального господарства, заперечення доцільності досягнень цивілізації.

Легізм в) Керування державою повинно грунтуватись на засадах досконалого законодавства.

Який з напрямків економічної думки Стародавнього Китаю закликає правителів керувати на підставі етичних та моральних норм?

в) даосизм.

Автором трактату “Домострой” є:

в) Ксенофонт

Які з наступних тверджень є вірними?

в) Платон намагався навести модель ідеальної держави.

Хто з мислителів Стародавнього світу вперше висловив принцип справедливого обміну й формування справедливої ціни?

в) Ксенофонт;

Які з наведених тверджень є вірними стосовно вчення Арістотеля?

б) Вважав, що гроші — це результат угоди між людьми.

Що з приведеного відображає погляди Арістотеля щодо рабства?

б) рабство вважав природним і необхідним;

Що з переліченого Арістотель відносив до хрематистики?

б) мистецтво надбання грошей;

Арістотель вважав, що в основі справедливої ціни лежить:

б) потреби людей у тому, чого немає у кожного з учасників обміну;

Хто з представників Стародавнього Риму запропонував проект аграрної реформи з метою обмежити великі землеволодіння та повернути зубожілих дрібних виробників до господарювання?

в) Тиберій і Гай Гракхи;

Ібн-Хальдун був представником:

в) ісламу;

До концепції Ібн-Хальдуна належить:

а) характеристика розвитку суспільства від примітивності до цивілізації;

Що з наведеного відносять до економічної думки середньовіччя?

в) рівність усіх людей перед Богом, але не між собою.

Згідно з економічними думками Арістотеля і Ф. Аквінського гроші – це є:

б) результат угоди між людьми;

;

Концепція справедливої ціни Ф. Аквінського виходить з того, що в основі вартості (цінності) лежить:

г) доходний принцип.

Які з наведених поглядів Ф. Аквінський позичив у Арістотеля?

г) трактовку появи грошей внаслідок домовленості між людьми.

У вченні Фоми Аквїнського присутні думки про те, що:;

б) засобом порівняння товарів є праця, а надлишок над витратами праці створюється в землеробстві;

Які з наступних тверджень є вірними відносно навчання Фоми Аквінського?

б) виступав проти “псування монет”: держава не має права допускати відхилення номінальної цінності монети від реальної,

Автором терміну “політична економія” вважають:Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика