Тестові завдання з курсу ІДПЗК


Банк тестів з курсу

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

1. Порівняльно-історичний метод дозволяє:

а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;

б) оцінювати факти і явища без упередженості;

в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.

2. Принцип об’єктивності дозволяє:

а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;

б) оцінювати факти і явища без упередженості;

в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.

3.Яка з названих рис не була притаманна суспільствам Стародавнього Сходу:

а) сільська община;в) класичне рабство;

б) замкнені соціальні групи;г) важлива роль жрецтва.

4. Яка з названих рис не була притаманна державам Стародавнього Сходу:

а) взаємодія з іншими державними утвореннями;

б) східна деспотія;

в) залишки військової демократії;

г) прив’язаність до великих рік.

5. Яка з названих рис не була характерною для права країн Стародавнього Сходу:

а) звичаєве право як джерело;

б) поділ на галузі права;

в) наявність пережитків первісної доби;

г) великий вплив релігії та традицій.

6. Основними виробниками матеріальних благ у країнах Стародавнього Сходу були:

а) жреці;в) раби;

б) вільні селяни-общинники;г) купці.

7. Найбільш поширеного розвитку кастовий лад (поділ) набув у:

а) Єгипті;в) Індії;

б) Вавилоні;г) Китаї.

8. Якого виду власності на землю не було в Єгипті:

а) державної;в) общинної;

б) храмової;г) рабської.

9. Якого виду договорів не знало давньоєгипетське право:

а) оренди;в) товариства;

б) найму;г) позики.

10. У спадковому праві Єгипту діяв принцип майорату. Це означає що:

а) все майно успадковував старший син;

б) нерухомість успадковував старший син;

в) майно успадковував молодший син;

г) рівноправними спадкоємцями були всі діти.

11. «Месопотамія» в перекладі з грецької означає:

а) Міжгір’я;в) Чорна земля;

б) Межиріччя;г) Країна повеней.

12. Засновником Вавилонської держави став:

а) Хаммурапі;в) Саргон;

б) Ур-Наму;г) Сеті І.

13. Що таке «ілку»:

а) посадова особа;в) земельний наділ за службу;

б) винагорода сріблом;г) сільська община.

14. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте купців:

а) тамкари;в) мушкенум;

б) авілум;г) вардум.

15. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте рабів:

а) тамкари;в) мушкенум;

б) авілум;г) вардум.

16. Аристократія у Давньому Вавилоні належала до категорії:

а) тамкарів;в) мушкенумів;

б) авілумів;г) вардумів.

17. Яка з названих форм власності була відсутня у Стародавньому Вавилоні:

а) общинна;в) державна;

б) міська;г) храмова.

18. Яка з названих угод не могла бути чинною у Давньому Вавилоні:

а) зберігання зерна;в) продаж ілку;

б) позика грошей;г) найм раба.

19. Принцип, за яким покарання мало бути таким самим як заподіяна шкода називається:

а) евікція;в) ордалії;

б) таліон;г) ілку.

20. Різноманітні випробування, які застосовувалися у судовому процесі Стародавнього Вавилону за відсутності доказів, називалися:

а) евікція;в) ордалії;

б) таліон;г) ілку.

21. Гарантії продавця покупцю в тому, що річ не крадена, називається:

а) евікція;в) ордалії;

б) таліон;г) ілку.

22. Військовий вождь, пізніше цар у Стародавній Індії:

а) сенані;в) пурохіта;

б) лугаль;г) раджа.

23. Хто з названих посадовців не має відношення до Стародавньої Індії:

а) сенані;в) пурохіта;

б) лугаль;г) раджа.

24. Замкнені верстви суспільства у Стародавній Індії називалися:

а) стани;в) варни;

б) прошарки;г) класи.

25. Визначте найнижчу за статусом варну Стародавньої Індії:

а) брахмани;в) вайши;

б) кшатрії;г) шудри.

26. Яка з поданих нижче варн мала виключне право здійснювати релігійні обряди і навчати людей релігійним догмам:

а) брахмани;в) вайши;

б) кшатрії;г) шудри.

27. До якої з названих нижче варн належали царі та військова знать:

а) брахмани;в) вайши;

б) кшатрії;г) шудри.

28. Належність до варни у Стародавній Індії визначалася:

а) заслугами перед царем;в) власними чеснотами;

б) родинними зв’язками;г) народженням.

29. Рада знаті при царі з дорадчими повноваженнями у Стародавній Індії:

а) мантріпарішад;в) консисторій;

б) уітанагемот;г) парламент.

30. Джерелом права у Стародавній Індії був(ли):

а) Закони (кодекс) Хаммурапі;в) Закони Ману;

б) Книга законів (Фацзін);г) Кодекс Сеті І.

31. Звичаєве право у Стародавній Індії замінили:

а) релігійно-правові збірники;в) конституція;

б) закони;г) едикти царів.

32. Яка з названих рис не є притаманною шлюбно-сімейному праву Стародавньої Індії:

а) жінка – власність чоловіка;

б) жінка могла вийти заміж лише за представника своєї варни;

в) діти – власність чоловіка;

г) чоловік інколи міг одружитися з жінкою з вищої варни.

33. Кодекс законів Стародавнього Китаю IV ст. до н.е. називався:

а) «Кодекс Сеті І»;в) «Фацзін»;

б) «Закони Ману»;г) «Закони Цинь Шихуанді».

34. Якої з названих форм держави не було в Античному світі:

а) поліс;в) імперія;

б) республіка;г) східна деспотія.

35. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть ремісників:

а) деміурги;в) фети;

б) аристократія;г) клієнти.

36. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «постійно діючий орган родової знаті в період гомерівської Греції, який вирішував усі найважливіші питання життя племені, разом з царем виконував судові функції»:

а) агора;в) базилевс;

б) буллє;г) сенат.

37. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «військовий вождь, верховний суддя і жрець в період гомерівської Греції, влада якого перетворюється з виборної на спадкову»:

а) агора;в) базилевс;

б) буллє;г) принципс.

38. Утворення єдиної Афінської держави міфи пов’язують з ім’ям

а) Енея;в) Гомера;

б) Солона;г) Тезея.

39. Якого розряду не було у Стародавніх Афінах відповідно реформ Тезея:

а) евпатриди;в) фети;

б) геомори;г) деміурги.

40. Який зі створених в Афінах Тезеєм розрядів вільних громадян мав виключне право займати державні посади:

а) евпатриди;в) фети;

б) геомори;г) деміурги.

41. Відповідно реформ Тезея в Афінах була створена рада старійшин, яка називалася:

а) агора;в) колегія архонтів;

б) герусія;г) ареопаг.

42. Відповідно реформ Тезея в Афінах був створений орган, який складався з 9 чоловік і замінив собою базилевса:

а) агора;в) колегія архонтів;

б) герусія;г) ареопаг.

43. Який зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян відповідав таким ознакам: майно понад 300 медимнів, служили у кавалерії:

а) п’ятисотмедимники;в) зевгіти;

б) вершники;г) фети.

44. Спеціальне голосування народних зборів в Афінах, запроваджене Клісфеном і спрямоване проти тиранії називалося:

а) тритія;в) остракізм;

б) олігархія;г) демократія.

45. Кому належить вислів: «Дрібні злочини заслуговують смертної кари, а за більш тяжкі я нічого більшого не знайшов»:

а) Тезею;в) Лікургу;

б) Драконту;г) Солону.

46. Громадяни Спарти, які не могли робити внески для організації спільних трапез, не мали права на наділ землі та участі у народних зборах, називалися:

а) спартіати;в) гіпомейони;

б) ілоти;г) періеки.

47. Що таке «криптії» у Стародавній Спарті:

а) щорічні ритуальні вбивства ілотів;

б) спільні трапези повноправних спартанців;

в) засідання архагетів;

г) форма шлюбу.

48. Народні збори в Стародавній Спарті називалися:

а) апелла;в) агора;

б) герусія;г) геліея.

49. Царі у Стародавній Спарті називалися:

а) базилевси;в) архагети;

б) рекси;г) геронти.

50. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої Спарти: «в ньому брали участь повноправні громадяни, які досягли 30-літнього віку, обирав посадових осіб, вирішував питання війни та миру, союзу з іншими державами, рішення приймалося криком або поділом на прихильників і противників»:

а) апелла;в) колегія архагетів;

б) герусія;г) колегія ефорів.

51. Куріатні комісії – це:

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами;

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами;

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами;

г) рада старійшин.

52. Нащадків підкореного римлянами населення та переселенців, неповноправних людей, які однак були зобов’язані служити у війську, у Стародавньому Римі називали:

а) патриціями;в) клієнтами;

б) плебеями;г) перегрінами.

53. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «посада запроваджена у 494 р. до н.е. під тиском плебеїв, мав право «veto» на рішення сенату, а також призупиняти рішення магістратів, крім диктатора; його особа вважалася недоторканою»:

а) едили;в) диктатор;

б) народні трибуни;г) начальник кінноти.

54. Ділянка землі і майна надані рабу у користування в обмін на сплату господарю частини врожаю або прибутків у Римській імперії, називалися:

а) пекулій;в) клер;

б) колонат;г) іпотека.

55. У період республіканського Риму едикти стали основою для формування:

а) Законів ХІІ таблиць;в) імператорського законодавства;

б) сенатус-консультів;г) преторського права.

56. За наданою характеристикою визначте магістратуру Стародавнього Риму періоду республіки: «призначався за надзвичайних обставин сенатом на 6 місяців один з консулів, його розпорядження не підлягали оскарженню, навіть смертні вироки»:

а) едили;в) диктатор;

б) народні трибуни;г) начальник кінноти.

57. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «виникає в результаті подолання феодальної роздробленості як централізована держава з королівською владою, обмеженою представництвом станів»:

а) ранньофеодальна монархія;

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.

58. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав Європи: «на цьому етапі зберігалися пережитки попередніх епох, наприклад, залишки військової демократії, патріархальне рабство»:

а) ранньофеодальна монархія;

б) ленно-васальна монархія;

в) станово-представницька монархія;

г) абсолютна монархія.

59. Що таке принцип сюзеренітету-васалітету:

а) відносини між феодалами;

б) відносини між феодалами і залежними селянами;

в) відносини між феодалами і міщанами;

г) відносини між купцями і ремісниками.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика