Тести_соціологія_фбі12-3_Лабунець


Тема 1.

В класичній соціології вчені виділяють … основні підходи щодо мотивації соціальної дії:

2

4

3

5

На практиці масовішими є соціальна дія:

ціле раціональна

ціннісно-раціональна

традиційна

аффективна

Будь-який вчинок людини, у якому відсутні чітко усвідомлені цілі та мотиви – це…:

раціональна дія

нераціональна дія

ірраціональна дія

стан афекту

Поняття дія, «соціальна дія» уперше вжив і обгрунтував:

М. Вебер

К. Маркс

А. Сміт

Е. Дюркгейм

Тема 2.

Еміль Дюркгейм представляв соціологічну школу:

Німецьку

Англійську

Французьку

Австрійську

Джерелом універсального соціального процесу, на думку Дюркгейма, може стати:

диференціація суспільства

зростання класової боротьби

соціальна солідарність

поділ суспільної праці

Дюркгейм заперечував пояснення самогубства індивідуальними психологічними мотивами і стверджував, що це…:

Психічні відхилення

Релігійний тиск

Розчарування в суспільному самоутвердженні

явище відбувається під впливом зовнішніх причин, які управляють людьми, тобто під впливом соціальних причин

Дюркгейм виділив … видів самогубств:

2

8

7

4

Тема 5

Когнітивний підхід намагається пояснити розвиток інших сфер особистості особливостями розвитку:

Мікроклімату в суспільстві

інтелектуальної сфери

рівня знань

духовної культури

Американський психолог Лоуренс Кольберг розробив теорію етичного розвитку дитини,включає … рівні розвитку:

2

4

3

6

Першим, хто підкреслив важливість соціального контексту, був вчений:

Радянський

Американський

Англійський

французький

згідно з діяльнісним підходом розвиток особистості передбачається:

в процесі взаємодії з суспільством

в процесі духовного спілкування

внаслідок суспільного впливу

в процесі включення її в різні види діяльності

Тема 6

В Італії створював свою соціологічну концепцію

Л. Уорд

В. Парето

Г. Лебон

Г. Блюмер

 Через культурно-історичну символіку соціуму виникає

Дезорганізація в суспільстві

Стихійність індивідуальних дій

Оптимізація процесу виробництва

Переосмислення цінностей

Тема соціальної структури та її впливу на соціальну поведінку була основною в теоретизуванні представників:

Маржиналізму

Соціалізму

Структурного функціоналізму

Фізіократів

Велику увагу Тард приділяв вивченню

Політики націй

Психології натовпів

Самогубства

Інтерпретації суспільного життя

Тема 7

Під первинною соціальною групою розуміють групи, в яких члени:

Фінансово заможніші

Високо освіченіші

Окремі індивідууми

взаємодіють один з одним як з особистістю

У вторинних соціальних групах соціальні контакти

Відсутні

однобічні та мають утилітарний характер

спрямовані на командну роботу

породжують ненависть та відразу

Різняться первинна та вторинна групи за:

мірою важливості для особистості

кількістю членів

мірою важливості для особистості

наявністю лідера

статусні соціальні групи – це групи:

в яких люди поділені згідно фінансового статусу

що виникають на основі соціальної нерівності

де всі мають однакові права

де розподіл відбувається згідно вікових категорій

Тема 8

Всі соціальні інститути зазвичай розділяють на

вищі та нижні

головні та побічні

основні та неосновні

старі та нові

у сучасному суспільстві виділяють … головних інститутів:

4

2

6

5

Інституціоналізація сучасних формальних організацій передбачає

Значних фінансових затрат

Формування певної ідеології

Детальний аналіз організації

Створення прототипу

Соціальні інститути – це:

1)   стійкі комплекси формальних та неформальних правил у різноманітних сферах

Неформальні організації

ОбꞋєднання людей за певними інтересами

Інститути вивчення соціології

Тема 9

Процес економічної соціалізації індивіда пов’язано з

Його прагненням до збагачення

Стимулюванням економічної діяльності

Ставленням за мету утвердитись в суспільстві

соціальними умовами різного рівня

Метою економічної соціалізації є:

Покращення рівня добробуту суспільства

Формування адекватних і гармонійних уявлень про економіку

Підвищення рівня доступності економічної обізнаності

Індивідуальне збагачення

 Афективний компонет поділяють на … типів емоцій:

6

8

5

11

Виділяють … типів аналізу економічної соціалізації особистості:

6

4

3

5

Тема 10

Характерною рисою еволюціоністських теорій було

Відсутність закономірностей

визнання закономірності

ускладнення предмету дослідження

уявлення розвитку як прямолінійного процесу

Еволюціоністські концепції почали розповсюджуватись:

XVI ст.

Кін. XVII –XVIII ст.

Напр.XIX-поч.XX ст.

Середина XX ст..

Класичний еволюціонізм спирався на ідею

незворотних змін

альтернативних методів

відсутності упорядкування

функціонування

Одним з головних представників еволюціонізму вважається

Дж. Фрейзер

Е. Тайлор

Л. Морган

Г. Спенсер


See also:
Яндекс.Метрика