Тести_Модуль 3


ТЕМА 5.

1. Платниками податків згідно Податкового кодексу є

а) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів;

б) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України), які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів;

в) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів;

г) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування.

2. Виберіть правильне твердження

а) кожний з платників може бути платником податку за кількома податками;

б) кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами;

в) платник податку може бути платником лише за одним податком;

г) немає правильного твердження.

Виберіть, що належить до обов’язків податків

а) стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;

б) вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

в) подавати до контролюючих органів у порядку, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;

г) одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит.

Виберіть, що належить до обов’язків податків

а) бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення;

б) сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Податковим кодексом України та законами з питань митної справи;

в) подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг — пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);

г) оскаржувати в порядку, встановленому Податковим кодексом України, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами роз’яснення.

Виберіть, що належить до обов’язків податків

а) подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;

б) виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;

в) представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

г) за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць, та використовувати дані такого обліку для складання декларації з податку на прибуток.

Виберіть, що належить до прав платників податків

а) безоплатно отримувати в органах державної податкової служби та в митних органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;

б) виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;

в) представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

г) подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг — пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Виберіть, що належить до прав платників податків

а) сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Податковим кодексом України та законами з питань митної справи;

б) обирати самостійно, якщо інше не встановлено Податковим кодексом України, метод ведення обліку доходів і витрат;

в) користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому Податковим кодексом України;

г) виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки.

8. Податковим агентом визнається особа,

а) на яку Податковим кодексом України покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику;

б) на яку Податковим кодексом України покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків;

в) на яку Податковим кодексом України покладається обов’язок з перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків;

г) немає правильної відповіді.

9. Виберіть правильне твердження

а) податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов’язки, встановлені цим Кодексом для платників податків

б) податкові агенти не прирівнюються до платників податку;

в) податкові агенти прирівнюються до платників податку, але не мають права та не зобов’язані виконують обов’язки, встановлені Податковим кодексом України для платників податків;

г) податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають часткове права та не повністю виконують обов’язки, встановлені Податковим кодексом України для платників податків.

10. Представниками платника податків визнаються особи,

а) які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ;

б) які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі довіреності;

в) які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності;

г) які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону.

ТЕМА 6.

1. Органи державної податкової служби виконують такі функції:

а) здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів;

б) здійснюють контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків та зборів;

в) здійснюють контроль за встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведенням розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів;

г) здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування мита.

2. Органи державної податкової служби виконують такі функції:

а) запрошують платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

б) здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

в) реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;

г) формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб — платників податків, Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб та інші реєстри, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби.

3. Органи державної податкової служби виконують такі функції:

а) забезпечують ведення обліку податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складання звітності щодо стану розрахунків платників з бюджетом;

б) здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

в) вимагають від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

г) здійснюють контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері.

4. Письмові повідомлення про запрошення платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів надсилаються не пізніше ніж

а) за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);

б) за 5 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);

в) за 15 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);

г) за 3 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків).

5. Посадові особи контролюючих органів зобов’язані:

а) забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;

б) забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень;

в) не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;

г) всі відповіді правильні.

6. Посадові особи контролюючих органів зобов’язані:

а) коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм цього Кодексу та інших законів, не принижувати їх честі та гідності;

б) не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;

в) надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом;

г) всі відповіді правильні.

7. Виберіть правильне твердження

а) шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, не підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету;

б) шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам;

в) шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів місцевого бюджету;

г) шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, не підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.

8. Фактично систему органів, що контролюють надходження коштів до бюджетів у формі податкових платежів можна поділити на такі групи:

а) безпосередньо податкові – органи ДПС і міліція; опосередковано – митні, органи державного казначейства, фінансова інспекція, пенсійний фонд;

б) безпосередньо податкові – органи ДПС; опосередковано – міліція, митні, органи державного казначейства;

в) безпосередньо – органи ДПА і міліція, опосередковано – ДПІ, митні, органи статистики;

г) немає правильної відповіді.

9. У широкому значенні система податкових органів включає в себе:

а) органи ДПС України, органи податкової міліції, митні органи;

б) органи ДПС України, митні органи, органи Державного казначейства;

в) органи ДПС України, органи податкової міліції, митні органи, органи Державного казначейства;

г) органи ДПС України, органи податкової міліції.

10. У складі органів ДПС знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями це

а) податкова міліція;

б) податкова поліція;

в) митна міліція;

г) податкові інспекції.

ТЕМА 7.

1. Загальні ознаки податкового правопорушення

а) суспільна безпека діяння;

б) протиправність дій або бездіяльності;

в) винність;

г) караність.

2. Об’єкт податкового правопорушення

а) порядок обчислення;

б) порядок сплати;

в) фінансовий контроль;

г) всі відповіді правильні.

3. За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності:

а) фінансова, адміністративна, кримінальна;

б) фінансова, адміністративна;

в) фінансова, кримінальна;

г) фінансова, адміністративна, дисциплінарна, кримінальна.

4. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді

а) штрафних (фінансових) санкцій (штрафів);

б) штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені;

в) пені;

г) арешту майна та штрафних санкцій.

5. Податкова відповідальність має низку специфічних ознак:

а) підставою податкової відповідальності є вчинення діяння, що містить усі ознаки податкового правопорушення; настання відповідальності врегульовано нормами податкового права; відповідальність полягає у застосуванні до правопорушника податкових санкцій фінансового характеру (штраф); законодавство передбачає особливий порядок притягнення до відповідальності;

б) підставою податкової відповідальності є вчинення діяння, що містить усі ознаки податкового правопорушення; настання відповідальності врегульовано нормами податкового права; законодавство передбачає особливий порядок притягнення до відповідальності; суб’єктами цієї відповідальності є платники податків та інші фіскально–зобов’язані особи;

в) підставою податкової відповідальності є вчинення діяння, що містить усі ознаки податкового правопорушення; настання відповідальності врегульовано нормами податкового права; відповідальність полягає у застосуванні до правопорушника податкових санкцій фінансового характеру (штраф); законодавство передбачає особливий порядок притягнення до відповідальності; суб’єктами цієї відповідальності є платники податків та інші фіскально–зобов’язані особи;

г) настання відповідальності врегульовано нормами податкового права; відповідальність полягає у застосуванні до правопорушника податкових санкцій фінансового характеру (штраф); законодавство передбачає особливий порядок притягнення до відповідальності.

6. Залежно від об’єкта розрізняють такі податкові правопорушення:

а) приховування доходу, заниження доходу, відсутність обліку об’єкта оподаткування чи проведення його обліку, з порушенням встановленого порядку, несвоєчасна сплата податку, неподання документів та іншої інформації;

б) правопорушення проти системи податків, проти прав і свобод платників податків, проти порядку проведення бухгалтерського обліку та звітності, проти контрольних функцій податкових органів;

в) фінансові, адміністративні, кримінальні, дисциплінарні;

г) податкові злочини, податкові провини.

7. Залежно від направленості дій розрізняють такі податкові правопорушення:

а) приховування доходу, заниження доходу, відсутність обліку об’єкта оподаткування чи проведення його обліку, з порушенням встановленого порядку, несвоєчасна сплата податку, неподання документів та іншої інформації;

б) правопорушення проти системи податків, проти прав і свобод платників податків, проти порядку проведення бухгалтерського обліку та звітності, проти контрольних функцій податкових органів;

в) фінансові, адміністративні, кримінальні, дисциплінарні;

г) податкові злочини, податкові провини.

8. Залежно від характеру санкцій і галузей права, що їх регулюють розрізняють такі податкові правопорушення:

а) приховування доходу, заниження доходу, відсутність обліку об’єкта оподаткування чи проведення його обліку, з порушенням встановленого порядку, несвоєчасна сплата податку, неподання документів та іншої інформації;

б) правопорушення проти системи податків, проти прав і свобод платників податків, проти порядку проведення бухгалтерського обліку та звітності, проти контрольних функцій податкових органів;

в) фінансові, адміністративні, кримінальні, дисциплінарні;

г) податкові злочини, податкові провини.

9. Залежно від міри суспільної небезпеки розрізняють такі податкові правопорушення:

а) приховування доходу, заниження доходу, відсутність обліку об’єкта оподаткування чи проведення його обліку, з порушенням встановленого порядку, несвоєчасна сплата податку, неподання документів та іншої інформації;

б) правопорушення проти системи податків, проти прав і свобод платників податків, проти порядку проведення бухгалтерського обліку та звітності, проти контрольних функцій податкових органів;

в) фінансові, адміністративні, кримінальні, дисциплінарні;

г) податкові злочини, податкові провини.

10. Залежно від впливу розрізняють такі податкові правопорушення:

а) безпосереднє покарання (позбавлення волі, штраф, конфіскація об’єктів оподаткування тощо); опосередковане покарання (арешт рахунку, припинення діяльності підприємства тощо);

б) кримінальна відповідальність, адміністративна, фінансові санкції, дисциплінарні санкції;

в) приховування доходу, заниження доходу, відсутність обліку об’єкта оподаткування чи проведення його обліку, з порушенням встановленого порядку, несвоєчасна сплата податку, неподання документів та іншої інформації;

г) правопорушення проти системи податків, проти прав і свобод платників податків, проти порядку проведення бухгалтерського обліку та звітності, проти контрольних функцій податкових органів.


See also:
Яндекс.Метрика