Тести_1_2_4_5_6


Тема №1

1.Що таке кредитні гроші

гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зобов’язань приватних осіб і держави

2.Гроші мають всезагальну здатність до обміну тому, що вони є кристалізацією мінової вартості, всезагальним втіленням багатства й людської праці

Ответ:Верно

3. Вексельце письмове боргове

Чек це рызновид переказного векселя

Банкнота це грошовы знаки рызного номыналу

4. Функції міри вартості й засобу обігу є двома провідними функціями грошей, тому що гроші історично почали функціонувати з виконання саме цих функцій.

Ответ: Верно

5.Форма обміну через посередництво товару-еквівалента (еквівалентна форма обміну) трансформувалася в грошову, коли роль товару-еквівалента стали виконувати метали

Ответ: Верно

6.У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення:

міри вартості

7.

Паперові гроші це представники неповноцынних грошей…

Кредитнігроші це неповноцінні знаки вартості, які виникли на основі кредитних відносин.

Неповноцінні гроші це гроші, які не мають власної (субстанціональної) вартості.

Депозитні гроші це також неповноцінні знаки вартості, але на відмінну від готівкових не мають речового виразу й існують лише у вигляді депозитів на рахунках у банках.

Повноцінні гроші гроші, у яких номінальна вартість відповідає реальній вартості, тобто вартості матеріалу, з якого вони зроблені. До таких грошей, від носять металеві гроші (мідні, срібні, золоті монети).

8. Ліквідність — це

здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг)

cможливість грошей бути засобом платежу

9, Формами вартості грошей є

розгорнута / грошова /повна /загальна

10. Що таке грошова функція

певний обов’язок, який виконують гроші, обслуговуючи рух вартості в процесі відтворення

11. Визначити, які гроші перебувають в обігу в Україні в сучасних умовах

неповноцінні /електронні / паперово-кредитні

12. Представники еволюційної концепції походження грошей

К. Маркс А. Сміт П. Самуельсон

13. Світові гроші виконують такі функції

загального втілення суспільного багатства

міжнародного платіжного засобу

міжнародного купівельного засобу

14. В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей

раціоналістичну

еволюційну

15. Дати письмову відповідь. Які гроші перебувають в обігу в Україні в сучасних умовах?

неповноцінні гроші

16.До електронних грошей належать

кредитні картки

картки для банкоматів

дебетові картки

17. Яке з тверджень правильне

. гроші — загальний товар-еквівалент

гроші — знак обміну

гроші — продукт згоди людей

гроші — це кристалізація мінової вартості

гроші — все вищеназване

18. Купівельна спроможність грошей

може підвищуватись і знижуватися

19. Функціями грошей є

. засіб обігу

засіб платежу

міра вартості

світові гроші

засіб нагромадження

Тема №2

1. Правило монетаристів ствердж

потенційно темпові зрост ВНП

2. Прихильники металіст

МОнкретьє

Мен

СТаффорд

3. Предст металіст теорії ототожнюють

Золото і срібло

4. Кембриджська версія кільк теорії

Пігу

Маршал

Робертсон

5. Мотив зберіг ДЖ кейнса виникає з бажа

Спекулятивний

6. Теорія, яка проголошує гроші як абстрактні рах одиниці, ототожнені товарним обміном…..

ВЕРНО

7.

Суч монетаризм — один з найважлив напрям

Номіналістичн теорія — заперечення товарної природи грошей

Металістична —- ототожнює грош оборот з тов. обміном

8. Дж кейнс виділив

трансакційний

спекулятивний

обачність

9. Суть номіналістичн теорії

гроші – технічний засіб обігу

у запереч варт теорії грош

у визнач грошей як умовних знаків

у визнгрош, що викондопом роль

10. Чи вірн твердж ном теорії — Неверно

11. Які з нижче наведнапрянал до абстрактної теорії

марксист / металістичн// номіналістична

12.

Ж.Боден – перш повяззрост цін

Дж Локк — вважав, шовиріш чинником

Д.Юм — висунув і обґрунтував принцип

Маркс — визнав залежність тов. цін

Сміт, Рікардо — заклали основи труд теорії

13. Із перерах ознак визн ті, що харакільк теорію

головнфункдерж

офіційна економ політика

природа грош

гроші – один з важливих факторів форм

14. трансакц версія

І.Фішер

15. Монетаристська концепція — ВЕРНО

Тема №4

1.Визначальними чинниками впливу на попит на гроші є

норма відсотка

рівень цін

рівень реальних доходів

2.Чим нижча ставка позичкового процента, тим

Вищий інвестиційний попит на гроші

3.Сукупний попит на гроші містить попит на активи та на гроші для трансакцій.

Ответ: Верно

4.Якщо номінальний ВВП скоротиться, тоді

скоротиться трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші

5.Грошова база — це гроші високої ефективності, за зміни яких мультиплікативно змінюється грошова маса.

Ответ: Верно

6.Грошовий попит складається з таких елементів

Попит на гроші для угод

7.Грошовий попит складається з таких елементів:

попит на гроші для угод

попит на гроші як активи

8.Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважна відсоткова ставка знизилася

зрости

9.Економічними методами регулювання грошової маси в обігу є

маніпуляції з державними цінними паперами

купівля та продаж зарубіжної валюти

визначення норм обов’язкових резервів в НБУ

10.Як зростання динаміки цін впливає на величину реального попиту на гроші

Не змінює попиту на реальні залишки грошей

11.Якщо попит на гроші і пропозиція грошей будуть зростати, то рівноважна кількість грошей і рівноважна відсоткова ставка зростуть.

Ответ: Верно

12.За інституційними ознаками грошовий ринок поділяється на:

ринок банківських кредитів

фондовий ринок

13.За видами інструментів грошовий ринок поділяється на ринок:

цінних паперів

позикових капіталів

14.Грошова база складається з суми готівки в обігу, готівки в сейфах і резервів комерційних банків, що є на рахунку в ЦБ.

Ответ: Верно

15.Яка існує залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і відсотковою ставкою

пряма

16.За економічним призначенням та ліквідністю фінансових активів грошовий ринок поділяється на ринок

ринок капіталів

ринок грошей

17.Попит на гроші залежить від економічних змінних

інфляції

реальних доходів

норми відсотка

Тема №5

1. Монометалізм — це грошова система, за якої тільки один вид металу виконує роль грошей.

Ответ:Верно

2. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінна на золото

золотодевізний стандарт

3. Безготівкові рахунки розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто у сфері безготівкового обігу.

Безготівковий грошовий обіг це грошовий обіг, за якого рух грошей здійснюється шляхом перерахунків у кредитних установах або зарахуванням взаємних вимог.

Готівковий грошовий обіг —це сукупність платежів, що здійснюються готівкою

4. Форми безготівкових розрахунків — це:

акредитив

платіжна вимога доручення

платіжне доручення

5. Грошова система — це форма організації грошового обігу, яка встановлена законом країни

Ответ: Верно

6. До саморегулювальних грошових систем належать системи металевого обігу. Серед них виділяються такі стандарти

золотозливковий

золотомонетний

7. Елементи грошової системи України — це:

офіційний валютний курс

організація готівкового й безготівкового обігу

8. Біметалева грошова система — це система, за якої за золотом і сріблом закріплена роль загального еквівалента.

Ответ: Верно

9. Інструменти впливу ЦБ на грошову масу

усі відповіді правильні

операції на відкритому ринку

готівкова емісія

норма банківських резервів

облікова ставка

немає правильної відповіді

10. Які елементи не належать до грошової системи

масштаб цін

немає правильної відповіді

регламентація безготівкового обігу

грошова одиниця країни

11. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінна на золото

золотодевізний стандарт

12. Грошова система — форма організації грошового обігу, яка встановлена законом країни. Грошова система має забезпечити

еластичність грошового обігу

оперативне і ефективне регулювання грошової маси в країні відповідно до потреб грошового обігу

стійкість грошової одиниці

13. Які із зазначених економічних інститутів не є обов’язковими елементами грошової системи сучасної ринкової економіки

умови обміну грошей на золото

14. Сучасна грошова система ґрунтується на

паперово-кредитних грошах

15.

Масштаб цін — це засіб вираження вартості в грошових одиницях,

Грошове регулювання ПРЕДСТАВЛЯЄ СОБОЮ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ….

Грошова одиниця це встановлюється законодавством країни, виходячи з соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.

16. Основні функції фіскально-бюджетної політики

нагромадження ресурсів для фінансування соціальних прог рамСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика