Тести


3. Яку інформацію Ви повинні враховувати при прийнятті рішень, що стосуються дивідендної політики Вашого підприємства?

а)заборгованість за раніше випущені облігації та іншими зобов’язаннями;

б)збільшення / зменшення курсу національної валюти;

в)норми податкового законодавства;

г)достатність грошових коштів у підприємства для різних виплат.

. До внутрішніх джерел фінансування відносять:

а)нерозподілений прибуток;

б)лізинг.

в)амортизація;

г)розміщення облігацій;

д)продаж активів;

До переваг прискореної амортизації відносять:

а)дає можливість скоріше нагромадити кошти на відновлення основного капіталу;

б)збільшує собівартість виготовлення продукції;

в)зменшує величину сплачених податків підприємством.

г)спричиняє викривлення поданої інвесторам та кредиторам інформації про фінансовий стан.

8. За невиконання або неналежне виконання умов договору винна сторона несе:

а)правову відповідальність;

б)господарську відповідальність;

в)адміністративну відповідальність.

Сплачувати дивіденди підприємства можуть:

а)готівкою;

б)капіталізованими дивідендами;

в)акціями інших дочірніх підприємств;

г)шляхом збільшення кредиторської заборгованості.

11. Що є одним із головних чинників які повинні впливати на прийняття Вашого рішення щодо укладення кредитного договору:

а)відсоткова ставка;

б)надійність банку;

в)розмір наданого кредиту.

14. Джерелами фінансування вашого власного бізнесового проекту можуть бути:

а)статутний фонд, нерозподілений прибуток;

б)амортизація, продаж активів;

в)кредити банків, кредитних спілок, страхових компаній, лізингових компаній та багатих приватних осіб тощо;

г)інвестиційні фонди і компанії, гранти;

д)державні та міжнародні програми, спеціальні фонди.

е) всі відповіді вірні

15. Як можна погашати кредити:

а)водночас та в розстрочку;

б)достроково та після обумовленого періоду;

в)відповіді А та Б вірні.

16. Джерелами погашення кредиту є:

а)доходи позичальника;

б)прибуток від оподаткування;

в)державні дотації.

17. На які цілі, як правило кредитні спілки надають позики своїм членам:

а)на споживчі;

б)на підприємницькі;

в)на споживчі та підприємницькі.

18. Який максимальний строк терміну кредиту встановлюється для членів кредитної спілки:

а)12 місяців, в окремих випадках під спеціальні програми 24 місяця;

б)36 місяців, якщо подається на споживчі нужди;

в)4 роки, якщо є грант.

19. До зовнішніх джерел фінансування відносять:

а)скорочення оборотних коштів та дебіторської заборгованості;

б)розміщення облігацій;

в)доходи від емісії акцій;

г)інвестиційні фонди і компанії

20. Чи оформлюється у разі рішення про надання позики договір позики та графік розрахунків погашення позики?

а)так;

б)ні;

в)оформлюється лише договір поруки.

21. Які види застави бувають за місцем знаходження?

а)”тверда” і “м’яка”;

б)короткострокова і довгострокова;

в)власна і залучена.

22. Який вид застави якщо предмет знаходиться у власника?

а)м’яка;

б)тверда;

в)середньостатистична.

23. До якого виду застави відносяться застава, якщо предмет перебуває у складському приміщені кредитної спілки під охороною?

а)тверда;

б)м’яка;

в)класична.

24. Яка мінімальна кількість осіб необхідна для того, щоб створити свою нову кредитну спілку?

а)50 осіб;

б)100 осіб;

в)250 осіб.


See also:
Яндекс.Метрика