Тести здисципліни


Тести з дисципліни

Організація юридичної служби на підприємстві”.

1. Завданнями юридичної служби є:

А) виправлення орфографічних та пунктуаційних помилок в документації;

В) ведення документів обліку;

С) перевірка додержання законодавства та його правильного застосування

2. При здійсненні своєї діяльності юридична служба керується:

А) Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

В) в основному Цивільним кодексом України

С) Загальним положенням про юридичну службу.

3. Візування це:

А) внутрішнє погодження документів;

В)відсилання документів на доопрацювання;

С) посвідчення вхідних документів.

4. Господарські відносини це:

А)відносини, які регулюють майнові та немайнові права та обов’язки суб’єктів

господарювання;

В) відносини між господарюючими суб’єктами і органами управління, які складаються у

процесі організації та здійсненні господарської діяльності.

С) відносини, які регулюють господарську діяльність

5. Документи, що підлягають візуванню юрисконсультом:

А) документи, що носять правовий характер;

В)документи, що носять обліковий характер

С) всі документи, що складаються на підприємстві.

6. До методів правового регулювання відносять:

А) автономних рішень, вказівок;

В) автономних рішень, вказівок, рекомендацій,

С) автономних рішень, владних приписів, рекомендацій.

7. Систематизація нормативних актів, яка не вносить ніяких змін у зміст норм права і

нормативних актів це:

А) кодифікація;

В) інкорпорація

С) створення зводу законів.

8. Метою діяльності юридичної служби є:

А) візування та перевірка документів правового характеру;

В) недопущення порушень чинного законодавства підприємствами, установами,

організаціями, їх керівниками та працівниками.

С)контроль за виконанням господарських та інших договорів.

9. Метод автономного рішення це:

А) можлива поведінка суб’єктів господарських відносин;

В) вимоги законів та вказівки компетентних, органів обов’язкових до виконання;

С) право суб’єктів господарських відносин приймати будь-які рішення, що не суперечать

законодавству.

10. Створення зводу законів це:

А) поєднання всіх форм систематизації;

В) система нормативних актів, пов’язана з переробкою їх змісту;

С)система нормативних актів, яка не вносить ніяких змін у зміст норм права і нормативних

актів.

11.У засновницькому договорі товариства визначаються:

А) зобов’язання учасників створити товариство;

В) толерантність у відносинах між учасниками;

С) упорядкування правових зв’язків між часниками товариства та контролюючими чи

правоохоронними органами.

12. У найменуванні підприємства визначаються:

А) його органи управління;

В) його місце знаходження;

С) його назва і вид;

13. Майно підприємства становить:

А) основні кошти;

В) оборотні кошти;

С) основні фонди та оборотні кошти.

14. При реорганізації юридичної особи одного виду в юридичну особу іншого виду відбувається:

А) зміна виду діяльності;

В) зміна організаційно-правової форми;

С) зміна як виду діяльності, так і організаційно-правової форми.

15. З якими відділами співпрацює юридична служба підприємства:

А) бухгалтерія, відділ кадрів;

В) тільки з керівником підприємства;

С) з профспілковим комітетом.

16. Який орган здійснює методичне керівництво правовою роботою в державі:

А) Верховна Рада;

В) Міністерство юстиції;

С) Кабінет Міністрів.

17. Обов’язки юрисконсульта підприємства закріплено в:

А) посадовій інструкції;

В) колективному договорі;

С) статуті підприємства.

18. Законність це:

А) дотримання норм локального законодавства чинному.

В) обов’язки юрисконсульта візувати документи

правового характеру;

С) діяльність керівників підприємства.

19. Основним транспортним документом при прийманні вантажу від органів автомобільного

транспорту є:

А) договір перевезення;

В) комерційний акт;

С) акт приймання-передачі вантажу.

20. Комерційний акт складається для підтвердження:

А) псування та пошкодження вантажу;

В) наявності пломб та відтисків на них;

С) факту перевезення товарів;

21. Приймання продукції за якістю при поставці з одного населеного пункту повинно

проводитись у такі строки:

А) не пізніше 20 днів при надходженні на склад вантажоодержувача;

В) не пізніше 10 днів;

С) у строк від 24 до 48 годин від моменту завантаження продукцією транспортного

засобу.

22. Акт про виявлення нестачі у перевіреній частині продукції складається у строк:

А) відразу по виявленні нестачі чи неякісної продукції, тари, пакувальних засобів;

В) протягом трьох діб з моменту виявленні нестачі чи неякісної продукції, тари,

пакувальних засобів;

С) акт не складається взагалі.

23. .В прийманні продукції бере участь:

А) представник юридичної служби;

В) відповідальний за приймання продукції за якістю та кількістю, рекомендований

юридичною службою;

С) керівник юридичної служби.

24. При прийманні вантажу від органів транспорту підприємство має перевірити:

А)наявність на транспортних засобах пломб;

В)наявність на транспортних засобах наружної реклами;

С)наявність супровідного персоналу.

25. При перевезенні вантажу керуються:

А) статутами або правилами перевезень;

В)Конституцією України;

С)3агальним положенням про юридичну службу.

26. В разі виявлення нестачі продукції, тари вантажоодержувач:

А) складає протокол розбіжностей;

В) розробляє лист-пропозицію і стверджувальний лист.

С) складає акт про виявлення нестачі у перевіреній частині продукції.

27. Представнику громадськості видається:

А) посвідчення;

В) паспорт;

С) свідоцтво.

28. Комерційний акт затверджує:

А) начальник залізниці;

В) юрисконсульт;

С) профспілка.

29. Представники громадськості на підприємстві погоджуються з:

А) профспілковим комітетом,

В) керівником підприємства;

С) юрисконсультом.

30. Договір перевезення вважається укладеним:

А) з моменту здачі вантажу перевізнику і підпису представника транспортної організації в

його отриманні;

В) з моменту підписання договору;

С) з моменту здачі вантажу.

31. Відповідальність за нестачу продукції в опломбованих засобах покладається на:

А) відправника;

В) перевізника;

С) одержувача.

32. Вантажоодержувач перевіряє:

А) якість кожної одиниці одержаної продукції;

В) частину продукції;

С) взагалі нічого не перевіряє.

33. Якість товару перевіряється вантажоодержувачем у:

А) два етапи;

В) 5 етапів;

С) не перевіряється.

34. Якість продукції це:

А) сукупність певних властивостей, що зумовлюють її здатність задовольняти потребу

людей.

В) окремі властивості, що виділяють певну продукцію

С) ознаки, що має лише продукція специфічного роду.

35. Стандартизація це:

А) встановлення і застосування стандартів з метою упорядкування діяльності в певній

галузі на користь і за участю всіх заінтересованих сторін.

В) встановлення якості продукції за окремими показниками

С) сукупність стандартів по відношенню до одного виду продукції.

36. Приймання продукції, що надійшла в неушкодженій тарі, за вагою нетто і кількістю

товарних одиниць проводиться:

А) на складі кінцевого одержувача;

В) на складі постачальника

С) на складі посередника

37 Юридична служба підприємства:

А) притягує до дисциплінарної відповідальності працівників, винних за пред’явлення до

підприємств обґрунтованих претензій;

В) відміняє незаконні накази керівника підприємства;

С) організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших

нормативних актів.

38. Основні вимоги законності:

А) принцип єдності законності на всій території України;

В) верховенство доцільності законності;

С)принцип єдності законності на всій території України і за її межами.

39 Які документи візує юрисконсульт:

А) платіжні документи;

В) технологічну документацію;

С) накази;

40 Основні види систематизації законодавства:

А) інкорпорація,

кодифікація;

В) неофіційна;

С) офіційна;

41. Можуть застосовуватися будь-які заохочення до праці, які містяться:

А) у кодексі законів про працю України;

В) у посадовій інструкції працівника;

С) у правилах внутрішнього трудового розпорядку;

42. Істотні умови договору поставки:

А) кошторис;

В) ціна продукції;

С) страхування продукції;

43. До господарських договорів законодавство відносить:

А) колективний договір;

В) трудовий договір;

С) договір

поставки;

44. Загальні функції господарського договору:

А) методологічна;

В) інструментальна;

С) гарантійна;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика