тести з історії України(2)


Велике розселення слов’ян тривало впродовж

І ст. до н. е. – І ст. н. е.

І – ІІ ст.

ІІІ – IV ст.

V – VII ст.

Які зміни в соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню

Давньоруської держави?

1.Занепад і зникнення віче – органу громадського управління.

2.Підвищення продуктивності праці в землеробстві, удосконалення ремісничого виробництва.

3.Запровадженням державної релігії, поширення писаного кодифікованого права.

4.Розклад родово-общинного ладу, початок класової диференціації.

1, 4

2, 4

1, 3

2, 3

«Смердами» в Київській Русі називали

вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала.

людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавались у спадщину).

селян, які потрапили в залежність від феодала, відпрацьовуючи в його господарстві взяті в борг гроші.

ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину.

Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя

Ярослава Мудрого.

Данила Галицького.

Лева Даниловича.

Юрія І Львовича

5. У яких уривках із історичних джерел відображено норми права Київської Русі?

1.«Якщо уб’ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту – 12 гривень, а за князівського рядовича – 5 гривень».

2.«Якщо ж на шляхтича підніме руку, поб’є його до крові простий селянин чи міщанин, тоді селянин чи міщанин повинен бути покараний відсіканням руки».

3.«Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. А якщо боярин чи з боярської дружини, то князю спадщина не йде».

1, 2

1, 3

2, 3

1, 2, 3

У якому з уривків, узятих з історичних джерел, йдеться про Юрія Дрогобича?

«Український першодрукар. Засновник друкарні в Кракові. У 1491 р. надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою…»

«Волинський князь, «некоронований король Русі». 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського. Здобув перемогу над ординцями в битві під Вишневцем…»

«…Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року».

«Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею у м. Володимир. Титулував себе «королем Русі, князем Лодомерії». Його правління було періодом розквіту держави…»

Облога Львова козацькими військами тривала:

Вересень – жовтень 1648.

Вересень – жовтень 1649.

Вересень – жовтень 1651.

Союзниками козаків у боротьбі проти польсько-шляхетської сваволі в Україні у 1648 р. були:

а) московити;

б) молдавани;

б) татари.

Зборівський договір між Б.Хмельницьким та поляками підписаний:

Серпень 1648.

Серпень 1649.

Серпень 1651.

Згідно Зборівському договору влада гетьмана поширювалася:

Чернігівщина, Київщина, Брацлавщина.

Київщина, Брацлавщина, Волинь.

Київщина.

Битва під Берестечком на Волині між військами Богдана Хмельницького i Яна Казимира відбулася:

18-30 травня 1649 р.;

18-30 червня 1651 р.;

18-30 липня 1652 р.

Причина поразки козацького війська під Берестечком:

Зрада татарського хана.

Зрада частини козаків.

Зрада московського війська.

Білоцерківська угода між Б.Хмельницьким та поляками підписана:

Серпень 1648р.

Вересень 1651р.

Травень 1652р.

Згідно Білоцерківській угоді влада гетьмана поширювалася на:

Чернігівщина, Київщина, Брацлавщина.

Київщина, Брацлавщина, Волинь.

Київщина.

Переяславська Рада відбулася:

Січень 1654р.

Січень 1657р.

Січень 1658р.

Березневі статті було укладено:

Березень 1654р.

Березень 1656р.

Березень 1658р.

Згідно Березневим статтям (1654р) на Україні влада належала:

Гетьману.

Московському царю.

Малоросійській колегії.

У 1654р союзником Речі Посполитої у війні з Україною стає:

Московський цар.

Шведський король.

Кримський хан.

За формою правління держава Війська Запорозького була:

становою монархією, спадковий володар якої – гетьман, а дорадчий орган влади – рада козацької старшини;

становою республікою, повновладним головою якої вважався виборний гетьман, а найвищим органом влади – загальнокозацькі збори;

абсолютною монархією, вся влада в якій зосереджувалася у руках гетьмана, що передавав її у спадок.

Столицею держави Війська Запорозького в часи Визвольної війни було місто:

Київ;

Чигирин;

Переяслав.

Б.Хмельницький помирає:

1654.

1657.

1659.

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Місцем його заснування було обрано місто…, де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності…»

Новоросійський університет

Чернівецький університет

Київський університет

Харківський університет

Які з указаних нижче фактів біографії належать Володимиру Антоновичу?

Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).

Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).

Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).

Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада».

Яка організація в ході революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну – українську та західну – польську?

Головна руська рада

Руська трійця

Руський собор

Центральна рада народова

Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні 1860 – 1880-х рр. був спрямований на

об’єднання українського, польського та російського рухів в єдиний визвольний рух.

перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності.

організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек.

створення підпільних терористичних організацій.

Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом…»

«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова…»

«Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті…»

москвофілів

хлопоманів

народовців

радикалів

Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?

Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

Оприлюднення Емського указу 1876 р.

Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.

Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.

Легіон Українських січових стрільців – це військова частина, створена за ініціативи

Союзу визволення України у складі німецької армії, що діяла проти румунської армії в 1914 – 1916 рр.

Головної української ради у складі австрійської армії, що діяла проти російської армії в 1914 – 1918 рр.

Карпато-руського визвольного комітету в складі російської армії, що діяла проти австрійської армії в 1915 – 1917 рр.

Товариства українських поступовців, що діяла як проти російської, так і проти німецької армій у 1916 – 1918 рр.

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

«Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова власть стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»

«Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав…»

листопад – грудень 1917 р.

грудень 1917 – січень 1918 р.

січень – лютий 1918 р.

лютий – березень 1918 р.

Що з указаного нижче було складовою політики більшовиків в Україні наприкінці 1917 – лютому1918 р.?

Ліквідація приватної власності.

Введення на підприємствах відрядної оплати.

Проведення суцільної колективізації.

Створення сільськогосподарських комун.

Націоналізація промислових підприємств.

Проведення форсованої індустріалізації.

1, 2, 4

3, 5, 6

1, 4, 5

2, 3, 6

Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни?

Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.

Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу.

Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.

Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки.

Однією з причин упровадження в Україні НЕПу, як нової моделі господарювання, було

продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства.

невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося в збройні виступи проти влади.

здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції.

піднесення європейського та світового революційного руху, здійснення світової революції.

Стосовно якого політичного курсу було прийнято цитовану нижче резолюцію?

«Розмови про переваги російської культури і висування положення про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами більш відсталих народів – українського, азербайджанського та ін. – є не що інше, як спроба закріпити панування великоросійської національності.

Рішуче борючись проти пережитків російського шовінізму, партія мусить водночас боротися і проти українського шовінізму».

коренізації

колективізації

індустріалізації

культурної революції

Про якого діяча культури України 1920-х рр. йдеться в листі Й. Сталіна до Л. Кагановича?

«…Вимоги про «негайну дерусифікацію пролетаріату» на Україні, його думка про те, що «від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше», його заява про те, що «ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва»… звучать тепер… більш ніж дивно».

М. Зерова

Л. Курбаса

М. Хвильового

О. Довженка

ВАПЛІТЕ – це

об’єднання письменників і літераторів України в 1920-х рр.

спілка українських фото- й кінорежисерів при Київській кінофабриці.

творчий союз українських художників-авангардистів 1920 – 1930-х рр.

мистецьке угрупування театральних діячів України, послідовників Леся Курбаса.

Який перелік назв і термінів стосується суспільного життя України 1930-х рр.?

Лікнеп, непман, «Плуг».

«Інтегральний націоналізм», русофільство, румунізація.

Соціалістичний реалізм, Великий терор, «стаханівський рух».Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика