Тести з охорони праці в галузі (судентам)


Тести з охорони праці в галузі

Тема 1 . Міжнародні норми в галузі охорони праці

1. Згідно з яким законом України передбачено формування порядку утворення, склад та організацію роботи Національної тристоронньої соціально-економічної ради та територіальних соціально-економічних рад у регіонах.?

а) «Про соціальний діалог в Україні»;

б) «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили до втрати працездатності»;

в) «Про охорону праці»;

г) «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

2. « ….. є процесом визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики? »

а) соціальний конфлікт;

б) соціальні відносини;

в) соціальний діалог;

г) соціальна відповідальність.

3.Сторонами соціального діалогу є:

а) робітники представництв іноземних держав; Держгірпромнагляд.

б) працівники, роботодавці; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування;

в) працівники, роботодавці; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; Держгірпромнагляд.

4. Основним завданням Національної тристоронньої соціально-економічної ради є:

а) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері;

б) дослідження впливу виробничих факторів на людину та встановлення допустимих значень цих факторів на робочих місцях;

в) затвердження законів України, які пов`язанні з питаннями охорони праці;

г) виділення грошових коштів на реалізацію соціального діалогу в Україні.

5. Розробкою і прийняттям норм безпеки для охорони здоров’я населення від дії випромінювання займається так організація:

а) ООН;

б) ВООЗ;

в) НАТО;

г)МАГАТЕ.

6. В яких документах ЄС викладені основні вимоги, пов’зані з охороною праці :

а) директивах;

б) спеціальних законодавчих нормах;

в) нормативно-правових актах;

г) законах.

7. Завданнями ВООЗ є:

а) підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення контролю за станом виробництв, технологій та продукції;

б) координація зовнішньополітичної діяльності країн у сфері охорони здоров’я;

в) створення нових робочих місць усфері охорони здоров’я; установлення стандартів охорони здоров’я;

г) установлення стандартів охорони здоров’я; охорона здоров’я матері і дитини.

8. Серед напрямів практики ведення соціального діалогу не має:

а) політики зайнятості;

б) соціального захисту

в) політики розвитку трудових ресурсів та професійної підготовки;

г) політики відпусток;

9. Стандарт ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності» це:

а) стандарт, спрямований на забезпечення привабливості умов наймання для співробітників, поліпшення умов їхньої праці і життєвого рівня;

б) це добровільна настанова з соціальної відповідальності; стандарт, який є документом, що передбачає сертифікацію;

в) це добровільна настанова з соціальної відповідальності; стандарт, який не є документом, що передбачає сертифікацію;

г) стандарт, що забезпечує основу для інтеграції в рамках загальної системи менеджменту;

д) стандарт, що забезпечує мотивацію персоналу.

Стандартом ISO-26000 «Настанова по соціальній відповідальності», визначаються основні принципи соціальної відповідальності, серед яких не має:

а) прав людини;

б) етнічних норм;

в) міжнародних норм;

г) правових норм.

Які з цих принципів входять до 10 основних принципів Глобального договору ООН?

а) комерційні компанії повинні сприяти викоріненню примусової праці;

б) комерційні компанії не повинні здійснювати довгострокові соціальні інвестиції;

в) комерційні компанії повинні сприяти зростанню вартості бізнесу;

г) комерційні компанії повинні сприяти впровадженню ефективних мотиваційних схем оплати праці.

Законодавство Євросоюзу в сфері охорони праці можна умовно розділити на такі групи:

а) директиви ЄС щодо захисту працівників; директиви ЄС щодо випуску товарів на ринок;

б) директиви ЄС щодо розвитку людських ресурсів; директиви ЄС щодо охорони довкілля;

в) директиви ЄС щодо ергономічних вимог; директиви ЄС щодо оцінки стану безпеки праці в організації

Основні принципи, на основі яких здійснюється соціальний діалог-це:

а) принцип самостійності; принцип розвитку трудових ресурсів та професійної підготовки.

б) принцип законності та верховенства права; принцип незалежності та рівноправності сторін;

в) принцип самостійності; принцип добровільності та прийняття реальних зобов’язань.

Основними формами діяльності МОП є:

а) проведення колективних переговорів; обмін інформацією;

б) ратифікація конвенцій в країнах учасницях МОП; складання звітності з використання дитячої праці;

в) розробка стандартів і технічне сприяння; дослідження, збір і поширення інформації.

Тема2.Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці

15. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці-це:

а) адаптація людини до небезпеки; дослідження стану здоров’я працівників;

б) невтручання держави; соціальний захист працівників; технічний контроль;

в) незалежність заходів з охорони праці від форм власності і видів діяльності підприємств;

г) економічні методи управління охороною праці; приоритет життя та здоров’я працівників; соціальний захист працівників;

16.У якому законодавчому акті наведено перелік основних нормативних документів з охорони праці?

а) Державному реєстрі нормативно-правових актів з охорони праці;

б) Конституції України;

в) Законі України «Про охорону праці»;

г) Законі України «Про соціальний діалог в Україні»;

д) «Положенні про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці».

17. В обов’язки роботодавця входить:

а) підвищення заробітної плати;

б) правильна організація процесу виробничої діяльності, створення відповідних умов; забезпечення виконання трудової і виробничої дисципліни;

в) проведення узгоджувальних процедур з метою вироблення компромісних рішень під час розроблення проектів нормативно-правових актів;

г) скорочення тривалості робочого дня;

д) забезпечення повноцінного харчування робітників.

18.До Державного реєстру НПАОП включено:

а)нормативні акти з охорони праці, окрім ССБТ, ДСТУ,ДСанПіН, та інструкцій до НПАОП;

б)ССБТ, ДСТУ,ДСанПіН, інструкції;

в)нормативні акти з охорони праці, ССБТ,ДСТУ;

г)нормативні акти з охорони праці, інструкції, зміни і доповнення, уточнення

до них.

19.Реєстр НПАОП підлягає використанню:

а)інспекторами контролюючих органів та робітниками підприємства, організації;

б)власниками та посадовими особами підприємств; посадовими особами та спеціалістами державних органів з нагляду за охороною праці;

в)посадовими особами та спеціалістами державних органів виконавчої влади;

г)керівниками служби охорони праці;

20.Верховна Рада України в системі управління охороною праці, виконує наступні функції:

а) визначення політики у сфері охорони праці і розвиток законодавчої бази;

б) прийняття законодавчих актів щодо охорони праці та контроль за виконанням норм охорони праці;

в) контроль за виконанням норм охорони праці, реалізація державної політики у сфері охорони праці;

г) немає правильної відповіді.

21.Кабінет Міністрів України в системі управління охороною праці, виконує наступні функції:

а) визначення політики у сфері охорони праці і розвиток законодавчої бази;

б) реалізація державної політики у сфері охорони праці; розробка і контроль державних програм з поліпшення охорони праці;

в) прийняття законодавчих актів щодо охорони праці та контроль за виконанням норм охорони праці;

г) профілактика нещасних випадків та профзахворювань.

22.Вищим рівнем в системі управління охороною праці є:

а) державне управління;

б) управління охороною праці на підприємстві;

в) регіональне управління охороною праці;

г) місцеві органи самоврядування.

23.Усвоїй діяльності стосовно охорони праці управлінські структури підприємств взаємодіють з:

а) комісією з питань охорони праці підприємства, комісією з питань охорони праці у регіоні, місцевими органами управління;

б) профспілками підприємства, профспілками регіону, місцевими органами управління;

в) комісією з питань охорони праці підприємства; з профспілками підприємства та уповноваженими трудових колективів;

г) місцевими органами управління, державними органами контролю з охорони праці.

24.До видів НПАОП відносяться:

а) положення; інструкції до НПАОП; стандарти;

б) правила; переліки; норми;

в)технічні умови, закони України.

25.В рамках системи управління охороною праці в організації чи на підприємстві забезпечується:

а) реалізація вимог законодавчих актів про охорону праці; попередження професійних захворювань та травматизму; забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;

б) відшкодування та виплата лікарняних листів; прийняття законодавчих актів;

в) проведення державної експертизи умов праці; надання інформації державним органам контролю з охорони праці.

26. Держгірпромнагляд України здійснює:

а) здійснює нагляд за дотриманням норм охорони праці,; визначає державну політику у сфері охорони праці;

б) управління охороною праці на державному рівні; координує роботу державних органів і об’єднань підприємств із питань безпеки праці; здійснює міжнародне співробітництво з питань охорони праці;

в) публікує зміни і доповнення до діючих норм і правил в офіційному розділі журналу «Менеджер по персоналу»

27. Міністерство праці і соціальної політикиУкраїни здійснює:

а) профілактику нещасних випадків та профзахворювань; методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці;

б) забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці ;

в) держ авну експертизу умов праці; визначає порядок і здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць;

28. Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов’язаний :

а) створювати нові робочі місця на підприємствах;

б) своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я; організувати робочі місця для інвалідів;

в) займатися профілактикою нещасних випадків та профзахворювань на виробництві;

г) вірної відповіді не має.

29. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці передбачені:

а) кодексом законів про працю України;

б) Конституцiєю України;

в) законом України «Про охорону працi«;

г) законом України«Про охорону здоров’я».

30. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту покладається на:

а) штаби цивільної оборони;

б) місцеві служби цивільного захисту населення;

в) роботодавця;

г) місцеві служби захисту прав робітників.

31. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників або в разі їх смерті здійснюється:

а) підприємством;

б) Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

в) Міністерством праці та соціальної політики України;

г) не відшкодовується.

32. З якого віку дозволяється праця на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці?

а) 16 років;

б) 18 років;

в) 20 років;

г) 21 рік.

33. До загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці належать:

а) Конституція України; Кодекс законів про працю; закон України «Про охорону праці «.

б) «Положення про комісію з питань охорони праці»; «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;

в) КзоТ; Господарський кодекс України.

Тема 3.Система управління охороною праці в організації

34. Які основні елементи містить організаційна структура системи управління охороною праці ?

а) нормативні акти; інформацію про стан об’єкта управління; орган управління; пам’ять системи;

б) об’єкт управління; інформацію про стан об’єкта управління; орган управління; пам’ять системи;

в) управлінські впливи; правову основу СУОП.

35. OHSAS 18001 є стандартом, на базі якого проводиться перевірка:

а) стану охорони праці на підприємстві;

б) системи охорони праці на підприємстві;

в) систем менеджменту охорони праці і промислової безпеки;

г) системи управління персоналом і охорони праці на підприємстві;

д) перевірка обліку професійних захворювань.

36. Вихідні параметри СУОП визначаються:

а) нормами, правилами, проектною документацією; аналізом фактичного стану виробничої ситуації; факторами виробничогосередовища;

б) політикою підприємства у сфері охорони праці; факторами стану навколишнього середовища;

в) політикою держави у сфері охорони праці; політикою МОП у сфері охорони праці.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика