Тести з культурології — державний екзамен 2


Тести на державну атестацію

Із запропонованих варіантів виберіть одну правильну відповідь:

1. Першим митрополитом УАПЦ був:

а) Липківський;

б) Плетенецький;

в) Борецький;

г) Могила.

2. Яке з цих тверджень правильне:

а) в первісному суспільстві праця, магія, міфи, мистецтворозвивалися нерозривно вкупі;

б) праця, магія, міфи, мистецтво первісного суспільстварозвивалися незалежно одне від одного;

в) людина в первісному суспільстві чітко розділяла себе і навколишню природу.

3.Вислів: «Людина – мірило всіх речей…», — належить:

a) Сократу;

б) Протагору;

в) Арістотелю;

г) Платону.

4. До світових релігій відносимо:

а) даосизм, конфуціанство, моїзм;

б) християнство, буддизм, іслам;

в) джайнізм, індуїзм;

г) зорастризм, синтоїзм.

5. Заснування якого закладу в Україні не відноситься до 20-х років XXст.

а). Українська Академія мистецтв;

б). Український історичний музей;

в). Національна бібліотека;

г). Києво-Могилянська академія;

6. Амулет — це предмет…

а) тотемізму;

б) фетишизму;

в) анімізму;г) магії.

7. Життя якої етнографічної групи населення України відтворено у фільмі С.Параджанова „Тіні забутих предків”.

а) покутян;

б) подолян;

в) буковинців;

г) гуцулів.

8. До десятка «кращих фільмів усіх часів і народів» на Всесвітній виставці у Брюсселі 1958 року увійшов український фільм:

а). «Вавілон – XX»;

б). «Ати –бати, йшли солдати»;

в). «Земля»;

г). «Тарас Трясило»;

9. В релігії стародавніх єгиптян вирішальне значення мали:

а) уявлення про потойбічне життя;

б) обожнення навколишнього середовища;

в) страх перед силами природи;

г) поклоніння предметам неживої природи.

10. Клинопис — винахід:

а) стародавніх шумерів;

б) стародавніх єгиптян;

в) стародавніх греків;

г) стародавніх японців.

11. Які винаходи визначили обличчя епохи Відродження:

а) мануфактура, ткацький верстат, рукопис;

б) друкарський верстат, артилерія, компас;

в) система навчання “семи вільних мистецтв”;

г) паровий двигун, паровоз, метро.

12. Хто був засновником Лаврської друкарні:

а) Плетенецький;

б) Гізель;

в) Могила;

г) Беринда.

13. Трипільську культуру відкрив:

а) Дорошенко;

б) Хвойко;

в) Грушевський;

г) Драгоманов.

14. Процес винищення радянськими каральними органами української творчої інтелігенції в 30-ті роки увійшов в українську історію та культуру під назвою:

а) шістдесятництво;

б) дисидентство;

в) розстріляне відродження;

г) відлига;

15.В якому місті Прикарпаття виник перший український театр?

а) Станіслав;

б) Галич;

в) Коломия;

г) Калуш.

Із запропонованих варіантів виберіть дві правильні чи неправильні відповіді.

16. Визначіть, який з нижче перерахованих принципів Культурології відносять до загальних?

а) принцип історизму;

б) принцип рівноправності;

в) принцип науковості;

г) диференційованого підходу.

17. Фактори, які сприяють формуванню національної самосвідомості:

а) всебічний розвиток національної культури;

б) пропаганда соціалістичних ідей;

в) запровадження навчання корінного населення рідною мовою;

г) розвиток авторитарної державності;

18. Назвіть членів ВАПЛІТЕ:

а) Яловий;

б) Хвильовий;

в) Сосюра;

г) Бажан.

19.Визначіть реформаторів ХVІ ст.:

а) Мартін Лютер;

б) Гольбейнс;

в) Кальвін;

г) Лукас Кранах Старший.

20. Перші книжки кириличного алфавіту надруковані в Україні:

а) Буквар;

б) Острозька Біблія;

в) Апостол;

г) Октоїх.

21. Назвіть представників полемічної літератури:

а) Герасим Смотрицький;

б) Олена Горностай;

в) Іван Вишенський;

г) Костянтин Острозький.

22. Характерними рисами літературного і мистецького процесу 20-х років XXст. були:

а) новаторський підхід митців до зображення дійсності;

б) занепад літератури і мистецтва;

в) наявність великої кількості різноманітних течій, організацій;

г) релігійна тематика;

23. Видатні літературні пам ‘ятки Стародавнього Єгипту:

а) «Легенда про Гільгамеш»;

б) «Тексти саркофагів» ;

в) «Рамаяна»;

г) «Пісня Арфіста».

24. Українсько-південнословянські культурні діалоги це:

а) українсько-болгарські;

б) українсько-сербські;

в) українсько-білоруські;

г) українсько-польські;

25. «Шістдесятників» в українській культурі представляють:

а) М. Зеров;

б) В. Симоненко;

в) Л. Костенко;

г) Л. Курбас;

26. Світоглядно-релігійні системи, що не вплинули на формування китайської культури:

а) джайнізм;

б) конфуціанство;

в) даосизм;

г) індуїзм.

27. Визначіть періоди розвитку грецької культури:

а) архаїчний;

б) імператорський;

в) класичний;

г) республіканський.

28. Визначіть фільми, режисером яких був Донський:

а) «Райдуга»;

б) «Олександр Пархоменко»;

в) «Нескорені;

г) «Як гартувалася сталь».

29. Назвіть архітектурні пам’ятки Київської Русі:

а) Собор Святої Софії;

б) Володимирський собор;

в) Успенський собор;

г) Церква Ротонда на Аскольдовій могилі.

30. Українсько-західнословянські культурні діалоги це:

а) українсько-чеські;

б) українсько-російські;

в) українсько-польські;

г) українсько-грецькі;

Встановіть логічні пари між цифрами та літерами.

31. Підготувати відповідь у формі таблиці:

Епоха

Світогляд

1.Античність

2.Середньовіччя

3.Відродження

4.Просвітництво

а. раціоналізм

б. гуманізм

в. міфологічний

г. християнський

32. Підготуйте відповідь у формі таблиці «Наукові відкриття епохи Відродження»:

Наукові відкриття

Автор

1. Мале коло кровообігу

2. Геліоцентрична система

3. Відкриття Америки

4. Книгодрукування

а. Коперник

б. Колумб

в. Гуттенберг

г. Сервет

33. Встановіть відповідність:

Держава

Пам’ятка

1.Індія

2.Єгипет

3.Месопотамія

4.Китай

а. «Книга мертвих»

б. Легенда про Гільгамеш

в. «Фармакологія»

г. «Махабхарата», «Рамаяна»

34. Встановіть відповідність:

Держава

Митці

1.Італія

2.Іспанія

3.Фландрія

4.Голандія

а. Ель Греко, ВеласкесСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика