тести з фін 2


Власний капітал — це:

Виберіть одну:

a. все перелічене

b. частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань

c. сума власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності чи отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо

Коментар

Правильна відповідь:

частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань

.

Питання 2

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Залежно від джерел власного капіталу його можна поділити на:

Виберіть одну:

a. додатково вкладений та резервний капітал

b. зареєстрований капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

c. зареєстрований та інший додатковий капітал

d. вкладений та накопичений

Коментар

Правильна відповідь:

вкладений та накопичений

.

Питання 3

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

До складу додаткового капіталу не входить:

Виберіть одну:

a. капітал від дооцінки необоротних активів

b. емісійний дохід

c. інші внески засновників понад зареєстрований статутний капітал

Коментар

Правильна відповідь:

капітал від дооцінки необоротних активів

.

Питання 4

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Інший додатковий капітал складається з:

Виберіть одну:

a. нерозподіленого прибутку (непокритий збиток)

b. емісійного доходу

c. резервного капіталу

d. капіталу від дооцінки необоротних активів та дарчого капіталу

Коментар

Правильна відповідь:

капіталу від дооцінки необоротних активів та дарчого капіталу

.

Питання 5

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Елементами власного капіталу не є:

Виберіть одну:

a. статутний та резервний капітал

b. додатково вкладений капітал та інший вкладений капітал

c. цільове фінансування та цільові надходження

d. неоплачений та вилучений капітал

Коментар

Правильна відповідь:

цільове фінансування та цільові надходження

.

Питання 6

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Статутний капітал — це:

Виберіть одну:

a. сума грошових коштів, сплачених акціонерам за викуп акцій плюс вартість послуг фінансового посередника

b. кількість акцій другої емісії

c. кількість випущених акцій, помножена на номінал однієї акції

d. різниця між ринковою вартістю облігації та номінальною вартістю акцій

Коментар

Правильна відповідь:

кількість випущених акцій, помножена на номінал однієї акції

.

Питання 7

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Який з рахунків може мати дебетове сальдо

Виберіть одну:

a. 441та 424

b. 42 та 43

c. 45 та 46

d. 425 та 422

Коментар

Правильна відповідь:

45 та 46

.

Питання 8

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Переоцінка основних засобів відображається в обліку записами:

Виберіть одну:

a. Д-т 10 К-т 423

b. Д-т 15 К-т 631

c. Д-т 14 К-т 423

d. Д-т 22 К-т 681

Коментар

Правильна відповідь:

Д-т 10 К-т 423

.

Питання 9

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Яким проведенням в бухгалтерському обліку відображається внесення поворотної фінансової допомоги:

Виберіть одну:

a. Д-т 10 К-т 424

b. Д-т 311 К-т 46

c. Д-т 311 К-т 42

d. Д-т 421 К-т 451

Коментар

Правильна відповідь:

Д-т 311 К-т 42

.

Питання 10

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Спрямування частини прибутку на виплату дивідендів відображається наступним чином:

Виберіть одну:

a. Д-т 443 К-т 671

b. Д-т 443 К-т 442

c. Д-т 10 К-т 423

d. Д-т 443 К-т 43

Коментар

Правильна відповідь:

Д-т 443 К-т 671

.

Питання 11

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Як змінюється статутний капітал в результаті безкоштовного отримання основних засобів?

Виберіть одну:

a. зменшується

b. змінюється за рішенням власника

c. залишається без змін

d. збільшується

e. змінюється за рішенням податкової служби

Коментар

Правильна відповідь:

залишається без змін

.

Питання 12

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Виберіть, що означає запис Д 443 К 671?

Виберіть одну:

a. Заборгованість акціонерів за підпискою на акції після реєстрації акціонерного товариства

b. Нарахування зобов’язань перед акціонерами за дивідендами

c. Заборгованість акціонерів до реєстрації акціонерного товариства.

d. Виплата дивідендів учасникам

Коментар

Правильна відповідь:

Нарахування зобов’язань перед акціонерами за дивідендами

.

Питання 13

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Яким проведенням відображається в обліку підприємства -власника корпоративних прав нарахування дивідендів?

Виберіть одну:

a. Дт 373 Кт 731

b. Дт731 Кт 79

c. Дт 731 Кт 373

d. Дт 377 Кт 441

Коментар

Правильна відповідь:

Дт 377 Кт 441

.

Питання 14

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Кредитове сальдо рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» показується у балансі у складі:

Виберіть одну:

a. Оборотних активів

b. Доходів майбутніх періодів

c. Власного капіталу

d. Фінансових інвестицій

Коментар

Правильна відповідь:

Власного капіталу

.

Питання 15

Не відповіли

Оцінено в 1.00

Текст питання

Яким записом відображається в обліку формування нерозподіленого прибутку?

Виберіть одну:

a. Дт 441 Кт 79

b. Д т79 Кт 441

c. Дт 442 Кт79Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика