тести тема 3


Ханащак Марії

ЕКП 32с

Тема 3

1) Кредитні тендери бувають

а) кількісні

б) якісні

в) процентні

г) правильна відповідь а) і в)

2) До основних інст.. реалізації валютної політ.. не належить

а) девізна політика

б) девальвація і ревальвація

в) диверсифікація валютних резервів

г) політика відкритого ринку

3)Кредити рефінансування надаються банкам:

а) лише фінансово стабільним

б) лише фінансово не стабільним

в) лише державним

г) всім без винятку

4) Офіційне зниження курсу національної грошової одиниці відносно іноземних валют або міжнародно-розрахункових одиниць — це:

а) девальвація

б) ревальвація

в) диверсифікація

г) немає правильної відповіді

5) Які різновиди режиму валютних курсів виділяють?

а) керований і плаваючий

б) фіксований і плаваючий

в) керований і фіксований

г) керований і некерований

6)Пряме втручання ЦБУ у функціонування валютного ринку через купівлю- продаж іноземних валют з метою впливу на національну грошову одиницю є:

а) валютна інтервенція

б) диверсифікація

в) ревальвація

г) девальвація

7) Операції РЕПО-це:

а) зворотня купівля-продаж;

б) повторна купівля-продаж;

в) іноземна купівля-продаж;

г) державна купівля-продаж.

8) Резервні вимоги застосовують до:

а) коштів, залучених від фізичних осіб в національній валюті

в) міжбанківських депозитів;

б) коштів,залучених в міжнародних фінансових організаціях;

г) немає правильної відповіді

9) Який курс утворюється під впливом попиту і пропозиції на національну грошову одиницю?

а) плаваючий валютний курс

б) фіксований валютний курс

в) правильна відповідь а) і б)

г) немає правильної відповіді

10) Валютний курс не може відхилятися від визначених цільових орієнтирів це:

а) керований плаваючий курс

б) фіксована привязка

в) повзуча прив’язка

г) валютна рада


See also:

Тести (тема 3.)


Варіант 1

Дайте визначення поняття

Педагогічна діяльність викладача ВНЗ – це діяльність, спрямована на підготовку висококваліфікованого спеціаліста, здатного знайти своє місце на ринку праці, активно включатися в політичну, суспільну, культурну та інші сфери життя суспільства.

Перечисліть напрями педагогічної діяльності викладача внз:

(Навчальна, методична, організаційно-методична, дослідницька, виховна.)

Чи згідні Ви із твердженням: Суб’єктами педагогічної діяльності виступають студенти?

Так Ні.

Поняття, яке передбачає наявність трьох груп умінь: здійснювати

навчально-виховний процес, виховну роботу; взаємодіяти зі студентами, управляти ними в процесі діяльності; управляти собою, своїм емоційним станом, мовленням, тілом, що виявляється у поведінці – це:

А) педагогічні здібності;

Б) педагогічна техніка;

В) педагогічна моральність.

5. З’єднайте стилі спілкування із характерними їм особливостями:

1. авторитарний а)основні форми взаємодії: наказ,вказівка,догана

2. демократичний б)невтручання, низький рівень вимог до виховання

3. ліберальний в)засоби взаємодії: заохочення,порада, інформування

1.а) 2.в) 3.б)

6. Який із компонентів полягає у аналізі як власних дій, так і дій студентів, виявленні їхніх позитивних сторін і недоліків, порівнянні отриманих результатів із запланованими._________________Аналітично-оцінний компонент.

Варіант 2

Дайте визначення поняття:

Педагогічна культура викладача ВНЗ – це це органічний взаємозв’язок сукупності загальнокультурних і педагогічних цінностей, професійних знань, умінь, навичок, педагогічної майстерності, необхідних для успішного здійснення освітньо-виховного процесу у ВНЗ.

Перечисліть компоненти психолог-педагогічної структури діяльності викладача.

а)діагностичний компонент;

б)орієнтовно-прогностичний;

вонструктивно-проектувальний;

г)організаційний компонент;

д)аналітично-оцінний;

е)дослідницько-творчий.

Чи згідні Ви із твердженням: Об’єктами педагогічної діяльності у ВНЗ виступає суспільство?

Так Ні

Гуманістичну спрямованість особистості викладача, охоплює його ціннісні орієнтації, ідеали, інтереси це –

a)педагогічна майстерність

б)педагогічна моральність

в)педагогічна техніка

5. З’єднайте стилі спілкування з їх характерними особливостями:

1. авторитарний а)основні форми взаємодії: наказ,вказівка,догана

2. демократичний б)невтручання, низький рівень вимог до виховання

3. ліберальний в)засоби взаємодії: заохочення,порада, інформування

1.а) 2.в) 3.б)

6. Яка напрям діяльності викладача полягає у підготовці навчального процесу, його забезпечення і удосконалення? ______________Методична діяльність.


See also:
Яндекс.Метрика