тести тема 1


Студентка групи БФс-31 Литвин Олена, тести по Темі 1 (3,4 питання).

3. Поняття про фінансові ресурси.

1. Фонди грошових засобів, що формуються підприємствами, державою та населенням, і використовуються для розширеного виробництва, матеріального стимулювання працівників, задоволення соціальних потреб це :

А) цільові фонди;

Б) фінансові ресурси;

В) довгострокові позики;

Г) ресурси держави.

2. Головним джерелом фінансових ресурсів є :

А) тіньовий бізнес;

Б) фінансові резерви;

В) спеціальні фонди;

Г) ВВП.

3. В залежності від рівня, на якому проходить формування і використання фінансових ресурсів, їх поділяють на:

А) централiзованi і децентралiзованi;

Б) власні і позичені;

В) державні і недержавні;

Г) комерційні і некомерційні.

4. Власні фінансові ресурси — це :

А) це грошові кошти, отримані в результаті кредитів і займів, які набувають характеру заборгованості;

Б) це грошові кошти, отримані в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності ;

В) фінансові резерви підприємств, банків та іншими установами ;

Г) це різноманітні фонди фінансових ресурсів.

5. Що належить до власних фінансових ресурсів ? :

А) доходи, прибутки, статутний капітал ;

Б) доходи від операцій з цінними паперами ;

В) операції на фондовому ринку ;

Г) митні операції.

6. Позичені ресурси – це :

А) це грошові кошти, отримані в результаті кредитів і займів, які набувають характеру заборгованості, а саме банківські кредити, запозичення в міжнародних фінансових організацій, кошти залучені на фондовому ринку тощо ;

Б) це особлива економічна категорія, яка характеризує специфічний вид грошових відносин ;

В) фонди грошових засобів, що формуються підприємствами, державою та населенням ;

Г) кошти, отримані за рахунок депозитних вкладень.

7. Напрями використання фінансових ресурсів підприємств – це :

А) Розширене відтворення i розвиток підприємств: придбання обладнання.

Б) Коштів спрямовується на розвиток народного господарства, будівництво нових підприємств, структурну перебудова галузей;

В) Утримання представництв, консульств за кордоном, участь в роботі міжнародних організацій, фондів, союзів тощо, здійснення міжнародного співробітництва.

Г) Видатки пов’язані із управлінням країною, тобто. утримання державних органів законодавчої, виконавчої і судової влади, апарату Президента України, фінансових, фіскальних, митних та інших органів;

8. Фактори, що впливають на величину фінансових ресурсів – це :

А) Ефективність господарської діяльності (фактори росту – величина прибутку, обсяги реалізації тощо).

Б) Розробка концепцій фінансової політики.

В) Боргова політика.

Г) Правове забезпечення.

9. Напрями використання фінансових ресурсів держави – це :

А) Оновлення виробництва, автоматизація, механізація виробничих процесів тощо;

Б) Масштаби перерозподільчої, алокаційної та регламентуючої активності держави, що відображається у ставках податків, відрахувань тощо;

В) На розвиток народного господарства, будівництво нових підприємств, структурну перебудова галузей. Утримання соціально-культурних установ: лікувальних, освітніх, культурних, спортивних і т.п. закладів ;

Г) Досягнення кращих індивідуальних та колективних результатів: премії, персональні надбавки, компенсації.

10. Високий рівень податків та інших обов’язкових внесків приводить до ? :

А) до зростання фінансових ресурсів держави і зменшення, відповідно, фінансових ресурсів підприємств, що негативно відображається на результатах їхньої діяльності ;

Б) до зменшення фінансових ресурсів держави і збільшення фінансових ресурсів підприємства ;

В) ніяк не впливає ;

Г) до обмеженої діяльності держави ;

4. Поняття фінансової системи.

1. Що таке фінансова система держави ? :

А) це відносини держави з фізичними і юридичними особами щодо примусового вилучення частини доходів з метою формування фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів;

Б) це відображення форм і методів конкретного використання фінансів в економіці, відповідно до задіяної моделі економіки та значною мірою визначається нею;

В) це сукупність економічних відносин, що виникають між державою та фізичними, юридичними особами, іншими державами в процесі формування та використання загальнодержавних грошових фондів ;

Г) це відносини між підприємством і державою з приводу виробництва , розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг, що ґрунтуються на відносинах власності.

2. Що таке державний борг ? :

А) це сума заборгованості держави своїм кредиторам ;

Б) це сума заборгованості підприємства перед державою ;

В) це сума заборгованості держави перед підприємством ;

Г) це сума заборгованості держави перед суспільством.

3. Фінансову систему розглядають за -? :

А) зовнішньою будовою і організаційною структурою ;

Б) внутрішньою будовою і зовнішньою структурою ;

В) внутрішньою будовою і організаційною структурою;

Г) зовнішньою і внутрішньою будовою.

4. Що таке організаційна структура фінансової системи ? :

А) засіб систематизації фінансових відносин;

Б) фонди грошових засобів;

В) категорія, яка характеризує специфічний вид грошових відносин;

Г) сукупність фінансових органів та інституцій, яка характеризує систему управління фінансами.

5. Ланки фінансової системи : ?

А) фінанси комерційних підприємств;

фінанси некомерційних установ;

фінанси громадських організацій і доброчинних фондів;

ведений бюджет України;

Б) — суспільне відтворення;

В) – власні і позичені фінансові ресурси;

Г) — Міністерство фінансів України;

6. До організаційного складу фінансової системи входять ? :

А) Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство, Пенсійний фонд.

Б) Холдингові компанії;

В) Концерни;

Г) Консалтингові фірми.

7. Внутрішня структура фінансової системи складається з ? :

А) методів і важелів;

Б) сфер і ланок;

В) заходів і комплексів;

Г) дій і методів.

8. Що таке резервні фонди : ?

А) кошти державного бюджету;

Б) кошти суб’єктів господарювання;

В) кошти недержавних установ;

Г) кошти, які призначені для забезпення невідкладних витрат.


See also:
Яндекс.Метрика