Тести санація 1-3 теми


ТЕМА 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА.

1. Санація — це:

1. Система фінансово-економічних, виробничо-технічних,організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства боржника у довгостроковому періоді.

2. Проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва.

3. Заходи організаційно-правового характеру, спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, підвищення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур.

4. Система антикризового управління, яка полягає в ефективному використанні фінансового механізму з метою запобігання банкрутству.

2. Головними екзогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути:

1. Зменшення купівельної спроможності населення;низька якість менеджменту;прорахунки в інвестиційній політиці;дефіцит у фінансуванні.

2. Спад кон’юнктури в економіці вціломуменшення купівельної спроможності населення;значний рівень інфляції;нестабільність фінансового та валютних ринків;посилення монополізму на ринку;сезонні коливання тощо.

3. Низький рівень кваліфікації персоналу;криза окремої галузі;брак інновацій та раціоналізаторства.

4. Нестабільність фінансового та валютного ринків;сезонні коливання;політична нестабільність у країні;дефіцити у фінансуванні.

3. Головними ендогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути:

1. Низький рівень кваліфікації персоналу;криза окремої галузі;брак інновацій та раціоналізаторства.

2. Значний рівень інфляції;нестабільність фінансового та валютних ринків;посилення монополізму на ринку;сезонні коливання; криза окремої галузі.

3. Прорахунки в інвестиційній політиці;дефіцит у фінансуванні; сезонні коливання;політична нестабільність у країні.

4. Низька якість менеджментуефіцити в організаційній структурі;недоліки у виробничій сфері;дефіцити у фінансуванні;брак інновацій та раціоналізаторства.

4. Виділяють наступні параметри фінансової кризи:

1. Джерела (фактори) виникненняид кризи;стадія розвитку кризи.

2. Вид кризи;сфера поширення кризи;динаміка кризи.

3. Стадія розвитку кризи;динаміка кризи;просування кризи.

4. Наслідки кризи;сфера поширення кризи;вид кризи.

5. Відповідно до норм ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено терміни:

1. Санація; банкрутство.

2. Реструктуризація;поточна санація.

3. Санація; досудова санація.

4. Арбітражна санація;санація.

6. Розрізняють такі види криз:

1. Криза платоспроможності;криза ліквідності;криза прибутковості.

2. Стратегічна кризариза прибутковості;криза ліквідності.

3. Криза ліквідності;криза дохідності;стратегічна криза.

4. Стратегічна криза;криза ліквідності;фінансова криза.

7. Метою фінансової санації є:

1. Покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення;поновлення або збереження ліквідності і платоспроможності підприємств;скорочення всіх видів заборгованості.

2. Вдосконалення організаційної структури підприємства;підвищення якості менеджменту;мобілізація санаційних резервів.

3. Поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

4. 1) і 3) відповіді вірні.

8. Розрізняють такі типи санаційних заходів:

1. Соціальні;організаційно-правові;виробничо-технічні;фінансово-економічні.

2. Фінансово-економічні;соціально-психологічні;виробничо-технічні.

3. Конкурентні;соціальні;фінансово-економічні.

4. Соціальні;реструктуризаційні;організаційно-правові.

9. Реструктуризація — це:

1. Сукупність усіх заходів, які здатні призвести до фінансового оздоровлення підприємства.

2. Проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва.

3. Задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом.

4. Система фінансово-економічних, виробничо-технічних,організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства боржника у довгостроковому періоді.

10. До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві слід віднести такі:

1. Неефективна політика збуту та асортиментна політика;недосконале планування та прогнозування;помилкова політика диверсифікації;неефективний апарат управління.

2. Дефіцит в організаційній структурі;відсутність виробничої програми;зайві виробничі потужності.

3. Відсутність або недієздатність системи контролінгу;форс-мажорні обставини;неправильний вибір місця розташування підприємства.

4. Всі відповіді вірні.

11. Криза прибутковості являє собою:

1. Коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху.

2. Підприємство є неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності.

3. Перманентні збитки вихолощують власний капітал і це призводить до незадовільної структури балансу.

4. Всі відповіді вірні.

12. Кінцева мета санаційної стратегії полягає у:

1. Відновлення прибутковості, ліквідності та платоспроможності підприємства.

2. Формування фондів фінансових ресурсів для погашення боргових зобов’язань.

3. Узгодження проекту санації.

4. Досягнення довгострокових конкурентних вигод, які б забезпечили компанії високу рентабельність.

13. Вирішальне значення для успішного проведення фінансового оздоровлення підприємства є:

1. Організація ефективного менеджменту санації.

2. Формування санаційної стратегії.

3. Рішення суду про проведення санації.

4. 2) і 3) відповіді вірні.

14. Сутність менеджменту санації можна розглядати у двох аспектах:

1. Регіональному та міжнародному.

2. Інституційному та функціональному.

3. Загальному та спеціальному.

4. Оперативному та стратегічному.

15. Фінансова криза – це:

1. Занепад діяльності підприємства у довгостроковому періоді.

2. Незадоволення вимог кредиторів та невиконання зобов’язань перед бюджетом.

3. Фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підпиємстві.

4. Визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

16. До головних факторів, що зумовлюють кризу ліквідності на підприємстві слід віднести такі:

1. Невраховані вимоги «золотого правила фінансування»; незадовільна структура капіталу; відсутність або незначний рівень страхових фондів.

2. Незадовільна робота з дебіторами;надання незабезпечених товарних кредитів;великий обсяг капіталовкладень із тривалим строком окупності;великі обсяги низьколіквідних оборотних активів.

3. Зниження кредитоспроможності підприємства;високий рівень кредиторської заборгованості;форс-мажорні обставини.

4. Всі відповіді правильні.

17. Банкрутство – це:

1. Вживання організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури підприємства, системи управління, форми власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва.

2. Задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань переж бюджетом.

3. Визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

4. Сукупність усіх заходів, які здатні призвести до фінансового оздоровлення підприємства.

18. Класична модель проведення санації підприємства на ранніх стадіях включає:

1. Виявлення фінансової кризи та проведення причинно-наслідкового аналізу фінансової кризи.

2. Формування санаційної стратегії.

3. Внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств.

4. Рішення суду про проведення санації.

19. До функціональних сфер менеджменту санації слід віднести такі:

1. Постановка цілей;контроль;аналіз відхилень.

2. Контроль;пошук альтернатив;прогнозування та оцінювання їх реалізації;реалізація;аналіз відхилень; постановка цілей;формування та аналіз проблеми.

3. Проведення санаційного аудиту;пошук альтернатив;контроль.

4. Розробка санаційної концепції;аналіз відхилень;формування та аналіз проблеми.

20. Завданням санаційного контролінгу є:

1. Проведення своєчасного фінансового оздоровлення з одночасним визначенням цільових орієнтирів.

2. Комплексне вивчення причин фінансової кризи,аналізу внутрішніх резервів.

3. Ідентифікація оперативних результатів, аналіз відхилень та підготовка проектів рішень щодо використання виявлених резервів та подолання додаткових перешкод.

4. Організація реалізації санаційного аудиту.

Тема 2. Санаційний контролінг

1. Система раннього попередження та реагування – це:

1) особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища;

2) особлива інформаційна система, яка не сигналізує керівництву про потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища;

3) особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство із зовнішнього середовища;

4) особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство із внутрішнього середовища.

2. До основних функцій контролінгу належать:

1) залучення капіталу, координація, планування;

2) інформаційне забезпечення, планування, контроль та координація;

3) управління дебіторською та кредиторською заборгованістю;

4) управління грошовими потоками, страхування фінансових ризиків.

3. Контролінг – це:

1) перевірка діяльності підприємства;

2) узгодження різних функціональних систем, що діють на підприємстві для забезпечення організації ефективнішого використання ним всіх видів наявних ресурсів;

3) система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства;

4) маркетинговий аналіз підприємства.

4. Контролінг сприяє:

1) побудові “дерева цілей”;

2) аналізу відхилень;

3) визначення горизонтів планування;

4) немає правильної відповіді.

5. На принципах Jiu-Jitsu і Tai-Chi будується така стратегія санації:

1) стратегія компромісу і стратегія консенсусу;

2) стратегія компромісу і стратегія делегування повноважень;

3) стратегія консенсусу і захисна стратегія;

4) захисна стратегія і стратегія делегування повноважень.

6. До основних характерних ознак відносять такі:

1) короткостроковість, високий рівень конкретизації;

2) середньо строковість, низький рівень конкретизації;

3) тісна інтеграція з контролем і аналізом відхилень;

4) правильна відповідь 1 і 3.

7. Бенчмаркінг – це:

1) безперервний процес порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства (структурного підрозділу) з аналогічними об’єктами інших підприємств чи структурних підрозділів;

2) аналіз сильних і слабких сторін підприємства;

3) маркетинговий аналіз підприємства;

4) система раннього попередження і реагування.

8. Розрізняють види бенчмаркінгу:

1) внутрішній;

2) зорієнтований на конкурента;

3) функціональний;

4) всі відповіді правильні.

9. Активне використання наявного потенціалу, розширення діяльності та ринків збуту продукції – це:

1) стратегія делегування повноважень;

2) наступальна стратегія;

3) стратегія компромісу;

4) стратегія консенсусу.

10. Санація підприємства пов’язана зі зміною структури окремих параметрів підприємства, таких як:

1) структура власних оборотних коштів, власного капіталу;

2) структура кредиторської і дебіторської заборгованості;

3) структура власного капіталу, капіталу загалом, організаційна та технологічна структура;

4) структура загального капіталу.

11. Розрізняють наступні види координації цілей:

1) стратегічна і поточна;

2) вертикальна і горизонтальна;

3) оперативна і прогнозована;

4) прогнозована і поточна.

12. Підходи прогнозування банкрутства:

1) фундаментальні і технічний;

2) попередній і наступний;

3) стратегічний і тактичний;

4) оперативний і наступний.

13. Який аналіз є методом контролінгу, який застосовується з метою добору найцінніших для підприємства постачальників і клієнтів, найважливіших видів сировини та матеріалів, найбільш вагомих елементів витрат, найрентабельнішої продукції, найефективніших напрямків капіталовкладень?

1) вартісний аналіз;

2) софт – аналіз;

3) аналіз беззбитковості;

4) АВС.

14. Методи бюджетування:

1) традиційне бюджетування, ZBB;

2) кошторисне бюджетування;

3) планування і прогнозування;

4) аналіз сильних і слабких сторін фірми.

15. Стратегічний контролінг:

1) стратегія планування;

2) система раннього попередження;

3) внутрішня звітність, контроль;

4) всі відповіді правильні.

Тема 3 «Складання і погодження плану фінансової санації підприємства»

1. Санація підприємства вважається успішною за умов:

1. Виходу підприємства з кризи.

2. Зміни керівництва підприємства.

3. Досягнення прибутковості та конкурентоспроможності у довгостроковому періоді.

4. Відповіді 1 і 3 вірні.

2. Вступна частина плану антикризових заходів містить інформацію про:

1. Організаційну структуру.

2. Наявні ризики у діяльності підприємства.

3. Правову форму, форму власності, організаційну структуру, сферу діяльності і розвиток підприємства.

4. Форму власності та правову форму організації бізнесу.

3. Перший розділ плану санації являє собою:

1. Аналіз вихідних даних.

2. План санаційних заходів.

3. Визначення стратегій та оперативних заходів із відновлення ліквідності.

4. Критерії оцінювання ефективності санації.

4. Аналіз фінансово-господарського стану у плані санації охоплює наступні аспекти:

1. Виробничо-господарську діяльність підприємства.

2. Фінансовий стан підприємства.

3. Аналіз причин фінансової кризи.

4. Відповіді 1-2 вірні.

5. До каталогу санаційних заходів згідно Crash-програмою не може входити:Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика