тести педагогіка 3


Тести з педагогіки(Модуль 3)

1. Форма організації навчання це:

А) обмежена в часі і просторі взаємообумовлена діяльність учителя і учнів

Б) результат організованого навчання і самостійного засвоєння знань, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей. Головне призначення освіти — підвести до самоосвіти.

В) окрема галузь теорії виховання, яка охоплює виховну діяльність позашкільних установ: роботу школи і педагогів з батьками учнів

2. Хто з видатних людей дав наукове обґрунтування класно-урочної форми навчання?

А) Мішель Монтель

Б) Коменський

В) Ж.Ж.Руссо

3. Урок це:

А) спрямованість на максимальний розвиток духовних, фізичних здібностей учня

Б) процес і результат її змін під впливом середовища, спадковості, навчання і виховання.

В) цілісний,логічно завершений ,обмежений у часі,регламентований обсягом навчального матеріалу, основний елемент педагогічного процесу,який забезпечує активну і планомірну навчально-пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки

4. У чому полягає функція уроку як організаційної форми навчання?

А) активне обговорення теми і згуртованість класу

Б) мета ормати якомога більше нових знань

В) досягнення завершеної,але часткової мети ,яка,наприклад, в одному випадку полягає в засвоєнні нового,цілісного змісту,що є частиною більш широкого змісту , в іншому-в частковому засвоєнні матеріалу на рівні усвідомленого сприйняння і запам’ятовування(закріплення)

5. Який тип уроку в існуючій практиці є найбільш розповсюдженим?

А) комбінований(змішаний) урок

Б) урок засвоєння нових знань

В)урок формування нових знань і навичок

6. Прийом навчання це:

А) взаємопов’язана діяльність викладача та учнів,спрямована на засвоєння учнями системи знань,набуття вмінь і навичок ,їх виховання і загальний розвиток

Б) сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють досягненню мети конкретного методу

В) засіб навчання

7. Метод навчання,що передбачає запитання – відповіді

А) Спостереження

Б) Бесіда

В) Дослідження

8. Ілюстування, демонстрування, спостереження це методи навчання:

А) наочні

Б)організаційні

В)прикладні

9. Пошукові завдання і проекти,що передбачають індивідуалізацію навчання, розширення обсягу знань учнів, їх застосування у процесі вивчення будь-яких процесів це:

А)вправи

Б)практичні роботи

В)дослідні роботи

10. Інтегрований урок це:

А)матеріал декількох тем дають блоками

Б) ділова гра

В)залік


See also:
Яндекс.Метрика