Тести на тему 3


Тести на тему: «Основи організації ЛПД сільському населенню».

1.У зв’язку із зростанням частоти виникнення серед студентів політехнічного

інституту міста В. захворювань органів травлення виникла необхідність в

проведенні санітарно-статистичного дослідження.

Сформулюйте реальну, досяжну і найефективнішу в даному випадку мету

даного дослідження.

A) Вивчити клініку і поширеність захворювань органів травлення серед

студентів політехнічного інституту міста В.

B) Вивчити причини підвищення частоти виникнення захворювань органів

травлення серед студентів політехнічного інституту міста В. і розробити

рекомендації щодо її зниження

C) Вивчити причини підвищення частоти виникнення захворювань органів

травлення серед студентів політехнічного інституту міста В.

D) Вивчити умови харчування, мешкання і навчання студентів

політехнічного інституту міста В.

E) Вивчити стан здоров’я студентів міста В.

2.Дослідниками проведене статистичне спостереження.

Який наступний етап санітарно-статистичного дослідження?

A) Погрупування і зведення даних

B) Заповнення облікового документа

C) Складання програми аналізу

D) Рахункова обробка і графічне зображення результатів

E) Аналіз результатів 90

3.При аналізі демографічної ситуації в місті Д. встановлено, що рівень

народжуваності за останні 10 років знизився з 12,6 до 7,8 випадків на 1000

населення. Чисельність жінок дітородного віку за цей же період змінилася з 11000

до 8500 осіб.

Який з демографічних показників змінився більшою мірою за десятилітній

період в місті?

A) Оцінити неможливо

B) Чисельність жінок, оскільки (11000-8500) > (12,6-7,8)

C) Рівень народжуваності, оскільки 8500>7,8

D) Чисельність жінок, оскільки вона змінилася на 77,3%, а рівень народжуваності

– тільки на 61,9%

E) Рівень народжуваності, оскільки він зменшився на 38,1%, а чисельність жінок

– тільки на 22,7%

4. Чим можна пояснити патологічну враженость міського населення області?

A) Відмінностями у віці

B) Відмінностями в рівні медичної грамотності і активності населення

C) Відмінностями в ступені забрудненості атмосферного повітря

D) Відмінностями в якості діагностики

E) Різним обсягом диспансерного спостереження

5.Відомо, що серед всіх захворювань, зареєстрованих серед жіночого населення

терапевтичної дільниці, хвороби органів кровообігу в звітному році склали 23%, а

серед чоловіків дільниці цей показник дорівнював 26 %.

Чи можна стверджувати на підставі приведених даних, що чоловіче

населення частіше хворіє на захворювання системи кровообігу?

A) Ні, оскільки дані, одержані на одній терапевтичній дільниці, не

репрезентативні

B) Ні, оскільки розраховані екстенсивні показники, які не дозволяють

судити про частоту явища 91

C) Ні, оскільки розраховані інтенсивні показники, які не дозволяють судити

про частоту явища

D) Ні, оскільки розраховані показники наочності, які не дозволяють судити

про частоту явища

E) Так, оскільки розраховані екстенсивні показники, які дозволяють

порівняти частоту явища в двох досліджуваних сукупностях

6.Дані про динаміку чисельності населення міста В. і деякі розраховані

показники динамічного ряду наведені в таблиці:

Роки: 1960 1970 1980 1990 2000

Чисельність населення, тисяч осіб 700 698 687 665 643

Темп приросту, % – -0,3 -1,6 -3,2 -3,3 –

Показник наочності, % 100,0 – – – 91,9

Який висновок про динаміку чисельності населення міста В. можна

зробити?

A) Спостерігається чітка тенденція до зниження чисельності населення

міста В. За період з 1960 по 2000 рік чисельність знизилася на 8,1%.

Причому швидкість зниження неухильно зростала

B) Для визначення загальної тенденції необхідно вдатися до вирівнювання

ряду. Чисельність населення за 40 років змінилася на 91,9%. Причому

швидкість зміни зменшувалася з кожним десятиліттям

C) Спостерігається загальна тенденція до зниження чисельності

населення міста В. За період з 1960 по 2000 рок чисельність знизилася

на 91,9%. Швидкість зниження зросла приблизно в 3 рази

D) Можна говорити про стабілізацію чисельності населення міста В.,

оскільки зміни за 40 років склали всього 8,1%

E) Спостерігається тенденція до зниження чисельності населення в місті В.

За період з 1960 р. по 2000 р. чисельність знизилася на 3,3% і склала 8,1%

в порівнянні з початковим роком

7. Наведені дані про захворюваність серцево-судинною патологією

населення міста Д. Показники В % у порівнянні з 2000 роком В % у порівнянні з даними по області

Поширеність захворювань 118 127

Первинна захворюваність 97 108

Який висновок можна зробити на підставі приведених даних?

A) Захворюваність населення міста Д. вище, ніж по області; спостерігається

зростання поширеності захворювань, в основному за рахунок збільшення

частоти виникнення нових випадків хвороб (на 18%) 92

B) Захворюваність населення міста Д. знаходиться на середньообласному

рівні; спостерігається тенденція до зниження як загальної, так і первинної

захворюваності

C) Захворюваність населення міста Д. перевищує середньообласний рівень,

причому поширеність захворювань – більшою мірою; йде накопичення

хвороб за рахунок хронізації патології

D) Спостерігається тенденція до зниження як загальної, так і первинної

захворюваності; у звітному році поширеність хвороб вища за первинну

захворюваність на 19%

E) Спостерігається активне зростання гострої патології (на 97%) при

стабільному рівні загальної захворюваності, яка перевищує

середньообласний показник на 27%

8.Наприкінці року стали відомі наступні дані роботи поліклініки: кількість

відвідувань поліклініки; кількість хворих, які відвідали поліклініку; кількість

відвідувань і хворих за профілями хвороб і за спеціальностями лікарів.

Які показники роботи поліклініки можна розрахувати на основі вказаних

даних?

A) Профілактичної роботи

B) Обслуговування вдома

C) Якості лікарської роботи

D) Диспансеризації

E) Навантаження і організації роботи

Тест 9

Для оцінки стану диспансеризації в двох поліклініках МЛ №3 були одержані

наступні показники:

Показники Поліклініка №1 Поліклініка №2

Забезпеченість медперсоналом

допоміжно-

діагностичної служби, % 67,0 84,0

Повнота проведення

лабораторних і

інструментальних досліджень, % 89,0 81,0

Індекс здоров’я, % 9,5 9,5

Питома вага переходу

з ΙΙΙ у ΙΙ групу здоров’я, % 12,3 11,7

Питома вага одужань

у хронічних хворих, % 7,0 9,0

У якій з поліклінік відзначається вища якість проведення диспансеризації

населення?

A) У поліклініці №2, оскільки вища забезпеченість медперсоналом

допоміжно-діагностичної служби

B) У поліклініці №1, оскільки вища повнота проведення лабораторних і

інструментальних досліджень

C) У обох поліклініках однакова, оскільки однакові індекси здоров’я

D) У поліклініці №1, оскільки більша питома вага переходу з ΙΙΙ у ΙΙ групу

здоров’я

E) У поліклініці №2, оскільки більша питома вага одужань у хронічних

хворих 93

10.У стаціонарі лікарні відзначаються оптимальні обіг ліжка і середня

тривалість перебування хворих в стаціонарі і низька середньорічна зайнятість

ліжка.

Який показник роботи і як необхідно змінити в даному стаціонарі, для того

щоб нормалізувати середньорічну зайнятість ліжка?

A) Зменшити середню тривалість перебування в стаціонарі

B) Збільшити середню тривалість простою ліжка

C) Збільшити кількість пролікованих хворих

D) Зменшити кількість ліжок

E) Збільшити кількість ліжок


See also:
Яндекс.Метрика