Тести модуль-2


Тестові завдання для самостійної роботи студентів до модуля 2:

1. Складіть кореспонденцію рахунків: списана сума уцінки палива до чистої вартості їх реалізації:

Дт 946 Кт 203;

2. Складіть кореспонденцію рахунків: перераховані з поточного рахунку авансові платежі постачальнику за сировину:

Дт 371 Кт 311.

3. Сума, яку підприємство очікує отримати за актив після закінчення строку його корисного використання за вирахуванням витрат, пов’язаних з його ліквідацією, називається:

ліквідаційною вартістю;

4. Складіть кореспонденцію рахунків: нарахований знос нематеріальних активів , що експлуатуються в основному виробництві:

Дт 23 Кт 133 ;

5. Нерозподілені загальновиробничі витрати списуються таким записом:

Дт 791 Кт 91;

6. Складіть кореспонденцію рахунків: списана залишкова вартість інших необоротних матеріальних активів при безкоштовній передачі іншому підприємству:

Дт 976 Кт 11;

7. Складіть кореспонденцію рахунків: оприбутковані малоцінні та швидкозношувані предмети на склад підприємства, що поступили від іноземних постачальників:

Дт 22 Кт 632;

8. При придбанні виробничих запасів для потреб основної діяльності у підприємства на суму ПДВ виникає:

податковий кредит;

9. Нарахування амортизації нематеріальних активів у бухгалтерському обліку здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше:

20 років;

10. Складіть кореспондентські рахунки: відвантажено (реалізовано) готову продукцію, одночасно нараховано ПДВ:

Дт 361 Кт 701, Дт 701 Кт 641;

11. На підставі яких документів оформляється відправка сировини на консервний завод вантажним транспортом?

податкова накладна та товарно-транспортна накладна;

12. Скласти кореспонденцію рахунків: поступила на поточний рахунок підприємства попередня оплата від іншого підприємства за готову продукцію:

Дт 311 Кт 681;

13. Адміністративні витрати:

не розподіляються, а списуються в усій сумі на зменшення фінансового результату;

14. Скласти кореспонденцію рахунків: відобразити в обліку ПДВ по відвантаженій готовій продукції, якщо вона була попередньо оплачена:

Дт 701 Кт 643;

15. В якому регістрі бухгалтерського обліку відображається аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками ?

відомість 3.3;

16. Скласти кореспонденцію рахунків: здійснена попередня оплата за металобрухт постачальнику :

Дт 371 Кт 311;

17. Скласти кореспонденцію рахунків: нарахована амортизація на інші необоротні матеріальні активи цехового призначення у підприємства державної форми власності:

Дт 23 Кт 132.

18. Скласти кореспонденцію рахунків: поступило від постачальника програмне забезпечення:

Дт 125 Кт 631;

19. Скласти кореспонденцію рахунків: відобразити різницю між первісною вартістю і сумою зносу при ліквідації нематеріальних активів:

Дт 976 Кт 12;

20. Скласти кореспонденцію рахунків: відобразити дохід від реалізації нематеріальних активів:

Дт 361 Кт 701;

21. Скласти кореспонденцію рахунків: видано з каси у підзвіт гроші на придбання матеріалів:

Дт 372 Кт 301;

22. Скласти кореспонденцію рахунків: отриманий і оприбуткований раніше оплачений товар:

Дт 28 Кт 631;

23. Скласти кореспонденцію рахунків: відпущені зі складу виробничі запаси для виробничих потреб:

Дт 23 Кт 20;

24. Амортизація інших необоротних матеріальних активів виробничим методом нараховується:

з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт став придатним для корисного використання;

25. Змінні загальновиробничі витрати списуються таким записом:

Дт 23 Кт 91;

26. На підставі яких документів здійснюється багаторазовий відпуск матеріалів у виробництво ?

лімітно-забірної карти;

27. Скласти кореспонденцію рахунків: на підставі лімітно-забірної картки передано зі складу в експлуатацію для виробничих потреб малоцінні та швидкозношувані предмети:

Дт 23 Кт 22;

28. Порядок амортизації інших необоротних матеріальних активів регламентується:

П(С)БО 8;

29. Втрати від знецінення запасів відносяться до:

витрат, що формують собівартість готової продукції (робіт, послуг);

30. Складіть кореспондентські рахунки: відвантажено (реалізовано) зайві малоцінні швидкозношувані предмети, одночасно нараховано ПДВ:

Дт 361 Кт 712, Дт 712 Кт 641.

31. Скласти кореспонденцію рахунків: здійснено з поточного рахунку підприємства попередню оплату іншому підприємству за нематеріальні активи:

Дт 371 Кт 311;

32. Підприємство провело поліпшення програмного забезпечення власними силами і всі витрати списало на збільшення балансової вартості програмного забезпечення таким проведенням:

Дт 125 Кт 15;

33. Який з нижченаведених активів належить до основних засобів?

Капітальні витрати на поліпшення земель;

34. Складіть кореспонденцію рахунків: підприємством з лімітованої чекової книжки оплачено постачальнику придбані МШП:

Дт 631 Кт 313;

35. Складіть кореспонденцію рахунків: відображена підприємством сума уцінки палива до чистої вартості їх реалізації:

Дт 946 Кт 203;

36. Для обліку матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання підприємства використовують:

позабалансові рахунки.

37. При надані послуг на сторону підприємства складають такий запис:

Дт 361 Кт 703, Дт 703 Кт 641;

38. Складіть кореспонденцію рахунків: списана залишкова нематеріальних активів при безкоштовній їх передачі іншому підприємству:

Дт 976 Кт 125;

39. Складіть кореспонденцію рахунків: одержано вексель від покупця в погашення заборгованості за раніше відвантажену йому готову продукцію:

Дт 341 Кт 361.

40. Складіть кореспонденцію рахунків: оприбутковані малоцінні та швидкозношувані предмети на склад підприємства, що поступили з допоміжного виробництва:

Дт 22 Кт 23;

41. Складіть кореспонденцію рахунків: підприємство за рахунок відкритого акредитива оплатило постачальнику придбані нематеріальні активи:

Дт 631 Кт 313;

42. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регламентується:

П(С)БО 16.

43. При придбанні МШП для потреб основної діяльності у підприємства на суму ПДВ виникає:

податковий кредит;

44. Одержання підприємством матеріальних цінностей на відповідальне зберігання буде відображене у Балансі у складі:

не буде відображене у цій формі звітності.

45. Який з перелічених методів не належить до методів нарахування амортизації:

індексний;

46. Який нормативно-правовий акт регламентує ведення бухгалтерського обліку інших необоротних матеріальних активів:

П(С)БО 7;

47. Які активи належать до необоротних ?

активи, строк використання яких більше 1 року;

48. Інші необоротні матеріальні активи зараховуються на баланс підприємства:

за первісною вартістю;

49. Списання інших необоротних матеріальних активів з балансу підприємства здійснюється у разі:

всі відповіді вірні.

50. До якої класифікаційної групи нематеріальних активів включається придбане підприємством програмне забезпечення:

Авторські та суміжні з ними права;

51. Який процес відображається бухгалтерським проведенням Дт 125 Кт 154?

Зарахування нематеріального активу на баланс підприємства;

52. Який нормативно-правовий акт регламентує ведення бухгалтерського обліку запасів?

П(С)БО 9;

53. Дт сальдо 23 рахунку – це:

Незавершене виробництво;

54. До виробничої собівартості готової продукції не включають:

всі вище перераховані витрати.

55. Запаси зараховуються на баланс підприємства за:

первісною вартістю;

56. Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання, це:

позитивний гудвіл;

57. Підприємство провело ліквідацію інших необоротних матеріальних активів і відобразило оприбуткування металобрухту одержаного від ліквідації таким проведенням:

Дт 209 Кт 746.

58. Який з нижченаведених активів не належить до нематеріальних активів?

Капітальні витрати на поліпшення земель;

59. Складіть кореспонденцію рахунків: відображена підприємством сума уцінки запасних частин до чистої вартості їх реалізації:

Дт 946 Кт 207;

60. Складіть кореспондентські рахунки: відвантажено (реалізовано) зайві паливо-мастильні матеріали, одночасно нараховано ПДВ:

Дт 361 Кт 712, Дт 712 Кт 641.

61. Скласти кореспонденцію рахунків: здійснена попередня оплата постачальнику за бухгалтерську програму:

Дт 371 Кт 311;

62. Складіть кореспонденцію рахунків: оприбутковані комплектуючі вироби на склад підприємства, що поступили від іноземних постачальників:

Дт 20 Кт 632;


See also:
Яндекс.Метрика