Тести модуль 1


Заходи спрямовані на організацію безпосереднього спілкування політика з виборцями називаються

Ходіння в народ

Постійна підтримка на слух імені кандидата

Нагадування

Группу агітаторів, які використовують переносний стенд з агітаційними матеріалами

Переносний пікет

Закріплення в масові й свідомості позитивного іміджу кандидата називається

Свідчення

Рекламне повідомлення в автотранспорті

Синкел

Американізація

професіоналізація

сприятливе виділення конкретного політика з загального ряду кандидатів називається

Виокремлення

За скільки часу для необхідного ефекту слід поширювати чутки?

8-10

Яка середня тривалість життя чуток

12-15 днів

Спосіб поширення інформації через посилання на анонімні, близькі до події джерела

Витік інформації

Оптимальна тривалість виступупу становить

15 хвилин

Що таке плакат

Форма візуальної реклами в якій сполучений образ і невеликий текст

Хто єавтором «Що і кому говорити

Лассуел

Зразки друкованої продукції повинні бути надані до відповідних виборчих органів:

Не пізніше 7 дня..

Яким є оптимальний обсяг тиражів для поширення політичної реклами

Три

Що найбільше впливає на аудиторію під час виступу

Жести і міміка

Яка з зазначених моделей електоральної комунікації будується за принципом «вам потрібен ідеальний кандидат – ось він»:

Рея

Коли слід починати підготовку до зустрічі кандидата з виборцями?

За 7-10 днів до зустрічі

Якою має бути максимальний виступ кандидата

до 20 хв

Яка з зазначених моделей електоральної комунікації будується за принципом «Вам потрібен ідеальний кандидат»?

Гнучка модель Рея

Максимальна тривалість публічного виступу

40хв

комплекс заходів проведених у визначений відрізок часу з метою популяризації певної продукції в конкретному обсязі називають

рекламною кампанією

Сукупність основних дієвих настанов і завдань щодо сфери політичної реклами називають

Рекламною політикою

Специфічна діяльність з метою стимулювання політичної активності виборця

Виборча агітація

публічний протестний виступ проти певних осіб інститутів, заяв, намірів, дій

пікет

Масове проходження прихильників якоїсь вимоги, соціально-політичної ідеї називається

Демонстрацією

Публічний масовий виступ для проголошення прихильності до певної ідеї, солідарності, співчуття або протесту називається

Маніфестація

елемент особистого звернення до адресата з відповідного питання для доставки конкретної інформації

інформаційний лист

Офіційне повідомлення і уснй чи письмовій формі

Політична заява

вид друкованої продукції у вигляді додатка до якої небудь поліграфічної продукції називається

вкладиш

Що таке анти листівка?

Листівка-викриття

Який вид листівки з моменту реєстрації

Листівка біографія

Вид друкованої продукції який використовують у формі періодичного видання, що містить поточну інформацію, про конкретну діяльність називається

Бюлетень

Вид друкованої продукції де кандидат у довільній формі викладає погляди

Питальник

Величеяне панно на стіні будинку

Ьранмауер

великі рекламні плакати

білборди

Щитова реклама у формі панно або великого за розмірами зображення, що кріпиться на величезну будинку чина особливу конструкцію називається

Брандмауер

Рекламне звернення у вигляді плакату з деталізованою інформацією, яка розташована тільки в автотранспорті

Сінкел

Плакати виготовлені за встановленими ЦВК формою, розміром мість передвиборчі програми партій, кандидатів

Інформаційні плакати

обговорення суперечливої проблеми, питання в ході яких виявляються різні погляди

політична дискусія

Виступ кандидата у депутати чи партійного лідера в якому розгорнуто програма та способи її реалізації в майбутньому називається

Програмним виступом

Контроль співвідношення появи закінченої реклами з запланованим графіком виходу її в світ називають

Фіксація

Сукупність рис яку притаманні кандидату

Характеристиа кандидата

Особи які слухають звернення оратора з відповідною промовою

Аудиторія

Світом управляють знаки і символи а не слово і закон

Конфуцій

Спосіб поширення інформації яерез посилання на анонімні, близькі до події джерела

Витік інформації

Нав’язливе надмірне використання політичної реклами спричиняє

Пропагандиський примус

Недостовірні, або частково достовірні які виходять з однієї групи осіб

Витік інформації

Фахівець з підготовки виступів

Спічрайтер

Постійна підтримка на слух імені кандидата

Нагадування

Напрям у науці який займається дослідженням закономірностей людської поведінки, розробкою оптимальних прийомів взаємодії та побудови моделей ефективної комунікації називається

Політ комунікація

Що таке комунікація по горизонталі?

Комунікація між окремими суспільними групами

Що таке комунікація по вертикалі?

Комунікація між владою і народом

Контроль співвідношення появи закінченої реклами з запланованим графіком виходу її в світ називають

Спостереженням

Інформування виборця про існування певного політика називається:

Заявкою

Комплекс заходів проведених у визначений відрізок часу з метою популяризації певної продукції в конкретному обсязі дій називають

Рекламною кампанією

Чи бажаною є участь членів сім»ї у спілкуванні політиків з населенням?

Бажана

Що таке «виробництво злагоди»?

Форма комунікації між владою та населенням

Рекламні засоби одного стилю які визначають характеристику якоїсь конкретної політичної сили (кандидата у депутати) і відокремлюють її від конкурентів називають

Фірмовим стилем

Сукупність рис, які притаманні кандидату –

характеристика кандидта

Показник становища та позиції індивіда, групи, класу, інституту, організації в політичній структурі суспільства

статус

Виступ кандидата в депутати чи партійного лідера, в якому розгорнуто подана його передвиборча програма та способи її реалізації в майбутньому

програмний виступ

Кодифікована система дій, яка слугує для висловлення певний соціально-політичних культурних взаємовідносин, що дотримуються історичних традицій і певних встановлених норм політичного життя

політичний ритуал

Коли слід починати підготовку до зустрічі кандидата з виборцем

за 7-10 днів до зустрічі

Плакати виготовлені за встановленою ЦВК формою, розміром та політичним виконанням??, що містить програми партій, кандидатів називається

інформаційні

Підсвідоме сприйняття матеріалу завдяки подібності між суб’єктом і об’єктом

своєї людини

Художнє конструювання ліній форм, тону..

стайлінг

Попередній зразок композиції рекламного оголошення, буклета

макет

Кого відносять до учасників політичної комунікації

держава, недержавні організації, ЗМІ

Недостовірне або частково достовірне стверджуване повідомлення, яке…

чутки

Чим визначається ефективність реклами

відношенням між витратами і користю

Стан готовності людини певним чином сприймати оцінювати інформацію приймати рішення

Налаштованість аудиторії

Елемент особистого звернення до адресати з відповідного питання для доставки конкретної інформації

Інформаційний лист

Підсвідоме сприйняття інформації, яку висловлює симпатичний об’єкт і несвідомо вороже ставлення котру повідомляє неприємне джерело

Ефект симпатії антипатії

Систематизований, цілеспрямовано організаційний вплив на виборців, щоб переконати їх віддати голоси саме за цього кандидата називається

??????

Надмірне використання рекламних засобів скерованих на одну тематику за короткий проміжок часу – перенасичення – не правильно

Що таке дірект мейл

адресний??

Що таке ліфтлейтинг

Розповсюдження через поштові скриньки?

Пряме?

Адресне?

В пікетах та від дверей до дверей

Листівка плакат

Листівка буклет

Яким має бути оптимальний тираж листівок?

10-20%, 30%, 50% від к-сті виборців???


See also:

Тести модуль №1


Клітину обробили розчином пінациділу (активатор К+ каналів) який збільшив проникнiсть клiтинної мембрани для іонів К+. Як при цьому у клітині змінилися: а) МПС; б) поріг деполяризації?

МПС , поріг деполяризації

У розчині, який оточує ізольовану клітину, збільшили концентрацію KCl. Як внаслідок цього зміняться: а)величина МПС, б)поріг деполяризації?

МПС , поріг

На збудливу клітину діє подразник підпорогової сили, що викликає розвиток на мембрані часткової деполяризації (місцевого збудження). Як при цьому змінюється критичний рівень деполяризації мембрани?

Не змін

Мембранний потенціал спокою клітини змінився з — 85 до -.90 мВ. Причиною цього може бути активація таких каналів мембрани клітини:

Калієві

При генерацiї потенцiалу дiї в нервовому волокнi енергiя АТФ використовується для:

Відновлення йонної асиметрії

При розвитку фази деполяризацiї піку ПД переважно відбувається рух іонів:

Nа+ всередину клітини

Збудливу клітину обробили розчином місцевого анестетика (лідокаїн), який викликав часткову iнактивацію потенціал-залежних Na+-каналів у клiтиннiй мембранi. Це призвело до такої зміни: а)порогу деполяризації, б)збудливості клітини:

Поріг , збудливість

Збудливу клiтину обробили отрутою, що пригнiчує синтез АТФ. Як при цьому зміняться: а)градієнт концентрації Na+ та K+ у цитоплазмі клітини та поза клітиною; б)рух через мембрану іонів Na+ під час розвитку фази деполяризації піку ПД?

,

Виникла гiперполяризацiя мембрани нервового волокна. Як внаслідок цього у волокні зміняться: а)поріг деполяризації, б) швидкість проведення збудження мембраною волокна?

Поріг , шв пров збудж

Величина мембранного потенцiалу спокою визначається, перш за все, наявністю градієнту концентрації для таких іонів:

К+

У позаклiтиннiй рiдинi зменшилася концентрацiя К+. Як внаслідок цього зміняться: а)величина мембранного потенцiалу спокою, б)збудливiсть клітин?

МПС , збудливість

На мембрані клітини виникло місцеве збудження. Як внаслідок цього зміняться: а)порiг деполяризацiї мембрани, б)збудливiсть клітини?

Поріг , збудливість

Що з наведеного буде наслідком збільшення проникності мембрани збудливої клітини для іонів Na+?

Деполяризація

У мембрані нервового волокна збільшилася проникність для іонів калію Як внаслідок цього зміняться: а)потенціал спокою, б)поріг деполяризації?

Назвіть для нервово-м’язового синапсу: а)медіатор, б)мембранний циторецептор.

Ах, Н-хр

В якому з наведених процесів безпосередньо беруть участь іони Са2+, які викидаються при збудженні з саркоплазматичного ретикулюму до міоплазми?

Відкриття активних центрів актину

Видiлення медiатора у синаптичну щілину нервово-м’язового синапсу є безпосереднім наслідком такого процесу:

Вхід Са2+ до нервового закінчення

Скелетний м’яз відповідатиме на серію подразнень одиночними скороченнями, якщо iнтервал мiж подразненнями дорівнює тривалості:

Одиночного скорочення

Для якого з наведених процесів використовується енергiя АТФ у процесi скорочення м’яза?

Ковзання актинових і міозинових протофібрил

Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?

Ізометричним

Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб викликати збудження у фазі відносної рефрактерності?

Надпорогове

Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:

Зупинка дихання

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?

Суцільний тетанус

В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:

Калієві

Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

Калієві

Проводять дослідження на ізольованій збудливій клітині. Встановлено, що поріг сили подразнення клітини суттєво зменшився. Що із зазначеного може бути причиною цього?

Активація натрієвих каналів мембрани

Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку деполяризації?

Na+

Необхідно в експерименті оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити величину:

Поріг деполяризації

Необхідно у хворого оцінити рівень збудливості нерва. Для цього доцільно визначити для нерва величину:

Порогової сили подразника

Нервово-м’язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м’яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?

Нервово-м’язовий синапс

В експерименті ізольований м’яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення м’яза виникне?

Зубчастий тетанус

На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

Часткова деполяризація

У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом повністю втратила потенціал спокою. Які канали заблокували?

Калієві

У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?

Натрієві

Величина якого з наведених показників безпосередньо визначає рівень збудливості клітини?

Пороговий потенціал

В експерименті зареєстровано зменшення швидкості проведення збудження ізольованим нервовим волокном. Причиною цього може бути збільшення величини:

Порогового потенціалу

В експерименті зареєстровано збільшення швидкості проведення збудження ізольованим нервовим волокном. Причиною цього може бути збільшення величини:

Амплітуди ПД

Збудливу клітину обробили хімічною речовиною, яка відкрила у мембрані певну кількість додаткових калієвих каналів. Наслідком цього буде розвиток:

Гіперполяризації мембрани

В експерименті збільшують силу прямокутних електричних імпульсів катодного напрямку, якими стимулюють ізольований нерв. Це призводить до збільшення амплітуди сумарного ПД нерва, оскільки волокна нерва мають різний (різну):

величину порогового потенціалу

В експерименті збільшують силу прямокутних електричних імпульсів катодного напрямку, якими стимулюють ізольований скелетний м’яз. Це призводить до збільшення амплітуди скорочення м’яза, оскільки його волокна мають різний (різну):

величину порогового потенціалу

Скелетний м’яз подразнюють серією електричних імпульсів. Кожний наступний імпульс діє після закінчення попереднього одиночного м’язового скорочення. Який вид м’язових скорочень буде виникати?

Одиночні

Збудливу клітину обробили хімічною речовиною, яка відкрила у мембрані певну кількість натрієвих каналів. Наслідком цього буде розвиток:

Деполяризації

При прямому подразненні м’яза поріг сили подразника більший, ніж при непрямому, бо волокна м’язів (в порівнянні з нервовими) мають менший (меншу):

Збудливість

Ізольований скелетний м’яз закріпили з двох кінців і подразнюють надпороговими одиночними електричними імпульсами. Який вид м’язових скорочень буде виникати?

Ізометричні

Нервові волокна типу А мають найбільшу швидкість проведення збудження. Це зумовлено, перш за все тим, що ці волокна мають:

Великим діаметром

Нервові волокна типу С мають найменшу швидкість проведення збудження. Це зумовлено, перш за все тим, що ці волокна:

Не мають мієлінової оболонки

Пороговий потенціал збудливої клітини збільшився у 2 рази. Це призведе до зменшення:

Збудливості

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів внаслідок тимчасового порушення проведення збудження такими структурами:

Центральні синапси

За рахунок якого з механiзмів бiологiчної регуляцiї здійснюється регуляцiя рухових реакцiй?

Нервові

Яке з наведених визначень рефлексу є вірним?

Реакція організму на дію подразника за участю нервового центру

Назвати мiнiмальну необхiдну кiлькiсть ланок, що входять до складу рефлекторної дуги:

5

Яка ланка контуру бiологiчної регуляцiї забезпечує можливість регуляцiї «за збуренням«?

КЗовЗ

Чому при вимкненнi каналу зворотнього зв’язку дiяльнiсть контура бiологiчної регуляцiї стає неможливою?

КП не отримує інфо про величину РП

Як змiнюються частота та амплітуда сумарних ПД нерва, що вiдходить від рефлексогенної зони, при адаптацiї рецепторiв цiєї зони до дії подразника?

Зменш частота і амплітуда

М’язовi веретена: а) як розташованi вiдносно екстрафузальних м’язових волокон; б) яку iнформацiю про м’язи сприймають?

Паралельно. Зміна довжини

В експерименті на різних тваринах досліджували тривалість спинального шоку. У якої з тварин його тривалiсть найбiльша?

Мавпа

У людини при ураженні однієї із структур ЦНС втрачена реакція на раптову дію свiтлових або звукових подразників. а) Як називається втрачена реакція; б) яка структура ЦНС ушкоджена?

Орієнтувальний рефлекс, чотиригорбики

Чи можливе здiйснення рефлекса, якщо у рефлекторнiй дузi збережеться тiльки локальний нервовий центр i вiдсутнiй iнтегральний?

Можливе

При досліджені рефлекторної дуги виключили рецепторну ланку. Якi функцiї будуть порушені?

Сприйняття інфо про подразник, аналіз і кодуваняя інфо

Яка дiлянка мембрани нейрона є першим мiсцем генерацiї ПД?

Мембрана аксонного горбика

У яких м’язах чотириногих ссавцiв найбільше вираженi антигравiтацiйнi мiотатичнi рефлекси?

Розгиначі всього тіла

Якi низхiднi шляхи активують екстензорнi мотонейрони спинного мозку?

Вестибулоспінальні

Якi низхiднi шляхи активують екстензорнi мотонейрони спинного мозку?

Вище середнього мозку

Якi рухові рефлекси притаманнi децереброваним тваринам?

Шийні і лабіринтні позно-тонічні

До латеральної низхiдної системи регуляції рухів належать такі провідні шляхи ЦНС:

Руброспінальний

У людини внаслідок ураження структури ЦНС спостерiгаються астенiя, м’язова дистонiя, порушення рiвноваги. Що саме уражено?

Мозочок

Чому дорівнює порiг деполяризацiї аксонного горбика?

10-15 мV

Від яких з наведених рецепторів надходить iнформацiя до спинного мозку?

Пропріорецептори

Який стан розвивається при перерiзцi стовбура мозку нижче червоних ядер?Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:

Тести (модуль 1)


Тестові завдання з курсу «Статистика»

1. Статистичне спостереження

1.1. Програмно-методологічні питання плану спостереження визначають:

а) місце, час, вид та спосіб спостереження;

б) мету, об’єкт, одиницю та програму спостереження

в) систему контролю даних спостереження.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в.

1.2. Об’єктом статистичного спостереження є:

1) сукупність явищ, що підлягають обстеженню;

2) сукупність елементів, що підлягають обстеженню;

3) первинний елемент, від якого одержують інформацію;

4) первинний елемент, ознаки якого реєструються.

1.3. Одиницею статистичного спостереження є:

1) первинний елемент, ознаки якого реєструються;

2) первинна одиниця сукупності, від якої одержують інформацію;

3) соціально-економічне явище (чи процес), яке вивчається;

4) статистичний реєстр (звіт, анкета, облікова картка).

1.4. Під час перепису земельного фонду всіх регіонів країни об’єктом спостереження є:

а) земельна площа кожного регіону; б) земельна площа країни.

Одиницею сукупності є:

в) земельна площа кожного регіону; г) одиниця земельної площі.

Відповіді: 1) б, в; 2) а, г; 3) б, г; 4) –.

1.5. Під час інвентаризації кредиторської заборгованості клієнтів комерційних банків об’єктом спостереження є:

а) обсяги кредиторської заборгованості; б) комерційні банки.

Одиницею сукупності є:

в) кредити; г) клієнти-позичальники.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.6. При опитуванні мешканців міста з приводу їх ставлення до приватизації житла одиницею спостереження є:

а) всі мешканці міста; б) мешканці неприватизованого житла.

Одиницею сукупності є:

в) житло, що підлягає приватизації; г) житловий фонд міста.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.7. При вибірковому спостереженні середніх шкіл міста щодо якості

харчування учнів у шкільних їдальнях одиницею спостереження є:

а) учень школи; б) школа.

Одиницею сукупності є:

в) учень школи; г) шкільна їдальня.

Відповіді: 1) а, г; 2) б, в; 3) б, г; 4) а, в.

1.8. Цензом в статистиці називають:

а) орган, що здійснює спостереження;

б) особу, що здійснює спостереження;

в) набір кількісних та якісних обмежувальних ознак.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б.

1.9. Програмою спостереження є:

а) перелік робіт, які слід провести;

б) перелік питань, на які слід одержати відповіді;

в) перелік відповідей, одержаних в результаті спостереження.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) б, в.

1.10. Атрибутивними (описовими) ознаками є:

а) вид страхування;

б) ліквідність активів;

в) платоспроможність банків.

Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б, в; 4) а, б, в.

1.11. Атрибутивними (описовими) ознаками є:

а) урожайність соняшника; б) номінальна вартість акції; в) акціонерний

капітал компанії.

Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) а, в; 4) –.

1.12. Кількісними ознаками є:

а) стаж роботи; б) професія.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

1.13. Кількісними ознаками є:

а) товарооборот магазину; б) обігові витрати магазину.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

1.14. Неперервними ознаками є:

а) оцінка знань студентів; б) середній бал оцінок.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

1.15. Неперервними ознаками є:

а) розмір податків; б) кількість платників податків.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

1.16. Дискретними ознаками є:

а) число країн експортерів; б) обсяг експорту товарів та послуг.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

1.17. Дискретними ознаками є:

а) кількість підприємств побутового обслуговування; б) обсяг реалізації побутових послуг населенню.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

1.18. Об’єктивним часом спостереження є:

а) час, до якого відносяться дані спостереження;

б) час, протягом якого здійснюється реєстрація даних.

Критичним моментом є:

в) час, протягом якого здійснюється спостереження;

г) момент часу, станом на який здійснюється реєстрація даних.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.19. Об’єктивний час може бути критичним моментом, якщо він характеризується:

а) періодом, протягом якого здійснюється спостереження;

б) моментом часу, станом на який здійснюється реєстрація даних.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

1.20. Перепис населення України 1989 р. здійснювався станом на 24 годину з 11 на 12 січня і продовжувався з 12.01 по 19.01. Об’єктивним часом є:

а) 24 година з 11 на 12 січня; б) вісім днів.

Термін подання квартального звіту з 1 по 15 квітня. Об’єктивним часом є:

в) 1-15 квітня; г) квартал.

Відповіді: 1) а, г; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г.

1.21. Реєстрація новонароджених здійснюється не пізніше місяця від дня народження. Об’єктивним часом є:

а) день народження; б) місяць.

Суб’єктивним часом є: в) день народження; г) місяць.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.22. Річний звіт про виробничо-фінансову діяльність малого підприємства слід подати не пізніше 10 січня.

Об’єктивним часом є: а) 1.01-10.01; б) рік.

Суб’єктивним часом є: в) 1.01-10.01; г) рік.

Відповіді: 1) а, г; 2) б, в; 3) а, в; 4) б, г.

1.23. Звіт про підсумки сівби ярих культур подається раз на рік не пізніше 5 днів після закінчення сівби.

Суб’єктивним часом є: а) 5 днів; б) день закінчення сівби.

Критичним моментом є: в) 5 днів; г) день закінчення сівби.

Відповіді: 1) а, г; 2) б, г; 3) б, в; 4) а, в.

1.24. Проводиться запис актів громадянського стану.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження:

а) основного масиву; б) суцільне.

За часом реєстрації даних:

в) поточне; г) періодичне.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.25. Проводиться облік військовозобов’язаних осіб.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження:

а) суцільне; б) монографічне.

За часом реєстрації даних:

в) періодичне; г) поточне.

Відповіді: 1) а, г; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г.

1.26. Проводиться опитування постійних слухачів радіопередач „Авто-радіо”.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження: а) вибіркове; б) анкетне.

За часом реєстрації даних: в) одноразове; г) поточне.

Відповіді: 1) а, г; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г.

1.27. Організаційною формою перепису багаторічних плодово-ягідних насаджень є:

а) звітність; б) спеціально організоване спостереження.

Організаційною формою укладання списків платників податків є:

в) реєстр; г) спеціально організоване спостереження.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.28. Організаційною формою обліку відвідувань закладів культури є:

а) звітність; б) спеціально організоване спостереження.

Організаційною формою реєстрації підсумків біржових торгів є:

в) звітність; г) спеціально організоване спостереження.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.29. Помилки реєстрації притаманні спостереженню:

а) суцільному; б) вибірковому.

Помилки репрезентативності притаманні спостереженню:

в) суцільному; г) вибірковому.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, г; 4) а, б, г.

1.30. Помилки реєстрації можуть бути:

а) випадковими, систематичними;

б) логічними та арифметичними.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

1.31. При анкетному опитуванні респондент визначив свій соціальний статус як „учень загальноосвітньої школи”, а в пункті „сімейний стан” зазначив „вдівець”. Допущена помилка:

а) випадкова; б) систематична; в) навмисна; г) ненавмисна.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.32. При опитуванні респондентка визначила свій вік 45 років. Насправді їй виповнилося 46 років. Допущена помилка:

а) випадкова; б) систематична; в) навмисна; г) ненавмисна.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

2. Зведення та групування статистичних даних

2.1. Зведення статистичних даних — це підсумовування:

а) кількості елементів сукупності; б) значень властивих їм ознак.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

2.2. Багатоступеневе розмежування сукупності за атрибутивною ознакою з чітко визначеними вимогами та умовами віднесення елементів до тієї чи іншої групи називають:

а) класифікацією; б) групуванням.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

2.3. Як статистичний стандарт розмежування сукупності на тривалий період часу використовують:

а) класифікації; б) номенклатури; в) групування.

Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) а, б, в; 4) в.

2.4. Розподіл однорідної сукупності за значенням варіюючої ознаки здійснюється за допомогою групування:

1) типологічного; 2) структурного; 3) аналітичного; 4) атрибутивного.

2.5. Розподіл неоднорідної сукупності на якісно однорідні групи здійснюється за допомогою групування:

1) типологічного; 2) структурного; 3) аналітичного; 4) атрибутивного.

2.6. Виявити взаємозв’язок між ознаками можна за допомогою групування:

1) типологічного; 2) структурного; 3) аналітичного; 4) атрибутивного.

2.7. Розподіл приватизованих підприємств регіону характеризується даними:

Форма власності

Приватизовано підприємств через

продаж та викуп

акціонування

разом

Муніципальна

70

130

200

Загальнодержавна

120

80

200

Це групування:

а) типологічне; б) аналітичне; в) просте; г) комбінаційне.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

2.8. Розподіл малих підприємств за тривалістю обороту обігових коштів:

Тривалість обороту, днів

Кількість малих підприємств

Середній прибуток, млн. грн.

36-50

51-65

66-80

7

8

5

5

4,0

3,5

Разом

20

3,3

Це групування:

1) структурне; 2) типологічне; 3) аналітичне; 4) атрибутивне.

2.9. За даними страхової статистики майнового страхування сума застрахованих об’єктів становить:

Вид застрахованого майна

Страхова сума, млрд. грн.

Домашнє майно

БудівліСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика