тести гроші


Акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням займаються: г) кредитні спілки.

б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків; в) знижує облікову ставку;

б) обсяг обов’язкового резерву; 20*0,15=3млн.грн. в) обсяг вільного резрву. 4-3=1млн.грн.

Базова (облікова) ставка процента в Україні визначається:г) центральним банком;

Банківська система створює гроші, видаючи кредити. У результаті грошова маса:в) збільшується на величину більшу від загальної суми депозитів;

Банком вважається: в) фінансовий посередник грошового ринку, який виконує комплекс базових операцій.

Більшість держав світу накопичує золоті запаси. Чи пов’язане таке накопичення золота з функціонуванням грошей? Якщо так, то з якою саме функцією? Золоті запаси продаються центр-ми банками та казначействами на ринках за одну з національних валют, що користується довірою на світовому ринку і розраховується нею по боргах. Функція — світові гроші.

В банк внесено готівкою на депозит 10000 грн. Норма обов’язкового резервування – 25%. Цей депозит може збільшити масу грошей в обороті за рахунок мультиплікатора на:*б) 7500 грн.;

В поповненні маси грошей в обороті беруть участь: г) НБУ, комерційні банки;

В процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк: б) здійснює касове обслуговуння бюджету; г) обслуговує державний борг;

В результаті дії грошово-кредитного мультиплікатора:б) збільшується загальна маса грошей в обороті;

В чому полягає головне завдання діяльності центрального банку:а) забезпечення сталості національних грошей

В чому полягає призначення арбітражної операції: в одержанні спекулятивного доходу від різниці в курсах валюти.

В чому полягає роль держави у творенні грошей:в) держава тільки надає грошам зручної для користувачів форми і певних якісних властивостей відповідно до вимог ринку;

В чому полягає централізоване управління резервами комерційних банків в складі банківської системи: в) в зберіганні всіх резервів комерційних банків на їх коррахунках в центральному банку; г) у встановленні нормативів (лімітів) обов’язкових резервів банків;

В чому полягають переваги вільно конвертованої валюти перед неконвертованою? Конвертована валюта вільно обмінюється на валюту інших країн, за курсом, що формується у встановленому порядку і вільно перевозиться через кордон. Конвертованою валюиа стає завдяки значним зусиллям держави, спрямоване на досягнення товарно-грошової збалансованості, розвитку вільних торгів і валютних ринків, запровадження організаційно правових основ валютного регулювання.

В чому проявляється відмінність між функціями грошей як засобу обігу і як засобу платежу? Засіб обігу — гроші є посередником в обміні товарів та послуг і забезпечує їх обіг. Товари виходять з обігу, а гроші залишаються (використовуються у будь-якій формі). Засіб платежу — гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами екон. відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

В чому проявляється масштаб цін при повноцінних грошах і при неповноціних?

В яких двох функціях гроші найбільш потерпають від інфляції:б) як засіб платежу;г) як засіб нагромадження.

в) грошові знаки, що випущені в оборот урядом в порядку покриття доходом від їх емісії бюджетного дефіциту.

Величина грошово-кредитного мультиплікатора визначається:б) обернено пропорційно нормі обов’язкового резервування;

Виділити основні відмінності кон’юнктурної теорії грошей М.Туган-Барановського від класичної кількісної теорії:б) заперечує прямопропорційну залежність цін від кількості грошей;г) визнає вплив на ціни всіх трьох чинників: маси грошей, швидкості їх обігу, обсягу реалізованих товарів і послуг;

Визначити законні платіжні засоби у грошовій системі держави:3)казначейські білети;4)банківські білети;8)монета;

Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий оборот в Україні:а) банкноти;в) розмінні монети;г) депозитні гроші;

Визначити інструменти грошово-кредитної політики НБУ:1)облікова відсоткова ставка;4)норма обов’язкового резервування депозитів комерційних банків;6)операції на відкритому ринку;10) рефінансування центральним банком комерційних банків.

Визначити органи, що регулюють грошовий оборот:1)центральний банк;2)міністерство фінансів;7)міністерство економіки;

Визначити стратегічні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:3)зростання виробництва в країні;6)підвищення зайнятості населення;8)подолання інфляції;9)стабілізація цін;

Визначити характерні особливості грошової політики в Україні в умовах переходу до ринкової економіки:?1)використовуються кейнсіанські постулати в управлінні “М”;?2)проводиться монетаристська, по М.Фрідмену, антиінфляційна політика;*3)Національний банк України в одні періоди керувався кейнсіанськими “рецептами”, а в інші монетаристськими;4)Уряд та НБУ в своїй монетарній політиці орієнтуються виключно на фіскально-бюджетний механізм;?5)Уряд та НБУ в своїй монетарній політиці орієнтується виключно на грошово-кредитний механізм.6)Державний бюджет не відділено від грошово-кредитного механізму НБУ.

Визначити, з яких секторів складається грошовий оборот:в) грошового обігу та фінансово — кредитного обороту.

Визначити, які гроші перебувають в обороті в Україні у сучасних умовах:б) неповноцінні гроші;

Визначити, які грошові потоки відносяться до потоків “ін’єкцій”:а) оплата експорту; в) інвестиції; г) державні закупки.

Визначити, які задачі ставляться державою перед грошовою системою країни:1)забезпечити економічну незалежність країни; 3)мінімізувати витрати обігу усієї маси грошей; 5)не допускати знецінення грошової одиниці; 7)забезпечення оперативності у розширенні чи скороченні грошової маси в обігу в залежності від потреб економіки;

Визначіть послідовність історичної еволюції форм грошей, поставивши біля кожної з них відповідні номери від першого до останнього:3 куски звичайного металу,1 сіль, 4золоті монети, 5срібні монети, 2перлові намиста, 6розмінні банкноти, 8банківські депозити, 9“електронні гроші”, 7нерозмінні банкноти.

Визначіть, що таке паперові гроші:а) грошові знаки, що виготовлені з паперу

Визначіть, як співвідносяться між собою грошовий оборот і грошовий обіг: б) грошовий обіг це частина грошового обороту, що обслуговує реалізацію матеріальних цінностей та послуг (продуктів та ресурсів);

Визначіть, які з наведених нижче процесів є закономірностями руху кредиту: б) темпи зростання кредиту повинні бути адекватними темпам зростання ВВП; в) обсяги кредитних вкладень і позичених коштів на макрорівні завжди балансуються; д) кредит сприяє переміщенню ресурсів з низькорентабельних у високорентабельні підприємства та галузі.

Визначіть, які з названих положень відносяться до монетаристської теорії М.Фрідмана:1)на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить бюджет;2) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить центральний банк і банківська система;3)механізм управління масою грошей (М) зводиться переважно до підтримання її стабільності: “М” повинно змінюватися, але ці зміні повинні бути обгрунтованими, щоб середній рівень цін непомітно змінювався протягом тривалого часу;4)маса грошей в обігу повинна зростати:а) швидше від зростання ВВП;б) відповідно до росту ВВП;г) відставати від росту ВВП;5)відставання “М” від росту ВВП компенсується:а) зростанням швидкості обігу грошей;б) зменшенням швидкості обігу грошей;в)зростанням цін;г) зниженням цін.

Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:6)пожвавлення ринкової кон’юнктури;8)стримування ринкової кон’юнктури;

Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної політики від ключової до оперативної: а) проміжні цілі; 2 б) стратегічні цілі 1 в) тактичні цілі. 3

Визначте тактичні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:3)прискорення росту грошової маси в обороті;6)стримування (обмеження) росту грошової маси в обороті;7)зростання процентів за кредит;8)зниження процентів за кредит;

Визначте, до якого типу грошових реформ відносяться слідуючі реформи:1)грошова реформа С.Ю.Вітте у 1895-1897рр. у Росії;паралельна, структурна, повна 2)грошова реформа в Україні з 2 вересня 1996р.;повна, неконфіскаційна, деномінацій на 3)грошова реформа в СРСР у 1922-1924рр.;повна, має ознаки всіх типів реформ 4)грошова реформа в СРСР у 1947р.;часткового типу, конфіскаційна 5)грошова деномінація в СРСР з 1.01.1961р.;часткова, деномінацій на 6)емісія 100-рубльових “Павловок” у січні 1991р. в СРСР.формальна, часткова

Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та кейнсіанців у сучасній кількісній теорії грошей. 1)Гроші відіграють важливу роль в економіці; 2)кейнсіанці погодилися з монетаристами в тому, що причиною інфляції є надмірна грошова маса, а основним шляхом подолання інфляції є жорстке регулювання грошової маси; 3)для кейнсіанців % ставки були важливим фактором розвитку економіки і монетаристи в своїх рекомендаціях почали використовувати %-ну політику.

Визначте, які з наведених нижче назв кредиту характеризують його форму, а які – вид кредиту: а) грошовий;Ф б) державний;В в) міжгосподарський;В г) товарний;Ф д) банківський;В е) міжнародний;В є) виробничий;В ж) споживчий.В

г) електронні гроші.

Грошова база – це: б) готівка поза банківською системою, в касах банків, та резерви комерційного банку на коррахунках в НБУ;

Грошова база включає в себе:г) вся готівка (поза банками і в касах банків) та кошти на коррахунках комерційних банків в НБУ.

Грошова маса за агрегатом М3 збільшується кожний раз, коли комерційні банки: г) вилучають частину вкладів у центральному банку.

Грошова реформа –це:1)часткова перебудова грошової системи держави; 2)повна перебудова грошової системи держави;

Грошова система – це:3)форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством;

Грошовий ринок – це:а) ринок, де продаються і купуються гроші ;б) ринок, де продаються і купуються цінні папери;г) фінансовий ринок.

Грошово-кредитна політика це в) сукупність заходів монетарної влади, спрямованих на регулювання пропозиції грошей.

Дайте визначення банківської системи.Банківська система — це не сукупність окремих банків, а свідомо побудована на законодавчій основі їх єдність з чітким визначенням місця, субординації та взаємозв’язків окремих їх елементів та ланок.

Дайте визначення валютного ринку. Назвіть основні види валютних ринків: -за його інфраструктурою;() -за масштабами і характером правового регулювання;(національний, міжнародний, світовий) -за характером операцій.(ринок конверсійних операцій, ринок депозитно-кредитних операцій, біржовий, позабіржовий). Валютний ринок — це сектоор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар як валюта.

Дайте визначення валютної системи та назвіть її основні елементи. Валютна система — це організаційно правова форма реалізації валютних відносин в межах певного економічного простору (ці межі збігаються з валютними ринками). Валютна система складається з національної , міжнародної, світової валютної системи. Елементи нац. вал. системи: національна валюта, режим конвертованості національної валюти, режим курсу національної валюти, режим використання інозем. Валюти на внутрішньому ринку, режим золото-валютних резервів, режим валютних обмежень, режим внутрішнього валютного ринку і ринку золота, регламентація міжнародних розрахунків та кредитних відносин, національні органи валютного регулювання.

Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот? Касові операції полягають у купівлі валюти на умовах поставки її не пізніше 2-го робочого дня з дня укладання угоди за курсом узгодженим і момент її підписання. Операції спот — поставка валюти на 2-ий робочий день.

Дайте визначення кредитної системи. Кредитна система — сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

Дайте визначення крос-курсу:-курс двох валют, встановлений за курсами цих валют до третьої валюти.

Дайте визначення строкових операцій. Які з названих дій банку є строковими валютними операціями: Строкові валютні операції полягають у купівлі -продажу валютних цінностей з відстрочкою поставки їх на термін, що перевищує два робочі дні. -купівля форвардного контракту: -купівля ф’ючерного контракту; -продаж опціону.

Дайте визначення, що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін:1)підвищують;

Деномінація грошових знаків – це:4)обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;

Державний кредит – це:б) коли держава виступає позичальником;

Для чого на практиці використовується валютний курс? 1)Для обміну однієї валюти на іншу для забезпечення міжнародних розрахунків;2)Порівняння цін світових і національних ринків; 3)Періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм та банків.

До складових грошової бази відносяться:б) готівка в касах банків;в) резерви на коррахунках комерційних банків у центральному банку;г) готівкові гроші, що знаходяться в обігу поза банками;

До яких наслідків призведе систематична купівля центральним банком державних цінних паперів на первинному ринку: в) до послаблення банківської системи і ролі банків у кредитуванні економіки; г) до посилення інфляції.

Емісійним банком вважається банк, якому належить монопольне право емісії:б) банкнот

З допомогою кредиту перерозподіляються:а) вартість у всіх її формах;

З якою якісною властивістю грошей пов’язано витіснення з обороту гіршими грошима кращих (“Закон Грешема”):в) однорідність.

За укрупненими обєктами кредитування банкiвський кредит класифiкується на: в) в основний капiтал, в оборотний капiтал, на споживчi потреби;

За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків? 1)прийняття грошових вкладів від клієнтів; 2)Надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів; 3)Здійснення розрахунків між клієнтами.

За яких умов банкноти центрального банку (кредитні гроші) можуть перетворитися в паперові гроші:в) якщо емісія банкнот використовується переважно для покриття бюджетного дефіциту;г) якщо надані комерційними банками кредити в широких масштабах своєчасно не повертаються позичальниками.

Залучені ресурси комерційного банку становлять 20,0 млн. грн., норма обов’язкового резерву – 15%. На коррахунку в НБУ станом на 1 червня банк має 3,5 млн.грн. і в касах готівкою – 0,5 млн. грн. Виходячи з цих даних визначіть станом на 1 червня: а) загальний обсяг резерву банку; 3,5+0,5 =4млн.грн.

Запишіть формулу коефіцієнта Маршала і визначте що він характеризує. «Кембріджзьке рівняння» — Md = К*Р*У, де Md — попит на гроші (касові залишки), К — коеф., що виражає частину річного доходу, яку суб’єкти зберігають у ліквідній формі (коеф. Маршала), Р — середній рівень цін, У — обсяг виробництва у натуральній вазі

Знайдіть правильну відповідь на питання, що таке кредитні гроші:*б) будь-які неповноцінні гроші, які мають стабільну вартість, що базується на довірі до емітента;

Зробіть класифікацію валютних операцій за такими ознаками: -терміном здійснення платежу; касові, або операції з негайною поставкою; строкові -за механізмом здійснення операції; операції спот, форвардні, ф’ючерсні, опціонні -за цільовим призначенням операції; операції з метою одержання валюти, з метою страхування валютних ризиків, спекулятивні операції. -за формою платежу; безготівкові, готівкові -за масштабами операцій. Оптові, роздрібні.

Інвестиційні фінансово-кредитні установи організують участь в інвестиційному процесі шляхом : а) вкладання коштів в акції, облігації підприємств г) надання короткострокових кредитів підприємствам .

Інфляція – це:5)знецінення паперових грошей;

Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку – це:б) переміщення коштів від їх власників до споживачів через фінансових посередників;

Канали прямого фінансування на грошовому ринку – це:в) переміщення коштів безпосередньо від їх власників до споживачів.

Комерційний кредит надається: а) одними підприємством іншому у товарній формі;

Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна девальвація національної валюти і чому? Експортерам, бо це дозволяє купити їм на внутрішньому ринку товари за національну валюту і продати товари на зовнішньому ринку за іноземну валюту за цінами нижчими ніж середньо світові.

Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна ревальвація національної валюти і чому? Імпортерам, оскільки вони для своїх платежів за кордоном купуватимуть іноземни валюту за нижчими цінами.

Кредит – це: г) економічні відносини, що виникають у зв’язку з перерозподілом вільних коштів на засадах овернення, платності і добровільності.

Мiжгосподарський кредит включає: б) комерцiйний пiд вексель, товарний без оформлення векселем, дебiторсько-кредиторську заборгованiсть, лiзинговий, тимчасову фiнансову допомогу;

Маржа — це:б) перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;

Маштаб цін при неповноцінних грошах між вартістю товару, яку потрібно виміряти і грошовою ціною як результатом такого вимірювання немає золота. Відпала потреба у ваговій кількості золота, що прийнято за грошову одиницю і слугує маштабом цін. Усі держави перестали фіксувати золотий вміст грошових одиниць. Створюється враження, що грошова одиниця безпосередньо вимірює вартість товару і що функція міри вартості зводиться до технічного обчислення, до забезпечення практики ціноутворення рахунковою одиницею. В умовах обігу справжних грошей ціна формується внаслідок подвійного їх функціонування — як втілення загальної праці для вираження вартості конкретних товарів і як маштаб цін для визначення самої валової кількості грошового металу. Маштаб цін як валова кількість благородного металу, прийнятого за грошову одиницю, є складовою функції міри вартості, доповнює її призначення виражати вартість товарів. Його неможна не протиставляти мірі вартості, вважаючи їх двома різними функціями, ні ототожнювати з ними міру вартості, зводячи тільки до рахункових грошей.

На яких постулатах базується класична кількісна теорія? 1) М*V -маса наявних грошей в обороті протягом певного періоду на кількість;2)Р*Q — рівень цін на кількість виробленого і реалізованого товару;

На які 3 групи розділяються чинники, які визначають стан кон’юнктури валютного ринку? Курсоутворюючі, регулюючі, чинники кризового стану.

На які підвиди класифікується банківський кредит в залежності від:а) строків позички; короткостроковий ,середньостроковий, довгостроковий б) методу кредитування; одноразові, перманентні, гарантійний в) забезпеченості позички. Забезпечений, нещабезпечений.

Надання Національним банком України кредитів комерційним банкам:а) збільшує масу грошей в обігу;

Назвати методи стабілізації валюти у випадках: 1)обмін в СРСР у 1922-23рр. 1 руб. новими знаками на 1 млн.руб. старими; нуліфікація 2)обмін в Україні з 2 вересня 1996р. 1 гривні на 100000 купоно-карбованців;нуліфікація або деномінація 3)обмін у Німеччині в 1924р. 1 нової рейхсмарки на 1 трлн. старих марок;нуліфікаційна конфіскація 4)обмін у 1944р. у Греції 1 нової драхми на 50 млрд. старих драхм;нуліфікація 5)встановлення в СРСР з 1.01.1961р. золотого вмісту 1 руб. 0,987412 г щ.з. замість 0,222169 г щ.з. при обміні 1 нового рубля зразка 1961р. на 10 руб. зразка 1947р.; ревальвація 6)підвищення у 1973р. золотого вмісту і офіційного курсу марки ФРН у березні на 3%, а в червні – ще на 5,5%; ревальвація 7)зниження валютного курсу одного ЕВРО з 1,23 дол. на 1 січня 1999р. до 0,85 дол. на 1 жовтня 2000р. девальвація

Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни: -трансакційне; -інтервенційне.

Назвіть 3 структурні елементи кредитної системи.1)Кредитор; 2)позичальник; 3)позичена вартість.

Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992-1994рр.1)Укр-на дістала у спадок від СРСР високозатратну, неефективну, високомонополізовану економіку; 2)«Інфляційний навіс» у вигляді вкладів населення в банках, який обвалився через дефіцит товарів (ВВП);3)Укр-на не розробила чіткої програми трансформації економіки; 4)Надто ліберальна монетарна політика уряду та ЦБУ.

Назвіть головний критерій, який лежить в основі поділу фінансових посередників на банки і на небанківські фінансово-кредитні установи: в) банки мають можливість збільшувати пропозицію грошей через грошово-кредитний мультиплікатор, а небанківські установи такої можливості не мають.

Назвіть дві основні задачі, які ставили Уряд та НБУ при проведенні грошової реформи в 1996р. створити національні гроші та грошову систему як атрибут самостійності і механізм забезпечення незалежності укр. Держави; забезпечити стабільність національних грошей на рівні, достатнього для стимулювання економічного та соц-го розвитку країни, формування нового механізму підтримання сталості грошей та регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової економіки.

Назвіть інститути, визначальною рисою яких є акумулювання і постачання довгострокових капіталів на фінансовому ринку: б) пенсійні банки д) страхові компанії

Назвіть основні (не менше 3-х) чинники, які впливають на динаміку ставки позичкового процента. Норма прибутку, міжнародні чинники, маштаб виробництва, темпи інфляції, співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом.

Назвіть основні види валютних курсів (не менше 3-х). 1)фіксований відлносно однієї валюти або кошика валют; 2)гнучкий валютний курс — керований плаваючий, незалежно (вільно) плаваючий курс, обмежено гнучкий

Назвіть основні групи суб’єктів валютного ринку. Суб’єкти валютного ринку — будь-які економічні агенти (юрид., фіз. особи, резиденти та нериз-ти) та посередники, які зводять покупців і продавців. За характером виконання операцій і ступенем ризикку суб’єкти поділяються на:1) підприємці, які купують — продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності; 2)Інвестори, які вкладають свій капітал у валютні цінності з метою подальшого повернення коштів з процентами; 3)Спекулянти, які постійно купують-продають валюту задля одержання доходу від курсової різниці; 4)Хедери — здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливого валютного курсу; 5)Посередники.

Назвіть основні методи регулювання центральним банком валютного курсу.1)Валютна інтервенція — ЦБ купує ін. валюту коли її пропозиція надмірна і курс низький, і продає, коли курс ін. валюти високий. 2)Дисконтна політика — підвищуючи дисконтну ставку у періоди погіршення платіжного балансу, ЦБ стимулює приплив капіталів з країн, де диск. Ставка нища. 3)Девальвація — зниження валюттного курсу з метою стимулювання експорту та зниження імпорту (валютний демпінг). 4)Ревальвація.

Назвіть основні напрямки валютного регулювання, що застосовувалися в Україні в перехідний період.Обмеження у валютній політиці: обов’язковий продаж виручки у валюті, заборона надавати платниками- резидентами комерційного кредиту контрагентам — неризидентам, заборона спекулятивних валютних операцій, забороняється вивозити валютні кошти юридичних осіб без дозволу НБУ та фізичним особам понад встановлену норму, контроль за прямими інвестиціями направлений на їх збалансування, жорстка фіксація валютного курсу національної валюти.

Назвіть основні ознаки кредитних відносин, які відрізняють їх від інших видів економічних відносин (не менше 4-х). 1)Суб’єкти КВ повинні бути еконоомічно самостійними; 2) КВ є добровільними і рівноправними; 3)КВ не змінюють власника переданик в борг цінностей;4)КВ є вартісним, нееквівалентним, зворотними і платними.; 5)На мікрорівні КВ є перервними, а на макро — безперервними.

Назвіть основні типи грошових систем, які відомі з економічної історії, в послідовності їх історичного розвитку.

Назвіть основні функції валютного ринку (не менше 4-х). Функції валютного ринку: 1)забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави; 2)Створення суб’єктам валюттних відносин передумов для здійснення міжнародних платежів за поточними і капітальними розрахунками та сприяння розвитку зовнішньої торгівлі; 3)Забезпечення прибутку учасникам валютних відносин; 4)Формування і управління попитом і пропозицією валюти і регулювання валютного курсу; 5)Страхування валютних ризиків.

Назвіть п’ять етапів руху кредиту. 1)Формування вільної вартості;2)Розміщення вільної вартості в позичкі;3)Використання позиченої вартості на потреби позичальника;4)Вивільнення позиченої вартості з обороту позичальника;5)Повернення позиченої вартості кредитору і сплата %.

Назвіть п’ять принципів кредитування. 1)Цільове призначення;2)Строковість передачі коштів кредитором позичальнику;3)Повернення позичених коштів кредиторові в повному обсязі;4)Забезпеченість позики;5)Платність користування позиченими коштами.

Назвіть переваги банківського кредиту перед комерційним. Ширша сфера використання, передача вартості відбувається не між двома суб’єктами, а більшим числом, дає можливість вибирати постачальника товарів, не обмежується за напрямками кредитування, не обмежується вільними грошовими коштами, адже завдяки йому створюються додаткові гроші в обігу, під час спаду виробництва та економ. кризи попит на банківський кредит для сплати боргів зростає, надається не тільки на короткий строк.

Назвіть переваги комерційного кредиту перед банківським. Більш простий у оформленні, швидше, дешевше, не потрібно шукати постачальника, кредитор і постачальник співпадають.

Назвіть сучасні форми кредитних грошей, які зустрічаються у світовій практиці, і вкажіть, яка з них користується найбільшою довірою і яка – найменшою.Депозитні, Квазігроші — векселі, чеки, довгострокові депозити.

Назвіть три типи плаваючих валютних курсів. Керований плаваючий, незалежно (вільно) плаваючий, обмежено гнучкий.

Назвіть функції, які виконує банківська система: а) емісійна; г) трансформаційна; д) стабілізація діяльності банків;

Назвіть функції, які виконує позичковий процент. Позичковий процент виконує функцію розподілу прибутку та збереження позичкового капіталу.

Назвіть шість якісних властивостей грошей.1) економічність — мінімальні витрати на виготовлення грошей і забезпечення ними потреб обороту;2)довгостроковість використання;3)однорідність — екземпляри грошей є взаємозамінними;4)подільність — легкодільні на будь-які частини;5)портативність — легко носити, зручно користуватись;6)стабільність вартості — полягає в постійності рівня їх купівельної спроможності.

Назвіть, які функції виконує сучасний кредит (не менше 3-х): б) перерозподільчу; в) емісійну; д) контрольно-стимулюючу; ж) капіталізації вільних грошових доходів.

Необхідність в кредиті викликають коливання:б) потреби в коштах і джерелах їх формування;

Необхідність в кредиті викликана: в) наявністю товарно-грошових відносин, роботою підприємств на засадах комерційного та господарського розрахунку, наявністю коливань потреби у коштах та джерелах їх формування;

Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:а) обмеження грошової маси; г) підвищення ліквідності банків;

Облікова ставка процента – це:б) це процентна ставка, по якій НБУ надає кредити комерційним банкам;

Під впливом яких чинників курс гривні до долара США може підвищуватися порявняно з паритетом купівельної спроможності валют? Це сума товарів і послуг за їх цінами, які можна придбати за національну грошову одиницю.

Поточна каса – це: д) запас грошей, сформований під впливом трансакційного мотиву.

Потреби юридичних осіб в кредиті викликаються такими коливаннями потреби в оборотних коштах: в) сезонними та постійними.

Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується.

Поясніть, що таке критична точка в інфляційному процесі.Критична точка інфляційного процесу — дрібні купюри втрачають вартість і зовсім перестають існувати, а великих невистачає. Настає криза неплатежів.

Право монопольної емісії банкнот належить: 4)центральним банкам;

При гіперінфляції рівень монетизації економіки = М(за М3)/ВВП. Відбувається демонетизація економіки, широкого розмаху набуває бартер, знижується ліквідність економічних суб’єктів та банків.

При збільшенні норми обов’язкового резервування пропозиція грошей:б) зменшується;

Пропозиція грошей на макрорівні дорівнює: б) агрегату М1; в) загальній масі грошей в обороті;

Рівновага на грошовому ринку наступає, коли:в) попит дорівнює пропозиції;

Розмістіть вказані нижче банківські активи в порядку зниження їх ліквідності: а) позички у виробничу сферу; 5 б) державні цінні папери 3 в) кошти в центральному банку 2 г) гроші в касі 1 д) корпоративні цінні папери 4 ж) будівлі, споруди. 6

Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку історичної еволюції монетаризму:1)номіналістична теорія грошей; 2)кейнсіанско-неокласичний синтез;5 3)класична кількісна теорія грошей;1 4)неокласична (монетаризм);2 5)неокейнсіанський напрямок;4 6)кейнсіанська версія.3

Сеньйораж – це:5)дохід, що його одержує емітент платіжних засобів (грошей);

Спеціалізованими банками є фінансові установи, які: б) діяльність яких зконцентрована на певних сферах економіки чи на певних видах операцій;

Споживчий кредит надається: г) населенню на задоволення будь-яких його споживчих потреб.

Строкові вклади і депозити входять до складу таких грошових агрегатів:в) М2;

Сутність кредитної системи може бути виражена як: в) сукупність кредитних відносин,. форм методів кредитування і кредитних установ

Товарний кредит погашається: в) товарами або грошима.

Укажіть, який з наведених нижче фінансових інструментів є законним засобом платежу в Україні:б) банківські білети центрального банку;

Укажіть, яку функцію виконують гроші у таких випадках:а) при купівлі автомобіля в магазині за готівку(засіб обігу);б) при визначенні тарифів на електроенергію;(міра вартості)в) при розміщенні грошей на строковому банківському депозиті (засіб нагромадження);г) при купівлі телевізора з відстрочкою платежу (міра вартості);д) при сплаті податку з прибутку( засіб платежу).

Укрупненими об`єктами банківського кредитування є: б) потреба в основному і оборотному капіталі та споживчі потреби;

Хто встановлює розмір процентної ставки за кредити комерційних банків:б) комерційні банки;

Ціна грошей на грошовому ринку – це:а) плата, яку сплачує позичальник за користування грошима;

Через який конкретний “передатний” механізм здійснюється вплив грошей на економіку у твердженнях:1)Кейнсіанців:а) процентна ставка;д) інвестиції; 2)Монетаристів:а) ціна товару;г) емісія грошей;

Чи впливає інфляція в країні на курс її ваолюти? Якщо “ні” – то чому.? Якщо “так”, то як, в якому напрямку впливає? Інфляція впливає на валютний курс так: чим вищі темпи інфляції в країні, тим нижчій курс її валюти, якщо не протидіють інші фактори.

Чи впливає ревальвація гривні на інфляцію в країні? Якщо “так”, то як впливає? Так впливає (обернено)

Чим відрізняється валютний курс від паритета купівельної спроможності відповідних валют: -паритет є економічною основою, навколо якої коливається валютний курс.

Чим відрізняється кредит від грошей: б) різний склад суб’єктів грошових і кредитних відносин; г) різний характер руху вартості; д) різне суспільне призначення грошей і кредиту.

Чим відрізняється ціна валюти на ринку депозитно-кредитних операцій від ціни на ринку конверсійних операцій: -видом ціни: на першому ціною валюти є процент, на другому – валютний курс;

Чим гроші як капітал відрізняються від грошей як грошей? Гроші як гроші використовуються для реалізації споживчої вартості, їх цільове призначення обмежується посередництвом в обміні. Гроші витрачаються на особисте споживання, так як забезпечують купівлю товарів та послуг. Вартість формується безпосередньо в обігу, де гроші обмінюються на реальні блага, а вартість набуває форми купівельної спроможності. Гроші як капітал використовується для забезпечення зростання наявної вартості. Для цього виготовлену вартість потрібнол реалізувати, нагромадити та використати так, щоб її не тільки зберегти, а й збільшити. Функціонуючи як капітал, гроші продовжують виконувати свої традиційні функції: міри вартості і засобу обігу, які разом констатують явище грошей. Тому відмінність між грошима як грошима і грошима як капіталу досить умовні і визначаються економічними суб’єктами.

Чим повноцінні гроші відрізняються від неповноцінних? Чи мають неповноцінні гроші вартість?Повноцінні гроші мають внутрішню реальну вартість адекватну вартості товару, який виконує функції грошей, чи вартості матеріалу з якого гроші були виготовлені. Неповноцінні гроші набувають вартості в обігу. Вона може відхилятися від вартості того матеріалу, з якого вони виготовлені. Це знаки вартості, вони мають споживчу вартість і не мають субстанціональної вартості.

Чим принципово відрізняється сучасна (Ямайська) світова валютна система від попередньої (Бреттон-вудської): -перша базувалась на золотодевізному стандарті, коли банкноти США як резервна валюта обмінювались на золото, а друга на девізному стандарті, за якого долари США перестали обмінюватися на золото.

Чим споживча вартість грошей відрізняється від споживчої вартості звичайних товарів? Гроші мають не конкретну, а загальну споживчу вартість, тобто здатні задовольняти будь-яку потребу людини. Споживча вартість певного товару здатна задовольнити лише якусь одну потребу, задля якої було створено цей товар.

чому виникли гроші?в) завдяки стихійному виділенню з всієї маси товарів, що обмінювалися на ринку, одного, який став виконувати специфічну роль засобу обміну;

Чому сільськогосподарські підприємства відчувають дуже велику потребу в кредитуванні: в) тому, що мають надзвичайно великі коливання потреби в оборотному капіталі.

Що є об’єктом купівлі-продажу на валютному ринку? Об’єктом купівлі-продажу є валютні цінності, іноземні для резидентів, національні для нерезидентів, тобто об’єктом є національні і іноземні валютні цінності.

Що є об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку:в) гроші як гроші і як капітал;

Що є спільного між депозитними і електронними грішми:а) відсутність внутрішньої субстанціональної вартості;б) здійснюють оборот тільки внутрі банківської системи;

Що означає активний платіжний баланс?

Що спільного в діяльності небанківських фінансово-кредитних установ:а) акумулювання довгострокових коштів б) забезпечення посередництва в інвестиційному процесі

Що таке банкнота? Які види банкнот Ви знаєте? Банкнота є простим векселем емісійного банку або банкнота емітується ЦБ і є простим зобов’язанням ЦБ. Існує розмінна банкнота та нерозмінна. Характерні ознаки розмінної банкноти: випускається банколм замість комерційного векселя; обов’язково обмінюється на золото за першою вимогою; подвійне забезпечення: золоте (золотий запас банку ) і товарне (комерційними векселями, що перебувають у портфелі банку). Головна ознака і перевага розмінної банкноти — навіть на покриття витрат держави вона випускається не безпосередньо і безповортно, а через кредитування під боргові зобов’язання казначейства.

Що таке грошово-кредитна політика?3)система заходів у грошово-кредитній сфері, спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

Що таке рівноважна ставка процента: в) ставка процента, яка складається на ринку за умови, що пропозиція грошей співпадає з попитом на гроші.

Як визначається коефіцієнт Маршала:в) як відношення загальної маси грошей до обсягу ВНП.

Як визначається рівень монетизації економіки:а) як відношення грошової маси на кінець року до валового внутрішнього продукту за відповідний рік;

Як впливає дефіцит платіжного балансу на динаміку валютного курсу національної валюти:-сприяє зниженню курсу.

Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість грошей і рівень товарних цін:1)ріст кількості грошей веде до:б) росту цін;в) зменшення вартості грошей;2)зменшення кількості грошей спричиняє:б) зниження цін;г) збільшення вартості грошей.

Як впливає зниження облікової ставки центрального банку на грошову масу:5)стимулює зростання грошової маси в обороті;7)стимулює зростання банківського кредитування економіки.

Як впливає підвищення рівня процентної ставки на загальну масу грошей в обігу:б) маса грошей зменшиться;

Як впливає стан платіжного балансу на кон’юнктуру валютного ринку: -валютні надходження збільшують пропорцію валюти; -позитивне сальдо платіжного балансу збільшує пропозицію валюти; -від’ємне сальдо збільшує попит на валюту; -валютні платежі збільшують попит на валюту.

Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:а) збільшення маси грошей; з>ся б) зменшення маси грошей;з<ся в) зменшення значення грошового мультиплікатору. з<ся

Як вплинуть на обсяги виробництва ВВП наступні заходи грошово-кредитної політики центрального банку: а) зниження обсягів кредитування комерційних банків; з<ся б) збільшення ресурсів, що залишаються в розпорядженні комерційних банків; з>ся в) зниження ставки облікового проценту; з>ся г) продаж цінних паперів комерційним банкам. з<ся

Як можна стерилізувати надлишок грошей, що надійшов в оборот внаслідок валютної інтервенції: -збільшити продаж цінних паперів на вторинному ринку на відповідну суму.

Як називається зниження курсу національної валюти: -девальвація;

Як обсяг надлишкових резервів, що є у розпоряджені комерційних банків, впливає на їх здатність розширювати пропозицію грошей: б) чим більше надлишкових резервів тим більше потенціал банківської системи;

Як співвідносяться між собою ринок грошей і грошовий ринок:б) ринок грошей є складовою частиною грошового ринку;

Яка з наведених ознак не є характерною для небанківських фінансово-кредитних установ: г) обов«язкові резерви у центральному банку.

Яке з наведених визначень найбільш повно і точно виражає сутність грошей:г) гроші – це загальний еквівалент;

Яке з начедених визначень грошового обороту найбільш повно розкриває його економічний зміст:б) це безперервний рух грошей в процесі суспільного відтворення;

Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії грошей?1)обгрунтував роль грошей у ринковій економіці;2)змістив центр аналізу ролі ціни з довготривалого періоду на короткй період з тим, щоб “прив’язати” гроші до економічного циклу;4)вплив грошей на реальну економіку здійснюється перш за все через процент;5)доповнив мотиви кембріджської версії формування касових залишків “спекулятивним” мотивом;6)встановив зв’язок грошової маси з нормою процента;7)обгрунтував зв’язок між процентом та інвестиціями;8)відкрив новий механізм зв’язку між грошима і виробництвом;9)відмовився від класичних постулатів кількісної теорії, у Кейнса зникло “М” , яке прямо можна змінювати.

Який небанківський інститут кредитної системи спеціалізується на кредитуванні продажу споживчих товарів: б) фінансова компанія

Який статус центрального банку вважається найбільш доцільним у світовій практиці:г) незалежність від органів виконавчої влади і підзвітність парламенту.

Які гроші належать до неповноцінних:а) готівкові гроші;в) депозитні гроші;

Які грошові відносини в країні можна назвати валютними: -відносини між продавцями і покупцями іноземної валюти; -валютні платежі імпортера іноземному експортеру за куплені товари чи послуги;

Які грошові потоки відносяться до потоків “втрат”:а) оплата імпорту; б) заощадження сімейних господарств; в) чисті податки;

Які дві функції грошей історично зформувалися першими:г) міра вартості і засіб обігу.

Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового проценту: а) зниження ефективності виробництва; г) погіршення ліквідності банків;

Які елементи включає грошова система у державі?1)назва грошової одиниці;4)масштаб цін;5)валютний курс;8)законні платіжні засоби;9)організація платіжного обороту;12)органи, що регулюють грошовий обіг;

Які з вказаних нижче ринків відносяться до ринку грошей, а які – до ринку капіталів:а) ринок короткострокових цінних паперів; (РК) б) ринок довгострокових цінних паперів;(РК) в) валютний ринок;(РГ) г) ринок середньо- та довгострокових банківських крдитів;(РК) д) ринок короткострокових фінансових активів;(РГ) є) ринок короткострокових банківських кредитів.(РГ)

Які з наведених цінностей є валютними цінностями: 1)вексель нерезидента, виписаний в німецьких марках, який є в розпорядженні українського підприємця; 3)банкноти США в розпорядженні резидента; 5)банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, куплені в одному з обмінних пунктів Києва.

Які з наведених чинників відіграли вирішальну роль у демонетизації золота:в) велика дорожнеча обігу грошей; г) недостатні запаси золота в природі;д) непіддатливість золотомонетного обігу до регулюючого впливу держави;

Які з наведених чинників впливають на рівень проценту по банківських позичках:б) рівень рентабельності позичальника;г) строк кредиту;д) рівень кредитного ризику;е) рівень попиту на позички на ринку.

Які з нижче наведених цілей відносяться до тактичних цілей: а) збільшення маси грошей в обігу б) зниження ставки облікового проценту

Які з нижченаведенних операцій комерційного банку відносяться до пасивних, а які до активних операцій: а) емісія акцій;П б) розміщення акумульованих вкладів;А в) купівля векселів; А г) отримання кредитів у центральному банку; П д) відкриття поточного рахунку; П е) надання споживного кредиту. А

Які зі слідуючих процесів пов’язані причинно-наслідковими зв’язками?а) зростання дефіциту державного бюджету і збільшення обсягу грошової маси;

Які кошти відносяться до залучених, а які до позичених: а) строковий вклад компанії;З б) кошти, отримані в іншому комерційному банку; П в) кошти, отримані в наслідок емісії облігацій; З г) кошти для поточного рахунку; З д) кошти, позичені в центрального банку. П

Які ланки кредитної системи приймають участь у створенні грошей:б) центральні банки;в) комерційні банки.

Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів зформулювали представники “кембріджської школи”? попереднє пит.

Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів сформулювали представники «кебріджської школи»: Два мотиви попиту на гроші: 1)трансакційний мотив (щоб щось купити, для поточного споживання, це поточні каси. Залежить від доходу); 2)застережливий мотив.Цей компонент грошового попиту пропорційний номінальним доходам (провсяк випадок, який виходить за межі нормального функціонування).

Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992-1994рр.:3)скорочення виробництва ВВП;4)збільшення бюджетного дефіциту;6)зниження реальних доходів населення;

Які операції банків вважаються базовими: б) надання позичок клієнтам; г) прийом депозитів; д) здійснення міжгосподарських розрахунків.

Які причинно-наслідкові зв’язки притаманні рівнянню обміну І.Фішера: 2)рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно швидкості грошей в обігу;3)рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно масі грошей в обігу;6)рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно обсягу проданих товарів.Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика