тести до іспиту


ПИТАННЯ ДО ТЕСТІВ ДЛЯ ІСПИТУ З ПРЕДМЕТУ „ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО”

1. Якщо більший гарантійний строк не встановлено договором, або законом, мінімальний гарантійний строк на об’єкт будівництва, що встановлений цивільним кодексом становить?

2. Форма договору побутового підряду?

3. За договором підряду на проектні та пошукові роботи, до обов’язків підрядника не відносяться?

4. За ЦК України існують такі види кошторису?

5. До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором будівельного підряду, застосовується позовна давність в?

6. Якщо інше не встановлено договором, обов’язок страхувати об’єкт будівництва покладається на?

7. До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в?

8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об‘єкта будівництва до його прийняття замовником несе?

9. Не є предметом договору будівельного підряду?

10. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла?

11. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, визначається нею самою, якщо вона досягла?

12. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він?

13. На усиновлення дитини одним із подружжя потрібна?

14. Усиновлення вважається здійсненим з моменту?

15. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на?

16. Згідно Сімейного кодексу України опіка встановлюється над дитиною?

17. Згідно Сімейного кодексу України піклування встановлюється над дитиною?

18. Зміст права власності?

19. Поняття права власності?

19. Суб‘єктами права власності на землю є?

20. Право власності особи на земельну ділянку може бути припинене?

21. Реквізиція — це?

22. Особа яка виявила скарб, що є пам‘яткою історії та культури має право на одержання від держави винагороди у розмірі?

23. Особа, яка добросовісно заволоділа чужим нерухомим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти ним, набуває право власності на нього?

24. Віндикаційний позов це?

25. Негаторний позов це?

26. Знахідка це?

27. Безхазяйне майно це?

28. Виробництво це?

29. Скарб це?

30. Конфіскація це?

31. Право комунальної власності це?

32. Право колективної власності це?

33. Право приватної власності це?

34. Право державної власності це?

35. Право спільної власності це?

36. Право спільної часткової власності це?

37. Право спільної сумісної власності це?

38. Повна дієздатність фізичної особи настає з?

39. Цивільна правоздатність це?

40. Правоздатність у громадян виникає?

41. Обмеженим в дієздатності може бути громадянин?

42. Чи допускається за загальним правилом обмеження правоздатності громадян в цивільному законодавстві?

43. Частково дієздатними визнаються особи у віці?

44. Неповною дієздатністю наділені особи?

45. Яка фізична особа має право на здійснення підприємницької діяльності?

46. Над якими фізичними особами може бути встановлена опіка?

47. Піклування припиняється у разі?

48. Для визнання громадянина безвісно відсутнім необхідна відсутність відомостей про нього за місцем його постійного проживання протягом?

49. Для оголошення громадянина померлим необхідний строк?

50. Що необхідно мати, щоб стати суб’єктом цивільних правовідносин?

51. Піклування встановлюється органом?

52. Піклувальником не може бути особа?

53. Деліктоздатність це?

54. Договором визнається?

55. Оферта це?

56. Акцепт це?

57. Договір про приєднання це?

58. Цесія це?

59. Іпотека це?

60. Штрафом є неустойка?

61. В Україні шлюбний вік встановлений?

62. В який строк повинен бути зареєстрований шлюб після подання заяви про реєстрацію шлюбу на загальних підставах?

63. Який правовий режим майна, що було придбано подружжям, під час спільного проживання?

64. Які відносини між подружжям можуть бути врегульовані шлюбним договором?

65. Шлюбний договір укладається у?

66. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання судом визначається наступним чином?

67. Зарученими вважаються особи які?

68. Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу?

69. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім‘єю, але не перебувають у шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними за умови, що вони прожили разом?

70. Що, не є об‘єктом цивільних правовідносин?

71. Що вважається об’єктом цивільних прав?

72.Споживною є річ, яка?

73. Не є валютними цінностями?

74. До цінних паперів не належить?

75. Строком в цивільному праві є?

76. Позовна давність це?

77. Загальний строк позовної давності становить?

78. Перебіг строку за цивільним законодавством починається?

79. Вимоги до довіреності, що видається юридичною особою?

80. Який максимальний строк довіреності?

81. Удаваний правочин це правочин?

82. Довіреності не бувають?

83. Довіреність видається на строк?

84. Позовна давність може бути?

85. Фіктивний правочин це?

86. Вид довіреності?

87. Яка з зазначених умов не є обов’язковою для настання цивільно-правової відповідальності?

88. До способів захисту цивільних прав не відноситься?

89. Яка функція цивільно-правової відповідальності?

90. Не є підставою для звільнення від цивільно-правової відповідальності?

100. Структура Цивільного кодексу України?

101. До джерел цивільного права відносять?

102. Форми припинення юридичної особи?

103. Визначте форму припинення діяльності юридичних осіб?

104. Ознакою юридичної особи є?

105. Які з цих юридичних осіб не відносяться до господарських товариств?

106. Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту?

107. Які з цих юридичних осіб відносяться до господарських товариств?

108. Твори які не є об‘єктами авторського права?

109. Що не вважається об‘єктом суміжних прав?

110. Первинним суб‘єктом авторського права є?

111. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин закінчується?

112. Суб‘єктом права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є?

113. Авторське право виникає з?

114. Строк чинності особистих немайнових прав інтелектуальної власності становить?

115. Набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується?

116. Особисті немайнові права інтелектуальної власності автор може набути з?

117. Плагіат це?

118. Хто не є суб‘єктом права інтелектуальної власності?

119. Строк дії майнових прав на всі об‘єкти суміжних прав?

120. Чинність виключних прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через?

121. Чинність виключних прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через?

122. Не належить до об‘єктів промислової власності?

123. Право інтелектуальної власності на об‘єкт створений за замовленням належить?

124. До зобов’язань, щодо передачі майна у користування не відносяться?

125. Якщо в договорі найму житла не встановлений строк договору він вважається укладеним на?

126. Поточний ремонт речі, наданої у прокат проводиться за рахунок?

127. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа укладається у?

127. Кожна із сторін договору найму нерухомого майна, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час,письмово попередивши про це другу сторону за?

128. Договір найму має на меті?

129. Максимальний термін дії договору оренди земельної ділянки може бути встановлений?

130 Недоговірні зобов’язання це?

131. Публічною є обіцянка, яка?

132. Якщо одна особа самостійно сплачує борг сусіда, який знаходиться у відрядженні, а потім вимагає матеріального відшкодування, виникають зобов’язання з?

133. Шкода, яка завдана особі, що без відповідних уповноважень запобігла реальній загрозі здоров’ю та життю або майну іншої особи підлягає відшкодуванню?

134. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю відшкодовується?

135. Порядок відшкодування моральної шкоди?

136. Строки позовної давності за позовом про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду?

137. Договір транспортного експедирування укладається в?

138. Після спливу якого часу річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом?

139. Сторона, яка у договорі комісії зобов’язується за дорученням другої сторони за плату вчинити один, або кілька правочинів від свого імені але за рахунок іншої має назву?

140. Договір зберігання може бути припинений?

141. Договір позики є укладеним з моменту?

142. Договір позики укладається у письмовій формі, якщо?

143. Кредитний договір є нікчемним, якщо?

144. Договір комерційної концесії ще називають?

145. Договір позики є обов‘язково платним, якщо?

146. Форма договору банківського вкладу є дотриманою, крім випадків коли?

147. За користування банківським рахунком клієнта, якщо інший строк не вказано в договорі, банк сплачує відсотки?

148. Перевізником за договором перевезення пасажирів обов‘язково повинен бути?

149. Для договору транспортного експедирування не характерно?

150. Клієнт-це суб‘єкт договору?

151. Предметом за договором зберігання не може бути?

152. Хто несе відповідальність за схоронність речей при зберіганні їх у гардеробі організації?

153. Право відмовитися від договору комісії комітент має за умови попередження комісіонера не пізніше?

154. Якщо сторони не визначили строк договору управління майном, то він вважається укладеним на?

155. Не є документом, який підтверджує факт страхування?

156. Що не є видом зберігання?

157. Ризиковий договір особистого страхування передбачає?

158. Договір купівлі-продажу є?

159. Позовна давність з приводу недоліків товару встановлюється в?

160. Асортимент товару це?

161. Правове регулювання договору міни здійснюється?

162. Договір дарування?

163. Право власності на товар за договором міни виникає у сторін?

164. Договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним?

165. Істотними умовами договору купівлі-продажу є?

166. Строк на протязі якого покупець має право замінити непродовольчий товар належної якості на інший аналогічний?

167. Комплект товару це?

168. Договір міни?

169. Бартерний договір це різновид?

170. За договором поставки продавцем (постачальником) може бути?

171. спадкування за правом представлення здійснюється?

172. Які з наведених осіб відносяться до спадкоємців четвертої черги?

173. Заповіт укладається?

174. Які з наведених осіб відносяться до спадкоємців другої черги?

175. Цивільне право може розглядатися:176. Метод цивільного права це:

177. До предмета цивільного права належать:178. Характерними рисами методу цивільного права є:179. До функцій цивільного права відносять:180. Принципами цивільного права є:181. До джерел цивільного права відносять:182. Філія це:

183. Які з цих юридичних осіб відносяться до господарських товариств:

184. Товариство з додатковою відповідальністю це:

185. Акціонерне товариство це:

186. Цивільна дієздатність юридичної особи виникає з моменту:

187. Представництво це:

188. Які з цих юридичних осіб відносяться до господарських об’єднань:

189. Товариство з обмеженою відповідальністю це:

190. Командитне товариство це:

191. що таке повне товариство?

192. Чи вправі наймач здавати майно в піднайм (за договором прокату)?

193. Як називаються сторони за договором чартеру?

194. Предметом договору перевезення є:

195. Нотаріальна форма договору обов’язкова тільки для позички…

196. Чи можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки?

197. Договір найму

198. Час відкриття спадщини

199. Правосуб’єктність складається з таких елементів

200. Цивільною правосуб’єктністю володіють категорії суб’єктів

201. Сторона лізингу, яка передає або зобов’язується передати другій стороні майно у користування називається:

202. Cуб’єкт підприємницької діяльності , який одержує в користування об’єкти лізингу за договором називається:

203. Не можуть бути предметом договору лізингу

204. Суб’єкт підприємницької діяльності , який виготовляє майно та/або продає власне майно, яке є об’єктом лізингу називається:

205. Види лізингу: прямий, непрямий, фінансовий та …

206. Спільною власністю подружжя вважається майно

207.Кількість черг при спадкуванні за законом:

208. правочин це…

209. Моментом усиновлення вважається:

210. З якого віку встановлюється піклування:

211. Класифікація юридичних осіб у залежності від форми власності:Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика