тести до мод.к.р. No.2_2013


1.Функція управління, в межах якої здійснюється розподіл робіт між окремими працівниками (їх групами) та узгодження їх діяльності має назву:

а) організація;

б) контроль;

в) планування:

г) аналіз.

2. Ситуаційний підхід в теорії організації визначає

а) кращою структурою організації є та, яка найбільше подобається керівнику;

б) кращою структурою організації є мінімальна структура;

в) кращою структурою організації є та, яка найбільше подобається підлеглим;

г) кращою структурою організації буде така, яка найбільш повно враховує вплив ситуаційних факторів, які характерні для даної організації.

3. Назвіть основні елементи організаційного процесу:

а) поділ праці та розподіл ресурсів;

б) делегування повноважень та встановлення діапазону контролю;

в) департаменталізація, створення механізмів координації;

г) поділ праці, департаменталізація, делегування повноважень, встановлення діапазону контролю та створення механізмів координації.

4. За визначенням Ч. Перроу, справу з частими змінами завдань та проблемами, які важко піддаються вирішенню має назву:

а) нерутинна технологія;

б) автоматизація виробництва;

в) розподіл завдань;

г) розподіл праці.

5. Хто стверджував, що вибраний компанією напрямок стратегії впливає на структуру, але такий вплив, як правило неможна назвати прямим:

а) Т. Харрісонг;

б) У. Смітт;

в) А. Чандлер;

г) М. Тетчер.

6. Скільки за класифікацією Г. Мінцберга є типів організаційних структур:

а) 5;

б) 1;

в) 10;

г) 15.

7. Які розрізняють елементи делегування повноважень:

а) отримання влади та нових обов’язків перед іншими працівниками підрозділу;

б) передача повноважень та підзвітність;

в) прийняття відповідальності;

г) правильні відповіді б) та в).

8 Як називаються причини пов’язані із змінами в компонентах загального і специфічного середовища її функціонування:

а) внутрішні;

б) міжнародні;

в) зовнішні;

г) економічна ситуація.

9. Найважливішою причиною опору співробітників організації проведенню організаційних змін є:

а) різне сприйняття;

б) невизначеності;

в) особисті інтереси окремих менеджерів або груп працівників;

г) немає правильної відповіді.

10. Влада – це:

а) можливість впливати на поведінку інших людей;

б) така поведінка однієї особи, яка вносить змінив поведінку іншої;

в) формальне санкціоноване право впливати на поведінку підлеглих;

г) відповіді а) та б).

11. Вибір певної позиції у діапазонах всіх елементів організації формує:

а) організаційну структуру;

б) департаменталізацію організації;

в) поділ праці;

г) ступінь формалізації.

12. Процес конверсії (перетворення) організаційних входів (людських, фінансових, фізичних та інформаційних ресурсів) в організаційні виходи (продукція, послуги, прибутки/збитки) має назву

а) продажи;

б) збут;

в) технологія;

г) можливості.

13. Технологія, за якої працівники мають відносні (усталені) завдання, а проблеми, які при цьому виникають легко піддаються аналізу і вирішенню (виробництво сталі, автомобілів), за визначенням Ч. Перроу, має назву:

а) бездоганна технологія;

б) рутинна технологія;

в) навколишнє середовище;

г) внутрішнє середовище.

14. За визначенням Ч. Перроу, завдання, які не змінюються часто, проте проблеми, які при цьому виникають, досить складні для аналізу характерні для технології з назвою:

а) ремісничої технології;

б) структуризації;

в) спеціалізації;

г) Централізації.

15. Стратегія організації визначає

а) специфікацію виробництва;

б) спосіб діяльності організації;

в) делегування повноважень;

г) місію, цілі організації та спосіб їх досягнення.

16. Ротація робіт, формування робочих модулів, розширення робіт, збагачення робіт та використання альтернативних графіків робіт – це:

а) методи спеціалізації робіт;

б) методи проектування робіт;

в) методи перепроектування робіт;

г)методи поділу робіт в організації.

17. Що таке департаменталізація:

а) це створення базових схем функціонування організаційної структури підприємства;

б) це процес групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації;

в) це механізм групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації;

г) це поділ праці в організації відповідно до особистих якостей працівника.

18. До факторів специфічного середовища належать:

а) економічна ситуація, технологічна складова;

б) конкуренти, споживачі, постачальники;

в) економічна та галузева ситуація, споживачі, конкуренти;

г) усі відповіді вірні.

19. До факторів, які сприяють проведенню організаційних змін, належать:

а) бюрократична жорстокість організації, застарілість продукту;

б) організаційна криза, зниження продуктивності організації;

в) опір та побоювання змін, суперечливість цілей;

г) бюрократична жорстокість організації, організаційна криза.

20. Що є особливістю ситуаційної моделі керування Ф.Фідлера:

а) визначення структурованості завдання;

б) влив ситуаційних факторів;

в) взаємовідносини між керівником та підлеглими;

г) оцінка найменш привабливого колеги.

21. В основу класичної теорії організації покладено результати досліджень

а) Д. Скотта;

б) А. Файоля та М.Вебера;

в) Е. Резерфорда:

г) К. Маслоу.

22. Для виявлення взаємозв’язків між розмірами організації та їх структурою Дж. Вудворд визначив три типи технологій, а саме:

а) одиничне виробництво, масове виробництво, безперервне виробництво;

б) людське виробництво, безлюдське та машинне виробництво;

в) великі, середні та малі;

г) початкові, поточні та кінцеві.

23. За визначенням Ч. Перроу, часті зміни завдань, проте проблеми, які при цьому виникають, вирішуються відпрацьованими, раціональними та системними методами характерне для:

а) автоматизація виробництва;

б) розподіл праці;

в) інженерна технологія;

г) делегування повноважень.

24. Від яких характеристик залежить вплив середовища на організаційну структуру організації:

а) повноти, глибини, ширини середовища;

б) складності, динамічності, невизначеності середовища;

в) механічності, органічності, безвідповідальності середовища;

г) стабільності, нестабільності, пріоритетності середовища.

25. За Г. Міцбергом класифікація організацій, відповідала трьом основним критерієм. Як називалась одна з них, яка характеризувала частину організації, що відіграє головну роль у досягненні успіху або провалі організації:

а) тип децентралізації:

б) керівництво;

в) організаційний центр;

г) ключова частина організації.

26. Які можливі психологічні стани дозволяю відчути працівники при базових параметрах роботи:

а) відчуття цінності для організації та для керівництва;

б) відчуття еталонної влади для інших працівників організації;

в) відчуття якості роботи та мотивації за рахунок самої роботи;

г) відчуття значущості, відповідальності за результати та знання реальних результатів своєї роботи.

27. Як здійснюється координація робіт в організації:

а) шляхом підпорядкування та встановлення зв’язків між підрозділами одного організаційного рівня;

б) шляхом вертикальної координації;

в) шляхом горизонтальної координації;

г) правильні відповідь відсутня.

28. Цей спосіб пристосування до змін у середовищі використовують організації, які «шукають» змін та мають у наявності механізми постійного спостереження:

а) пристосування до середовища шляхом урахування тенденцій його розвитку;

б) адаптація до змін у середовищі, які не були заздалегідь визначені;

в) пристосування середовища під себе;

г) пристосування до раптових змін у середовищі.

29. Розрізняють такі критерії вибору методів здійснення організаційних змін:

а) за швидкістю;

б) за територіальною належністю;

в) за критерієм місця, з якого починають зміни;

г) вірні відповіді а) і в).

30. Стилі керування «давати вказівки», «продавати», «залучати» та «делегувати» сформовані до ситуаційної моделі:

а) П. Херсі та К Бланшера;

б) Ф. Фідлера;

в) Р. Блейка та Дж. Моутона;

г) Р. Лайкерта.


See also:
Яндекс.Метрика