тести до 1 модуля


Тема 1.  Державне регулювання туристичної діяльності в Україні1. Поняття «туристична політика» виникло з того часу, коли туризм перетворився в масове соціально-економічне явище: а) так; б) ні.2. Гаазька декларація з туризму була прийнята у: а) 1979 р.; б) 1989 р.3. Можливості саморегулювання туристичної галузі, характерні для раннього етапу розвитку, в даний час вичерпано: а) так; б) ні.4. Закон України «Про туризм» був прийнятий у: а) 1991 р.; б) 1995 р.5. Закон України «Про курорти» був прийнятий у: а) 2000 р; б) 2001 р.6. Перерахуйте основні міжнародно-правові акти з регулювання туристичної діяльності__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Перерахуйте основні цілі державного регулювання туристичної діяльності __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Перерахуйте основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Розкрийте мету закону України «Про туризм» __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Тема 2.  Створення та реєстрація туроператора та тур агента1. Туроператорами можуть виступати: а) юридичні особи; б) юридичні та фізичні особи.2. Турагентами можуть виступати: а) фізичні особи; б) юридичні особи. 3. Залежно від форм власності , передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів: А) приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);Б) підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);В) комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;Г) державне підприємство, що діє на основі державної власності. 4. Унітарне підприємство створюється: а) одним засновником; б) двома або більше засновниками.5. Корпоративне підприємство створюється: а) двома або більше засновниками; б) одним засновником. 6. Найбільш гнучкою формою для малого туристичного бізнесу є товариство з обмеженою відповідальністю: а) так; б) ні. 7. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, який поділений на частки: а) так; б) ні. 8. Товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), і які не беруть участі в діяльності товариства, називається: а) командитним; б) товариством з додатковою відповідальністю. 9. Якщо в командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства: а) так; б) ні.10. Акції з рівними правами участі акціонерів, імена яких входять до обов’язкових реквізитів акції – це: а) прості іменні акції; б) акції на пред’явника.11. Акції з пільговими правами майнової участі – це: а) акції на пред’явника; б) привілейовані акції. 12. Випуск привілейованих акцій не повинен перевищувати суми, яка становить: а) 10% статутного фонду акціонерного товариства; б) 15% статутного фонду акціонерного товариства. 13. Фізична особа може набути статусу суб’єкта підприємницької діяльності з 16 років або раніше – з моменту реєстрації шлюбу або в разі запису її як батька чи матері дитини: а) ні; б) так.14. Виключною діяльністю туроператорів є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг: а) так; б) ні. 15. Турагенти здійснюють посередницьку діяльність із реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг: а) ні; б) так. 16. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є:А) невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;Б) невідповідність установчих документів вимогам статті 8 Закону;В) порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено Законом. 17. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи-підприємця є:А) невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації;Б) наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;В) наявність в ЄДР запису, що заявник є підприємцем.Тема 3. Ліцензування туроператорської та турагентської діяльності1. Об’єктами ліцензування є: а) туроператорська діяльність; б) турагентська діяльність. 2. Ліцензія не може бути видана туроператору чи турагенту з назвою, тотожною назві іншого суб’єкта підприємницької діяльності, якому ліцензія видана раніше й інформація про нього внесена до відповідного реєстру: а) ні; б) так.3. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: а) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; б) документи оформлені з порушенням вимог.4. Орган ліцензування повинен прийняти рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі в термін не пізніше 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, доданих до заяви: а) так; б) ні.5. Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за 3 робочих дні з дня надходження документа, який підтверджує оплату за видачу ліцензії: а) ні; б) так.6. Ліцензію одержує керівник суб’єкта господарювання, а в разі його відсутності – уповноважений ним представник за наявності доручення на одержання ліцензії. Особа, що отримує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного документа, що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається): а) так; б) ні. 7. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: а) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії; б) невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам. 8. Підставами для анулювання ліцензії є:  а) заява ліцензіата про анулювання ліцензії; б) акт про повторне порушення ліцензійних умов; в) рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання; г) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця.9. Туроператори, які надають послуги з в’їзного туризму, безпосередньо з іноземними туристами не працюють, тому вони не повинні надавати фінансове забезпечення своєї відповідальності перед ними: а) так; б) ні.10. Фінансове забезпечення відповідальності туроператора (турагента) розповсюджується виключно на договори про туристичне обслуговування, укладені в період дії відповідної ліцензії: а) ні; б) так. 11. Туроператори, які займаються внутрішнім туризмом, не повинні надавати фінансове забезпечення своєї відповідальності перед туристом: а) так; б) ні.12. Будь-які суми, надання яких гарантується фінансовим забезпеченням цивільної відповідальності туроператора (турагента), використовуються виключно для задоволення вимог, що висуваються на підставі та за наявності: а) неплатоспроможності туроператора (турагента); б) внаслідок порушення процесу про визнання банкрутом та невиконання ним своїх договірних зобов’язань перед туристом.13. До заяви про видачу ліцензії на здійснення туроператорської та турагентської діяльності додаються нотаріально завірені копії: а) свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання; б) установчих документів; в) документа про призначення складу органу управління (виконавчого органу), призначення керівника суб’єкта господарської діяльності; г) документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарювання або оренди ним службового приміщення (офісу). 14. Підставами для переоформлення ліцензії є: а) зміна назви юридичної особи або прізвища, ім’я та по батькові фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності; б) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності; в) зміни, пов’язані з розширенням певних видів ліцензійної діяльності.


See also:
Яндекс.Метрика