Тести частина 3


ТЕСТИ ЧАСТИНА 3

Які твердження характеризують суспільно-політичне становище в УРСР в другій половині 40-х – на початку 50-х років ХХ ст.?

1 Утвердження (як офіційно дозволеної) теми любові до України в кіно і театральному мистецтві

2Відновлення репресій в першу чергу проти радянських полонених та «остарбайтерів»

3Створення атмосфери творчої змагальності в літературі і мистецтві

4Сприяння контактам діячів української культури з митцями Заходу

5Розгортання ідеологічної кампанії боротьби проти «космополітизму»

А 1, 3Г 2, 5

Б 1, 4Д 3, 4

В 2, 3Ж 4, 5

Вкажіть особливості відбудови господарства УРСР після Другої світової війни?

1 Підвищення матеріальної зацікавленості робітників

2Здійснення відбудови важкої промисловості на основі новітніх технологій

3Введення державних облігацій, обов’язкових щорічних грошових позик

4Введення надмірних хлібозаготівельних планів

5Використання коштів за «планом Маршалла»

А 1, 3 Г 2, 4

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 3 Ж 4, 5

Укажіть особливості розвитку промисловості та соціальної сфери УРСР за доби «відлиги»

1. Формування нової автомобілебудівної галузі

2. Зниження електроенергетичних потужностей

3. Скорочення масштабів спорудження державного житла

4. Переорієнтація господарського механізму управління промисловістю з директивного (централізованого) на ринковий

5. Заміна галузевого принципу управління промисловістю на територіальний

А 1, 3 Г 2, 5

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 3 Ж 1, 5

Які явища та процеси характерні для сільського господарства України в період «відлиги”?

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва за рахунок використання високопродуктивної техніки.

Підвищення оплати праці колгоспників, повернення колгоспникам паспортів

Агрополітика влади сприяла підвищенню родючості чорноземів, підвищенню врожайності зернових

Реорганізація МТС в РТС, примусовий продаж їхньої техніки колгоспам

Надання колгоспам можливості вільно планувати своє виробництво.

А 1, 3 Г 2, 4

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 3 Ж 4, 5

Які твердження розкривають зміст реформи в освіті в період «хрущовської відлиги»

В 1956р. введено плату за навчання в середній та вищій школі

Впроваджено обов’язкову 8-річну освіту

В школах вводиться вивчення нового предмету – інформатики

Російська мова проголошувалась обов’язковою, а українська вивчалась тільки за бажанням

Визнано неефективними і тому закрито школи нового типу — школи — інтернати

А 1, 3 Г 2, 4

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 3 Ж 4, 5

Які з тверджень характеризують розвиток науки та культури УРСР за доби «відлиги»?

1.Підтримка владою митців, які відійшли в своїй творчості від засад соціалістичного реалізму

2. Розроблення електронно-обчислювальних машин для управління виробничим процесом, розвиток кібернетики

3. Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українському кінематографі — «поетичного кіно»

4. Офіційна популяризація наукових досліджень М.Грушевського його історичної школи та його випуск

5. Випуск Київським авіазаводом літака Ан-24, який став найпоширенішою машиною свого класу в пасажирських перевезеннях СРСР

А 2, 3 Г 2, 4

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 5 Ж 4, 5

Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – першій половині 80-х років XX ст.

Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу

Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації

Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала нові стандарти

Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці

Подолано відставання від країн Заходу за рівнем споживання продовольчих та промислових товарів на душу населення

А 1, 3 Г 2, 4

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 3 Ж 4, 5

Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток УРСР в 70-ті – першій половині 80-х років XXст.

Масова міграція населення з села в місто

Збалансований промисловий розвиток регіонів

Недостатній рівень розвитку галузей групи «Б» у порівнянні з розвитком галузей групи «А»

Низький рівень якості продукції, 55-60% зношеність основних фондів підприємств

Відповідність оплати праці робітників реальним економічним показникам, як це було в країнах з ринковою економікою.

А 1, 3 Г 2, 4

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 3 Ж 4, 5

Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х-на початку 80-х роківXX ст.?

1.Демократизація радянської системи, запровадження гласності

2.Масова трудова еміграція українців в країни Європи, зокрема Італію, Португалію, Грецію

3.Посилення утисків та репресій щодо інакодумців

4. Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу

5. Відмова від директивного планування в економіці країни

А 1, 3 Г 2, 4

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 3 Ж 4, 5

Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – на початку 80-х років ХХст.

Істотне зменшення капіталовкладень у сільське господарство республіки

Збереження за Україною ролі однієї з паливно-енергетичних , машинобудівних і металургійних баз СРСР

Активне залучення іноземних інвестицій у підприємства ВПК

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва створила умови для експорту зернових

Орієнтація важкої промисловості на першочергове обслуговування підприємств ВПК

А 2, 3 Г 2, 4

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 3 Ж 2, 5

Вкажіть, яку концепцію патійно-державного будівництва обгрунтувала Конституція УРСР 1978р.

Розвитку доброботу і культури народу

Розвитку продуктивних сил

«Розвинутого соціалізму»

Побудови комунізму в УРСР

Формування нової історичної спільноти людей – радянський народ

А 1, 3 Г 2, 4

Б 3, 4 Д 3, 5

В 2, 3 Ж 4, 5

Про яку подію повоєнної України йдеться в джерелі?

«…Військо Польське провело виселення нашого населення дуже швидко, оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі й виїхати із села. У деяких селах, наприкладу селах Криве на р. Сян, Творильчик, Творильне, …Військо Польське давало людям на збори лише дві години. У зв’язку з таким коротким терміном часу на збори населення не мало змоги забрати із собою сільськогосподарські машини (молотилки, зерноочисні машини, січкарні, плуги, борони), предмети домашнього господарства, швейні машини, картоплю тощо. Все це забрало польське цивільне населення разом з Військом Польським до міст Балигород, Сянік, Лісько, Риманів і навіть до Кросна»

Про яку подію повоєнної України йдеться в джерелі?

«Удар, який ми завдали Йосипу Сліпому, виявився дуже вдалим. Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я, підтримати священиків, які переходять від уніатства до православної віри… Якась кількість уніатів необхідна для того, щоб мати свою агентуру… Нам вигідно, щоб уніати перейшли в православну віру. Це політика, щоб відірвати від Риму і прилучити до православної церкви»

Виступ М.С.Хрущова перед керівництвом західноукраїнських областей.

Про яку організацію йдеться в джерелі?

«Іван Кандиба згадує: «Виступив Лук’яненко спочатку. Потім я. Я сказав приблизно такі фрази, що викликали тоді навіть між нами непогодження: « Проект програми взагалі я схвалюю. Але мені не подобається те, що на базі марксизму-ленінизму вона побудована». А тоді Вірун мені зразу таку репліку каже: «Без марксизму-ленінізму дальше, як до Києва, не дійдеш». Ну, такий собі конфлікт. І якраз Левко тоді записував свого роду нотатки. Вони так і називаються: «Нотатки на зборах шостого листопада ». Потім у справі фігурували… Значить, вирішили все-таки замінити цю програму… І доручили знов-таки Лук’яненку в іншій формі це подати. У новому варіанті програми головним завданням організації була ненасильницька боротьба за громадські права в Україні, за національні та культурні права, за економічні права тощо. Другим етапом боротьба мала бути боротьба за самостійність України».

Коли вібулася подія, про яку йдеться в джерелі?

«Після підписання СРСР прикінцевого акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі в Україні була створена Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Ініціаторами її створення були М.Руденко, О.Бердник, О.Мешко, Л.Лук’яненко, П.Григоренко (Москва)»

Вкажіть, про яку політичну силу йдеться в 6 статті Конституції УРСР 1978р.:

«Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є…»

Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до складу УРСР

2Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з’їзді КПРС

3Ліквідація Української греко-католицької церкви

4Операція «Вісла»

А 1, 3, 4, 2

Б 1, 4, 2, 3

В 3, 4, 1, 2

Г 4, 3, 1, 2

Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1. Випуск «Запорожця»-першого в Україні легкового автомобіля

2. Космічний політ за участю першого українського космонавта П. Поповича

3. Вихід друком книжки І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

4. Виступ М.Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з’їзді КПРС

А 2, 4, 1, 3

Б 2, 1, 4, 3

В 4, 1, 2, 3

Г 4, 3, 1, 2

Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1. Прийняття 4-ої «найдемократичнішої» Конституції УРСР

2. Початок «косигінської реформи»

3. Створення першої обчислювальної машини «Дніпро»

4. Створення Української Гельсінської Групи .

А 2, 1, 3, 4

Б 3, 1, 2, 4

В 3, 4, 1, 2

Г 3, 2, 4, 1

-4-

Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1. Передача Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР

2. Створення агропромислових комплексів

3. Випуск у Львові в «самвидаві» «Українського вісника»

4. Лист-звернення до керівників держави 139 митців та науковців проти закритості судів.

А 2, 4,1 , 3

Б 3, 4, 2, 1

В 1, 4, 3, 2

Г 4, 1, 2, 3

Вказати два положення:

Основні складові процесу радянізації західноукраїнських земель в повоєнний період

Які явища та процеси характерні для сільського господарства України в період «відлиги»?

Які явища та процеси характерні для сільського господарства України в період«застою»?

Які явища та процеси характерні для розвитку освіти в України в 70-80-ихрр.?

Вкажіть наслідки десталінізації

Вкажіть методи боротьби українських дисидентів

Вкажіть методи боротьби влади з дисидентським рухом

Укажіть особливості початкового етапу перебудовчих процесів в Україні

Високий рівень активності населення

Тривале збереження при владі старої брежнєвської еліти

Прискорені темпи розгортання реформ

Суттєве підвищення рівня життя українців

Відсутність відкритого насилля як засобу вирішення внутрішніх проблем

А 1, 3 Г 3, 4

Б 2, 4 Д 3, 5

В 2, 5 Ж 4, 5

Укажіть основні риси суспільно-політичного життя України в 1985-1990рр

Розгортання національного руху, утворення національних громадських об’єднань та організацій

Відмова від страйкової боротьби

Відродження національно-церковного життя

Утвердження монополії КПУ

Посилення боротьби з інакодумством, розгортання нових репресій

А 1, 3 Г 3, 2

Б 1, 4 Д 3, 4

В 2, 5 Ж 4, 5

Які події відбулися за часів каденції президента Леоніда Кравчука?

1 Підписання угоди про виведення стратегічної ядерної зброї з України

2Перший візит в Україну глави католицької церкви

3Перший державний візит в незалежну Україну президента США

4Введення українського миротворчого контингенту в Ірак

5Визнання США України як незалежної держави

А 1, 5 Г 3, 1

Б 2, 3 Д 3, 4

В 2, 4 Ж 4, 5

Які з тверджень характеризують процес формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.?

1 Більшість партій чітко вказували в програмових документах, виразниками інтересів яких груп населення вони є

2Поява нових політичних партій відбувалася одночасно з наростанням внутрішніх суперечностей у КПУ

3Новоутворені партії були масовими, порівняно з КПРС

4Діяльність більшості новоутворених партій набувала опозиційного характеру

5Переважання в західних областях партій лівого спрямування, у східних – правого

А 1, 2 Г 3, 4

Б 2, 3 Д 3, 5

В 2, 4 Ж 4, 5

-5-

Зякого документа наведено уривок?

«Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах»

Коли відбулася подія, про яку йдеться в доповідній записці КДБ УРСР, поданій ЦК КПУ?

«У приміщенні 4-го енергоблоку… при підготовці його до планового ремонту відбувся вибух з наступною пожежею, що був незабаром ліквідований. Від вибуху обвалився купол перекриття реакторного й покрівля машинного залів, загорівся також дах 3-го енергоблоку, у зв’язку з чим останній був аварійно зупинений… Населення міста практично все евакуйоване (44,5 тис.чоловік)… Проводяться роботи з локалізації вогнища з використанням вертольотів. З цією ж метою задіяні війська радіаційного й хімічного захисту… Здійснюються заходи щодо недопущення поширення панічних слухів і тенденційної інформації…»

Який рік слід записати на місці пропуску в джерелі?

«Не передати словами, з яким хвилюванням зустрів я Акт проголошення незалежностіУкраїни, прийнятий Верховною Радою 24 серпняі підтверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня. Чи сподівався, страждаючи в польських і радянських концтаборах, що доживу до такого часу, що здійсняться мої найзаповітніші мрії?! Богові було угодно, щоб сталося саме так. І щоб я впевнився: моя причетність до боротьби з поневолювачами України не була марним поривом душі…»

Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з виступу Голови Верховної Ради України В. Литвина?Страницы: 1 | 2 | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика