тест икт


Místo zrušeného ministerstva informatiky vznikl odborný poradní orgán vlády s názvem:a. Legislativní rada vládyb. Národní ekonomická radac. Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnostd. nevznikl žádný orgán

Úloha 2Co je základním dokumentem týkající se bezpečnosti v organizaci?a. Bezpečnostní politikab. Ochranný prvekc. Správa uživatelůd. Uživatelské zajištění

Úloha 3Pro sítě peer-to-peer platí:a. zdroje sítě jsou soustředěny centrálně na jednom místě, odkud jsou sdílenyb. zdroje sítě zůstávají u svých vlastníků, odkud jsou sdílenyc. zdroje sítě jsou vlastníky předávány na centrální server, odkud jsou sdílenyd. zdroje sítě jsou automaticky soustředěny centrálně na serveru, odkud jsou sdíleny

Úloha 4Zálohování kritických dat by mělo být:a. on the fly — okamžitéb. jednou za týdenc. ponecháno na odpovědnosti uživatelůd. jednou za den

Úloha 5Zkratka označující grafické rozhraní operačního systému je:a. SFGb. HFSc. GUId. GPS

Úloha 6Co označuje zkratka WYSIWYG?a. editory na úrovni kódub. WWW aplikace s přístupem do databázec. vizuální editoryd. dynamickou technologii web 3.0

Úloha 7Nebezpečný útok pro šifrovanou komunikaci je:a. man-in-the-middleb. hacker-in-bagc. cracker-for-keyloggerd. script kiddies

Úloha 8Které z následujících patří mezi nevýhody open source software?a. poplatek za užíváníb. nedostatečná uživatelská podpora a servisc. možnost volného šíření zdrojového kódud. nekompatibilita hardware

Úloha 9Mezi typy komunikace eGovernmentu nepatří:Vyberte jednu z nabízených možností:a. G2Ab. G2Cc. G2Gd. G2B

Úloha 10Roli univerzálního klienta v prostředí 3-úrovňové architektury klient/server (výpočetního modelu) zabezpečuje:a. protokol HTTP nebo v případě zabezpečeného režimu protokol HTTPSb. v závislosti na konkrétní situaci tenký nebo tlustý klientc. www prohlížečd. Cloud computing

Úloha 11Technologie LTE znamená:a. (Long Term Evolution) a představuje nástupce 3Gb. (Long Term Ethernet) a představuje nástupce 3Gc. (Long Term Ethernet) a představuje nástupce WiMAXd. (Long Term Evolution) a představuje nástupce xDSL

Úloha 12Pro von Neumannovu architekturu neplatí:a. instrukce a operandy (data) jsou uloženy v oddělené paměti (zvlášť pro instrukce a zvlášť pro data)b. instrukce programu se provádějí jednotlivě v takovém pořadí, v jakém jsou uloženy v paměti, změna pořadí je možná jen při operací skoku (podmíněný, nepodmíněný)c. adresa místa v paměti je dána pořadovým číslem tohoto místa, bez ohledu na obsahd. paměť je tvořena buňkami stejné velikosti

)Úloha 13eGovernment nabízí nejvíce služeb a je největším přínosem pro:a. podnikateleb. cizincec. občanyd. Úředníky

Úloha 14Jak se nazývala síť, která je považována za předchůdce dnešního internetu?a. DARPANETb. INTRANETc. ARPANETd. EXTRANET

Úloha 15Ve které zemi WWW vznikl?a. USAb. Švýcarskoc. Ruskod. Velká Británie

Úloha 16Nejvíc bezpečnostních incidentů mají na svědomí:a. script kiddiesb. crackerc. hackerd. obyčejní uživatelé

Úloha 17Nauka o významu znaků se nazývá:a. lingvistikab. hédonikac. sémantikad. Sémiotika

Úloha 18Jaký grafický formát je vhodný pro fotografie publikované na WWW?a. bmpb. gifc. jpgd. Png

Úloha 19Pro využití Cloud Computingu potřebuji předevšíma. webový prohlížeč a internetb. operační systém Androidc. jakékoliv zařízení od Appled. software Cloud

Úloha 20Správné pořadí etap životního cyklu informačního systému je:a. Specifikace cílů, Analýza systému, Projektová studie, Implementaceb. Specifikace cílů, Analýza systému, Testování, Projektová studie,c. Všechny odpovědi jsou správnéd. Zkušební provoz, Analýza systému, Rutinní provoz a údržba, Reengineering

Úloha 21Kde by měl spotřebitel řádně odevzdat použité elektrozařízení?a. na místech označených dle směrnice EMSb. sběrné místo nebo poslední prodejcec. označený kontejnerd. výrobce nebo dodavatel

Úloha 22Klasická architektura PC používá chipset (čipovou sadu) nazývanou:a. Nordbridge a Southbridgeb. Northbridgec. Westbridge a Southbridged. Allbridge

Úloha 23Současný stav výpočetního modelu lze definovat jako:a. stabilizovaný rovnovážný stavb. oscilaci mezi krajními polohami (centralizace a decentralizace) v závislosti na konkrétní situacic. vysoký stupeň centralizace prostředků ICTd. vysoký stupeň decentralizace prostředků ICT

Úloha 24Snaha o získání uživatelských přístupových dat se nazývá:a. phishingb. data lost preventionc. perikonbobulaced. Pharming

Úloha 25Co je http?a. jednotné ukazatele objektůb. stavový protokol pro přenos datc. bezstavový protokol pro přenos datd. značkovací jazyk pro tvorbu WWW stránek


See also:
Яндекс.Метрика