тест 3 криминалистика


Тема 3: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ВИДИПитання теми, які охоплюються тестами:Криміналістична техніка як частина криміналістики. Поняття, завдання, галузі криміналістичної техніки. Правові основи використання криміналістичної техніки. Науково-технічні засоби і методи, які використовуються для виявлення, фіксації, вивчення та вилучення слідів злочину і речових доказів в умовах слідчої і оперативної діяльності.^ 1. Криміналістична технікаце:1) розділ криміналістики про систему наукових положень та рекомендацій щодо застосування тактичних прийомів, комбінацій та операцій, призначенням яких є збір, фіксація та дослідження доказової інформації для виявлення, розслідування, судового розгляду та попередження кримінальних правопорушень;2) розділ криміналістики про систему наукових положень та рекомендацій щодо застосування технічних засобів, прийомів і методів, призначенням яких є збір, фіксація та дослідження доказової інформації для виявлення, розслідування, судового розгляду та попередження кримінальних правопорушень;3) підрозділ методології криміналістики, що вивчає основи методики виявлення, збору, фіксації та дослідження доказової інформації для виявлення, розслідування, судового розгляду та попередження кримінальних правопорушень;4) сукупність правових норм, що регулюють порядок застосування технічних засобів, прийомів і методів, призначенням яких є збір, фіксація та дослідження доказової інформації для виявлення, розслідування, судового розгляду та попередження кримінальних правопорушень;5) самостійний розділ криміналістики про систему наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування досудового розслідування та судового розгляду матеріалів кримінального провадження, що розробляються з метою визначення оптимальної лінії поведінки осіб, які реалізують доказування, і методів провадження слідчих і судових дій, спрямований на збирання й дослідження доказів.^ 2. Науковою основою становлення, формування і удосконалення Криміналістичної техніки як розділу криміналістики є:1) гуманітарні науки;2) точні науки;3) природничі і технічні науки;4) мистецтво;5) ремесла.^ 3. В якому із варіантів правильно вказаний принцип, що покладений в основу системи криміналістичної техніки?1) функціональний;2) предметний;3) природничий;4) синтетичний;5) математичний.^ 4. Не є галуззю Криміналістичної техніки як розділу криміналістики?1) криміналістична фотографія;2) трасологія;3) судова балістика;4) техніко-криміналістичне дослідження документів;5) правильної відповіді не запропоновано.^ 5. Не є галуззю чи підгалуззю Криміналістичної техніки як розділу криміналістики?1) ідентифікація особи за ознаками зовнішності (габітоскопія);2) кримінальна реєстрація (облік);3) техніко-криміналістичне дослідження документів;4) криміналістична ідентифікація і діагностика;5) дактилоскопія.^ 6. До системи Криміналістичної техніки не входять:1) криміналістична реєстрація;2) криміналістична габітоскопія;3) трасологія;4) криміналістична рекогносцировка;5) техніко-криміналістичне дослідження документів.^ 7. До системи Криміналістичної техніки не входять:1) судова балістика;2) криміналістичний відеозапис;3) криміналістична фотографія;4) криміналістичне ґрунтознавство;5) техніко-криміналістичне дослідження документів.^ 8. До науково-технічних засобів криміналістики не належать:1) прилади;2) інструменти;3) концепції;4) пристрої;5) матеріали.^ 9. Назвіть критерій допустимості засобів Криміналістичної техніки, який зазначено неправильно?1) законність;2) об’єктивність;3) етичність;4) безпечність;5) науковість.^ 10. В яких із наведених варіантів правильно названий метод збирання криміналістичної інформації за допомогою технічних засобів?1) науково-емпіричний;2) польової криміналістики;3) аналізу і синтезу;4) синтетичної криміналістики;5) природної криміналістики.^ 11. В яких із наведених варіантів правильно названий метод збирання криміналістичної інформації за допомогою технічних засобів?1) власне криміналістичний;2) загальнонауковий метод;3) окремі методи;4) лабораторної криміналістики;5) дедукції та індукції.^ 12. В яких із наведених варіантів правильно названо найбільш поширені методи польової криміналістики?1) поляризаційні методи;2) органолептичні методи;3) люмінесцентні методи;4) спектральні методи;5) біологічні методи.^ 13. В яких із наведених варіантів правильно названо найбільш поширені методи лабораторної криміналістики?1) люмінесцентні;2) репродукційної фотографії;3) панорамний метод фотографії;4) органолептичні методи;5) органолептичні методи вимірювання.^ 14. В якому з наведених варіантів правильно вказано основні напрямки розвитку криміналістичної техніки?1) оперативно-слідчий;2) профілактичний;3) інквізиційний;4) класичний;5) науково-дослідний;6) публічний;7) приватний.^ 15. До системи Криміналістичної техніки як розділу криміналістики входять такі складові:1) підрозділи Криміналістичної техніки;2) загальні положення Криміналістичної техніки;3) частини Криміналістичної техніки;4) принципи Криміналістичної техніки;5) галузі Криміналістичної техніки;6) основні положення Криміналістичної техніки;7) елементи Криміналістичної техніки.^ 16. У якій відповіді правильно вказано види технічних засобів за галуззю наукового знання?1) загальні тактичні засоби;2) спеціальні засоби аналітичної роботи;3) допоміжні тактичні засоби;4) спеціальні засоби криміналістичної техніки;5) засоби роботи з матеріальними і ідеальними слідами;6) загальні технічні засоби;7) засоби відеозаписуючої техніки.^ 17. У якій відповіді правильно вказано види технічних засобів за суб’єктом використання?1) технічні засоби слідчого;2) технічні засоби свідка;3) технічні засоби понятого;4) технічні засоби оперативного працівника;5) технічні засоби спеціаліста чи експерта;6) технічні засоби близьких родичів потерпілого, що мають спеціальну технічну освіту;7) технічні засоби судового розпорядника.^ 18. В якій відповіді правильно наведені засоби освітлення за характером спектра випромінювання?1) ультрафіолетові;2) імпульсні лампи-спалахи;3) інфрачервоні;4) відбивачі;5) денне світло;6) лазерні (когерентні);7) стереоскопічне освітлення.^ 19. В якій із запропонованих відповідей правильно вказане призначення пересувних криміналістичних лабораторій?1) своєчасне транспортування необхідного комплексу науково-технічних засобів до місця провадження слідчої дії;2) своєчасне доставлення свідків до місця проведення слідчої дії;3) використання приміщення цих лабораторій для провадження процесуальних дій із застосуванням техніко-криміналістичних методів фіксації їх ходу і результатів;4) надання першої необхідної допомоги потерпілим від вчинення кримінального правопорушення;5) ефективне провадження негласного спостереження за особою, підозрюваною у вчиненні кримінального правопорушення;6) проведення попередніх досліджень предметів, документів, слідів;7) використання приміщень цих лабораторій для тимчасового зберігання зброї та інших речей учасників слідчо-оперативної групи під час провадження слідчих дій.^ 23. Завданнями Криміналістичної техніки є:1) встановлення властивостей і станів, групової належності й тотожності об’єктів-джерел інформації;2) розроблення нових тактичних прийомів і засобів діяльності слідчого;3) використання тактичних рішень і тактичних операцій;4) розроблення нових прийомів і правил оцінки криміналістичної ситуації;5) розроблення технічних засобів і методів, що забезпечують введення у процес доказування нових джерел криміналістичної інформації;6) виявлення і вилучення слідів кримінального правопорушення;7) розроблення основ організації і планування розслідування;8) встановлення причин взаємодії і механізму утворення слідів;9) розроблення криміналістичних рекомендацій, системи тактичних і технічних засобів, способів і прийомів ефективного виявлення, розслідування і попередження кримінальних правопорушень окремих видів.^ 24. В яких із наведених варіантів правильно вказані галузі Криміналістичної техніки як розділу криміналістики?1) судова фотографія;2) трасологія;3) криміналістична ідентифікація і діагностика;4) криміналістична рекогносцировка;5) криміналістичне ґрунтознавство;6) судова балістика;7) техніко-криміналістичне дослідження документів;8) кримінальна реєстрація;9) техніка планування розслідування.^ 25. Яким вимогам повинні відповідати техніко-криміналістичні засоби, що використовуються у кримінальному судочинстві?1) сучасність;2) наукова обґрунтованість;3) ефективність;4) відповідність світовим стандартам;5) співвідносність;6) конкурентоспроможність;7) безпека;8) законність;9) наочність.^ 26. За спеціальним призначенням засоби Криміналістичної техніки поділяються на:1) засоби фото-, кіно-, відеозаписуючої техніки;2) засоби психологічного впливу на особистість;3) засоби запису акустичної інформації – звукозаписуюча техніка;4) засоби вимірювання, складання планів і схем;5) засоби подолання відмови від давання показань;6) засоби виявлення та фіксації фрустрації;7) пошукові засоби;8) засоби обшуку транспортних засобів;9) засоби роботи з матеріальними слідами для їх виявлення, фіксації і дослідження.^ 27. В якому із наведених варіантів правильно вказані технічні засоби роботи зі слідами, що знаходяться в криміналістичних комплектах (валізах)?1) дактилоскопічний фотопапір;2) магнітна дактилоскопічна кисть;3) телескопічна дактилоштанга;4) волосяна дактилоскопічна кисть;5) дактилоскопічні порошки;6) дактилоскопічний магнітний підйомник;7) дактилоскопічні плівки;8) дактилоскопічний валик;9) дактилоскопічне оглядове дзеркало.^ 28. В якому із наведених варіантів правильно вказані пошукові технічні засоби, що знаходяться в криміналістичних комплектах (валізах)?1) металошукач;2) щуп;3) магнітна чи волосяна дактилокисті;4) магнітний підйомник;5) масштабні лінійки;6) фотоапарат;7) оглядове дзеркало;8) освітлювальні прилади;9) диктофон.


See also:
Яндекс.Метрика