тест 2 криминалистика


Тема 2: КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ДІАГНОСТИКАПитання теми, які охоплюються тестами:Поняття, завдання і значення для судочинства криміналістичної ідентифікаціїОб’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації.Форми, сфери застосування та види криміналістичної ідентифікації.Поняття, сутність і методика криміналістичної діагностики.Поняття, сутність і методика криміналістичної діагностики.1. Яке з понять криміналістичної науки визначається так : » — це система правил і понять, необхідних для проведення дослідження щодо встановлення у судочинних цілях наявності чи відсутності тотожності порівнюваних об’єктів»? 1) криміналістична теорія ідентифікації;2) криміналістична ідентифікація;3) криміналістична теорія діагностики;4) криміналістична діагностика;5) ідентифікаційний процес.^ 2. Вкажіть наукову засаду криміналістичної ідентифікації? 1) індивідуальність об’єктів матеріального світу;3) об’єктивність матеріального світу;4) відносність об’єктів матеріального світу;5) можливість правильного ототожнення об’єктів матеріального світу;6) усі відповіді правильні.^ 3. Вкажіть критерій дотримання законності криміналістичної ідентифікації? 1) виконання вимог процесуальних норм;2) використання матеріалів, що потребують чіткої послідовності процесу ідентифікації;3) об’єктивність процесуальних норм;4) усі відповіді правильні;5) усі відповіді неправильні.^ 4. У якій відповіді неправильно наведено одну з умов криміналістичної ідентифікації? 1) наявність відповідних ототожнюваних і ототожнюючи об’єктів чи їх копій;2) відображення в ототожнюючому об’єкті індивідуальної сукупності ознак;3) чітка послідовність процесу ідентифікації;4) вивчення властивостей і умов механізму та розвитку процесів взаємодії об’єктів між собою;5) відповідність ідентифікаційних ознак певним вимогам і властивостям.^ 5. Вкажіть умову використання ідентифікаційних ознак? 1) істотність;2) виразність;3) відносна стійкість;4) здатність до відтворення;5) складність виявлення.^ 6. У якій відповіді неправильно названо вимогу, якій повинні відповідати зразки для ідентифікаційного порівняльного дослідження? 1) достовірність (тобто не повинно бути жодних сумнівів щодо походження зразків);2) безпосередній зв’язок з розслідуваною подією;3) повнота відображення властивостей досліджуваного об’єкту; 4) придатність для співставлення з ідентифікованими об’єктами;5) відносна стійкість ідентифікаційних ознак.7. У якій відповіді правильно названо слово (словосполучення), пропущене у наведеному теоретичному визначенні щодо одного з понять криміналістичної науки: “ ________________ — це комплекс індивідуальних ознак, що сприяють отримаю необхідної й достатньої уяви (обізнаності) про ідентифікований та ідентифікуючий об’єкт ? 1) ідентифікаційний період;2) ідентифікаційне поле;3) ідентифікаційні ознаки;4) варіаційність ідентифікаційних ознак;5) порівняльні зразки.8. У якій відповіді правильно названо слово (словосполучення), пропущене у наведеному теоретичному визначенні щодо одного з понять криміналістичної науки: “ ________________ — це сукупність всіх ідентифікаційних ознак, що використовуються під час конкретного ототожнення відповідного об’єкта? 1) ідентифікаційний період;2) ідентифікаційне поле;3) ідентифікаційна форма;4) варіаційність ознак;5) порівняльні зразки.^ 9. У якій відповіді неправильно названо класифікаційну рубрику (критерій поділу на види) ідентифікаційних ознак? 1) за значенням (роллю) в ідентифікаційному процесі;2) за внутрішнім співвідношенням ідентифікаційної характеристики;3) за характером встановлення ознак;4) залежно від причин виникнення ознак;5) за походженням ознак.^ 10. У якій відповіді правильно названо різновид непроцесуальної форми криміналістичної ідентифікації? 1) ідентифікація під час виконання пред’явлення для впізнання;2) ідентифікація під час виконання слідчих та судових оглядів;3) ідентифікація, виконана під час перевірки (встановлення) особи за документами;4) ідентифікація під час проведення ідентифікаційних експертиз;5) ідентифікація під час проведення обшуку і виїмки.^ 11. У якій відповіді правильно названо різновид криміналістичної ідентифікації, класифікованої за об’єктом дослідження? 1) загальна ідентифікація; 2) знакова ідентифікація;3) ідентифікація тварин;4) ідентифікація за матеріально – фіксованим відображенням;5) дактилоскопічна ідентифікація.^ 12. У якій відповіді неправильно названо стадію ідентифікаційного дослідження? 1) стадія попереднього дослідження;2) стадія детального дослідження; 3) стадія зіставлення;4) стадія оцінки результатів і формулювання висновків;5) стадія оформлення матеріалів (характерна для експертної ідентифікації).^ 14. У якій відповіді неправильно названо напрям криміналістичного діагностичного дослідження? 1) визначення властивостей та стану об’єкта, їх відповідності заданим характеристикам;2) встановлення факту та причин початкового стану об’єкта;3) аналіз кримінальної ситуації: обставин місця, часу, механізму взаємодії суб’єктів, предметів, причинно-наслідкових зв’язків, механізму злочинної події;4) встановлення групової належності однорідних об’єктів;5) встановлення невідповідності об’єкта його заданим характеристикам.^ 15. Ідентифікаційний період – це? 1) період, який минув з моменту виникнення (відображення) сліду до моменту, коли здійснюється ідентифікація об’єкта за його слідом-відображенням;2) період, протягом якого ідентифікуючий об’єкт зберігає свої ознаки і можлива криміналістична ідентифікація;3) період, що минув від моменту відображення сліду до моменту його виявлення слідчим;4) період, що минув від моменту направлення слідчим (судом) постанови про призначення експертизи до моменту здійснення експертом ідентифікаційного дослідження;5) період, протягом якого здійснюється експертне ідентифікаційне дослідження.^ 16. У яких відповідях правильно наведено види порівняльних зразків, необхідних для криміналістичних ідентифікаційних досліджень?1) вільні;2) абсолютно – експериментальні;3) умовно – вільні; 4) експериментальні;5) загальні;6) окремі;7) спеціальні.^ 17. У яких відповідях правильно наведено поняття (категорії), що розробляютья у теорії криміналістичної ідентифікації? 1) ідентифікаційні ознаки;2) ідентифікаційний період;3) ідентифікаційний проміжок;4) ідентифікаційне поле;5) ідентифікаційний припис;6) ідентифікаційне підґрунтя;7) ідентифікаційний каталізатор.^ 19. У яких відповідях правильно наведені положення, що розкривають сутність криміналістичної ідентифікації? 1) у процесі криміналістичної ідентифікації беруть участь дві групи об’єктів: ті, що підлягають ідентифікації і ті, з допомогою яких проводиться ідентифікація;2) ідентифікуючими об’єктами не можуть виступати матеріально – фіксовані відображення (копії слідів у вигляді зліпків, відтисків);3) ідентифікаційні ознаки можуть бути класифіковані за різними критеріями: за характером їх встановлення ознак, за причинами виникнення тощо;4) експерт проводить ідентифікацію тільки в непроцесульній формі;5) залежно від виду об’єкта дослідження криміналістична ідентифікація поділяється на ідентифікацію людини за уявним образом; ідентифікацію людини за описом ознак; ідентифікацію людини за кістковими залишками тощо;6) стадія попереднього ідентифікаційного дослідження складається з етапів: ознайомлення з матеріалами; з’ясування завдань; загальний огляд; роздільне дослідження;7) доказове значення у справі має тільки ідентифікаційне дослідження за уявними образами (слідами пам’яті).^ 20. Які положення розкривають сутність криміналістичної діагностики? 1) у криміналістичних дослідженнях ідентифікація завжди передує діагностиці;2) завдання криміналістичної ідентифікації полягає у вивченні внутрішніх властивостей і стану об’єкта; зовнішніх властивостей і умов механізму та розвитку процесів взаємодії об’єктів між собою;3) завдання криміналістичного діагностування можуть бути простими й складними (складеними); прямими й зворотніми;4) одним із основних методів, що використовуються під час діагностичних досліджень, є аналогія;5) зворотні діагностичні завдання – рух дослідження від причини до наслідку (результату);6) етапами криміналістичного діагностування є: формулювання завдань; вирішення простого завдання; побудова типової моделі; встановлення наслідків із побудованої моделі та порівняння наслідків з відображеннями на елементах уречевленої обстановки; формулювання висновку;7) складні діагностичні завдання – полягають у дослідженні (вивченні) окремо взятого об’єкта.^ 21. У яких відповідях правильно наведено види ідентифікації людини, диференційовані залежно від ідентифікуючого об’єкта? 1) ідентифікація людини за слідами рук, ніг, зубів та інших частин тіла;2) ідентифікація людини за фото -, відео — і рентгенівськими зображеннями;3) індивідуальна ідентифікація людини;4) почеркознавча ідентифікація людини;5) ідентифікація людини за уявним образом;6) ідентифікація людини за описом ознак;7) ідентифікація людини за рукописними текстами і підписами;8) родова ідентифікація людини;9) видова ідентифікація людини.^ 22. У яких відповідях правильно наведено види криміналістичної ідентифікації, класифіковані за суб’єктом ототожнення? 1) ідентифікація, виконувана слідчим;2) ідентифікація за уявним образом;3) ідентифікація, виконувана дізнавачем;4) ідентифікація процесів, станів, явищ тощо;5) ідентифікація, виконувана судом;6) ідентифікація під час обшуку;7) ідентифікація людини за запахом і біологічними виділеннями;8) ідентифікація людини за ознаками зовнішності;9) ідентифікація, виконувана свідком, потерпілим тощо.^ 23. Які положення правильно характеризують процес (процедуру) ідентифікаційного дослідження за матеріально – фіксованими відображеннями? 1) процес ідентифікаційного дослідження за матеріально-фіксованими відображеннями розпочинається зі стадії попереднього дослідження;2) стадія попереднього дослідження утворена етапами: виявлення, аналіз і дослідження ознак;3) стадія детального дослідження утворена етапами: ознайомлення з матеріалами; з’ясування завдань; загальний огляд об’єктів, що підлягають ідентифікації і тих, якими буде проводитись ототожнення; роздільне дослідження;4) порівняльне дослідження може здійснюватись трьома способами: зіставленням; суміщенням; накладенням;5) зіставлення – це коли порівнювані об’єкти розміщуються в одному полі так, щоб ознаки одного об’єкта становили продовження ознак іншого.6) накладення – коли порівнювані об’єкти розміщують так, щоб вони контактували один з одним і щоб їх можна було спостерігати в прохідному світлі (“на просвіт”);7) третя стадія ідентифікаційного дослідження – оцінка результатів і формулювання висновків;8) формування спеціальної теорії ідентифікації започаткував Сергій Михайлович Потапов;9) четверта стадія (характерна для експертної ідентифікації) — оформлення матеріалів дослідження, яка включає складання висновків та оформлення додатків (фототаблиць, інших матеріалів);


See also:
Яндекс.Метрика