нові тести для опитування-для студентів


Тема 1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи

1. Сутність контролю полягає:

а) у перевірці суб’єктом управління виконання вказівок, що стосуються регулювання стану об’єкта управління;

б) у плануванні майбутніх дій господарського суб’єкта;

в) у порівнянні фактичних показників і виявлення відхилень, що виникли;

г) в аналізі показників внутрішньої звітності.

2. Ревізія – це:

а)документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотримання ними законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності;

б)перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності;

г) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб’єкта підприємництва, що перевіряється.

3.Господарський контроль охоплює:

а) матеріальне виробництво;

б) невиробничу сферу;

в) матеріальне виробництво й невиробничу сферу;

г) окремі стадії матеріального виробництва і невиробничої сфери.

4.Перевірка—це:

а) перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державі Цільові фонди;

б) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб’єкта підприємництва, перевіряється;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності;

г) документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотримання ними законодавств з фінансових питань, достовірності обліку й звітності.

5.Спосіб контролю, що полягає у встановленні достовірності фактів здійснення певних господарських операцій — це:

а) перевірка (обстеження);

б) ревізія;

в) слідство;

г) службове розслідування.

6.Об’єкти контролю — це:

а) явища і процеси господарського життя;

б) господарюючі суб’єкти;

в) результати діяльності господарського суб’єкта;

г) фінансові результати.

7.Предметом господарського контролю є:

а) виробництво валового внутрішнього продукту;

б) виробництво й споживання валового внутрішнього продукту;

в) виробництво, розподіл, облік і споживання валового внутрішнього продукту;

г) господарська діяльність підприємства.

8.Ревізія відрізняється від аудита тим, що:

а) ревізія здійснюється на договірних засадах між ревізором і керівником підприємства, а аудит — за планом роботи аудиторської фірми без узгодження з керівником підприємства;

б) аудит проводиться після завершення господарських операцій, ревізія — на будь-якому етапі господарської діяльності підприємства;

в) аудит може проводитись за вимогою органів дізнання і попереднього слідства, а в ревізії цього не передбачено;

г) ревізія — це форма державного господарського контролю, а аудит — незалежна форма господарського контролю.

9.Ревізія призначена:

а) допомогти підприємству вести бухгалтерський облік;

б) виявити протизаконні дії посадових осіб;

в) захистити фінансові інтереси підприємства, що перевіряється;

г) виявити майно підприємства, що утратило свою якість або перебуває поза обліком.

10.Контроль, що проводиться після здійснення господарських операцій і має своєю метою встановлення їх правильності й законності, називають:

а) фактичним;

б) цивільним;

в) аудиторським;

г) наступним.

11.Принцип раптовості:

а) забезпечує об’єктивну оцінку діяльності підприємства з документальним обґрунтуванням фактів і обов’язковим виявленням причин і зв’язків між ними;

б) полягає в тому, що кожна наступна ревізія починається з моменту, коли закінчилася попередня;

в) досягається шляхом нерозголошення етапів підготовки ревізії та її початку;

г) полягає у виявленні і детальному вивченні усіх фактів, що мають значення для ревізії.

12.Принцип, за якого у ревізія має визначене виховне значення, називається принципом:

а) активності ревізії;

б) послідовність ревізії;

в) безперервності;

г) правильної відповіді не запропоновано.

13.Принцип ревізії, за якого кожна наступна ревізія починається з моменту, коли закінчилася попередня, називається принципом:

а) всебічності;

б) послідовності;

в) об’єктивності;

г) правильної відповіді не запропоновано.

14.Принцип активності ревізії полягає в:

а) застосуванні засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні особи цього не чекають;

б) прагненні знайти кращі способи виконання поставлених перед ревізією задач, готовності ревізора взяти на себе відповідальність за сміливе рішення;

в) виявленні і детальному вивченні усіх фактів, що мають значення для ревізії;

г) правильної відповіді не запропоновано.

15.Особливістю попереднього контролю є:

а) він має локальний характер і здійснюється через визначені проміжки часу;

б) він є безперервним і повинен здійснюватися на всіх ділянках виробничої і фінансово-господарської діяльності;

в) він є найбільш повним і глибоким підходом до вивчення виробничої і фінансової діяльності підприємства;

г) оперативною формою даного виду контролю є використання системи первинної бухгалтерської документації.

16. Фінансово-господарська діяльність — це:

а) будь-яка діяльність;

б) діяльність, пов’язана тільки з виробництвом і реалізацією товарів;

в) будь-яка діяльність, крім підприємницької;

г) процес, що забезпечує відповідність функціонування об’єкта керування, прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставлених цілей.

17.Хто має право проводити внутрішньогосподарський контроль:

а) власник підприємства та його заступник;

б) головний бухгалтер підприємства;

в) головний аудитор підприємства;

г) керівник і фахівці підприємства?

18.Суб’єктами контролю є:

а) посадові й матеріально-відповідальні особи, що відповідають за ведення обліку, надходження, експлуатацію, витрату, використання об’єкта контролю;

б) керівники підприємства, що уповноважені проводити господарський контроль;

в) особи та органи, що мають повноваження на здійснення контролю за виробничою і фінансовою діяльністю підприємства;

г) представник державних структур, яким надане право залучати винних до відповідальності.

19.Метою здійснення внутрішньосистемного контролю є:

а) об’єктивне вивчення діяльності суб’єкта господарювання;

б) об’єктивне вивчення фактичного стану справ суб’єкта господарювання, виявлення і попередження негативних факторів;

в) перевірка дотримання управлінських рішень;

г) виявлення результатів господарської діяльності.

20.Предметом ревізії є:

а) рішення, прийняті керівником підприємства;

б) факти порушень і зловживань;

в) господарська діяльність підприємства;

г) господарські факти й операції.

21.Об’єктом ревізії є:

а) активи і фінансові зобов’язання;

б) розрахункові операції;

в) операції з майном підприємства;

г) здійснені на підприємстві господарські операції.

22.Ревізію називають документальною тому, що:

а) при її проведенні застосовуються тільки документальні прийоми господарського контролю;

б) вона здійснюється шляхом вивчення відображених у документах фактів;

в) вона проводиться в бухгалтерії за бухгалтерськими документами;

г) при її проведенні перевіряються тільки ті документи, що мають порушення.

23.Проведення огляду дозволяє:

а) виявити протиріччя в документах;

б) зібрати речовинні докази злочинних дій;

в) установити стан діяльності підприємства в цілому;

г) виявити факти порушення правил торгівлі.

24.До прийомів перевірки окремого документа належать:

а) формальна перевірка, зустрічна перевірка, арифметична перевірка;

б) формальна перевірка, взаємний контроль, нормативно-правова перевірка;

в) формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова перевірка;

г) контрольне порівняння, зустрічна перевірка, хронологічна перевірка.

25.Який прийом фактичного контролю здійснюється фахівцями різних галузей знань за дорученням ревізора:

а) контрольне приймання продукції за якістю та кількістю;

б) перевірка виконання прийнятих рішень;

в) експертна оцінка;

г) одержання письмових пояснень і довідок.

26.До якого виду контролю відносять огляд основних засобів:

а) документального;

б) наступного;

в) фактичного;

г) поточного?

27.Для того, щоб визначити чи вчасно працівники з’являються на робочому місці й залишають його, необхідно:

а) провести контрольний хронометраж часу;

б) перевірити первинну документацію з обліку праці і виконаних робіт;

в) провести опитування працівників;

г) здійснити контрольну атестацію працівників.

28. Відновлення кількісно-сумарного обліку є:

а) прийомом перевірки документів, що відображають рух однорідних цінностей;

б) прийомом перевірки окремого документа;

в) прийомом перевірки декількох документів, що відображають ту саму або взаємозалежні операції;

г) прийомом фактичного контролю.

29.Які з наведених прийомів застосовуються при проведенні фактичного контролю:

а) контрольне обмірювання виконаних робіт і експертна оцінка;

б) обстеження і відновлення кількісно-сумарного обліку;

в) перевірка виконання прийнятих рішень і хронологічна перевірка руху цінностей;

г) контрольне придбання і хронологічна перевірка руху цінностей?

30.Конфіденційна інформація — це:

а) право підприємства, компанії, фірми, банку на збереження в таємниці документів, даних, що відображають їх діяльність;

б) відомості, що перебувають у власності, користуванні фізичних і юридичних осіб та поширюється у відповідності з передбаченими ними умовами;

в) вид таємної інформації, що охоплює відомості в сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішньоекономічних відносин, державної безпеки й охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоду національній безпеці України;

г) інформація, що стосується фізичних осіб.

31.Принцип ревізії, що полягає у виявленні і детальному вивченні усіх форм, що мають значення для ревізії, називається принципом:

а) безперервності;

б) активності;

в) повноти;

г) об’єктивності.

32.Принцип контролю, що передбачає активний вплив суб’єктів контролю на об’єкт шляхом прийняття ефективних управлінських рішень щодо усунення виявлених недоліків, називається принципом:

а) економічності;

б) дієвості;

в) всебічності;

г) активності.

33.Система незалежного контролю за порядком здійснення фінансово-господарських операцій обліку й звітності господарського суб’єкта — це:

а) внутрішньосистемний контроль:

б) внутрішньогосподарський контроль;

в) аудиторський контроль;

г) державний контроль.

34.Склад і обсяг відомостей, що перебувають в розпорядженні конкретного органа державної контрольно-ревізійної служби або його посадової особи та на визначений період часу не підлягають зовнішньому або внутрішньому розголошенню називається:

а) конфіденційною інформацією;

б) комерційною таємницею;

в) службовою таємницею;

г) правильної відповіді не запропоновано.

35.Контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства проводяться з ініціативи власника, тобто органа, якому підпорядковується підприємство на правах власності належать до:

а) аудиторського контролю;

б) наступного контролю;

в) внутрішньосистемного контролю;

г) внутрішньогосподарського контролю.

36.Право підприємства, компанії, фірми, банку на збереження в таємниці документів, даних, що відображають їх діяльність, називається:

а) державна таємниця;

б) конфіденційна інформація;

в) службова таємниця;

г) комерційна таємниця.

37.Відомості, що перебувають у власності, користуванні фізичних і юридичних осіб та поширюються у відповідності з передбаченими ними умовами:

а) комерційна таємниця;

б) фінансова таємниця;

в) конфіденційна інформація;

г) службова таємниця.

Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи

1.Ревізори складають проміжні акти в процесі ревізії при виявленні фактів, які:

а) не можуть бути підтверджені письмовими документами або вимагають негайного оформлення;

б) стосуються окремого розділу діяльності ревізорів;

в) підвищують доказову силу основного акта ревізії;

г) стосуються інвентаризації готівки в касі, стану складського господарства і схоронності цінностей, обстеження підприємства та його підрозділів.

2.Попереджати про проведення планової перевірки ФІНІНСПЕКЦІЯ зобов’язано:

а) не пізніше чим за 5 днів;

б) не пізніше чим за 10 днів;

в) не пізніше чим за 15 днів і тільки СПД;

г) не повинні.

3.Термін проведення ревізії на підприємстві не може перевищувати:

а) 15 днів;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика