налоговое тесты по 130


Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, яким відповідно до закону поняттям охоплюється обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі, внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

-збір (плата, внесок);

Позначте, яка з перелічених груп відносин не входить у сферу дії Податкового кодексу України?

-погашення зобов’язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

Позначте, яким шляхом допускається внесення змін до положень Податкового кодексу України?

-шляхом прийняття спеціальних податкових законів;???

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказані законодавчі положення, щодо встановлення місцевих податків і зборів “Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом /…./”

-забороняється

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказані законодавчі положення “Система заходів, що передбачає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів, може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів – це /…./”

-спеціальний податковий режим;

Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані місцеві податки і збори. -податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані місцеві податки і збори.

-туристичний збір;

Вкажіть у відповіді під котрим номером не правильно вказані місцеві податки і збори.

-плата за землю;

Вкажіть у відповіді під котрим номером не правильно вказані місцеві податки і збори.

-екологічний податок;

Вкажіть у відповіді під котрим номером не правильно вказані місцеві податки і збори, які є обов’язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об’єктів оподаткування або умов, з якими пов’язане запровадження цих податків і зборів.

-комунальний податок

Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані місцеві податки і збори, які є обов’язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об’єктів оподаткування або умов, з якими пов’язане запровадження цих податків і зборів.

-єдиний податок

Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані місцеві податки і збори, які є обов’язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об’єктів оподаткування або умов, з якими пов’язане запровадження цих податків і зборів.

-збір за проведення деяких видів підприємницької діяльності;

Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані місцеві податки і збори, які є обов’язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об’єктів оподаткування або умов, з якими пов’язане запровадження цих податків і зборів.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

Вкажіть у відповіді під котрим номером не правильно вказані загальнодержавні податки.

-державне мито;

Вкажіть у відповіді під котрим номером не правильно вказані загальнодержавні податки.

-єдиний податок

Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані місцеві податки і збори.

-податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

Вкажіть у відповіді під котрим номером не правильно вказані загальнодержавні податки.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

Вкажіть у відповіді під котрим номером не правильно вказані загальнодержавні податки.

-єдиний податок;

Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальнодержавні податки.

-мито;

Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальнодержавні податки.

-податок на прибуток підприємств;

Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказані загальнодержавні податки.

-акцизний податок;

Позначте, яка з перелічених відповідей містить перелік загальнодержавний податків та зборів?

екологічний податок, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, мито;

Позначте, у відповіді під котрим номером правильно визначено перелік місцевих податків і зборів, що обов’язково встановлюються місцевими

радами

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

Позначте відповідь, у котрій визначено поняття, яким позначається система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів

-спеціальний податковий режим;

Вкажіть, у котрій з відповідей правильно вказано на нормативний документ, яким регламентуються питання зарахування загальнодержавних та місцевих податків до відповідних бюджетів.

-Бюджетний кодекс України;

Вкажіть цифру, що пропущена у наведеному законодавчому положенні: «Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається у 10____-денний строк з дня оприлюднення до органу державної податкової служби, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.»

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо принцип податкового

законодавства України, згідно з яким кожна особа зобовязана сплачувати встановлені Податковим кодексом України, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями Кодексу ? -загальність оподаткування;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо принцип податкового законодавства України, згідно з яким забезпечується однаковий підхід до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу ?

-рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо принцип податкового законодавства України, згідно з яким встановлення податків та зборів відбувається з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями ?

-фіскальна достатність;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо принцип податкового законодавства України, згідно з яким відбувається установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування ?

-економічність оподаткування;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо принцип податкового законодавства України, згідно з яким установлення податків та зборів відбувається у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків ?

-нейтральність оподаткування;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо принцип податкового законодавства України, згідно з яким установлення строків сплати податків та зборів відбувається, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками ?

-рівномірність та зручність сплати;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо принцип податкового законодавства України, згідно з яким відбувається визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку ?

-єдиний підхід до встановлення податків та зборів;

Вкажіть, у котрій із відповідей неправильно названий принцип податкового законодавства України

-презумпція правомірності рішень контролюючих органів;

Вкажіть пропущену цифру, у наведеному законодавчому положенні щодо значення принципу стабільності податкового законодавства України: «Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за __6__ місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.»

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, яким відповідно до закону поняттям охоплюється обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податків відповідно до Податкового кодексу України.

-податок;

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, яким відповідно до закону поняттям визначається сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку.

-податкова система України;

________ Як за формою обкладання класифікуються податки ?

прямі і непрямі;

________ Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо спільну ознаку податків і зборів ?

-джерело надходження (зарахування) – бюджет;

________ Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо спільну ознаку податків і зборів ?

-обов’язковість;

________ Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо поняття, яким позначаються податки та збори, що встановлені Податковим кодексом України і є обов’язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених цим же Кодексом ?

-загальні податки і збори;

________ Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо поняття, яким позначаються податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад ?

-місцеві податки і збори;

Вкажіть пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: «Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15.07 (число і місяць двозначними цифрами) року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).»

! 16 елементи оподаткування

________

Позначте, яка з перелічених відповідей містить перелік обов’язкових елементів податку?

-платник податку, ставка податку, база оподаткування, ставка податку, строк та порядок сплати податку;

________ Позначте, яка з перелічених відповідей містить перелік обов’язкових елементів податку?

-платник податку, об’єкт оподаткування, ставка податку, база оподаткування, податковий період;

________ Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що лежить в основі застосування певного податку до платника залежно від територіального походження чи території здійснення діяльності?

-податкова правосуб’єктність;

-податкова правоздатність;

-податкова дієздатність;

-податкова юрисдикція держави;

-податковий режим;

________ Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано один із критеріїв, який може бути взятий державою при встановленні правил усунення подвійного оподаткування?

-резидентство;

________ Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано один із критеріїв, який може бути взятий державою при встановленні правил уникнення подвійного оподаткування?

-територіальність;

-доміцілія;

-громадянство;

-постійне місцезнаходження (проживання);

-джерело отримання доходів;

________ Позначте, яка з перелічених відповідей містить перелік обов’язкових елементів податку?

-об’єкт оподаткування, ставка податку, база оподаткування, порядок обчислення податку;

________ Позначте, яка з перелічених відповідей містить перелік обов’язкових елементів податку?

-об’єкт оподаткування, ставка податку, податковий період, порядок обчислення податку, порядок та строк подання звітності про обчислення і сплату податку;

________ Позначте, яка з перелічених відповідей містить перелік обов’язкових елементів податку?

-об’єкт оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, порядок та строк подання звітності про обчислення і сплату податку;

________

Позначте, яка з перелічених відповідей містить перелік обов’язкових елементів податку?

-платник податку, об’єкт оподаткування, ставка податку, податковий період, порядок обчислення податку;

________ Позначте відповідь, у котрій міститься ознака, що відрізняє статус представника платника податків за договором та податкового агента?

________ Позначте, у котрій із відповідей міститься правильна теза, щодо визначення співвідношення між базою оподаткування та одиницею виміру бази оподаткування

одній базі оподаткування повинна відповідати одна одиниця виміру бази оподаткування;

________ Позначте відповідь, у котрій визначено вид ставки податку, яким позначається максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, встановлений Податковим кодексом України ?

гранична ставка податку;

________ Позначте відповідь, у котрій визначено вид ставки податку, яким позначається ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування?

-абсолютна (специфічна) ставка податку;

________ Позначте відповідь, у котрій визначено вид ставки податку, яким позначається ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці виміру бази оподаткування?

-відносна (адвалорна) ставка податку;

________ Позначте, до якого виду ставок податку відноситься встановлені у ст. 167 Податкового кодексу України розміри ставок податку на доходи фізичних осіб?

відносна (адвалорна) ставка податку;

________ Позначте, у котрій із відповідей неправильно названо нормативну підставу для можливого надання податкових пільг?

-час отримання певних видів об’єктів оподаткування;

________ Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказані органи, які можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів (крім плати за землю).

-обласні і районні ради;

________ Правильно вказані органи, якими здійснюється встановлення податкових ставок.

-Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим i сільськими, селищними, міськими радами; невпевнена

________ Вкажіть, у котрій із відповідей неправильно визначено можливий шлях надання податкових пільг?

-надання безвідсоткового податкового кредиту для сплати нарахованого податкового зобов’язання;

________ Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено шлях надання податкової пільги щодо сплати податку на доходи фізичних осіб з частини доходу (суми коштів), які сплачені платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати?

-податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

-зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;

-надання безвідсоткового податкового кредиту для сплати нарахованого податкового зобов’язання;

-встановлення зниженої податки ставки та збору;

-звільнення від сплати податку та збору;

________ Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено шлях надання податкової пільги щодо сплати податку на доходи фізичних осіб з доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від членів сім’ї першого ступеня споріднення?

-звільнення від сплати податку та збору;

________ Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано слово (словосполучення), пропущене у наведеному нижче законодавчому положенні: «Зміна строку сплати податку та збору ****».

-здійснюється шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк;

________ Вкажіть, у котрій із відповідей неправильно визначено форму, у якій здійснюється зміна строку сплати податку?

-податкова порука;

________ Вкажіть, установлення яких з елементів податку відбувається, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов’язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.

-податковий період, строк плати податків та зборів;

-порядок обчислення податку, порядок та строк подання звітності про обчислення і сплату податку;

-звітний період, строк сплати податків та зборів;

-податкові пільги;

ставка податку, податковий період;

________Вкажіть цифри, пропущені у наведеному законодавчому положенні: «Великий платник податків — юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує 12 мільйонів гривень.»

________ Позначте відповідь, у котрій визначено поняття, яким позначається особа, яка може здійснювати представництво законних інтересів платника податків та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків на підставі закону або довіреності?

-представник платника податків;

________ Юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами:

резиденти;

________ Дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет:

резиденти;

________ Фізичні особи, які мають місце проживання в Україні:

резиденти;

21-30У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається ****, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні:

-резидентом;

Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається ****, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

-резидентом;

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається ****, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року

. -резидентом;

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є:

-місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності;

________

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи критерії мсцяпродивання, центру життєвих інтересів чи фактичного перебування в Україні не менше 183 днів, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є:

-громадянином України;

Вкажіть цифри, пропущені у наведеному законодавчому положенні: «У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше _183___ днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.»

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено поняття, яким законодавство позначає фізичних осіб (резидентів і нерезидентів України), юридичних осіб (резидентів і нерезидентів України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

-платник податків;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено поняття, яким законодавство позначає осіб, на яких Податковим кодексом України покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

-податковий агент;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено поняття, яким законодавство позначає майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

-об’єкт оподаткування;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено поняття, яким законодавство позначає фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання.

-база оподаткування;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено поняття, яким

законодавство позначає розмір податкових нарахувань на (від) одиницю(одиниці) виміру бази оподаткування.

-ставка податку;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено поняття, яким законодавство позначає встановлений Податковим кодексом України період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів ?

-податковий період;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначно загальний порядок обчислення суми податку ?

-множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів;

Вкажіть слово (словосполучення), пропущене у наведеному законодавчому положенні: «**** сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.»

-не дозволяється

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказані органи, якими встановлюється порядок зарахування податків до бюджетів.

-Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними i сільськими, селищними, міськими радами;

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано яким поняттям позначається державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) та погашенням податкових зобов’язань чи податкового боргу?

-контролюючий орган;

Вкажіть цифру(число і місяць двозначними числами), що пропущена у наведеному законодавчому положенні: «Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15.07____ року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.»

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо ставку місцевого податку, що застосовується при його справлянні у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податковогокодексу України.

-мінімальна;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика