Хуулгаазын шол


Кара-Чыраа ортумак школазы

Оюн: «Хуулгаазын шол»

Темазы:»Тыва улустун аас чогаалы»

Оюн «Хуулгаазын шол» («Поле чудес»)

Темазы: «тыва улустун аас чогаалы»

Сорулгазы: Тыва улустун аас-чогаалын уругларга билиндирери; уругларнын сагынгыр-тывынгырын сайзырадыыры; улустун чаагай чанчылдарынга кижизидери;

Башкы телевидение дамчыштыр пятница санында болуп турар. «Поле чудес» деп оюннун дугайында беседа чоргузар.

Киржикчилер шилиир.

Оюнну оореникчилер аразынга эрттирер. Шилилге айтырыглары:

а) Кым дурген чугаа чугаалаарыл?

б) Шулуктун адын тывынар: «Хорзун ишти чыдынныг, ковей-ковей карактыг» (Картофель)

в) Улегер домактын эгезин чугаалар:

«… … … кижи болуру чажындан»

(Аът болуру кулунундан)

г) Чедир чугаала: «Улуургак болбас дээр…»(уйгужу чорбас дээр»)

д) С. Сарыг-оолдун «Ураннын школага белээ» деп чечен чугаазынга хамаарыштыр айтырыглар: «Уран кандыг белектиг келгенил? Чуу чувеге дыка ынак уруг ийик?» (Гербарий)

е) Тывызык: «Ийи угбашкынын экти ден» (Хачы)

ж) Кус дугайында кым шулук бижииирил?

з) «Алдай-Мерген чуу деп тоолдун маадырыл?» («Алдан- ала чылгылыг Алаадай-Мерген»)

и) Тывызык: Бирде сен бар, бирде мен баайн» (Буттар)

й) Кым дугайында кым шулук билирил?

К) Тывызык «Салдыг- ашак эвес,

Сыргалыг – кадай эвес.

Кудуруктуг – аът эвес,

Адыр дуюглуг – инек эвес.» (Ошку)

м) Кым дурген чугаа билирил?

I тур. О Сагаан-оолдун «Оол биле кушкаш» деп чогаалында кол маадырнын ады (Миша)

Музыкалыг чапсар. Шулук чугаалаар.

II тур. Аксы чок-даа болза.

Ал-шаараш диштиг. (Хирээ)

Музыкалыг чапсар. Танцылаар.

Корукчулер-биле оюн. Бо кымнын чуу деп чогаалындан узунду-дур: «Ай чанынга данза таакпы тыртып, булутталдырып эгеледим. Ай-даа, булут-даа бар боза – арга-эзим иштинде ышкаш апарды…» (М. Пришвин «Чараа-чечен»)

Тиилекчилерге шанналдар тыпсыр.

III тур. Улегер домак: “Эртем чокта,

Эртен база дун”.

IV тур. «Ивижилер» деп чечен-чугааны бижээн чогаалчынын фамилиязы (Чадамба)

Музыкалаг чапсар…Ырлаар.

Туннели. Тывызык: «Човурээ хааржак. Човурээ хааржактын иштинде ыяш хааржак. Ыяш хааржактын иштинде саазын хааржак. Саазын хааржактын иштинде узум чигир. Узум чигирде — ус» (Тоорук).

Супер оюн. Улегер домак: « Демниг сааскан теве тудуп чиир»

Альтернатива. Тывызык: «Чырык коргенде, чунун-даа чанынга чаштынар» (холеге)

Башкынын белеткээр чуулдери:

Кубик – альтернативага ойнаар, октаар.

Темага дуушкен тывызыктар, улугер домактар.

Ужуктерни кезип белеткеп алыр.

Шанналдарны белеткээр.

Класстын дерилгези.

Барабан. Анаа бижиири:

А – альтернатива

Б – банкрот

О – переход хода.

П – приз

Кара шкатулка (хааржак) 0, 15, 30…

Долганыр барабаны пластинканы ажыглап тургаш, кылып ап болур.


See also:
Яндекс.Метрика