Хой оранныг саннарны номчууру


Тема «Хой оранныг саннарны номчууру»

Сорулгазы: уругларга саннарны шын адап, класстарга шын узуп (ангылап) ооредеири, келир уеде хой туннуг акшалар ап чорууур эки кижилер болурунга кижизидери;фольклорга даянып чер-чурттунга ынак болурунга кижизидери; чугаазын , сан санаар арга-шинээн сайзырадыры.

Дерилгези: чаа дериг-херекселдерни математика клазындан алыр, самбын, таблица, карточкалар, компьютер, проектор, экран, номнар.

Кичээлдин чорудуу

Организастыг кезек.

— Аалчылар –биле мендилежиилинер.

2. Эмоционалдыг байдалды тургузар.

Силернин арын-шырайынар чырып турар, чараш, хоглуг, эрестиинерни, карактарынар оду чайнап хып тур, кочээлге эн-не эки харыылаар боор силер.

Кичээл шагы эгеледи

Кичээнгейлиг оорниили

Кижи бурузу харыысалгалыг

Кичээлге бис харыылаалы.

-Дуун ,башкыларнын акша-шалыны унген, оларнын оорушкулуун канчаар силер. А силер келир уеде озуп келгеш кайы хире акшалар ажылдап алыр силер адап корунерем (уругларнын харыыларын самбырага бижиир).

-Хой-хой акшалар дугайында чугаалажып тур бис. Чуу деп бодаар силер, богун кичээливиске чуну кылыр деп турарывыс ол? (уругларнын харыылары)

-Темавыс «Хой оранныг саннарны адап, номчуур у». Ол хой акшаларывысты санап ооренип алыр бис.

3. Онаалга хыналдазы

_ Кымнарнын шупту шын болду, холдарын кодуруптер (часкаар). Эр хейлер!

4. Аас-биле саналга

-Ам эрткен кичээлде чуну билип алганынарны хынаптайн.

а)самбырага ажыл:

— Чангыс ол-ла чурагайны ажыглап тургаш уш оранныг саннар бижиир (111, 222, 333, 444, 444, 555, 666, 777. 888, 999).

-Э-не бичи саны адаар

-Эн-не улуг саны адаар

-Арткан саннарны адаар

-Бо саннар каш дугаар класска хамааржырыл? (1 кл)

-Бирги класстын разрядтарын аданар (чустер, оннар, чангыстар)

б)2,8,4 деп чурагайларны ажыглап тургаш, уш оранныг саннар бижиир (баштай улуун, оон бичиизин): 841, 824, 482, 428, 284, 248

-Номчунар, чустернин адаан шыяр.

5. Сула шимчээшкин

-Ам чаа темаже кирер бис. Оон бетинде чалбарып, тейлеп алыылынар.

Оран-тандым, одум-козум,

Айнын чаазы, хуннун эртези

Чамбы дипке чажыым чажып

Чалбарып, тейлеп тур бис

Оршээ, хайыракан!

6. Чаа тема

а) самбырага ажыл

132.469 32.192

991.678 50.001

346.932 104.050

б) чаа коргузуглер-биле ажыл (математикабинединлен алыр)

1) –Бо коргузуглернин дузазы-билке 165 деп саны тургузар.

-Кайы класска хамааржырыл?

-Каш чус, оннар, чангыстар барыл?

Кыдыраашка 165 деп санны бижидер база дугаландыр шыяр.

5 он мун 2 чангыс мун 1 чус 6 он 5 чангыс (самбырага бижиир)

2) Коргузуг-биле тургузар.

-Кым номчуптарыл? (52 мун 165)

_номчуурувуска чуу оскерли берди? (52 деп сан соонда мун деп сос немежи берди)

-Шын-дыр. 2 класстын чурагайларынын соонга мун деп сос немээр бис, чуге дизе ол сан 2 кл хамааржып турар мен деп турары ол.

-Дугаландыр шыяр 52.165.

3) – 2он мун 6 чангыс мун 3 чус 6 он 3 чангыстан 2 он мун 5 чангыс мун 2 чус 6 он 3 чангысты казыыр. (Самбырага бижипкеш, казыыр, номчуур)

ТУННЕЛИ:

-Канчаар номчуурун билип алдынар бе, ам деп номчуп шыдавайн турган хой акшаларывысты санап шыдаар бис бе?

Уругларга катап номчудар.

-Хой оранныг саннарны номчуурда чуну кылырыл? (класстарга чарып алыр)

-Каш чурагай чарып алырыл? (3 чурагай)

— Кайы талазындан эгелеп санаар бис, ол 3 чурагайны? (чангыстар клазындан азы он таладан солагай талаже санаар).

Дурумну номдан база номчудуп болур.

7. Сула шимчээшкин

Хой акша-тогерик ажылдап ап, эртем-билиг чедип алырда, оршээл дилеп тейлеп чоруур эргим чуулдер бар.

Оршээ, хайыракан!

Тынып чоруур агаарым кончуг

Ижип чоруур суум кончуг

Азырап чоруур авам, ачам кончуг

Башкарып чоруур ,башкым кончуг

Эмнеп чоруур эмчим кончуг

Ооренип чоруур школам кончуг

Шупту чуве менээ эргим, оршээ хайырыкан!

8. Ном- биле ажыл

а) Номда таблицаларда саннарны номчуур.

б) кыдыраашка ажыл

№ 96 Класстарнын дугаарларын айытпышаан бижиир.

№97 самбырага кылыр. 1-ги каттыныг чуну коргузуг турарыл?

2-ги каттыныг чуну коргузуп турарыл?

— Мун деп сос чунун-биле солуттуна бергенил? (уругларнын харыылары)

9. Бот ажыл

Бодалга 11

1 вариант- 1 даалаг

2 вариант -2 даалга

-Бодалгалар 2 кылдыныглыг апаар кылдыр айтырыглар салыр.

Яблоня- 3

Липа- ?оон 4 катап хой

Кырган-ава- 62 х

Авазы- ? оон 2 катап

№98 азы 101

Харыыларын уругларнын боттарынга хынаттырар. Харыызын башкы самбырага бижиир.

10. Онаалга

№99. Канчаар кылырын ,башкы тайылбырлап бээр.

11. Рефлексия

-Хой оранныг оранныг номчуурун кым билип алды? (улуг эргээн коргузер)

-Билбээн улус бичии салаазын коргузер.

ТУННЕЛИ:

-Демги адап турганынар ышкаш чус мун акшалар ажылдап аар деп бодаар болза канчаар бис?

-Улуг эртем чедип алыр, хой мал-маган азыраар, коммерсант болур. Бо дээрге эки ооренир, онаалга кылыр, хой номчуур чанчылдардан эгелээр. Эки кызып ооренинер.

-Кичээл тонген. Улуу-биле четтирдим.


See also:
Яндекс.Метрика