Ю Гагарин Мен чуну корген мен


Тема: Ю. А. Гагарин «Мен ч\н\ к=рген мен»

Кичээлдин сорулгалары:

1. Уругларны Юрий Алексеевич Гагаринни¸ бир дугаар космосче ушкан маадырлыг чоруу-биле таныштырар.

2. Октаргай дугайында бижээн чечен чугаа таварыштыр космонавтикага сонуургалын бедидер, алган билиглеринге даянмышаан, шын, медерелдиг номчулгазын чедип алыр.

3. Т=рээн чуртунга ынак, чоргаарланып, база кузелдерин боттандырып билиринге кижизидер.

Арга-методтар: беседа, тайылбыр, практиктиг, коргузуглуг, РКМЧП элементилери,

Коргузуг материалы: экранга слайдылар(Ю. А. Гагариннин чуруу, ужудуушкуннун оруу, Белкабиле Стрелка деп ыттарнын чуруу, Константин Циолковскийнин чуруу, Марс. Венера планетелар), космиктиг корабльдин македи, чуруктар, карточкалар.сайзырангай медээ дамчыдар аргалар.

Кичээлдин чорудуу

Организастыг кезээ (Башкы бодун уругларга таныштырар, кичээлдин сорулгалары-биле таныштырар).

— Экии, уруглар!

Мени Бадарчы Маргарита Михайловна дээр. Мен Чаа-Хол кожууннун Чаа-Хол ортумак школазында силер ышкаш 4-ку класстын башкызы мен.

-Кузел. Кижи бурузу кузелдиг болур болгай. Силер кандыг кузелдиг силер, уруглар?

-Озуп келгеш кандыг кижи болуксап чоруур силер?

-Кижилер шаандан тура октаргайже ужудуп унерин кузеп чораан. Богун ол кузелдин дугайында чугаалажыр бис.

-Бистин кичээливисте хуулгаазын космиктиг корабль ужудуп келген. Ол анаа-ла келбээн. Ону башкарып чоруур, делегейде эн-не билдингир кижи бар! Коруптээлинер.

-Бо кымыл?

— Юрий Алексеевич Гагарин апрель 12-де 1961 чылда делегейде бир-ле дугаар космосче ужудуп унген кижи. Школага тергиин эки оореникчи турган, ооредилге черлеринге , ооренип-даа тургаш эш-оорунге хундуткелдиг, биче сеткилдиг оол чораан. Оске космонавтылар база ужудуушкунга белен турган, ынчалза-даа Ю.А.Гагарин бодунун быжыг туруштуу-биле, кызымаккай чоруу, спортка хандыкшылдыы, шыдамыы- биле октаргайже ужудар эргени алган. Ол черни 108 минут дургузунда черни 1 катап долганган. Ю. А. Г ужударынын¸ мурнунда дириг амытаннардан ыттарны шенеп ужудуп турган. Оларнын аразында Белка биле Стрелка деп ыттар чедиишкинниг болган. Корабль-спутникти кылырда ангы-ангы эртемденнер киришкен. Оларнын аразындан Константин Циолковский баштайгы корабльди чогаадып болгаш октаргайга баарга кандыг байдалдыг болурун баш бурунгаар шинчилээн эртемден.

-Хун системазында планеталардан адапталынарам.(юпитер, сатурн. Плутон, марс, венера, чер).

-Оларнын иштинде Черге эн-не чоок Марс биле Венера деп 2 планетаже ужудар бис.

-Ам бо корабль бисти октаргайже аян-чорук кылырынче чалап турар. Шупту белеткенгеш, скафандрларывысты кеткеш, ужудуптаалынар! Ужудуушкунга белен бе? Белен!!!

— Черден элээн ырай бергенивисте дензи чок байдалда келген бис. Черден ырай берге

нивисте, чернин тыртыжыышкын кужу чиде бээрге, дензи чок байдал тыптып келир.

1. Марсче чедээлинер. Ол черге эн-не чоок планета болуп турар. Ында канал бугалар бар. Буга дээрге суг оруу. Ол планетада бугалар канчап тыптып келгенин эртемденнер шинчилеп турар.

Марска келгеш, чуну билип алдывыс?

2. Ам Венера деп планетада келген бис. Ол планетаны эртемденнер кызыл планета деп адаан, чуге дизе ону тускай аппараттан коорге кызыл =ннуг болуп турар. Бо барган ийи планетавыста кижилер, дириг амытаннар чурттап турар бе?. (Венера планета дугайында чуну билип алдывыс? Уругларнын харыылары….)

— Моон-биле аян-чоруувусту кызыгаарлааш, дедир Черже чаныптаалынар! Бисти мында ажыл-херек манап турар.

5. Ном-биле ажыл. Номунарны¸263-ку арынын ажыдынар.

— Гагаринни¸ октаргайга барган сактыышкын чугаазын номчуур бис.

А) Шын адалга

Космонавт, корабль-спутник, Константин Циолковский.

-бо состер кандыг состер-дир? Орус дылдан улегерлээн состер.

Б) Башкыны¸ улегерлиг номчулгазы.

В)+=реникчилернин боттарын номчудары

Г) Илчирбелей номчудары.

Д) Айтырыгларга харыылаары

-Ю. А. Гагарин кым болуксап чорааныл?

-Октаргайдан черни коорге кандыг болганын катап номчааш, чугааланар.

-Дензи чок байдал уезинде Ю. А. Гагарин чуну кылып турганыл?

-Ю.А. Гагарин кайы планеталарже чедип, барыксап чорааныл?

-номчаан чечен чугаавыска хамаарыштыр чурук чуруп келир. Келир кичээлде чуруктарга делгелге кылыр.

VI. Быжыглаашкын

Физминутка

-улеп берген саазыннарымны куш-биле чуура тудаалынар, оон ону =ру октап, ойнаалынар. Баш кырынга салып болур.

7. Кыдыраашка ажыл.

Мээ¸ улеп берген саазыннарымга кижи бурузу кузелдерин бижиптер. Ону космиктиг корабльга суп каар бис. Кузелдиг кижи болза, номчуп болур.Силернин бо кузелдеринер буде бээрин идегээр-дир мен. Кузелин будурер дизе, боду кызар.

8. Амгы уе-биле холбаазы

Ю.А.Гагариннин космосче ужутканындан бээр 50 чыл эрткен. Юбилейлиг чылда – Бугу Россияда Космонавтика чылы кылдыр чарлаан.

-Бисти¸ Тывада база ону байырлап эрттирип турар. Дуун Ю.А.Гагариннин тураскаалынын¸ мурнунга байырлыг чыскаал болган.

Амгы уеде станцияларда делегейнин ангы-ангы чурттарындан октаргайда космонавтылар демниг ажылдап, чурттап турар. Ам-даа шинчилеттинмээн планеталар сылдыстар хой.

Силер Россияны¸ бичии хамаатылары болган соонда, делегейде октаргайже орукту бир-ле дугаар бисти¸торээн чурттувустун хамаатылары ажытканынга чоргаарланып чоруур ужурлуг силер. Силернин аранарда келир уени¸ космонавтылары унер чадавас. Кузээн кижи бурузу космиктиг корабльга олурупкаш, аян-чорук кылыр уе чедип келиринге идегеп каалынар.

9. Туннел

Самбырага парлааш, азар мен.

— бо кичээлде мен чаа …

-Ме¸ээ бо кичээлде … солун болду.

-мен бодумга … демдек салыр мен. Чуге дизе …

10. Кичээл тонген


See also:
Яндекс.Метрика