гиста тест


Цитология

Синцитийге://

тимустың эпителийлі бөлікшесіжатады //

сүйек кемігінің ретикулярлы тініжатады //

шеткі қан түзетін ағзалардың ретикулярлы тініжатады //

+сперматогенді эпителийжатады //

эмальді ағзаның пульпасыжатады

***

Билипидті, интегральді, жартылай интегральді, мембраналы ақуызы бар жасуша құрылымы://

+плазмолемма//

микротүтікшелер//

рибосома//

ядро//

жасуша орталығы

***

Екі жасуша плазмолеммасының бір-біріне өте жақын орналасып байланысатын жасушааралық байланыс түрі://

қарапайым//

+тығыз//

саңылау арқылы//

нексус арқылы//

синапс арқылы

***

Нерв импульсін өткізуге://

десмосомақатысады //

жартылай десмосомақатысады //

+синапсқатысады //

тығыз байланысқатысады //

саңылаулы байланысқатысады

***

Эпителий жасушасы мен базальді мембрана://

қарапайым байланыс арқылы байланысады//

тығызбайланыс арқылы байланысады//

+жартылай десмосома арқылы байланысады//

синапс арқылы байланысады//

нексус арқылы байланысады

***

Жасуша плазмолеммасындағы гликокаликсте://

липидтердің қалың қабатыболады //

рибонуклеопротеидтер қабатыболады //

+плазмолеммамен байланысқан гликопротеинді және гликолипидті комплекстері болады //

сульфаттанған гликозамингликандар қабаты болады //

микрофиламенттер мен микротүтікшелердің шоғырларыболады

***

Жасушаға пассивті түрде://

+су молекулалары өтеді//

глюкозамолекулалары өтеді//

аминқышқылдарыөтеді//

Na+өтеді//

Са2+өтеді

***

8. Десмосомалық байланыста жасушаның://

плазмолеммасы бір-біріне жақын орналасады//

плазмолемма аралығы 20нм болады //

+плазмолемма аралығында тығыз электронды аймағы бар //

плазмолемма аралығы 3 нм болып бөлінген//

плазмолемма аралығы 18нмболып бөлінген

***

9. Мембраналы органеллаға://

кірпікше жатады //

микротүтікше жатады //

рибосомажатады //

жасуша орталығыжатады //

+эндоплазмалық торжатады

***

10.Мембраналы органеллаға://

рибосомажатады //

микротүтікшежатады //

+лизосомажатады //

жасуша орталығы (центриоль) жатады //

микрофиламенттер жатады

***

11. Құрамында гидролитті ферменттері бар мембраналы органеллаға:

түйіршікті ЭПТжатады //

Гольджи аппаратыжатады //

+лизосома жатады //

митохондрияжатады //

түйіршіксіз ЭПТжатады

***

12.Мембраналы органеллаға://

микротүтікшелержатады //

микрофиламенттержатады //

рибосомаларжатады //

полисомаларжатады //

+Гольджи аппаратыжатады

***

13. Мембраналы органеллаға://

жасуша орталықтары (центриольдер)жатады //

микротүтікшелержатады//

филаменттержатады //

рибосомаларжатады //

+митохондрияларжатады

***

14. Ақуыз синтезі://

түйіршіксіз эндоплазмалық тордажүреді//

+түйіршікті эндоплазмалық тордажүреді//

митохондриялардажүреді//

лизосомалардажүреді//

жасуша орталығындажүреді

***

15. Жасушаішілік заттардың ыдырауына қатысатын ://

жасуша орталығы//

рибосомалар//

Гольджи аппараты//

эндоплазмалық тор

+лизосомалар/

***

16. Біріншілік лизосомалар пайда болады://

микротүтікшелерде//

рибосомаларда//

+Гольджи аппаратында//

миофибриллаларда//

периоксисомаларда

***

17. Қоректік заттарды жинақтаушы органелла://

+Гольджи аппараты//

рибосомалар//

полисомалар//

кірпікшелер//

микротүтікшелер

***

18. Сутектің асқын тотығын ыдырататын оргенелла://

эндоплазмалық тор//

+периксисомалар//

ядро//

диктиосомалар//

рибосомалар//

***

19. 5-10 жалпақ цистерналар мен майда көпіршіктерден құралған органелла://

түйіршіксіз эндоплазмалық тор//

түйіршікті эндоплазмалық тор//

+ Гольджи аппараты//

митохондрия//

лизосома

***

20. Ішкі мембранасы криста түзетін, қос мембранамен шектелген органелла://

+митохондрия//

түйіршікті эндоплазмалық тор//

түйіршіксіз эндоплазмалық тор//

Гольджи аппараты//

рибосомалар

***

21.АТФ синтезі жүретін органелла://

жасуша орталығында//

микротүтікшелерде//

микрофиломенттерде//

+митохондрияда//

рибосомаларда

***

22.Құрамында гидролитикалық ферменттер бар органеллалар://

митохондрия//

+лизосома//

эндоплазмалық тор//

Гольджи аппараты//

кірпікшелер

***

23. Бұзылған органеллалардың жасушаішілік қорытылуы жүреді://

+лизосомада

рибосомада

микротүтікшесінде//

микрофиломенттерде//

жасуша орталығында

***

24. Көмірсулар және липидтерді синтездейтін органелла://

+түйіршіксіз эндоплазмалық тор//

пероксисомалар//

рибосомалар//

микротүтікшелер//

кірпікшелер

25. Периксоксисоманың маркерлі ферменті://

+каталаза//

сукцинатдегидрогеназа//

липаза//

гиалуронидаза//

қышқыл фосфотаза

***

26. Секреторлы түйіршіктерді түзілетін органелла://

кірпікшелер//

+Гольджи аппараты//

жасуша орталығы//

микротүтікшелер//

микрофиломенттер

***

27. Мембранасыз органеллаға жатады://

митохондрия//

рибосома//

+микротүтікше//

лизосома//

эндоплазмалық тор

***

28. Мембранасыз органелла жатады://

Гольджи аппараты//

+жасуша орталығы//

лизосома//

эндоплазмалық тор//

митохондрия

***

29. Рибосомалардың қызметі://

+ақуыз синтездеу//

гликогенді синтездеу//

фагоцитозға қатысу//Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


See also:
Яндекс.Метрика