ФА Тести Т1-2


ТЕМА 1: «ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ»

Аналітична діяльність в основному здійснюється: б) після збору і обробки інформації;

Аналітична обробка показників є:б) стадією основного етапу аналізу;

Вибір і розрахунок аналітичних показників є: б) стадією основного етапу аналізу;

Виникнення фінансового аналізу як складової економічного аналізу зумовлене: (а) задоволенням практичної потреби в управлінні;

Виявлення резервів підвищення ефективності діяльності є:в) стадією основного етапу аналізу;

Внутрішній аналіз виконується на основі: в) всього комплексу економічної інформації, що формується на підприємстві;

Діагностична функція аналізу виявляється у: б) встановленні причинно-наслідкових зв’язків функціонування об’єкта та побудові факторної моделі;

Добір і перевірка інформації є: г) стадією інформаційного етапу.

За об’єктами дослідження в фінансовому аналізі виділяють такі види:б) техніко-економічний, фінансово-економічний, соціально-економічний, еколого- економічний;

За періодичністю проведення аналіз може бути:г) епізодичний.

За суб’єктами здійснення в фінансовому аналізі виділяють такі види: б) зовнішній та внутрішній аналіз;

За цільовим характером використання в процесі управління фінансовий аналіз застосовують: б) при пошуку та обгрунтуванні варіантів тактичних і стратегічних фінансових управлінських рішень;

Завдяки аналізу дослідник пізнає внутрішній механізм функціонування, який дозволяє; г) всі відповіді правильні.

Загальний план аналітичної роботи на підприємстві передбачає: г) всі відповіді правильні.

Зв’язок фінансового аналізу з економічним аналізом полягає у тому, що: г) він є його складовою частиною.

Зв’язок фінансового аналізу з плануванням полягає у тому, що:б) є базою для нього;

Зведений підрахунок резервів підвищення ефективності діяльності є: в) стадією основного етапу аналізу;

Зовнішній фінансовий аналіз виконується на основі:в) даних фінансової звітності;

Ключовими категоріями фінансового аналізу є:г) всі відповіді правильні.

Комплексний та тематичний аналіз належать до класифікаційної групи, що виділяється за: в) повнотою охоплення аспектів діяльності;

Мета динамічного аналізу: а) дослідження тенденцій розвитку економічних явищ і процесів;

Мета маржинального аналізу: в) виявлення відхилень від запрограмованого рівня показників;

Метод фінансового аналізу — це система:г) всі відповіді правильні.

Методика фінансового аналізу це:в) сукупність конкретних неодноразово вживаних прийомів, засобів, що використовуються в заданій послідовності;

Методологія фінансового аналізу це: б) знання про метод, суть, правила і сферу застосування методик і прийомів;

Метою фінансового аналізу є: а) об’єктивна оцінка стану певної господарюючої одиниці;

Метою фінансового аналізу є: б) обґрунтування доцільних рішень у сфері фінансового управління;

Найбільш трудомістким і тривалим є: в) основний етап аналізу;

Найважливішим завданням організації анлітичної роботи на підприємстві є: в) постійний розвиток та вдосконалення системи аналізу відповідно до потреб управління;

Об’єктом автоматизації аналітичної діяльності є: г) всі різновиди аналітичної обробки інформації.

Основними етапами проведення аналізу є:б) підготовчий, інформаційний, розрахунковий, заключний;

Основною метою фінансового аналізу є: б)оцінка та діагностування фінансового стану об’єкта, прогнозування його подальшого розвитку;

Оціночна функція аналізу виявляється у: а) виявленні позицій об’єкта у зовнішньому середовищі;^.

Під об’єктом фінансового аналізу розуміють: б) фінансові показники підприємства в цілому, його підрозділів, окремі її сторони;

Під організацією аналізу на підприємстві розуміють: б)систему цілеспрямованих дій по його плануванню і практичній реалізації на різних рівнях управління;

Під предметом фінансового аналізу розуміють: в) причинно-наслідкові зв’язки фінансово-економічних явищ та процесів; г) способи та прийоми обробки аналітичних явищ.

План (програма) конкретної аналітичної роботи визначає: г) всі відповіді правильні.

Пошукова функція аналізу виявляється у: в) вивченні передового світового та вітчизняного досвіду;

Представлення результатів керівництву є: в) стадією заключного етапу аналізу;

Проблемами аналізу стану розрахунків, фінансових результатів, фінансового стану в основному займається: г) фінансовий відділ.

Складання програми аналізу є: в)стадією підготовчого етапу аналізу;

Суб’єктами внутрішнього фінансового аналізу на мікрорівні можуть бути: г) фінансово-економічний відділ підприємства.

Суб’єктами внутрішнього фінансово-економічного аналізу на підприємстві можуть бути:б) фінансовий відділ;

Суб’єктами зовнішнього фінансового аналізу на підприємстві можуть бути: в) кредитні установи, фінансові органи і податкові служби;

Суб’єктами зовнішнього фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства можуть бути: г) всі відповіді правильні.

Суб’єктами фінансового аналізу на макрорівні можуть бути: в) міністерство фінансів;

У процесі фінансового управління аналіз відіграє функцію: г)всі відповіді правильні.

У чому роль аналізу в процесі фінансового управління: в)кількісна та якісна оцінка змін, що відбуваються в об’єкті стосовно параметрів програми;

Узагальнення результатів аналізу є: в) стадією заключного етапу аналізу;

Узагальнення результатів проведеного аналізу здійснюється у вигляді: а) аналітичного висновку;

Узагальнення результатів проведеного аналізу здійснюється: г)всі відповіді правильні.

Фінансовий відділ здійснює: б) аналізу стану розрахунків, фінансових результатів, фінансового стану;

Форма організації аналітичної роботи на підприємстві може бути: г) всі відповіді правильні.

Характерною рисою змішаної організації аналізу в умовах локальної мережі АРМ є г)всі відповіді правильні.

Що з перерахованого нижче не є об’єктом фінансового аналізу: г) коефіцієнтний аналіз.

Що з перерахованого нижче не може співпадати в галузях науки. б) предмет дослідження;

Що з перерахованого нижче не належить до завдань фінансового аналізу: г) планування і облік результатів роботи.

Яке місце займає аналіз у процесі фінансового управління: б)проміжне між збором і обробкою інформації та прийняттям управлінських рішень;

Який з наведених видів аналізу може бути тільки внутрішнім :б) техніко-економічний;

Якими проблемами займається фінансовий аналіз на макрорівні: б)аналізом динаміки фінансових ресурсів держави;

Якими проблемами займається фінансовий аналіз на мікрорівні: а) впливом внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансовий стан підприємства;

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Бухгалтерський баланс покликаний надавати правдиву і неупереджену інформацію про: г) реальний фінансовий стан підприємства на конкретну дату.

Відповідальність за складання та подання фінансових звітів несе: б) керівник та бухгалтер підприємства;

Дані фінансового обліку відносять до: в) обліково-звітних джерел інформації;

Джереламиінформації для поглибленого аналізу фінансового стану підприємства є: г) всі відповіді правильні.

Для забезпечення придатності інформації для прийняття управлінських рішень аналіз висуває до неї вимогу: б) достовірності;

Для того, щоб отримати достовірну інформацію про чистий прибуток, отриманий акціонерним товариством, слід скористатися: г) звітом про фінансові результати акціонерного товариства.

Для того, щоб скласти думку про доходи, витрати та фінансові результати підприємства, слід вивчити його: в) звіт про фінансові результати;

Для того, щоб скласти думку про фінансове становище компанії в звітний період, слід вивчити її: б) баланс;

Для того, щоб скласти думку про фінансове становище компанії за звітний період, слід вивчити її:б) баланс;

До складу інформаційного забезпечення фінансового аналізу входять: г) всі відповіді правильні.

З метою встановлення доброякісності економічної інформації здійснюють перевірку: а) логічну і арифметичну;

За змістом, характером виникнення та призначенням джерела фінансового аналізу поділяють на: а) інституційні, нормативно- Фінансову звітність підприємства відносять до: в) обліково-звітних джерел інформації;

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» відносять до: а) інституційних джерел інформації;

Звіт про власний капітал покликаний надавати правдиву і неупереджену інформацію про : в) зміни компонентів власного капіталу за звітний та попередній періоди;

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію: а) про грошові потоки підприємства за певний період в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію: а)про грошові потоки підприємства за період в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

Звіт про рух грошових коштів покликаний надавати правдиву і неупереджену інформацію про: б) надходження і вибуття грошових коштів за видами діяльності підприємства протягом звітного періоду;

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу —це: в) неперервний процес забезпечення аналітичної діяльності інформаційними ресурсами,

Інформаційною потребою інвестора є дані про: а) здатність підприємства сплачувати дивіденди, доцільність інвестицій;

Інформаційною потребою кредитора є дані про: б) своєчасність повернення підприємством позики та відсотків за нею;

Інформаційною потребою фіскальних органів є дані про: в)своєчасність та повнота сплати підприємством податків;

Користувачами фінансової звітності є: г) всі відповіді правильні.

Матеріали ревізій, перевірок, аудиторський висновок відносять до: г) позасистемних джерел інформації.

Матеріали спеціальних спостережень відносять до: г) позасистемних джерел інформації.

Метою фінансових звітів загального призначення с надання неупередженої та правдивої інформації про: г) всі відповіді правильні.

Метою фінансових звітів загального призначення с надання пивної, правдивої та неупередженої інформації про:г) всі відповіді правильні.

Перевірка достовірності інформації за суттю це: г) всі відповіді правильні.

Перевірка якості джерел аналізу передбачає: г) всі відповіді правильні.

Перевірку репрезентативності інформації здійснюють: г)всі відповіді правильні.

Перевірку узгодженості показників форм звітності здійснюють: в)між різними формами звітності (міжформову ув’язку);

Платіжний календар відносять до: б) нормативно-планових джерел інформації;

При аналізі статті пасиву можуть бути згруповані за: а) приналежністю капіталу;

При аналізі статті пасиву можуть бути згруповані за: б) приналежністю пасивів і тривалістю користування позиченим капіталом (зобов’язань),

При аналізі фінансового становища підприємства статті активу балансу можуть бути згруповані за: а.) ступенем ліквідності активів;

При оцінці ефективності функціонування фірми, акціонери, як суб’єкти аналізу, в першу чергу цікавляться показниками: а) доходності;

При оцінці фінансового стану податкові органи, як суб’єкти аналізу, в першу чергу цікавляться такими показниками: в) оподаткований прибуток;

При оцінці фінансового стану, позикодавці, як суб’єкти аналізу, в першу чергу цікавляться показником: б)платоспроможність підприємства;

При оцінці фінансового тну податкові органи, як суб’єкти аналізу, цікавляться показником: в) оподаткований прибуток;

При роботі з фінансовою звітністю інвесторів цікавить: в) здатність підприємства сплачувати дивіденди;

При роботі з фінансовою звітністю інвесторів цікавить: в) здатність підприємства сплачувати дивіденди;

При роботі з фінансовою звітністю інвесторів цікавить:в) здатність підприємства сплачувати дивіденди;

При роботі з фінансовою звітністю кредиторів цікавить: б) своєчасність і повнота сплати податків;

При роботі з фінансовою звітністю органи державного управління цікавляться а) своєчасністю і повнотою сплати податків;

Принципом інформаційного забезпечення фінансового аналізу с: а) вияв інформаційної потреби та способу її найоптимальнішого задоволення;

Регістри синтетичного і аналітичного обліку відносять до: в) обліково-звітних джерел інформації;

Статистичну звітність відносять до: в) обліково-звітних джерел інформації;

Формальна перевірка достовірності джерел економічного аналізу це: г) всі відповіді правильні.

Яка перевірка достовірності інформації є найбільш трудомісткою: г) за суттю.

Яку інформацію не використовує фінансово-економічний аналізів) технічну та технологічну інформацію;


See also:
Яндекс.Метрика