Чогаадыг Адым-шолам чажыттары


Чогаадыг.

Адым – шолам чажыттары.

Чырык черге торуттунуп келгеш, кижи бурузу ат–шолалыг болур ужурлуг. Атты кижиге ада–иези анаа–ла даап адап бербес. Ону уткалыг бээр.

Мени Сайын Юлдуз Томуровна дээр. Фамилиямни Сайын дээр. Оон утказын кырган-авам Ульяна Семёновна Сайын дээрге, моол дылда «эки, экии» дээн сос деп турар. Адымны Юлдуз дээр. Авамнын чугаалап бергени-биле алырга, Юлдуз дээрге «Сылдыс» дээн сос диди. Ол киргиз-моол, тыва состерде домей бооп турар. Мен торуттунгенимде «Шын» солунга «Юлдуз» деп эгелиг чечен чугаа уне берген турган. Ону номчударга, Чингис-Хааннын оглу Батый хааннын 7-ги кадын-кадайы болган. Ол ядыы улустун кадарчы уруу – анаа эвес кончуг угаанныг, эн-не чараш дурт-сынныг, чараш арын-шырайлыг, кежээ кижи болган. Ынчангаш Батый хааннын эн-не ынак кадайы турган деп, бичии чугааны менээ чугаалап берди. Ол ат авамга, ачамга дыка солун, чараш ат болган. Ынчангаш мени ынчаар адай бергеннер.

Авам адын Айгуль дээр, киргиз дылда «Ай чечээ» дээн. Ол атты ак баштыг башкы кырган-авам Наталья Дондаловна адап берген. Ачам адын Томур дээр. База-ла моол дылда, «Демир» дээн уткалыг ат дээр. Демир дег кадыг, шыырак дээн ышкаш.

Адым-шолам чажыттарын,

Кыска-даа бол ынчаар билдим.

Атты канчаар адап кааны

Алыс ботка утка киирер.

Айым биле Хунум болган авам-ачам,

Ог-буленин Идегели улуг угбам,

Торээннерим, чаптанчыг чаш дунмаларым

Оруун чырыдар «сылдызы» боор Юлдуз-тур мен.

Чогаадыг.

Адым – шолам чажыттары.

Мээн адымны Нарам-Цэцэг дээр. Нарам дээрге моол дылда «хун» дээни ол, Цэцэг дээрге «чечек» диген. Ынчангаш Хун чечээ деп аттыг мен. Фамилиям Сайын –«эки, экии» дээн моол состен укталган бооп турар. Кижинин адынын утказы дыка ханы болур деп чувени кууйум, даайымдан билип алдым.

Мээн адымны авамга лама Мерген башкы адап берген дээр чорду. Черле амгы уеде чаш кижилернин адын хурээден айтырып алырга эки деп бодап турар мен.

Ортемчейни алдын Хунувус чырыдар.

Кырган-авам, кырган-ачам, акымайнын

Алдын Хунден хайырлааны

Айыран каас Цэцээ-дир мен.


See also:
Яндекс.Метрика